Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL W pracy rozpatrywano dwie strategie ewolucyjne (μ + λ) oraz (μ, λ) wykorzystywane do rozwiązywania skomplikowanych problemów optymalizacji numerycznej. Omawiane w pracy strategie, inspirowane ewolucją biologiczną i genetyką, operują na populacjach o liczebności μ i λ potencjalnych rozwiązań z determ[...]
EN The paper discusses two evolutionary strategies (μ + λ) and (μ, λ) used for solving complicated problem s of numerical optimization. The strategies discussed in the paper, inspired by biological evolution and genetics, operate in populations of the sizes μ and λ of potential solutions with a determi[...]
2
100%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 141-147
EN Genetic algorithms, which were created on the basis of observation and imitation of processes happening in living organisms, are used to solve optimisation tasks. The idea of genetic algorithms was presented by Holland, and they were developed and implemented for solving optimisation tasks by Goldbe[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono opis sposobu definiowania funkcji sklejanej sześciennej w postaci parametrycznej oraz pewne możliwości zastosowania tej funkcji do rozwiązywania zagadnień interpolacji i aproksymacji związanych z prezentacją numerycznego modelu terenu. Aproksymacja za pomocą funkcji sklejanych [...]
EN The paper describes methods of defining a cubic splain function in a parametric form well as certain possibilities of using this function for solving interpolation and approximation problems connected with the representation of a numerical terrain model. An approximation by means of splain functions[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The paper discusses the problem of using neural networks as universal approximators of functions of several variables for the approximation of the surface of the digital terrain model. In the process of realization of a non-linear function (function of several variables), a two-layer sigmoidal netwo[...]
5
100%
Geodezja i Kartografia
PL W pracy omówiono zagadnienie rozwiązywania nad określonych układów równań liniowych z zastosowaniem metod estymacji mocnych, które eliminują niekorzystny wpływ obserwacji odstających na wyniki estymacji. Proces estymacji wektora parametrów został zrealizowany za pomocą sieci neuronowych o strukturze[...]
EN The paper addresses the problem of solving overdetermined systems of linear equations by means of methods of robust estimations, which eliminate the effect of outliers on the estimation results. The process of estimating a vector of parameters was accomplished by means of circular in structure neura[...]
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy rozważano zagadnienie wykorzystania sieci neuronowych do rozwiązywania układów równań liniowych o określonej redundancji (sieć geodezyjna pionowa) z uwzględnieniem zdefiniowanej funkcji energetycznej oraz funkcji aktywacji. Sieci tego rodzaju należą do sieci optymalizujących, których zastoso[...]
EN The paper discusses the problem of using neural networks for solving systems of linear equations with a determined redundancy (a vertical geodetic network) including a defined energy function and an activation function. Networks of this kind belong to optimizing networks, whose use for solving tasks[...]
7
100%
Geodezja i Kartografia
2003 T. 52, z. 3 133-142
PL W pracy przedstawiono metodę analizy statystycznej wielowymiarowych danych za pomocą transformacji PCA (Principal Components Analysis), zrealizowaną za pomocą sieci neuronowej. Transformacja PCA, związana z transformacją Karhunena-Loeve jest stosowana w przetwarzaniu sygnałów traktowanych jako proce[...]
EN The paper presents a method of statistical analysis of multidimensional data by means of the PCA transformation (Principal Components Analysis), carried out by means of a neuron network. The PCA transformation, connected with the Karhunen-Loeve transformation is used for processing signals treated a[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Zielonogórska
PL W pracy rozpatrywano zagadnienie niezawodności i intensywności dezaktualizacji układu odniesienia przy podejmowaniu zadań identyfikacji ruchu punktów w badaniach przemieszczeń. Wnioskowanie statystyczne dotyczące niezawodności układu odniesienia jako prawdopodobieństwa nie popełnienia błędu II rodza[...]
EN The paper presents the problem of the reliability and intensity of the obsolescence of the reference system whil identifying the movement of points during research into displacement. The statistical inference about the reliability of the teference system as the probability of avoiding type II error[...]
9
100%
Przegląd Geodezyjny
10
100%
Reports on Geodesy
2003 z. 2/65 117-125
11
100%
Izolacje
2015 R. 20, nr 2 38--42
PL W artykule przedstawiono analizę izolacyjności akustycznej różnych przegród ściennych pod względem tłumienia dźwięku w odniesieniu do trzech grup instrumentów muzycznych. Przedstawiono wyniki symulacji numerycznych odpowiednich konstrukcji ściennych między salami, w których wykonywana jest muzyka. P[...]
EN The article presents an analysis of airborne sound insulation of various walls as regards acoustic attenuation in relation to three groups of musical instruments. It presents results of numerical simulation of respective wall structures between the rooms where music is performed. When selecting appr[...]
12
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Niezawodoność oraz redundacja są kluczowymi sprawami we współczesnym rynku transportowym oraz przemyśle. Przerwane połączenia między danymi punktami infrastruktury systemu może mieć fatalne skutki.
13
100%
Civil and Environmental Engineering Reports
2005 No. 1 61-73
PL W pracy przedstawiono koncepcję analizy obserwacji GPS-RTK (Real Time Kinematic) w aspekcie monitorowania obiektów inżynierskich, narażonych na deformacje. Opisano, działający w trybie on-line algorytm adaptacyjny ślepej separacji dwóch statystycznie niezależnych sygnałów, reprezentujących zmiany mo[...]
EN The paper presents a concept for analysis of GPS-RTK (Real Time Kinematic) observations in the aspect of monitoring engineering objects, exposed to deformation. It describes the on-line adaptation algorithm for the blind separation of two statistically independent signals, representing changes of th[...]
14
100%
Reports on Geodesy
2005 z. 3/74 8-17
15
100%
Reports on Geodesy
2006 z. 2/77 307-314
EN Geodetic monitoring carried out in a number of cases in order to determine the dynamics of a particular phenomenon requires, apart from suitable measurement instruments, also suitable methods of processing the results of experimental data. While formulating a particular technical problem in the form[...]
16
100%
Izolacje
2018 R. 23, nr 5 66--73
PL W artykule podano przykładowe przegrody, które poprawnie wykonane, spełniają wymagania izolacyjności akustycznej w mieszkaniach oraz domach szeregowych i bliźniaczych. Omawiane konstrukcje przegród działowych nadają się także do zastosowań w szkołach, internatach, szpitalach i pomieszczeniach biurow[...]
EN The article describes example partitions which, executed correctiy, fulfil reguirements of noise insulation in flats, house rows and semi-detached houses. The discussed structures of partitions are aiso suitable for use in schools, boarding houses, hospitals and in office space. It is recommended, h[...]
17
100%
Izolacje
PL W artykule opisano najczęściej spotykane błędy projektowo-wykonawcze, które powodują obniżenie komfortu akustycznego w pomieszczeniach mieszkalnych, a także sposoby ich naprawy.
EN The article describes the design and execution mistakes most commonly madę that reduce acoustic comfort in residential rooms - as well as methods of repairing them.
18
63%
Reports on Geodesy
2009 z. 2/87 283-290
EN The paper presents the operation of neuro-fuzzy systems of an adaptive type as specific structures of mathematical models, intended for the approximation of multi-variable functions in the domain of real numbers. Neuro-fuzzy systems operate on the basin of a set of interences "if-then", generated wi[...]
19
63%
Izolacje
PL W artykule omówiono problem izolacyjności akustycznej w placówce edukacji muzycznej. Przedstawiono wyniki pomiarów wykonanych w sąsiadujących ze sobą salach nauki gry na fortepianie, znajdujących się w budynku Wydziału Artystycznego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Opisano efekty przeprowadzonej ada[...]
EN The article discusses the problem of sound reduction index in a music education facility. It presents the results of measurements performed in adjacent piano teach-ing rooms, located in the building of the Faculty of Arts at the University of Zielona Gora. The article also describes the results of t[...]
20
63%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Dynamiczny rozwój dziedziny przetwarzania informacji jako jednego z zasadniczych elementów technologii geodezyjnej wzbogaca klasyczne algorytmy obliczeń numerycznych. W kontekście modelowania procesów pojawia się przetwarzanie informacji opartej na zbiorach rozmytych i przybliżonym wnioskowaniu. W a[...]
EN The dynamic development of information processing, which is one of the vital elements in the geodetical technology, enriches the classical algorithms of numerical calculations. The information processing, based on both the fuzzy sets and the approximate interference, occurs while modeling the proces[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last