Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL Beton natryskowy uzyskuje się przez dynamiczne narzucenie (natrysk hydrauliczny lub pneumatyczny) mieszaki lub zaprawy betonowej na podłoże, którym może być istniejąca konstrukcja betonowa, elewacja budynku, ściana wewnętrzna czy strop.
2
63%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 592-600
PL W referacie przedstawiono problemy związane z wystąpieniem stanu awaryjnego konstrukcji stropu żelbetowego nad garażem podziemnym, w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, wykonywanym w wydzielonym, rewitalizowanym obszarze zabudowy miejskiej. W pracy wskazano na przyczyny powstałych zagrożeń bezpiecze[...]
EN In this paper problems related to a failure state of a reinforced concrete ceiling over a subterranean carpark in a multi-family residential building constructed in a detached, revitalised zone of urban building are discussed. The reasons for occurred safety risks were pointed out - wrong design ass[...]
3
63%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono zagsdnienie trwałości walcowej chłodni kominowej, która eksploatowana jest od 1958 roku. W tym okresie czasu wykonano jej dwie naprawy. Scharakteryzowano wady i błędy wykonawcze wywołujące konieczność pierwszej naprawy. Zaprezentowano powstałe uszkodzenia i destrukcje obiek[...]
EN Problems of durability of cylindrical cooling tower exploid since 1958 were presented. Two repairs were carried out since than. Faults and errors that caused the first repair were described. Damage and destruction after occurred after the repair, state of the structure and the method of the second r[...]
4
63%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono ogólne uwarunkowania środowiskowe mające wpływ na rozwój korozji a tym samym stopień uszkodzeń obiektów oczyszczalni ścieków. Omówiono możliwości związane z wykonaniem naprawy konstrukcji żelbetowych oraz problemy dotyczące doboru właściwych materiałów dla ochrony konstrukc[...]
EN The paper presents general condition influencing the corrosion development and degree damage of sewage treatment objects. Possibilities of repair performing for RC structures and problems concerning the proper choice of materials protecting the structures against aggressive external environment are [...]
5
63%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie omówiono charakter uszkodzeń i destrukcji korozyjnych oraz awarii żelbetowych kominów płaszczowych. Na wybranych przykładach przedstawiono zakres i rodzaj uszkodzeń płaszczy kominów. Zaprezentowano sposoby i metody zrealizowanych napraw, omawiając przy tym zalety torkretu suchego
EN This paper presents description of corrosion destruction that take place in industrial concrete chimneys. Chosen examples show the range and types of typical destruction and accidents of concrete chimney shell. Presented are various repair methods showing the advantage of the dry shotcrete process.
6
63%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Sposób naprawy i technologia robót naprawczych nie mogą być przypadkowe, szczególnie jeżeli jest to remont obiektu przemysłowego pracującego w określonych uwarunkowaniach środowiska przemysłowego. W referacie scharakteryzowano wpływ uwarunkowań środowiskowych na rozwój korozji konstrukcji żelbetowyc[...]
EN Repair methods and repair technology have to be carefully chosen depending on the type of structure and the type of environment the structure is located in. This paper describes the influence of environmental conditions on the development of corrosion processes in concrete structures in the Power In[...]
7
63%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono wykorzystanie technik natryskowych (betonów i zapraw) jako kompleksowego sposobu naprawy i odtworzenia obiektów zabytkowych oraz wzniesionych metodami uprzemysłowionymi. Omówiono charakter istniejących uszkodzeń wybranych konstrukcji oraz warunki stosowania technologii beto[...]
EN The paper presents the application of sprayed techniques (concrete and mortar) as the method of complex repair and restoration of architecture monuments and buildings constructed by industrialized methods. The type of existing damage of some selected structures and the conditions of the sprayed conc[...]
8
63%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W referacie zwrócono uwagę na istniejące uwarunkowania środowiska przemysłowego, które decydują o charakterze i stopniu uszkodzeń konstrukcji żelbetowych. Omówiono warunki i możliwości wykonania napraw obiektów energetycznych metodą torkretowania w zależności od stopnia degradacji konstrukcji. Podkr[...]
EN In the paper the existing conditions of industrial environment, which determine the type and degree of reinforced concrete damage, were pointed out. Conditions and possibilities of sprayed concrete repair of power station structures depending on the degree of structure degradation were discussed. Th[...]
9
63%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W prezentowanym referacie omówiono problematykę dotyczącą napraw uszkodzonych korozyjnie obiektów żelbetowych przy wykorzystaniu betonu natryskowego realizowanego metodą suchą. Szczególną uwagę zwrócono na wymagania dotyczące składu betonu natryskowego, co reguluje wydana w 2007 roku przez PKN norma[...]
EN In the presented paper problems related to repair of corrosion damaged RC structures performed with dry process sprayed concrete are discussed. A special attention is drawn to requirements concerning sprayed concrete composition given by the new Polish code "Sprayed concrete" issued by PKN in 2007. [...]
10
63%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 7 371-373
PL Przedstawiono rozwiązania, w których popełniono błędy w analizach pracy konstrukcji stropów prefabrykowano-monolitycznych, które w projekcie budowlanym przyjęto jako stropy żelbetowe monolityczne. Dotyczą one wprowadzania zmian na etapie projektu wykonawczego. W miejsce tradycyjnego stropu monolityc[...]
EN This paper presents a case study of design stage errors committed in analyses of ceiling structures type, which were originally designed as monolithic. They concern changes introduced at the stage of the construction design. Instead of the traditional monolithic slab, precast slab elements of Filigr[...]
11
63%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 5s/A 219-226
PL W artykule przedstawiono przypadek spękań betonu płyt stropowych na całej wysokości przekroju ,które pojawiły się podczas realizacji budynku mieszkalnego. Na podstawie badań na obiekcie i badań laboratoryjnych oraz strukturalnych (elektronomikroskopowe, rentgenowskie, derywatograficzne) przeanalizow[...]
EN In the paper a case of ceiling slabs concrete cracking running across the entire depth of cross-section, which occurred during construction of residential house is presented. Reasons for damage and repair possibilities were analyzed basing on in-situ and laboratory tests including structural ones (S[...]
12
63%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 5s/A 247-252
PL W referacie omówiono czynniki korozyjne i mechanizm ich działania na konstrukcję żelbetowej hali przemysłowej w zakładzie produkcji nawozów fosforowych. Długotrwałe działanie czynników chemicznych w połączeniu z wpływami środowiska atmosferycznego, przy niewłaściwie opracowanym projekcie i braku wła[...]
EN Corrosion factors and mechanism of their action on a RC structure of an industrial hall in a phosphate fertilizers plant were discussed in this paper. A long-term action of chemical factors combined with environmental influences, an incorrect design and lack of proper exploitation led to a hazard of[...]
13
63%
Przegląd Budowlany
14
63%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2008 nr 1 7--11
15
63%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej
2012 Nr 14 207-220
EN The paper presents a case study of concrete bridge repair. The corrosion in the structure led to the failure state. The causes of such a severe damage are analysed and the adopted method of repair of the bridge deck, including the overhead concrete spraying, is presented. The dry mix method was used[...]
16
63%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej
2009 Nr 5 169-183
EN In this paper a method of dry-mix sprayed concrete repair of some structural elements of a flyover was presented. This method of repair was a fragment of works related to rebuilding engineering structures along the state roads Nos. 5 and 11. The attention was drawn to the type of damage, designed me[...]
17
63%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej
2009 Nr 5 197-212
EN In this paper some cases of repair and reinforcement of structures and buildings, selected from over 400 works carried out in last 20 years, were presented. Effectiveness and durability of this works were addressed. Attention was drawn to influences of environment and concrete contamination, selecti[...]
18
51%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 637-645
PL W referacie omówiono problemy związane z opracowaniem projektu konstrukcyjnego remontu kapitalnego budynku zabytkowego. Zmiana funkcji obiektu z mieszkalnej na biurową przy jednoczesnej konieczności dokonania napraw i wzmocnień wymagała zastosowania działań i rozwiązań konstrukcyjnych zmierzających [...]
EN Problems related to a structural design of a major overhaul for a monumental building are discussed in this paper. A change of the function from a residential house to an office building with a simultaneous necessity to perform repairs and reinforcements demanded actions and structural concepts lead[...]
19
51%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 5s/A 65-70
PL W referacie odniesiono się do wpływu rodzaju cementu na trwałość konstrukcji żelbetowych. Scharakteryzowano cementy z dodatkami mineralnymi, ze szczególnym uwzględnieniem cementu portlandzkiego popiołowego, wpisującego się w zrównoważony rozwój, a także z uwzględnieniem jego właściwości technologicz[...]
EN The influence of type of cement on durability of RC structures was discussed in the paper Special attention was paid to Portland blended fly ash cement in the context of concrete performance concept and for its technological properties. Resistance to cracking as an important factor influencing degra[...]
20
51%
Ochrona przed Korozją
2001 nr 9 227-232
PL Przepisy normowe stanowią podstawę klasyfikacji zagrożeń korozyjnych oraz zabezpieczeń konstrukcji żelbetowych ze względu na wpływy środowisk przemysłowych. Przedstawiono charakter uszkodzeń konstrukcji żelbetowych wybranych obiektów przemysłowych, wyniki niektórych badań chemicznych korozyjnie uszk[...]
EN The corrosion threat classification and reinforced concrete structure protections are based on the regulations of standards. The paper presents the character of damages of chosen industrial RC structures, results of some chemical researches of damaged elements and selected examples of repairs.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last