Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 57
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono propozycję oceny geometrycznych właściwości powierzchni terenu na podstawie wyników jej losowej digitalizacji. Jako pośrednie (tzn. niejawne w sensie parametru a2 wariancji powierzchni) kryterium przyjęto przestrzenny rozkład fluktuacji wariancji o21(s) współrzędnej wysokościowej z(s) [...]
EN A proposition of geometrical properties of the ground surface estimation based on its random digitizing is presented. As an indirect criterion (i.e. discrete o2 surface variance parameter) the spatial distribution of the o2.),) variance fluctuations has been used. The crj variance relates to the ver[...]
2
100%
Prace Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
1998 nr 849 1-22
PL W pracy przedstawiono regresję gradacyjną zmiennej Y względem zmiennej X jako funkcję rodziny wskaźników monotonicznego zróżnicowania par rozkładów warunkowych Y na X. Analogicznie przedstawiono również dwa ważne składniki zależności monotonicznej: rho Spearmana i tau Kendalla. Na tej podstawie poka[...]
EN The randomized grade regression function of Y on X and two important grade measures of monotone dependence: Spearman's rho and Kendall's tau are expressed as functions of the family of monotone Gini separation indices for pairs consisting of a conditional distribution of Y on X and a marginal distri[...]
3
100%
Prace Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
1998 nr 856 3-42
PL W pracy przedstawiono dekompozycję monotonicznego oraz absolutnego współczynnika koncentracji w postaci B+W+R oraz wynikające z niej wnioski dla miar zależności Giniego oraz indeksu nierówności Giniego. Tak otrzymaną dekompozycję porównano z dekompozycją opartą na kowariancji. Wyniki są ilustrowane [...]
EN A weak additive subgroups decomposition of the concentration index and of the absolute concentration index onto three terms B+W+R (Between, Within and Rest) is derived and applied to the Gini Inequality Index as well as the Gini Dependence Index and Gini Absolute Dependence Index. The B+W+R decompos[...]
4
100%
Prace Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
2008 nr 1011 1-39
PL Gradacyjna Analiza Odpowiedniości (Korespondencji) jest podstawową gradacyjną procedurą wprowadzoną w 1995 roku i zastosowaną do wielu skończonych wielowymiarowych zbiorów danych z $m$ wierszami (obiekty) i $k$ kolumnami (zmienne). Istnieją dwa rodzaje tych procedur: jedna ($\textsf{GCA}_S$) maksyma[...]
EN Grade Correspondence Analysis (\textsf{GCA}) is the basic grade procedure introduced in 1995 and applied to many finite multivariate datasets with $m$ rows (cases) and $k$ columns (variables). There are two kinds of this procedure: one ($\textsf{GCA}_S$) maximizes Spearman $rho$ ($\rho^*$), another [...]
5
100%
Control and Cybernetics
2000 Vol. 29, no 4 1043-1058
EN The aim of the paper is two-fold. The first is to introduce, for any given partition of [R^2], the decomposition of Spearman's rho into three terms: bet~cveen, within and remainder. This decomposition, presented in Section 4, is strictly connected with that of the concentration index ar as introduce[...]
6
63%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 219-220
7
63%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2010 nr 1 29-42
PL W artykule przedstawiono rozważania analityczne i symulacyjne odnośnie nośności i problemów cieplnych, jakie występują w wielkogabarytowych stołach obrotowych tokarek karuzelowych na prowadnicach hydrostatycznych, w kontekście podwyższenia dopuszczalnego obciążenia istniejącej konstrukcji oraz podwy[...]
EN The paper presents the analytical and simulation results concerning load capacity and thermal problems appearing in large scale vertical lathe's tables with hydrostatic guideways, from the point of view of increasing the load and rotational speed. The question is as follow: is it possible to increas[...]
8
63%
Prace Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
1999 nr 883 3-36
PL W pracy przedstawiono dekompozycję uogólnionego tau Kendalla na trzy składowe ("within", "Between" oraz "remainder"). Pokazano,że przy optymalnej dekompozycji trzeci składni jest równy zero oraz że optymalny klastering odpowiada maksymalnej wartości składnika "between". Podano również algorytm optym[...]
EN A decomposition of a generalized Kendall's tau into three components ("within", "between" and "remainder" terms) is presented. We show how the maximization of the "Between" term can be used in clustering and that the optimal decomposition in the case of a regular dependence of variables is non-overl[...]
9
63%
Prace Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
1998 nr 870 3-15
PL W pracy przedstawiono procedurę poszukiwania współczynnika Tmax(X, Y) dla rozkładu łącznego prawdopodobieństwa danego za pomocą tablicy Tmxn. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dla tablic rozkładów mających własność TP2 i bez tej własności.
EN Transformations that maximize the strength of dependence of jointly distributed random variables are of a great importance in various data analysis problems. This paper presents the procedure of maximization of a generalized Kendall's tau - a coefficient of a monotone dependence in bivariate data. [...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Zielonogórska
2001 z. 127(35) 121-130
PL Zaproponowano sposób wyboru bazy wielowymiarowej, siatkowej przestrzeni ? modeli powierzchni terenu utworzonych w celu wyznaczenia rzędnej Zs geometrycznego środka ciężkości płata powierzchni rozpiętej nad płaskim obszarem P. Przyjęto wariant digitalizacji powierzchni metodą niwelacji siatki kwadrat[...]
EN This paper presentrs [...] space's base skeleton models topographical surface. Define empirical density function zero line earthwork distribution.
11
63%
Polimery
PL Przedstawiono przegląd metod syntezy oraz zastosowań cyklicznych węglanów i spiroortowęglanów w chemii polimerów. Szczególną uwagę poświęcono wpływowi liczby członów pierścienia cyklicznego węglanu oraz spiroortowęglanu na mechanizm polimeryzacji i kopolimeryzacji z różnymi monomerami heterocykliczn[...]
EN Syntheses and applications of cyclic carbonates and spiro-or-thocarbonates are reviewed with particular reference to the ring-size effect exercised by either carbonate type on the mechanisms of polymerization and copolymerization carried out with various heterocyclic monomers. Prospective applicatio[...]
12
63%
Energetyka
2005 nr 5 289-291
13
63%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 140 207-210
PL Przedstawiono nowe metody syntezy sześcioczłonowych biscyklicznych węglanów (BCC). BCC (2a) otrzymano w reakcji 1,3-dioksan-2-onu zawierającego podstawnik allilowy (1a) z tioglikolem etylenowym w obecności fotoinicjatora Irgacure 184. Produkt o charakterze żywicy, zawierający głównie inne BBC (2b), [...]
EN New methods of synthesis of biscyclic six-membered carbonates (BCCs) are presented. BCC (2a) was obtained in the reaction of 1,3-dioxan-2-one containing an allyl substituent (1a) with etylene thioglycol in the presence of the photoinitiator Irgacure 184. The resinous product containing mainly anothe[...]
14
63%
Journal of Water and Land Development
2018 no. 39 125--130
PL Przedmiotem badań była ocena zmienności zasobów retencji glebowej na terenie zabytkowego schronu wchodzącego w skład fortyfikacji zabytkowej Twierdzy Wrocław w Polsce. Pomiary uwilgotnienia gleb na obiekcie mierzono systematycznie metodą bezpośrednią, średnio raz w miesiącu od marca do września 2017[...]
EN The objective of the study was to estimate the variation of soil water retention on the site of a historical bunker, an element of the former Wrocław Fortress in Poland. Measurements of soil moisture in the study area were taken in the period from March to September, 2017. Measurements of volumetric[...]
15
63%
Logistyka
2014 nr 4 4510--4517, CD6
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy sprawności konwersji energii w turbinowych siłowniach parowych przy obciążeniach częściowych pod kątem wpływu na sektor transportu i logistyki. W pracy opisano fragment modelu matematycznego pozwalającego wyznaczyć parametry obiegu turbiny parowej przy obciąże[...]
EN The paper presents logistical aspects of energy conversion efficiency in off-design conditions. The main part of the article is based on results of thermodynamic calculation for large propulsion steam turbine under partial loads. Calculations are made on extended mathematical model of two proposed s[...]
16
63%
Logistyka
2015 nr 4 9232--9237, CD3
PL W ciągu kilku ostatnich lat udowodniono, że w sektorze motoryzacyjnym technologia wodorowa ma realne szanse zastąpić ropie naftową. Jednakże wodór w stanie wolnym praktycznie nie występuje na Ziemi. Z tego powodu wodór w postaci cząsteczkowej może być traktowany jedynie jako nośnik, a nie źródło ene[...]
EN Few recent years has shown that hydrogen technology has a good chance to replace petroleum technology in automotive sector. However, hydrogen in pure form practically does not occur on Earth. That is why H2 form is used only as an energy carrier and it must be produced using another source of energy[...]
17
51%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2012 T. 12, z. 3 139-148
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy geostatystycznej danych z monitoringu stosunków wodnych. Badania prowadzono w latach hydrologicznych 2001-2010 na zalesionych gruntach porolnych, leżących w dolinie cieku Ługowina, w granicach administracyjnych miasta Wrocławia. W okresie tym zaobserwowano kilkak[...]
EN The paper presents results of geostatistical analysis of water relations in hydrological years 2001-2010 in afforested farmlands situated in the Ługowina River valley within the Wrocław administrative boundaries. In this period an excessive moisture in forest habitats was observed several Times in t[...]
18
51%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL Zaproponowano sposób identyfikowania punktów Pi (Xi, Yi) losowo digitalizowanej powierzchni terenu, w których współrzędne Zi istotnie odstają od przyjętego "tła" pewnego obrazu tej powierzchni. Analizowane tło stanowią przeciętne lub średnie kwadratowe odchylenia wartości współrzędnych Zi od lokalny[...]
EN The authors have proposed a method of the P(X,Y) points identification on a random-generalized terrain surface, where the Z-coordinates are significantly discrepant from the assumed "background" of a particular surface image. The analyzed background consists of average or mean square deviations of t[...]
19
51%
IPPT Reports on Fundamental Technological Research
2013 nr 4 19--24
EN This work presents our attempts to characterize release of two model drugs from electrospun polymer nanofibers. Such drug delivery system offers great potential for applications in medicine especially as neurosurgery protective membranes. Proper delivery of drugs requires precise control of the drug[...]
20
51%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 197-198
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last