Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 7 215-220
PL Przedstawiono chronologiczny przegląd wybranych badań laboratoryjnych przepływów cieczy przez szczeliny wzdłużne. W szczególności opisano cele i sposoby realizacji pomiarów oraz stosowane urządzenia badawcze.
EN Showed the chronological review of chosen research of laboratory flows of liquids by longitudinal clearance. Especially are described purposes and methods of the realization of measurement and used investigative devices.
2
100%
Journal of Power of Technologies
EN This paper presents methods of using an electric powered impeller pump to circulate liquid coolant in a combustion engine. The proposed impeller pump is driven differently from pumps typically used in combustion engine cooling systems. The conventional mechanical drive using the mechanical energy pr[...]
3
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
PL Charakterystyki eksploatacyjne pomp odśrodkowych ustala się po odpowiedniej korekcie średnicy zewnętrznej wirnika d2. Maksymalna średnica d2 decyduje o zakresie nominalnych parametrów pracy a więc o zakresie stosowalności pompy oraz o wskaźniku masy jednostkowej kg/kW. Zwiększenie zakresu parametrów[...]
EN Operating characteristics of centrifugal pumps are determined after correction of the outer diameter of impeller d2. The maximum diameter d2 decides about the range of nominal parameters of working so about the range of applicability of the pump and its mass index kg/kW. The increase of the range of[...]
4
63%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule omówiono podstawowe zagadnienia związane z rurowym transportem ścieków. Omówiono zależność między okresem cyklu pracy pompowni a objętością zbiornika retencyjnego. Pokazano typowe charakterystyki pomp wyporowych i pomp wirowych oraz zmiany punktu pracy pompowni po zmianie charakterystyki [...]
EN The paper presents the basic subjects connected with pipe transport of sewage. The dependence between the period of work of pumping station and a volume of retention reservoir are elaborated. The typical characteristics of positive displacement pumps and centrifugal pumps as well as the changes of t[...]
5
63%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2008 nr 121 67-84
EN In this work there are presented flow calculation models through the longitudinal eccentric throttle clearance ring. There are shown some calculations for laminar and turbulent flow. Turbulent flow is described as self-similar and with application of model k -epsilon, the description is illustrated [...]
6
63%
Pompy, Pompownie
2014 nr 1 49--52
PL Zastosowanie w układzie podgrzewu kondensatu pompy z regulatorem prędkości obrotowej o mniejszym poborze mocy pozwala na zbliżenie jej wydajności do wartości nominalnej. Skutkuje to pracą przy bardziej płaskiej charakterystyce rurociągu recyrkulacyjnego i zmniejszeniem dławienia się zaworem za pompą[...]
7
63%
Inżynieria Ekologiczna
PL W artykule przedstawiono wyniki pozytywnie zakończonych poszukiwań urządzenia hydraulicznego pozwalającego na samoczynne ograniczenie strumienia przepływającej cieczy w zależności od jej prędkości napływu. Urządzenie takie jest wykorzystywane do samoczynnej regulacji ilości wody płynącej ze zbiornik[...]
EN The paper concerns the flow reducers which allow the flow to be self-limited as the velocity of flow increases. This kind of reducers can be successfully applied to control water flow rate from reservoirs (for example rainwater reservoirs) to watercourse (rivers, channels etc.). The concept of such [...]
8
63%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
EN Abstract: In these investigations a disk with a flexible slip-ring was applied: a) mounted on an elastomer layer, b) a "floating" ring. The aim of the investigations was to determine the coefficients of the hydraulic resistance, the laminar flow through the face clearing, the walls of which display [...]
9
63%
Pompy, Pompownie
2015 nr 1 49--52
PL Zastosowanie w układzie podgrzewu kondensatu pompy z regulatorem prędkości obrotowej o mniejszym poborze mocy, pozwala na zbliżenie jej wydajności do wartości nominalnej. Skutkuje to pracą przy bardziej płaskiej charakterystyce rurociągu recyrkulacyjnego i zmniejszeniem dławienia się zaworem za pomp[...]
10
51%
Napędy i Sterowanie
2011 R. 13, nr 5 114-121
PL W artykule opisano konstrukcję i działanie konstrukcji zwykłej dławnicy z wypełnieniem elastoplastycznym oraz typowego uszczelnienia czołowego mechanicznego. Pokazano konstrukcję uszczelnienia czołowego ze szczeliwem elastoplastycznym, będącego połączeniem cech konstrukcji dwóch pierwszych uszczelni[...]
EN The construction and functioning of a simple stuffing box with elastic-plastic packing and a typical mechanical seal are described in the article. The construction of end-face seals with elastic-plastic packing, which is an association of construction attributes of the two first seals, is shown. A c[...]
11
51%
Napędy i Sterowanie
2010 R. 12, nr 5 103-107
PL W artykule omówiono różnicę w zasadach działania pomp krętnych odśrodkowej i o swobodnym przepływie. Opisano stanowisko pomiarowe do pomiarów charakterystyk i do badań kawitacyjnych pomp odśrodkowych i pomp o swobodnym przepływie, wyposażone w zawór regulacji ciśnienia w rurociągu ssawnym. Stanowisk[...]
EN The difference of operation principles in centrifugal and free flow torque pumps are discussed in the article. The measuring position for pump characteristic measurements and cavitation testing of centrifugal pumps and free flow pumps is discussed. The position is equipped with pressure control valv[...]
12
51%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule opisano typowe konstrukcje wodomierzy stosowanych w przedsiębiorstwach wodociągowych. Opisano też schematy i konstrukcje wodomierzy dwuzakresowych. Przedstawiono laboratoryjne stanowisko do pomiarów sprawdzających wodomierze. Przytoczono wynik takiego pomiaru, a także pomiaru z losowo prz[...]
13
51%
Pompy, Pompownie
PL Pompy stosowane w instalacjach mokrego odsiarczania spalin. Zagadnienie trwałości i wskazanie na rozwiązania wirników spełniające kryteria sprawności i trwałości eksploatacyjnej.
EN Pumps used in desulphurisation wet installations. The question of wear resistance and indication of impeller designs complying with efficiency and exploitation durability criteria.
14
51%
Pompy, Pompownie
PL Wyniki badań pomp z wirnikami o stopniowo zmniejszanych średnicach w dwóch wariantach- wytaczania łopatek bez staczania tarcz oraz staczania wraz z tarczami.
EN Results of tests of pumps with impellers reduced gradually in two different metods.
15
51%
Pompy, Pompownie
PL Zastosowanie oryginalnego rozwiązania w zespole odciążenia hydraulicznego pompy wielostopniowej. Wyniki badań eksploatacyjnych wskazują na poprawę niezawodności i trwałości pompy w trudnych warunkach odwadniania kopalni.
16
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 13 196--205
PL W artykule omówiono wyniki badań sprawdzających poprawność działania oraz niezawodność ruchowego uszczelnienia czołowego z elastoplastycznym pierścieniem oporowym. Zaprojektowano stanowisko badawcze do badań laboratoryjnych z uwzględnieniem warunków pracy pomp wirowych, w których takie uszczelnienia[...]
EN In the article, there are presented the test results verifying the operation correctness as well as reliability of dynamic end-face seals with elastoplastic thrust ring. The special working stand for the laboratory tests considering the working conditions of impeller pumps, where such end-face seals[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 13 245--263
PL W artykule opisano sprzężoną promieniowo osiową oscylację uproszczonego modelu zespołu wirującego wielostopniowej pompy odśrodkowej z tarczą odciążającą. Zależności między osiowymi i promieniowymi drganiami określone są poprzez opory hydrauliczne pierścieniowych asymetrycznych wzdłużnych i poprzeczn[...]
EN The coupled radial-axial oscillations of simplify rigid rotor model of centrifugal pump with automatic balancing system of axial forces were considered. The relation between axial and radial oscillations is determined by dependence of hydraulic conductivity of cylindrical throttle from eccentricity.[...]
18
51%
Napędy i Sterowanie
2017 R. 19, nr 1 78--85
PL W artykule opisano typową konstrukcję zatapialnego agregatu pompowego z silnikiem chłodzonym płaszczem wodnym. Przytoczono kryteria oceny układu przepływowego pompy wirowej. Przedstawiono nową konstrukcję pompy i jej elementów. Przedstawiono wyniki badań numerycznych i empirycznych przepływów przez [...]
EN The article describes a typical construction of submersible pump unit with the engine cooled by water jacket. The criteria for assessing of the flow of the pump impeller are quoted. It presents a new design of the pump and its components. It also presents the results of numerical and empirical resea[...]
19
51%
Napędy i Sterowanie
2016 R. 18, nr 9 116--125
PL W artykule opisano schemat typowego układu pompowego i pokazano jego statyczne i dynamiczne charakterystyki, istotne przy komputeryzacji ich pomiaru. Przedstawiono skomputeryzowane stanowisko badawcze do wyznaczania podstawowych charakterystyk statycznych i dynamicznych pompy wirowej i rurociągu. Op[...]
EN In the paper it is described a schema of typical pump system and it is shown its static and dynamic characteristics which are essential in the process of computerization measurements of the characteristics. Compurized test stand for operational measurements has been presented. The article describes [...]
20
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 11 123--132
PL W artykule podano nominalne parametry pracy i założenia konstrukcyjne przyjęte przy projektowaniu układu przepływowego odśrodkowej pionowej pompy okrętowej. Pokazano projekt układu przepływowego i konstrukcję pompy. Przedstawiono analizę przepływu w nowo skonstruowanej pompie z zastosowaniem program[...]
EN The article presents nominal parameters of work and accepted construction assumptions while designing the flowing system in a vertical, centrifugal, shipborne pump. The article shows the project of the flowing system and the construction of the pump. The analysis of flow in the new designed pump is [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last