Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 251
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 6 559-562
PL Badanie i analiza oporów przepływu podczas skraplania czynników chłodniczych w minikanałach rurowych ma duże znaczenie dla poznania procesu skraplania. W artykule tym przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań, które mają na celu ułatwienie projektowania, konstrukcji i eksploatacji kompaktowych wym[...]
EN Nowadays, much attention is paid to miniaturization of devices while increasing their efficiency. The same is with heat exchangers which have to exchange a lot of heat from a small area. By using minichannels and phase transitions, miniaturization of heat exchangers with intensification of heat exch[...]
2
100%
Fundamenta Informaticae
2013 Vol. 123, nr 2 171--197
EN The paper presents an algorithm of decision rules redefinition that is based on evaluation of the importance of elementary conditions occurring in induced rules. Standard and simplified (heuristic) indices of elementary condition importance evaluation are described. There is a comparison of the resu[...]
3
100%
Inżynieria Maszyn
PL Przedstawiono wyniki analizy teoretycznej i badań doświadczalnych zespołu wrzecionowego szlifierki wcinającej do wałków. Wrzeciono było łożyskowane hydrostatycznie. W przedniej podporze zastosowano zintegrowane łożysko poprzeczno-wzdłużne, a w tylnej - poprzeczne. Wyznaczono sztywność statyczną ukła[...]
EN In the paper theoretical analysis and experimental research of the spindle unit of cylindrical grinder are presented. The spindle is equipped with hydrostatic bearings. In the front support the integrated angular (radial-axial) bearing was applied and in the back support - the radial one. Static rig[...]
4
100%
Studia Informatica
PL Pierwsza część monografii poświęcona jest pokryciowym algorytmom indukcji reguł i obiektywnym miarom oceny jakości reguł decyzyjnych. Przedstawiono dwa algorytmy, które indukcję reguł prowadzą w kierunku maksymalizacji wartości miar przeznaczonych do oceny reguł decyzyjnych. Dokonano analizy własnoś[...]
EN The first part of the book is devoted to seąuential covering rule induction algorithms and objective rule evaluation measures. Two algorithms that maximize values of rule evaluation measures are presented. The properties of measures defined on the basis of the contingency table were analyzed and min[...]
5
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2009 nr 6 10-14
PL Przedstawiono wyniki analizy teoretycznej i badań doświadczalnych zespołu wrzecionowego szlifierki wcinającej do wałków. W przedniej podporze zastosowano zintegrowane łożysko poprzeczno-wzdłużne, a w tylnej poprzeczne. Badano przemieszczenia nieobracającego się wrzeciona, obciążonego siłami statyczn[...]
EN Research grinding spindle with hydrostatic radial-axial bearing. The paper presents the results of theoretical analysis and experimental tests of the spindle grinding. In the front support there was used integrated axial-radial bearing and in the back support - radial one. It has been studied no rot[...]
6
100%
Studia Informatica
PL W pracy przedstawiono algorytmy pozwalające ograniczyć liczbę reguł decyzyjnych wykorzystywanych w opisie i klasyfikacji. Prezentowane algorytmy wykorzystują funkcje oceniające jakość reguł do wyselekcjonowania reguł najbardziej istotnych z punktu widzenia klasyfikacji i opisu. Omówiono kilka funkcj[...]
EN In this article the algorithms allowing to decrease the number of decision rules using in description and classification were introduced. Presented algorithms use rules quality functions for selection the most important in classification and description rules. Several rules quality functions were di[...]
7
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
1999 nr 4-5 74-77
PL W artykule opisano możliwośći stosowania systemów typu GIS/CAD FM (ang. facility managments - zarządzanie infrastrukturą techniczną) jako środowiska, na bazie którego tworzy się specjalistyczne systemy dyspozytorskie wizualizujące procesy technologiczne i stan bezpieczeństwa w kopalni. Wykorzystując[...]
EN The article describes the possibility of using the GIS/CAD FM system (facility management) as medium on a base from which special dispatching systems, visualizing processes and mine safety condition, are created. Using a fact that the GIS/CAD FM systems have funstions connected with neighbourhood a[...]
8
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2003 nr 12 15-19
PL W pracy przedstawiono opracowany w Centrum EMAG system komputerowy Hestia, który wspomaga pracowników stacji geofizycznych w kopalniach węgla kamiennego. Głównym zadaniem systemu Hestia jest wspomaganie pracy stacji geofizycznej w kopalniach węgla kamiennego w zakresie automatycznego wykonywania oce[...]
EN In the article the HESTIA computer system, supporting geophysical stations of hard coal mines, developed by EMAG Centre, is presented. The main task of the HESTIA is to support the work of geophysical station of hard coal mines in the range of automatic estimation using the seismologic, small-bore d[...]
9
100%
Studia Informatica
PL W artykule opisano system umożliwiający integrację i manipulację danymi pochodzącymi z różnego rodzaju źródeł. Celem systemu jest przygotowanie danych do procesu data mining. System posiada otwartą architekturę umożliwiającą rozszerzanie jego funkcji przez kolejnych użytkowników. Opisane oprogramowa[...]
EN A system enabling the data originating from various sources to be integrated and managed, has been described in this paper. The system aims at preparing the data for a data mining process. It has the open architecture allowing its function to be extended by the next users. The software presented in [...]
10
100%
Mechanik
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy teoretycznej i badań doświadczalnych zespołu wrzecionowego szlifierki wcinającej do wałków. Analizowany układ wrzecionowy oparto o zespół łożysk hydrostatycznych: w przedniej podporze zastosowano zintegrowane łożysko poprzeczno-wzdłużne, natomiast w tylnej typ[...]
EN In the paper theoretical analysis and experimental research of the spindle unit of cylindrical grinder are presented. The spindle is equipped with hydrostatic bearings. In the front support the integrated angular (radial-axial) bearing was applied and in the back support – the radial one. Static sti[...]
11
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 10 872--875
PL Przeprowadzono badania eksperymentalne skraplania czynnika chłodniczego HFE7100 w minikanale rurowym o średnicy wewnętrznej d = 2 mm. Podczas badań wykonano wizualizację występujących podczas procesu skraplania struktur przepływu. Dokonano pomiaru parametrów geometrycznych i przepływowych w celu ide[...]
EN Identification of flow patterns can be made by two methods. The first one is a calculation method consisting in calculating flow parameters and comparing their values with the ranges given by other authors or flow maps. This method has a number of limitations associated with a small amount of existi[...]
12
100%
Mechanik
2016 R. 89, nr 8-9 1122--1123
PL Przedstawiono badania szlifowania wgłębnego zewnętrznych powierzchni cylindrycznych z nierdzewnej stali 3H17M dla różnych parametrów kinematycznych szlifowania. Przeprowadzono analizę wpływu warunków obróbki na wybrane parametry wynikowe, opisujące powierzchnię szlifowanych przedmiotów. Badaniom pod[...]
EN In the paper grinding process has been studied in the machining stainless steel 3H17M for different grinding kinematic parameters in cylindrical plunge grinding. An analysis of influence of grinding conditions on part surface roughness is presented. Examination were performed for two types of vitrif[...]
13
100%
Foundations of Computing and Decision Sciences
EN An algorithm for rules generalization consisting in joining of rules with the same structure is presented in the paper. The algorithm joins rules conditionals descriptors so as the language of ruies representation is unchanged. A value of rules quality evaluation measure is a criterion deciding abou[...]
14
100%
Mechanics and Control
PL Celem niniejszej pracy jest zbudowanie modelu dwururowego tłumika hydraulicznego odzwierciedlającego dynamiczne zachowanie zaworu. Stworzony model uwzględnia szereg zjawisk takich jak ściśliwość cieczy, bezwładność, siłę potrzebną do rozsunięcia dwóch równoległych płaszczyzn, pomiędzy którymi znajdu[...]
EN The purpose of this study was to develop a model of the dynamic behavior of a hydraulic vehicle double-tube shock absorber. The model accounts for the effects of compressibility, valve stiction, inertia, etc. and can be suitable for use in the analysis on flow-induced pressure fluctuations in the de[...]
15
100%
Archiwum Odlewnictwa
2005 R. 5, nr 17 263--272
PL W pracy przedstawiono analizę literatury dotyczącej tolerancji ogólnych odlewów oraz poziomów zwyczajnej dokładności warsztatowej w zakresie wytwarzania w zakładach obróbki skrawaniem. W jej wyniku opracowano uogólnioną propozycję poziomów zwyczajnej dokładności odlewni oraz tolerancji wymiarowej i [...]
EN In this paper an analysis of literature respecting general tolerances of castings and levels of ordinary workshop accuracy in the range of production in machining plants hale been presented. In its result generalized proposition of ordinary accuracy of foundry, the dimensional tolerance and the accu[...]
16
100%
Acta Mechanica et Automatica
2018 Vol. 12, no. 3 243--251
EN Recently, the topic of energy dissipation efficiency of vehicle suspension dampers has become a research and engineering problem due to structural requirements of vehicle manufacturers and the introduction of electric/hybrid cars. By principle, any disturbances in the damping force generation proces[...]
17
100%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2017 R. 62, nr 4 65--104
EN Until now, studies on the PPR’s intelligence have been focused mainly on international relations and the issue of defence. On the one hand, there were analyses of secret operations aimed at infiltration of political and military structures of NATO states and on the other, of attempts of secret exert[...]
18
100%
Mechanik
PL W przypadku układów hydraulicznych takich jak układy wrzecionowe oraz prowadnicowe istotnym parametrem decydującym o ich właściwościach jest charakterystyka przepływowa zastosowanego dławika. W pracy przedstawiono możliwe zarówno teoretyczne jak i eksperymentalne metody wyznaczania charakterystyk dł[...]
EN In the case hydraulic systems such as spindle and guiding an important parameter which affect properties is dependences of flow rate versus pressure drop on restrictor. The paper presents possible both theoretical and experimental methods of determining flow characteristics of restrictors with fixed[...]
19
100%
Journal of Mechanical and Energy Engineering
2017 Vol. 1, No 1 101--106
EN For several years, in the world are carried out studies on the refrigerants condensation in minichannels. These studies are aimed at understanding the condensation process and facilitate the design of mini heat exchangers. It is very important to optimize heat transfer and drive power consumption of[...]
20
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2018 z. 76 87--88
EN The article discusses the method of a finger movement identification. Features extracted from only one EMG signal can be used to distinguish be-tween index finger and ring finger movement. Result of system validation was also presented.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last