Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polityka Energetyczna
PL W związku z akcesją Polski do UE polskie górnictwo węgla kamiennego musiało dostosować swoje plany restrukturyzacyjne tego sektora do wymagań unijnych. W programie restrukturyzacji na lata 2004-2006 określono, które kopalnie będą nadal funkcjonować, które zostaną połączone, a które zamknięte. W zwią[...]
EN On account of Polish accession to European Union Polish coal mining industry had to adjust its restructuring plans to meet EU standards. The restructuring program for years 2004-2006 determined which coal mines would still work, which would be joined and which would be closed. Due to this program th[...]
2
100%
Polityka Energetyczna
PL W artykule przedstawiono analizę perspektywicznej działalności kopalń węgla kamiennego w Polsce w oparciu o posiadane przez nie zasoby operatywne w zakresie ich parametrów jakościowych: wartości opałowej węgla, zawartości popiołu i siarki w węglu. Analizę zasobów operatywnych kopalń czynnych w powyż[...]
EN In this paper an analysis of perspective activity of coal mines in Poland is presented basing on their recoverable reserves and quality parameters of coal: heat content, ash content and sulphur content. The analysis of the recoverable reserves is done for the condition as in the end of 2001.
3
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2004 z. 261 133-141
PL W referacie przybliżono politykę Unii Europejskiej w zakresie zaspokojenia potrzeb energetycznych Wspólnoty oraz przyszłość górnictwa węglowego. Przedstawiono obecne i przyszłe (do 2030 roku) zapotrzebowanie na energię w UE oraz najważniejsze zadania, które wyznaczają długofalową strategię energetyc[...]
EN The report brings near European Union policy in a scope of satisfaction of Union energetic needs and also the future of coal mining industry. The paper shows present and prospective - till 2030 - request for energy in European Union as well as the most important tasks which determine the long - term[...]
4
100%
Polityka Energetyczna
2005 T. 8, spec. 275-282
PL Funkcjonowanie od 1989 r. polskiego górnictwa węgla kamiennego na zasadach gospodarki rynkowej zmusiło przedsiębiorstwa górnicze do nowego podejścia do problematyki efektywności eksploatacji i wykorzystania - w ramach posiadanej koncesji - złoża zgodnie z projektem jego zagospodarowania. Obowiązując[...]
EN Since 1989 Polish coal mining industry has functioned by market economy rights. That fact made coal mining business treat with the problems of exploitation effectivity and use - within possessed licence - of ledge in accordance with its working order project, in new way. Polish low regulations which[...]
5
100%
Górnictwo i Geologia
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania materiałów odpadowych z produkcji górniczej w kopalniach węgla - jako materiałów podsadzkowych oraz zastosowania ich w budownictwie podziemnym, powierzchniowym, hydrotechnicznym i drogownictwie. Podjęto próbę oceny ekonomicznej przedsięwzięć służącyc[...]
EN The article presents the possibilities of reusing waste materials from mining production in coal mines as filling materials and application m underground, above-ground and hydrotechnical building industry and road engineering. The attempt of economic assessment of waste management undertakings has b[...]
6
100%
Wiadomości Górnicze
2016 R. 67, nr 4 271--273
PL Metody ilościowe, powszechnie stosowane do oceny efektywności inwestycji przemysłowych czy infrastrukturalnych, wymagają przedstawienia korzyści i nakładów w formie pieniężnej. Do oceny efektywności projektów inwestycyjnych standardowo stosuje się analizę zdyskontowanych strumieni pieniężnych DCF. J[...]
EN Quantitative methods, commonly used to evaluate the effectiveness of industrial or infrastructure investments, require presentation of the benefits and expenditures in the form of money. Discounted Cost Flow /DCF/ is routinely used for assessment of effectiveness of investment projects. However, in [...]
7
100%
Wiadomości Górnicze
2011 R. 62, nr 2 102-106
PL Jedną z dróg rozwoju organizacji gospodarczej jest benchmarking. Traktowany jako proces ciągły i systematyczny, może być stosowany także w przedsiębiorstwach górniczych. W artykule omówiono rodzaje benchmarkingu, charakterystykę procesu benchmarkingu z wyszczególnieniem podstawowych jego etapów i ce[...]
EN Benchmarking is one of the ways of economic organization's development. Treated as a continuous and systematic process, it can also be used in mining enterprises. The article discusses the types of benchmarking, the characteristics of the benchmarking's process with specification of its main stages [...]
8
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 255 287-296
PL W referacie dokonano analizy wykorzystywania zasobów bilansowych, przemysłowych i operatywnych węgla kamiennego w latach 1991-2001 na poziomach czynnych i w budowie oraz zasobów nie udostępnionych w kopalniach czynnych. Przedstawiono ubytki zasobów w analizowanym okresie na tle wydobycia węgla.
EN There is an analysis of the use of industrial resource of coal in 1991-2001 on levels in the use and under construction and resources which are inaccessible in working mines. There is presented loss of resources in the analyzing term in comparison to coal mine.
9
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 270 381-389
PL Artykuł porusza kwestię wyboru optymalnej strategii rozwoju dla przedsiębiorstwa górniczego działającego w warunkach zmian otoczenia. Na wstępie dokonano przeglądu aktualnie stosowanych strategii rozwoju przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, a następnie zaproponowano koncepcję strategii docelowej [...]
EN In the paper has been presented the issue of the optimal strategy cgioce for the mining comapny development that operates in the changing environment. First the review of applied strategies of companies development in market economy has been presented, then the concept of ultimate strategy has been [...]
10
63%
Przegląd Górniczy
PL W artykule autorzy przedstawili efekty restrukturyzacji zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego w 1999 r. Pokazano skutki ograniczenia zatrudnienia w górnictwie jako całości, jak i w poszczególnych spółkach węglowych. Uszeregowano również spółki węglowe według wielkości dokonanych przez n[...]
EN The authors present the employment restructuring effects in Polish hard coal mining in the year 1999. The results of employment reduction in whole mining and in the particular coal companies are shown. The coal companies are also ranked according to the scale of employment reduction performed by the[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last