Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 56
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
PL Układy elektronicznego sterowania silnikami są obecnie powszechnie stosowane w tłokowych silnikach spalinowych. Regulatory elektroniczne w znacznym stopniu ułatwiają spełnienie wzrastających wymagań ekologicznych i utrzymanie pełnej sprawności silników przez ich diagnozowani[...]
EN The electronic control systems are generally applied in internal combustion (IC) engines at the present. Electronic governors make easy the achieving of progressive ecological requirements and maintenance the full efficiency of engines by diagnosing during work. The estimation of toxic compounds em[...]
2
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2001 nr 3 223-225
PL Przedstawiono aktualną sytuację na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce oraz, na tej podstawie, zdefiniowano nową koncepcję techniczno-funkcjonalną dla nwoczesnych systemów dostępu radiowego. Przedstawiono również innowacyjne rozwiązanie firmy InnoWave-ECI szerokopamowego radiowego dostępu abone[...]
EN The article presents current situation of the telecommunication services in the Polish marketplace. It has been defined the new technical and functional concept of modern radio access systems. The article presents also innovative wideband radio access system eMGW of the InnoWave company which provid[...]
3
100%
Mechanik
2017 R. 90, nr 1 52--53
PL Przedstawiono metodę identyfikacji deformacji struktury nośnej pojazdów wojskowych na przykładzie transportera KTO Rosomak z wykorzystaniem technologii skanowania 3D oraz procesów fotogrametrycznych. Zaprezentowano przykładowe wyniki pomiarów przeprowadzonych trzema sposobami: metodą pomiaru punktów[...]
EN In the article is presented a method to identify geometry of military objects based on 3D scanning technology and photogrammetric processes. During the scanning process different types of markers and calibrated patterns of length, placed on the object are used. Results of measurements using three di[...]
4
100%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 1 215--223
EN In recent years, the reconstruction based on existing physical objects, plays an increasingly important role in research and everyday life. With the advancement of modern industry, more and more often, including automotive industry, modelling and deformation techniques of objects, based on reverse e[...]
5
100%
Journal of KONES
PL W elektronicznych układach sterowania silnikami o zapłonie samoczynnym kluczową kwestią jest stworzenie odpowiedniego programu dla centralnej jednostki sterującej, który mógłby jednocześnie i całościowo realizować funkcję regulatora prędkości obrotowej, korektora dawki paliwa, a w bardziej rozbudowa[...]
EN Creation of a appropriate programme of electronic control systems in diesel engines is key factor to use a central control unit, which could simultaneously and all in all realize the function of control of revolution speed, correction of fuel dose and also in more complicated versions to control dif[...]
6
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W referacie przedstawiono wyniki prac nad opracowaniem elektronicznego układu sterowania silnika ciągnika gąsienicowego "MTLB-MORS". Opisano zastosowane rozwiązania zespołów układów sterowania i ich rozmieszczenie w pojeździe. Omówiono strukturę układu sterowania oraz algorytmy sterowania silnikiem.
EN Designing of the electronic governor for diesel engine and its verification in laboratory and operation states was the aim of this paper. The engine SW-680 was equipped with sensor kids for measuring and its diagnosing. Procedures and programs of engine steering during start and working in engine s[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Problem zasilania silników spalinowych pojazdów wojskowych narasta wraz ze wzrostem liczby pojazdów w armiach. Kolejnym problemem jest stosowanie dodatków biokomponentów, które zmieniają właściwości paliw podstawowych. Dlatego konieczne jest podejmowanie działań prowadzących do przystosowania silnik[...]
EN The problem of fuel supply for military vehicles is growing along with the number of vehicles in armies. Another problem is the use of biocomponent agents which change the properties of basic fuels. Therefore it is necessary to take steps to adapt the engines to use fuels form renewable sources. The[...]
8
63%
Journal of KONES
EN Problems of the power supply in military vehicles grow with the growing number of vehicles in armies. Moreover, biocomponents additions which are added to the basic fuels change its properties. Therefore undertaking work to adopt engines to supply them with fuels coming from renewable sources is ess[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2012 nr 142 7--15
PL Prezentowana jest innowacyjna metoda obliczania współczynnika siły nośnej. Użyty algorytm oparto na założeniach twierdzenia Kutty-Żukowskiego wykorzystując do obliczeń informację na temat pola prędkości wokół profilu aerodynamicznego. W celu weryfikacji wyników otrzymanych dzięki proponowanej metodz[...]
EN An innovative method for the lift coefficient calculation is presented. The algorithm used is based on Kutta-Joukowski theorem and takes advantage of the information about the velocity field around the airfoil. For the purpose of verification of the proposed method, a reference pressure-based force [...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki pomiarów oporów wewnętrznych silnika o zapłonie samoczynnym. Określono opory ruchu wprowadzane przez poszczególne układy: układ korbowo-tłokowy, rozrządu, chłodzenia, smarowania i elektryczny związane bezpośrednio z pracą silnika. Określono procentowy ud[...]
EN Methodics and results of losses investigation of a diesel engine are described in the paper. There are showed power losses connected with engine mechanism work: piston-crank shaft, camshaft, injection pump, lubrication and electric supply. Percentage ratio of power lost in particular engine mechanis[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2011 nr 139 87-98
PL Niniejszy artykuł przedstawia procedury tworzenia siatek obliczeniowych dla potrzeb symulacji przepływów, a więc zadań, w których zastosowanie ma równanie Naviera-Stokesa. Omówiony jest opis matematyczny równań transformacji konforemnej oraz metod wyższego rzędu, tj. Poisson, Laplace, hiperboliczna.[...]
EN The grid construction process and the use thereof in numerical solutions of Navier-Stokes equations are both discussed. The necessary basic information is provided, from the simplified stand point of mathematical background. The emphasis throughout is on grids formed by the intersections of coordina[...]
12
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Celem badań było określenie wpływu paliwa zasilającego silnik na parametry użyteczne i skład spalin silnika o zapłonie samoczynnym Renault G9T. Badania przeprowadzono podczas zasilania silnika sześcioma rodzajami paliwa: paliwem podstawowym, jakim był olej napędowy, paliwem lotniczym o kodzie NATO F[...]
EN The assessment of the influence of kind of fuel supplied diesel engine Renault G9T on its useful parameters and exhaust gas composition was the aim of investigations. The investigations were made while the engine was feeding six kinds of the fued: diesel fuel as a basic fuel, single fuel the NATO co[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2007 nr 131 79-88
PL Celem pracy było trójwymiarowe numeryczne zobrazowanie zjawisk przepływowych w 1.5-stopniowej turbinie modelowej Instytutu Napędów Odrzutowych i Maszyn Przepływowych w Nadreńsko-Westfalskiej Wyższej Szkole Technicznej (IST RWTH Aachen) w Akwizgranie (Niemcy). Do badań wykorzystano udoskonaloną wersj[...]
EN The object of this study was an investigation of flow phenomena in a cold air turbine built at the Institute of Jet Propulsion and Turbomachinery at Aachen Technical University (IST RWTH Aachen, Germany). The said turbine was studied previously both experimentally and numerically with the IST's flow[...]
14
63%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN The object of this study was to investigate the flow phenomena in a cold air turbine built at the Institute of Jet Propulsion and Turbomachinery at Aachen Technical University (IST RWTH Aachen, Germany). The said turbine had been studied previously both experimentally and numerically on an IST’s flo[...]
15
63%
Journal of KONES
PL W referacie przedstawiono wyniki prac nad doborem układu sterowania pracą silnika o ZS. Przeprowadzono obliczenia mocy koniecznej do napędu listwy sterującej pompy wtryskowej, dobrano odpowiedni siłownik oraz przeprowadzono próby odtworzenia przebiegów przemieszczenia listwy na podstawie przebiegów [...]
16
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W pracy przedstawiono metodykę pomiarów parametrów powietrza w układzie dolotowym turbodoładowanego silnika o zapłonie samoczynnym SW680. Opisano technikę pomiaru chwilowego przepływu powietrza, ciśnienia w kanale i kolektorze dolotowym oraz pomiaru prędkości obrotowej turbosprężarki. Przedstawiono [...]
EN Optimisation of the steering system of the diesel engine, which is equipped with electronic governor, needs the acquaintance of air supply parameters. It is very important when the engine has turbocharger system. Measurements of these parameters need adaptation specific transducers and measurements [...]
17
63%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2014 nr 145 61--62
EN Coastal regions in Norway, Spain, Portugal, Japan or the United States comprise over large water depths (> 50 m) making the installation of typical bottom-fixed offshore wind turbines very difficult and expensive. Floating offshore wind turbines might be a more economic option in order to exploit th[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2014 nr 145 63--64
EN The X3 helicopter is the experimental demonstrator of the H3 compound helicopter concept (High speed Hybrid Helicopter) developed by Airbus Helicopter and intended to operate at cruise speeds of about 113 m/s (220 kt). It is equipped with short fixed wings and two side-mounted propeller[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2011 Nr 1 110-122
PL Coraz większa ilość silników o zapłonie samoczynnym wyposażona jest w układy zasilania typu common-rail. W układach tych wtryskiwacze są zasilane paliwem pod wysokim ciśnieniem ze wspólnego zasobnika. Dynamiczne zmiany ciśnienia w szynie spowodowane są zjawiskami zachodzącymi podczas wtrysku i zasil[...]
EN More and more compress engines contain common rail fuel systems. This type of fuel systems injectors are supplied with high pressurised petroleum from the common rail. Dynamic changes of pressure in rail are caused by injection events and fuel supply. The pressure sensor mounted by manufactures in t[...]
20
63%
Combustion Engines
2016 R. 55, nr 1 13--21
PL W artykule wskazano najczęściej występujące uszkodzenia turbosprężarek stosowanych we współczesnych silnikach spalinowych oraz przedstawiono ich wpływ na podstawowe wskaźniki operacyjne silników. Omówiono takie niesprawności turbosprężarek, jak: brak smarowania lub zbyt małe ciśnienie czynnika smaru[...]
EN The paper discusses the most frequently occurring types of damage in turbochargers fitted in modern combustion engines and their influence on the engine basic operational indexes. The following causes of turbocharger malfunctions have been discussed: no lubrication, low lubricant pressure, reduced l[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last