Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono zasady oceny ryzyka instalacji przemysłowej w całym cyklu życia obiektu. Podano schemat decyzyjny w analizie ryzyka oraz sugestie dotyczące zastosowania technik analizy ryzyka. Wskazano na związek między bezpieczeństwem procesowym a planowaniem przestrzennym.
EN This article presents the methods of risk analysis of an industrial facility during its whole lifetime cycle. The document describes a decision diagram which is used in risk analysis and provides with suggestions concerning different methods applied in risk analysis. The article also explains a [...]
2
100%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 5s/A 121-126
PL W pracy przedstawiono wyniki badań polimerowych powłok ochronnych, stosowanych do ochrony etanu przed karbonatyzacją, poddanych procesom naturalnego i przyspieszonego starzenia. Badania objęty powłoki akrylowe, poliuretanowe i epoksydowe starzone w atmosferze miejsko-przemysłowej Kraków) i górskiej [...]
EN The paper deals with test results of polymeric coatings used as concrete protection against carbonation. Coatings were subjected to natural and artificial weathering. Acrylic, polyurethane and epoxy coatings were weathered in municipal-industrial atmosphere (Cracow). mountain one (Tatranska Strba, S[...]
3
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule omówiono przyczyny uszkodzeń zaworów regulacyjnych i rurociągów technologicznych.
EN In the paper was described a different causes of control valves and technological pipelines damages.
4
100%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN The floristic composition, abundance, and biomass of phytoplankton in the Cybina River and the Maltański Reservoir were examined from April to October 2005. The analysis of the phytoplankton in the samples revealed statistically significant differences in both composition and abundance. The maximum [...]
5
100%
Ochrona przed Korozją
2010 nr 1 14-17
PL W pracy omówiono wyniki badań wybranych organicznych powłok ochronnych stosowanych do ochrony betonu przed karbonatyzacją, poddanych procesom naturalnego i przyspieszonego starzenia. Badaniami objęto powłoki poliuretanowe i epoksydowe starzone w atmosferze miejsko-przemysłowej (Kraków) i górskiej (T[...]
EN The paper deals with test results of organic coatings used as concrete protection against carbonation. Coatings were subjected to natural and artificial weathering. Polyurethane and epoxy coatings were weathered in municipal-industrial atmosphere (Cracow), mountain one (Tatranska Strba, Slovakia) an[...]
6
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W dniach 3-5 czerwca 2010 r. na pustyni w stanie Utah w USA odbyły się studenckie zawody University Rover Challenge 2010. Konkurs URC już od czterech lat wzbudza zainteresowanie studentów oraz pasjonatów astronomii na całym świecie. Zmagania młodych konstruktorów również bacznie obserwują inżynierow[...]
7
100%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań właściwości wyjściowych powłok polimerowych powszechnie stosowanych do ochrony betonu przed karbonatyzacją. Określono ich właściwości barierowe, przyczepność oraz wytrzymałość na rozciąganie. Analizowane powłoki zostały następnie poddane naturalnemu i[...]
EN The paper presents test results of initial properties of coatings commonly used as concrete protection against carbonation. Barrier properties, adherence and tensile strength of the coatings were determined. Then the coats were subjected to natural and accelerated weathering in order to predict thei[...]
8
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
9
100%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 8 1348-1350
PL Przedstawiono wyniki starzeniowych badań polimerowej powłoki akrylowej stosowanej do ochrony betonu. Badania przyspieszonego starzenia prowadzono wg normy ASTM G154a w komorze symulującej promieniowanie ultrafioletowe, podwyższoną temperaturę i deszcz. Jako cechy diagnostyczne dobrano wytrzymałość n[...]
EN An acrylic coating used for concrete protection was aged by a std. method in a weathering chamber under UV irradn., elevated temp. and rain. Tensile strength and adhesion to concrete substrate were detd. SEM and FTIR anal. were also performed. Decompn. of the coating structure took place during the [...]
10
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W celu przedłużenia trwałości betonu powszechnie stosuje się powłoki polimerowe. Powłoki chronią beton przed wnikaniem niebezpiecznych mediów. Materiały te muszą charakteryzować się długotrwałą odpornością na starzenie, dobrą przyczepnością do podłoża betonowego i odpowiednią elastycznością, żeby po[...]
EN In order to prolong concrete durability, polymeric coatings are commonly used. The coatings protect concrete against ingress of hazardous media. The coatings have to be characterized by long-term weathering resistance, good adherence to concrete substrate and appropriate elasticity to have crack bri[...]
11
71%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 10 1994--1996
PL Podczas izotermicznego odparowywania wody z roztworów o różnych proporcjach molowych składników w układzie wystąpiło przesycenie roztworu oraz nastąpiły zmiany pól krystalizacji w stosunku do układu modelowego, a zwłaszcza zanikło pole krystalizacji siarczanu sodu. Dodatkowym zjawiskiem związanym z [...]
EN Cr₂(SO₄)₃ was added to aq. soln. of KCl and Na₂SO₄ to study the changes in the phase diagram at 25°C after supersatn. The presence of the Cr³⁺ in the system resulted in disappearing the area of Na₂SO₄ crystn. and creeping the crystals formed.
12
71%
Technical Transactions
2017 Vol. 3(114) 41--45
PL W artykule przedstawiono ujednolicony sposób ustalania wzorów sumarycznych dla wszystkich węglowodorów. Zaproponowano stosowanie jednego ogólnego wzoru słusznego dla wszystkich węglowodorów w miejsce oddzielnie stosowanych obecnie wzorów właściwych tylko dla jednej grupy związków. Opracowany wzór po[...]
EN An unified method of designing molecular formulae for all types hydrocarbons is proposed in this paper. The developed formula provides the molecular composition of hydrocarbons regardless of the number of chemical bonds and bond types or the number of rings they contain. Moreover, a small modificati[...]
13
63%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Rozkład termiczny ettringitu chromowego(III) to proces złożony. Obserwuje się zachodzenie współbieżnych strukturalnych i fizycznych przemian oraz reakcji chemicznych, wśród nich reakcje utleniania i redukcji związków chromu. Stabilność termiczną oraz mechanizm rozkładu ettringitu chromowego(III) okr[...]
EN It has been fund that the thermal transformations of chromium(III)-ettringite are complex. Many structural, physical and chemical processes, including the oxidation/reduction reactions of chromium compounds, are occurring simultaneously. The thermal stability and decomposition mechanism of chromium([...]
14
63%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W niniejszym artykule przedstawiono badania nad usuwaniem jonów niklu z roztworów odpadowych pochodzących z procesów wytwarzania katalizatorów niklowych. Roztwory te zawierają głównie NaNO[3] oraz Na[2]CO[3] i po oczyszczeniu mogłyby zostać wykorzystane jako nawóz. Przetestowano następujące metody: [...]
EN The studies on nickel ion removal from waste solution deriving from nickel catalyst production processes have been presented in this article. Main components of the solution are NaNO[3] and Na[2]CO[3] . After treatment the solution can be used as a fertilizer. The following methods, chemical precipi[...]
15
63%
Cement Wapno Beton
PL Przeprowadzono i opisano badania mające na celu wyznaczenie wyjściowych właściwości barierowych (przepuszczalność pary wodnej, opór na przenikanie dwutlenku węgla) wybranych powłok organicznych. Następnie poddano je badaniom starzeniowym i ponownie określono przepuszczalność pary wodnej i opór stawi[...]
EN The initial barrier properties (water vapour permeability and resistance to carbon dioxide transport through the coats) of selected coatings have been determined and described. The layers were also subjected to weathering research and once more the barrier properties were examined. It has been state[...]
16
63%
Czasopismo Techniczne. Chemia
EN The results of the clearning away of phosphoric acid by joints have been presented.
17
63%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2015 nr 2 86-87
PL Na świecie coraz większe znaczenie w rozwoju przedsiębiorstw nabiera strategia compliance, czyli mówiąc ogólnie – strategia wykrywania i minimalizowania możliwości powstania nieprawidłowości oraz zarządzanie ryzykiem. Jednym ze sposobów „bycia mądrym przed szkodą” jest przewidzenie i zabezpieczenie [...]
18
63%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
PL Na przestrzeni kolejnych wieków małe miasta zlokalizowane na terenie Lubelszczyzny podlegały przemianom historycznym, gospodarczym i społecznym charakterystycznym dla tego regionu. Zyskiwały nowe funkcje, a wraz z nimi przekształceniu ulegało także zagospodarowanie przestrzeni ich rynków. Wraz z koń[...]
EN Throughout the ages, little towns around Lublin (Poland) have undergone changes of historical, economic and social nature along with the entire region. They acquired new functions, which required different management of their main squares. At the turn of the 19th and 20th centuries, these provincial[...]
19
63%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Konstrukcje betonowe eksploatowane w różnych warunkach środowiskowych narażone są na działanie agresywnych mediów gazowych i ciekłych, co prowadzi do ich stopniowej degradacji. Nawet dobrze zaprojektowane budowle mają z czasem problemy ze spełnieniem odpowiednich wymagań dotyczących ich bezpiecznej [...]
EN Concrete structures operating under different environmental conditions are subject to the action of aggressive gaseous and liquid media, which leads to their degradation. Even well-designed buildings, after time, can have problems to fulfil appropriate requirements concerning their further service l[...]
20
63%
Inżynieria Bezwykopowa
2015 nr 2 114-115
PL Na świecie coraz większe znaczenie w rozwoju przedsiębiorstw nabiera strategia compliance, czyli mówiąc ogólnie - strategia wykrywania i minimalizowania możliwości powstania nieprawidłowości oraz zarządzanie ryzykiem. Jednym ze sposobów „bycia mądrym przed szkodą” jest przewidzenie i zabezpieczenie [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last