Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 61
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Geologiczny
EN The area of Poland is characterized by heat flow values ranging from 20 to 90 mW/m2 and geothermal gradients - from 1 to 4°C/100 m. Thermal regime and geological conditions imply that the country possesses generally low-enthalpy resources belonging to the largest in Europe. Generally, reservoirs sit[...]
2
100%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Na obszarze Małopolski wody podziemne występują w zbiornikach usytuowanych w obrębie zróżnicowanych wiekowo pięter hydrogeologicznych. Są to zbiorniki w piętrach paleozoicznych (dewon, karbon), mezozoicznych (trias, jura, kreda), trzeciorzędowych (neogen, paleogen) oraz czwartorzędowych (Barbacki, B[...]
EN In Małopolska, groundwaters occur in aquifers related to hydrogeological formations of various age These are aquifers in the Palaeozoic (Devonian, Carboniferous), the Mesozoic (Triassic, Jurassic, Cretaceous), the Tertiary (Neogene, Paleogene) and the Quaternary formations (Barbacki, Bujakowski, Paj[...]
3
100%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Tematem artykułu jest realizowany w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi Energią PAN projekt badawczy. Podczas prac poszukiwawczych prowadzonych przez PGNiG S.A. za ropą naftową i gazem ziemnym w okolicach Tarnowa, zarejestrowano w dwóch odwiertach (Łękawica 1 i Łękawica 2), na głębokości od [...]
EN The paper presents the summary of research project that has been performed by Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences. During prospecting works performed by PGNiG S.A. (Polish Oil and Gas Company), the temperature reaching 50°C was registered at the depths fro[...]
4
100%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W artykule przedstawiono aktualny stan prac nad wykorzystaniem energii geotermalnej w Polsce oraz główne kierunki badań związanych z optymalizacją ujęcia i zagospodarowania ciepła geotermalnego. Omówiono w zarysie istniejące zakłady geotermalne w Bańskiej-Białym Dunajcu oraz w Pyrzycach. Przedstawio[...]
5
100%
Technika Poszukiwań Geologicznych
EN The paper shows the present state of works on the geothermal energy use in Poland and the main directions of research concentrating on the optimisation of geothermal heat tapping and its management. An outline of the existing geothermal stations in Bańska-Biały Dunajec and in Pyrzyce has been given.[...]
6
100%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2015 R. 54, nr 1 17--34
The reconstruction of the Mszczonów IG-1 well was the first a complete reconstruction of an old, defunct borehole in Poland. This well was operated by the Polish Geological Institute – National Research Institute (formelly the Institute of Geology), was drilled to a depth of 4119 m in 1976–1977 and [...]
PL Rekonstrukcja odwiertu Mszczonów IG-1 była pierwszą w Polsce kompletną rekonstrukcją starego, zli- kwidowanego odwiertu. Odwiert ten prowadzony przez Państwowy Instytut Geologiczny–Państwowy Instytut Badawczy (ówczesny Instytut Geologiczny), wykonany został do głębokości 4119 m p.p.t. w 1976/1977 ro[...]
7
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2010 nr 439 (1) 199--203
PL Wykorzystanie energii geotermalnej jest hamowane istnieniem barier legislacyjnych, technologicznych i ekonomicznych. Najistotniejszą z nich jest bariera ekonomiczna, która jest szczególnie odczuwalna na etapie wiercenia pierwszego otworu. Etap ten związany jest z ryzykiem geologicznym nieuzyskania z[...]
EN Geothermal energy use development is hampered by legal, technological and economic barriers. Economic barrier is the most significant among them and is especially felt during the drilling stage of the first borehole. This stage is associated with the risk of failure to achieve the assumed geological[...]
8
100%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono wyniki prac i badań zagospodarowania ciepła geotermalnego realizowane na południu Polski w Laboratorium Geotermalnym na Podhalu. Jest to najstarszy (funkcjonujący od 1994 r.) zakład w Polsce, wykorzystujący energię geotermalną do celów ogrzewania. W obrębie tej instalacji wy[...]
EN The results of works and research on geo-thermal heat use realized in southern Poland in the Geothermal Laboratory in Podhale are presented. It is the oldest (operating since 1994) establishment in Poland using geo-thermal energy for heating. This installation includes a separate commercial part bui[...]
9
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W pracy dokonano porównania cen całkowitych zakupu energii cieplnej pochodzącej z ciepłowni geotermalnych i konwencjonalnych, w świetle obowiązujących taryf rozliczeniowych. Cena całkowita ujmuje składnik stały i zmienny kosztów zakupu energii i opłaty przesyłowe. Jednostkowe ceny sprzedaży energii [...]
EN The study compared the total costs of purchase of thermal energy produced from geothermal and conventional heating plants, based on the binding tariffs. Specific sales prices of thermal energy was estimated for a certain range of variation depending of parameters describing the energy recipient (the[...]
10
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2011 R. 50, nr 1-2 109-115, 5 nlb.
PL Przedstawiono wyniki zintegrowanych badań termiki powierzchniowej oraz badań magnetotellurycznych w rejonie miasta Nysa dla określenia optymalnej lokalizacji otworu geotermalnego. Założono, że zastosowane metody umożliwią wskazanie przebiegu zawodnionych stref szczelinowych (uskokowych) w prekambryj[...]
EN The article presents the results obtained through integrated surface measurements of temperature in soil and magnetotelluric surveys within the town of Nysa (SW Poland) in order to determine the optimum location for a geothermal well. It was assumed that the geophysical methods used would make it po[...]
11
63%
Przegląd Geologiczny
2013 Vol. 61, nr 11-2 699–-705
EN The paper contains an overview of the technologies used for generation of electricity from low-temperature geothermal energy resources, including an overview of installations in those technologies. The review is focused on the prospective adaptation of the technology under the Polish geothermal ener[...]
12
63%
Technologia Wody
2012 Nr 5 (19) 30-35
PL Geotermia w Polsce narodziła się na początku lat 90. ubiegłego wieku na Podhalu. Rozpoznanie zasobów geotermalnych niecki podhalańskiej oraz utworzenie pierwszego systemu ciepłowniczego bazującego na energii wód geotermalnych stanowiło moment przełomowy dla rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. P[...]
EN Geothermics in Poland begun in early 90s of the 20th century in Podhale - southernmost region of the country. Scientific recogniction of the geothermal resources of the Podhalan trough and the foundation of the first heating system based on geothermal waters' energy was the breakthrough moment in th[...]
13
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2013 R. 52, nr 1 35--43
PL W artykule dokonano porównania cen jednostkowych netto energii cieplnej (w zł/GJ) pochodzących ze źródeł wykorzystujących energie geotermalną i konwencjonalną. Porównania dokonano opierając się na taryfach rozliczeniowych obowiązujących w wybranych przedsiębiorstwach, zajmujących się dostawą energii[...]
EN The article compares the net unit price of thermal energy (in zł/GJ, 1 USD ~3,2 zł and 1 EURO ~4,2 zł) derived from using geothermal and conventional energy sources. The comparison was made on the basis of billing rates in force in selected companies engaged in supplying heat to the public – the ene[...]
14
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Artykuł omawia wyniki badań geologicznych prowadzonych w rejonie Warszawy w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku w kontekście możliwości wykorzystania w tym terenie zasobów wód termalnych. Przedstawione informacje oraz prognozowane parametry hydrogeotermalne występujących tutaj zbiorników wód po[...]
EN The paper presents results of geological researches in vicinity of Warsaw city, leading in 70's last century for assessment of possibilities of thermal waters utilization. Presented data and hydrothermal parameters of occuring aquifers make possible to estimate yields, temperature of thermal waters,[...]
15
63%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2011 nr 6 21-26
PL Podstawową metodą stymulacji produkcji gazu skumulowanego w łupkach jest szczelinowanie hydrauliczne. Zabiegi te wymagają zabezpieczenia dużych ilości wody. W pracy przedstawiono w zarysie problematykę badawczą dotyczącą możliwości pozyskania wód dla potrzeb szczelinowania hydraulicznego, sposobu ut[...]
EN The basie method of stimulating the production of gas accumulated in the shale is hydraulic fracturing. These procedures require the protection of large quantities of water. The paper presents an overview of research issues concerning the possibility of obtaining water for hydraulic fracturing, the [...]
16
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W artykule wskazano możliwości wykorzystania potencjału energetycznego wód kopalnianych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Proponowane sposoby konwersji energii zakumulowanej w strumieniu wód kopalnianych w energię cieplną i elektryczną spowodują zmniejszenie zużycia paliw konwencjonalnyc[...]
EN The paper presents the possibility of utilizing the energy potential of mine waters in order to produce thermal energy and electricity. The proposed methods of converting energy accumulated in the mine waters' stream into thermal and electric energy will reduce the consumption of conventional fuel i[...]
17
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W Polsce i innych krajach przyjęte są dwa systemy eksploatacji wód termalnych: zamknięty system otworów produkcyjnych i chłonnych (m.in. Niemcy, Francja, Polska: Podhale, Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Uniejów) oraz system otwarty otworów produkcyjnych (m.in. Islandia, Słowacja, Polska: Mszczonów, S[...]
EN In Poland and other countries two kinds of thermal water exploitation have been in use: a closed system of production and injection system wells (e.g. Germany, France, Poland: Podhale, Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Uniejów) and an open system of production wells (e.g. Iceland, Slovakia, Poland: Msz[...]
18
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W artykule zestawiono i porównano taryfy cenowe przedsiębiorstw ciepłowniczych wykorzystujących energię geotermalną oraz wybranych dostawców energii cieplnej pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych. W celach porównawczych, oszacowano dodatkowo koszty produkcji energii cieplnej przez instalację spręża[...]
EN The tables of prices for thermal energy coming from geothermal and conventional energy carriers are discussed and compared in the paper. Additionally, the costs of energy production by an installation based on small capacity compression heat pump are estimated. Thermal energy prices for an final use[...]
19
63%
Przegląd Geologiczny
EN Hydrogeothermal conditions of the Bochnia - Brzesko area within of Devonian, Cretaceous, Jurassic and Miocene aquifers are evaluated. Particularly favourable geothermal conditions in this area result from good hydrogeological parameters of the Late Cretaceous aquifer [Cenomanian sandstones, up to 80[...]
20
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Głównym celem interdyscyplinarnych badań wykonanych w ramach projektu badawczego KBN pt.: "Termiczna charakterystyka górotworu w rejonie wysadów solnych", było rozpoznanie i opisanie rozkładu temperatur w obrębie i w otoczeniu wysadu solnego. Badania przeprowadzono na wysadzie solnym "Góra" położony[...]
EN The main purpose of the interdisciplinary studies performed within the framework of the State Committee for Scientific Research (KBN) research project: "Thermal characteristics of massif in the region of salt domes", was the investigation and description of the temperature distribution within a salt[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last