Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 57
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 6 52--58
PL W artykule przedstawiono wyniki badań betonów modyfikowanych dodatkiem metakaolinitu (MK). Przeprowadzono badania wytrzymałościowe: wytrzymałości na ściskanie oraz odporności na pękanie, określając krytyczny współczynnik intensywności naprężeń KIc S. Badania zaprogramowano wedł[...]
EN In the paper the results of experiments on concrete with metakaolinite addition were presented. The following properties were measured: compressive strength fc and the critical stress intensity factor KIcS after 28, 90 and 180 days of concrete hardening. There was observed a statistically[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule przedstawiono wyniki badań betonów modyfikowanych dodatkiem metakaolinitu (MK). Przeprowadzono badania wytrzymałościowe: wytrzymałości na ściskanie oraz odporności na pękanie, określając krytyczny współczynnik intensywności naprężeń KIcS. Badania zaprogramowano według planu centralnego ko[...]
EN In the paper the results of experiments on concrete with metakaolinite addition were presented. The following properties were measured: compressive strength fc and the critical stress intensity factor KIcS after 28, 90 and 180 days of concrete hardening. There was observed a statistically significan[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule przedstawiono wyniki badań betonów modyfikowanych trzema dodatkami: pyłem krzemionkowym (PK), popiołem fluidalnym (PF) i metakaolinitem (MK). Przeprowadzono badania wytrzymałościowe: wytrzymałości na ściskanie oraz odporności na pękanie, określając krytyczny współczynnik intensywności nap[...]
EN In the paper the results of experiments on concretes with silica fume, fluidal ash and metakaolinite addition were presented. The following were measured: compressive strength fc and the critical stress intensity factor KIcS , fractal dimension DBC and stereological parameters of coarse aggregates a[...]
4
100%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 9 503-507
PL Podano wyniki badań betonów z dodatkiem pyłu krzemionkowego, popiołu fluidalnego i metakaolinitu. Określono: konsystencję mieszanki betonowej, wytrzymałość na ściskanie fc i krytyczny współczynnik intensywności naprężeń KIcS. Stwierdzono, że dodatki metakaolinitu lub popiołu fluidalnego mogą być sto[...]
EN In the paper the results of experiments on concretes with silica fume, fluidal ash and metakaolinite addition were presented. The following were measured: consistency of mix concrete, compressive strength fc and the critical stress intensity factor KlcS. The results of investigations and analysis pr[...]
5
100%
Izolacje
PL Opis otaczającego nas świata często dokonywany jest w formie uproszczonej - w postaci prostych figur i bryt geometrycznych. Rzeczywiste struktury są jednak o wiele bardziej skomplikowane.
6
100%
Inżynieria Materiałowa
2010 Vol. 31, nr 6 1409-1414
PL W artykule zaprezentowano sposób wykorzystania metod stereologicznych w celu odtworzenia składu granulometrycznego kruszywa grubego w betonie. Do badań użyto beton o zróżnicowanym składzie, wykonany z zastosowaniem grubego kruszywa bazaltowego (rys. 1 i 4). Zmiennymi determinującymi skład betonu był[...]
EN The paper has presented the way of stereological method application in the reconstruction of granulometric composition of coarse aggregate in concrete. The presented example concerns concrete of diversified composition, manufactured from coarse basalt aggregate (Fig. 1 and 4). Variables determining [...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The way to determine stability coefficient value of ground slopes of given geometrical and geotechnical parameters taking underground water into account has been presented. The proposed manner has been worked out for Fellenius method, assuming cylindrical surface of the slip and homogeneous foundati[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN In the work the comparison of some nomograms making possible to check stability of ground slopes, having given geometrical and geotechnical parameters, has been made assuming cylinder surface of the slip and homogeneous foundation bed. The application of presented in the work nomogram has been propo[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2008 z. 47 [252] 185-192
PL Wykazano przydatność metod stereologicznych do opisu morfologii ziaren kruszywa grubego w betonie. Opisano kolejne etapy przygotowania obrazu do analizy oraz przedstawiono sposób uzyskania krzywej uziamienia kruszywa grubego w betonie na kruszywie bazaltowym.
EN The method of investigation of aggregate in hardened concrete with use of image analysis has been presented in the contribution. The method of surface preparation, obtaining of the grading curve and results analysis have been described. Volume of aggregate and the basalt shape factor has been determ[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule dokonano porównania dwóch metod (MPW i MPU) uwzględniania warstwowości podłoża gruntowego w skarpach o danych parametrach geometrycznych i geotechnicznych, przy założeniu cylindrycznej powierzchni poślizgu.
EN Comparison of two methods (MPW and MPU), enabling to check stability of ground slopes for given geometrical and geotechnical parameters, has been realized in the work, assuming cylinder surface of the slide and heterogeneous subsoil.
11
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2007 nr 1 25-31
PL Analiza wpływu nachylenia skarpy, ułożenia warstwy słabszej oraz zmiany stopnia plastyczności i rodzaju gruntu warstwy słabszej na wskaźnik stateczności i geometrię powierzchni poślizgu. Przykłady dla modelowych skarp uwarstwionych o nachyleniu 30°, z wydzielonymi trzema warstwami geotechnicznymi ([...]
EN Analysis of the influence of slope inclination, arrangement of weak soil layer change of plasticity index as well as soil type of weak soil on factor of safety geometry of slip surface. Examples of model, layered slopes with the 30° inclination and three geotechnical layers (weakest soil layer in be[...]
12
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2007 nr 2 91-95
PL Analiza stateczności ogólnej skarp uwarstwionych o obciążonym naziomie. Symulacje wpływu obciążenia naziomu i obecności warstwy słabej na kształt i zasięg powierzchni poślizgu. Zbiorcze wyniki ilościowe obliczeń wraz z ich analizą.
EN Analysis of general stability of layered slopes with surcharge. Simulation of the influence of surcharge and weak soil layer on the shape and range of slip surface. Summary of quantitative calculation results with its analysis.
13
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2001 nr 1 11-15
PL Analiza wpływu wartości i usytuowania obciążenia na koronie skarpy na zasięg klina odłamu oraz na stateczność skarpy. Obliczenia numeryczne i nomogramy do praktycznych obliczeń. Przykłady obliczeń wraz z analizą wyników.
EN The range of potential soil wedge. The analysis of the influence of the magnitude of surcharge and its location on the top of the slope on the range of soil wedge and slope stability. Numerical calculations and engineering charts. The calculation examples together with the analysis of the results.
14
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2000 nr 6 331-338
PL Przegląd i porównanie niektórych sposobów określania obszaru, w którym powinna znajdować się potencjalna oś obrotu i metod dokładnego określania położenia potencjalnej osi obrotu. Propozycja rozwiązanie pozwalającego na dokładne określenie położenia najniekorzystniejszej osi obrotu na podstawie wzor[...]
EN Determination of most dangerous location of rotation axis for uniform slopes and cylindrical slip surfaces. Review and comparison of some ways for determination of region with potential location of rotation axis and methods determining its accurate position. Proposal for accurate determination of lo[...]
15
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2000 nr 3 140-148
PL Przedstawiono sposób wyznaczania granicznej wysokości zbocza, granicznego kąta jego nachylenia oraz minimalnej wartości współczynnika stateczności dla zbocza jednorodnego i uwarstwionego. Zaproponowane nomogramy oraz wzory opracowano na podstawie przeprowadzonych symulacji obliczeniowych, dokonanych[...]
EN Determination of slope limit height. A method of calculation of slope limit height, limit angle of the slope and minimal value of stability coefficient for homogeneous and layered slope. Nomograms and formulae basing on simulation computations using the computer program STATGRUNT. Four examples of c[...]
16
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2002 nr 2 85-89
PL Przegląd i analiza przepisów i zaleceń dotyczących wykonywania wykopów nieobudowanych. Analiza porównawcza stateczności wykopów w zależności od usytuowania koparki na koronie wykopu. Zalecenia do praktycznych obliczeń stateczności wykopów nieobudowanych.
EN Review and analysis of regulations and recommendations regarding non-constructional excavations. Comparative analysis of excavation stability depending on the localisation of excavator at the excavation crown. Practical recommendations for stability calculations of non-constructional excavations.
17
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
1998 nr 3 130-134
PL Charakterystyka i możliwości obliczeniowe programu autorskiego Statgrunt. Nomogramy do obliczeń stateczności do obliczeń stateczności zbocza według metody Felleniusa. Przykłady obliczeń maksymalnego nachylenia zbocza w gruncie jednorodnym i uwarstwionym.
EN Characteristics and calculation possibilities of the Statgrunt autor's program. Nomogramus to compute slope gradient in homogeneous stratified soil.
18
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 6 305-308
PL Podano zalecenia dotyczące projektowania, wykonywania i eksploatacji budowli ziemnych narażonych na stałe bądź okresowe działanie wody. Zaproponowano praktyczny sposób określania ogólnej stateczności skarp.
EN Recomendations concerning design, realization and exploitation of earth embankments exposed to continous or periodic water action are formulated. Practical method of general stability estimation of embankment slopes is proposed.
19
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 3 159-163
PL Dokonano analizy wpływu usytuownia koparki podsiębiernej na podwoziu gąsienicowym na stateczność ogólną wykopu ze skarpą o nachyleniu 1:1 i głębokości 1 do 5 m. Założono, że skarpa jest z gruntu spoistego jednorodnego, nie poddana wpływom wody gruntowej bądź powierzchniowej.
EN Relationship between location of caterpillar back-digger and general stability of the open cut with 1:1slope an 1-5 m depth has been analysed. Assumption was made that the soil is homegenous, cohesive and dry.
20
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2014 nr 6 580--586
PL Rozwój modelowania zjawisk geotechnicznych w wirówce. Historia rozwoju urządzenia. Przyczyny wykorzystania wirówki geotechnicznej przez ośrodki naukowe i biura inżynieryjne. Obecny status urządzenia w edukacji i przemyśle. Podstawy teoretyczne badań modelowych w wirówce geotechnicznej. Lista wybrany[...]
EN A development in centrifuge technology. Its influence in geotechnical engineering. A review of the centrifuge history. The reasons of using geotechnical centrifuge in construction industry and in research studies. The main principles of centrifuge modelling. The origin of simulitude laws. The list o[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last