Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polityka Energetyczna
PL Centra magazynowania dwutlenku węgla zlokalizowane w wyeksploatowanych zbiornikach gazu ziemnego i ropy naftowej charakteryzują się dużą porowatością i szczelinowatością. Magazynowanie dwutlenku węgla na dużych głębokościach może być realizowane przy ciśnieniach nadkrytycznych ze względu na występuj[...]
EN The storage capacity of depleted oil and gas reservoirs depends on numerous factors, such as volume, porosity, permeability, and reservoir temperature and pressure. Storage centres of carbon dioxide localised in depleted oil and gas reservoirs characterise a big porosity and volume of fissures. Poro[...]
2
100%
Archives of Mining Sciences
PL W prezentowanej pracy przedstawiono badania sorpcji metanu na ośmiu próbach węgla kamiennego o różnej wartości. Izotermy sorpcji wyznaczono metodą objętościową, w temperaturach 296-333 K w zakresie ciśnień do 13 MPa. Określono porowatość badanych próbek przez pomiar gęstości pozornej (metodą rtęciow[...]
EN The study of sorption and desorption methane on three sampIes of hard coal is presented in this paper. The sorption isotherms were measured by means of the volumetric method at temperatures of 296-333 Kin relation to 13 MPa pressure. The porosities of the sampIes were determined by measuring of thei[...]
3
80%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Od szeregu lat zajmujemy się badaniami układu węgiel-gaz w aspekcie zagadnień wyrzutowości, pozyskiwania metanu i emisji gazów cieplarnianych. Badania sorpcyjne w układzie węgiel-gazy kopalniane, prowadzone w warunkach zbliżonych do warunków in situ, wskazują na większe powinowactwo węgli względem C[...]
EN From the many of years we are dealing with the research on the system coal-gas in the aspect of outburst problems, of methane recovery and emission of greenhouse gasses. Investigations of sorption in the coal-mine gasses system, led in conditions moved close for conditions in situ, are pointing at t[...]
4
80%
Karbo
2001 Nr 1 2-5
PL Struktura porów węgli kamiennych ma decydujący wpływ na niektóre jego właściwości fizykochemiczne, jak np. pojemność sorpcyjna, reaktywność z czynnikami chemicznymi czy przydatność w procesach przetwarzania, a także na pozyskiwanie gazów (szczególnie metanu) zgromadzonych w pokładzie węglowym. W pra[...]
EN The structure of pores of hard coals has decisive influence on some of their physical - chemical properties, as for instance, sorption capacity reactivity with chemical agent or suitability for processing as well as retrieval of gases (especially methane) accumulated in a coal seam. The work present[...]
5
71%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Gazonośność pokładów węgla brunatnego zależy od ciśnienia złożowego gazu, składu gazu, składu petrograficznego i stopnia uwęglenia węgli, zawartości wody oraz temperatury złożowej. Istotną rolę w konkretnych przypadkach odgrywają warunki geologiczne, a w szczególności grubość i szczelność nadkładu s[...]
EN Gas capacity of the lignite coal beds depends from the pressure of gas, the composition of gas, petrographic composition and rank of coal, contents of water and temperatures of the bed. In concrete cases geological conditions particularly a thickness and an airtightness of cover of carbon resting on[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last