Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 161
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W niniejszej pracy przedstawiono wybrane wyniki modelowania zjawisk związanych z wymianą ciepła projektowanego budynku a otoczeniem, za pomocą niekomercyjnego programu HEED.
EN In this study selected results of modeling of the heat transfer phenomena from designed building to the environment are presented. Noncommercial software Heed was used.
2
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Podano przykład zastosowania wymiennika spiralnego o przepływie wzdłużnym do odzyskiwania ciepła w instalacjach wentylacyjnych. Ze względu na przeciwprądowy przepływ osiągają one wyższe sprawności temperaturowe dla tych samych wartości parametru NTU niż popularne wymienniki o przepływie krzyżowym.
EN An example of an application of a spiral exchanger with longitudinal flow is presented. The exchanger is provided for heat recuperation in the ventilating systems.The exchangers of this type can attain higher temperature efficiency for the same NTU parameters than popular cross-flow exchangers becau[...]
3
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule analizowano teoretyczne wartości zysków ciepła kanału doprowadzającego powietrze zewnętrzne do urządzenia odzyskującego ciepło w okresie zimowym. Uwzględniono również wpływ ewentualnych nieszczelności w podciśnieniowej części przewodu. Stwierdzono, że zjawiska te nie pogarszają sprawności[...]
EN Theoretical values of the heat gains from the rooms to the ventilation ducts, supplying external air to the heat recuperator, have been analysed during the winter season. The influence of possible leakages in the vacuum part of the duct has been taken into account. It has been found that these pheno[...]
4
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
5
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule modelowano pole temperatury wokół podziemnych, bezkanałowych sieci ciepłowniczych w warunkach ustalonych stosując metodę elementu skończonego. Szczególną uwagę zwrócono na określenie warunków brzegowych. Rozważano różne warianty warunków brzegowych Dirichleta oraz Neumanna. Podano również[...]
EN The temperature field near underground heat distribution networks without channels has been modelled in steady state conditions by using the finite element method. Particular attention has been focused on determining the boundary conditions. Diverse variants have been considered, including the bound[...]
6
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono metodę badań rekuperatora spiralnego o wzdłużnym przepływie przeciwprądowym. Korzystając z uzyskanych w trakcie pomiarów wielkości obliczono wartości temperaturowej efektywności odzyskiwania [epsilon] oraz efektywność odzyskiwania ciepła E(0). Wyznaczone wartości porównano z wartościam[...]
EN An examination method, concerning a spiral recuperator with longitudinal counter flow, is presented. The temperature efficiency [epsilon] of heat recuperation and the efficiency of heat recuperation E(0) have been calculated, taking into account the results of the measurement. The values determined [...]
7
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Na podstawie przeprowadzonych analiz udowodniono celowość stosowania odzyskiwania ciepła we wszystkich instalacjach wentylacyjnych.
EN The usefulness of heat recuperation in all ventilation systems is proved on basis of the analyses carried out.
8
100%
Rynek Energii
2006 nr 6 50-54
PL W pracy rozpatrywano zagadnienia związane z pomiarem ciepła w węźle cieplnym. Zaproponowano metodę pomiaru ciepła możliwego do wykorzystania w węzłach cieplnych. Maksymalizowano ciepło możliwe do wykorzystania w instalacjach ciepłej wody. Uwzględniając nakłady inwestycyjne i eksploatacyjne wybranego[...]
EN In the paper problems related to the utilizeable heat measurement in the heating system have been considered. The aim of this work is to suggest the measurement method of the utilizeable heat in the heating systems. The utilizable heat in hot water installations was maximized. Taking into considerat[...]
9
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Symulowano pole prędkości w kanałach spiralnego rekuperatora o wzdłużnym przepływie przeciwprądowym. Korzystano z programu ANSYS v.8.1. Zadanie modelowania pola prędkości rozpatrywano dla płynu rzeczywistego. Podano założenia upraszczające geometrię rekuperatora i sprowadzono kształt kanału rekupera[...]
EN The velocity field was simulated in the ducts of a spiral recuperator with longitudinal counterflow. The ANSYS v. 8.1 program was used. The task of the field modelling was considered for a real fluid. Simplified assumptions, concerning the geometry of the recuperator, were given, and the form of the[...]
10
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono model przeciwprądowych wymienników ciepła. Sporządzono bilanse czynnika grzejnego, ścianki oraz czynnika ogrzewanego i rozwiązano stosowne równania różniczkowe. Określono transmitancje oraz charakterystyki dynamiczne. Wyniki obliczeń przedstawiono w postaci graficznej.
11
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W referacie autor porównał modele promieniowania słonecznego stosowane w zagadnieniach wielokryterialnej optymalizacji bryły budynku. Autor badał zgodność poszczególnych modeli. Rozważania zilustrowano zadaniem prostszym niż optymalizacja bryły budynku, tzn. określono optymalny kształt zabudowy balk[...]
EN Author has compared models of solar radiation applicable in multicriterial optimization of the form of a building. The first model is a discreet function of eight particular azimuths of walls. Next models define values of seasonal radiation S(α) as continuous functions of the azimuth α. Author analy[...]
12
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W referacie zaprezentowano metodykę badań rekuperatora spiralnego o wydłużonym przepływie przeciwprądowym. Na podstawie uzyskanych w trakcie pomiarów wielkości obliczono wartości temperaturowej efektywności odzysku (epsilon) oraz efektywność odzysku energii Eo. Analizując otrzymane z obliczeń progr[...]
EN Method of research on spiral longitudinal countercurrent flow recuperator is presented. Thermal efficiency (epsilon) and efficiency of recycling of energy Eo are calculated on the basis of the values obtained in the course of measurements. Mean values of a heattransmission coefficient are estimated.[...]
13
100%
Pompy, Pompownie
PL Wysokość podnoszenia pompy cyrkulacyjnej w obiegu grzejnym zależy od jej lokalizacji – na przewodzie zasilajacym lub powrotnym. Montaż na przewodzie powrotnym jest zwykle korzystniejszy. Cisnienie na wlocie winno zapewniać pracę bez kawitacji.
14
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
2004 nr 4 9-11
PL W artykule przedstawiono zagadnienia minimalizacji strat egzergii w instalacjach ciepłej wody użytkowej. Wzrost jednostkowych kosztów energii wymaga bardziej efektywnego jej wykorzystania. Zmniejszenie strat egzergii w instalacjach c.w.u. staje się coraz bardziej ważne.
EN This paper presents the minimisation analysis of exergy losses in district heating. The increase in energy cost per unit has required more effective use of energy. In this case, to decrease exergy losses in hot water systems is possibly getting more and more important.
15
100%
Journal of Polish CIMAC
EN The paper includes equations described heat exchange in countercurrent flow heat exchangers. Taking the energy balance formula as a basis and dividing the heat exchanger into sections, the thermal balances of the cooled fluid, plate and heated fluid are prepared and pertinent system of three differe[...]
16
100%
Rynek Instalacyjny
2009 Nr 11 46-49
PL Artykuł wyjaśnia dlaczego kawitacja w instalacjach jest niepożądana, a nawet szkodliwa i tłumaczy dlaczego projektanci instalacji powinni sprawdzać wartość ciśnień w króćcach ssawnych pomp i porównywać je z wymaganymi wartościami NPSHr.
17
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 80 9-14
PL Nowe technologie, super nowoczesne komputery oraz urządzenia posiadające sztuczną inteligencję przyczyniają się do zmiany obrazu współczesnego pola walki. Wojnę zaczynają prowadzić nie tylko ludzie, lecz także i obsługiwane przez nich roboty. Bezpilotowe aparaty latające niewątpliwie stanowią przysz[...]
EN New technologies, modern computers and artificial inteligents devices have significant influence on contemporary warfield. Future war will be waged not only by human, but also by human controled robots. There is no doubt that UAV are future of aviation. They are cheaper and less complicated than cla[...]
18
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
19
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2001 Z. 13 181-192
PL W artykule przedstawiono teoretyczny model płytowego wymiennika ciepła. Sporządzono bilanse cieplne nośników ciepła i płyt wymiennika oraz rozwiązano stosowne równania różniczkowe. Wyznaczono transformaty i określono charakterystykę dynamiczną. Wyniki obliczeń zaprezentowano w formie graficznej.
EN This paper presents a model of the plate heat exchangers. The thermal balances of the cooled fluid, plate and heated fluid are prepared and pertinent differential equations are derived. Transfer functions and dynamic characteristic are determined. The results of calculations are presented in a graph[...]
20
100%
Rynek Instalacyjny
2014 Nr 12 46--48
PL Artykuł dotyczy rozliczeń należności za ogrzewanie i podejmuje kwestię wartości liczbowych współczynników oceny grzejników.
EN Results of the settlements fees due for heating are presented. Coefficients of assessment of radiators are taken into account.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last