Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 147
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Opolska
2003 z. 47 9-16
EN In the first part of this paper the general principles and procedures for assessment of existing structures based on the International Standard ISO 13822 are given. In the second part an overview of the state-of-the-art in techniques for seismic rehabilitation of existing buildings is presented. Fir[...]
2
100%
Problemy Ekorozwoju
PL Obszary o niemal naturalnym krajobrazie są przedmiotem różnych form ochrony przyrody. Zakłada się, że system obszarów chronionych powinien zapewnić równowagę ekologiczną w skali regionalnej i ogólnokrajowej. Aby tak się stało, system musi być odpowiednio duży, zróżnicowany i nie podlegać degradacji.[...]
EN Areas of the utmost natural and landscape values are subject to different forms of protection. It is generally believed, that the system of protected areas should ensure ecological balance on the regional and national scale. In order for this to happen, the system should be adequately vast, rich and[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Referat rozpoczyna informacja o rozwoju budowy chłodni kominowych w Polsce. Następnie przedstawiony jest przegląd zniszczeń 48 chłodni po szeregu latach eksploatacji wraz z podaniem klasyfikacji tych zniszczeń. W kolejnych rozdziałach omówiono podstawowe pojęcia niezawodności, sformułowano zmienne p[...]
EN The paper starts with information on the development of RC natural draught cooling towers in Poland. Subsequently, the possibility of application of reliability theory to the design, construction, use, maintenance and repairs of this type of structures is examined. In the design stage, the definitio[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pierwszej części referatu umówiono działanie systemu satelitarnego GPS, przedstawiono możliwości zastosowania systemu do pomiaru przemieszczeń różnych konstrukcji budowlanych i omówiono źródła błędu systemu. W drugiej części referatu przedstawiono dwa cykle pomiarów przemieszczeń komina nr 2 pod w[...]
EN The monitoring of static, quasi-static and dynamic deformations of long-period structures is now possible using Global Positioning System (GPS) technology. This paper describes the way in which the chimney nr 2 in the Bełchatów power station was monitored using static and kinematic GPS modes.
5
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL W artykule przedstawiono najważniejsze aspekty dotyczące zastosowania cyjanków do hydrometalurgicznego odzyskiwania złota z jego rud i koncentratów.
6
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL W artykule przedstawiono najważniejsze aspekty dotyczące zastosowania cyjanków do hydrometalurgicznego odzyskiwania złota z jego rud i koncentratów. Omówiono wpływ najważniejszych parametrów fizykochemicznych na proces ługowania oraz dokonano oceny metod cyjankowych stosowanych w hydrometalurgii zło[...]
7
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2007 Vol. 41 323-335
PL Omówiono korzystny wpływ nieutleniającego ługowania węglanów za pomocą kwasu siarkowego z półproduktu flotacji (odpad I czyszczenie I ciągu technologicznego ZWR Lubin). Ługownie nieutleniające stosowano jako operacje poprzedzającą flotację, ługowanie atmosferyczne, ługowanie ciśnieniowe lub bioługow[...]
EN The beneficial effect of leaching of carbonate gangue of flotation middlings (tailings from 1st cleaning at Lubin Concentrator) with sulfuric acid prior to their final flotation, leaching or bioleaching has been presented. The leaching of flotation feed with sulfuric acid decomposes selectively the [...]
8
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2007 Vol. 41 337-348
PL Przedstawiono wyniki badań nad ługowaniem nieutleniającym za pomocą kwasu siarkowego i ługowaniem atmosferycznym w natlenionym roztworze H2SO4 i w obecności jonów Fe(III) półproduktu flotacji (odpad I czyszczenia ZWR Lubin). Badany półprodukt stanowił materiał o wysokiej koncentracji frakcji łupkowe[...]
EN The results of non-oxidative leaching with sulphuric acid followed by atmospheric leaching with oxygenated H2SO4 have been presented for shale containing middlings (tailings from 1st cleaning flotation) from Lubin Concentrator. It was found that all leaching or bioleaching processes performed in aci[...]
9
100%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 5 239-241
PL Omówiono przyczyny uszkodzeń i zniszczeń słupów żelbetowych prefabrykowanych w chłodniach kominowych Elektrowni Bełchatów. Oceniono stopień destrukcji betonu w tych słupach oraz zastosowaną technologię ich naprawy.
EN The reasons of damage and destruction of RC precast columns in Bełchatów power station have been analysed. The grade of concrete destruction of these columns and applied technique of its repearing is evaluated.
10
100%
Polish Journal of Ecology
EN Intense changes in the land use of lake catchment basins in the Polesie Lubelskie region (E. Poland), observed over the last decades, have a strong, significant effect on the functioning of lakes and wetlands in the landscape. One of the methods of investigating these changes in analysis of the netw[...]
11
100%
Kompozyty
PL Przedstawiono metodę proszkowego płomieniowego natryskiwania powłok metalicznych i metaliczno-ceramicznych. Opisano sposoby i znaczenie przygotowania powierzchni pod natryskiwane warstwy. Wskazano podstawowe parametry procesu płomieniowego natryskiwania proszkowego wraz z przykładowym schematem typo[...]
EN This paper presents the application of powder gas spraying method for the production of metal and metal-ceramic coatings. The role and methods of the surface preparation has been outlined. The main parameters of the gas spraying method have been identified for typical equipment system (Fig. 1). The [...]
12
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
1998 R. 43, nr 4 163-175
PL Omówiono najważniejsze aspekty zastosowania cyjanków do hydrometalurgicznego odzyskiwania złota z jego rud i koncentratów, w tym surowców trudno ługowalnych, tzw. "refractory". Przedstawiono wpływ najważniejszych parametrów fizykochemicznych na kinetykę i mechanizmy procesów ługowania oraz dokonano [...]
EN Most significant aspects of application of cyanide solutions in hydrometallurgical recovery of gold from its ores and concentrates, including refractory materials, have been described. The effect of crucial parameters on kinetics and mechanisms of leaching processes, involved in gold hydrometallurgy[...]
13
100%
Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii
1998 Vol. 32 43-56
PL Przedstawiono wyniki badań nad hydrometalurgicznym odzyskiwaniem złota i platynowców z pozabilansowej rudy miedzi z rejonu zachodnich Polkowic. Próbki rudy, które zawierały ponad 5 ppm Au oraz ponad 2 ppm platynowców (Pt i Pd) poddawano kompleksowym badaniom ługowania w natlenionych roztworach na Na[...]
EN Results if investigations are presented on hydrometallurgical recovering of gold and PGM (Pt, Pd) from a low grade copper ore from LGOM (Poland) deposits. The ore samples assaying above 5 ppm of Au and above 2 ppm of PGM were subjected to comprehensive leaching examinations in oxygenated NaCN solut[...]
14
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN Rapidly declining quality of copper concentrates produced by Lubin Concentrator of KGHM Polska Miedz SA, having very low content of Cu, high content of Pb, As and organic carbon as well as significant contents of Ag, Co, Ni, Zn, Re, V and Mo, makes the concentrates difficult-to-process by flash smel[...]
15
100%
Materiały Budowlane
2017 nr 8 10--12
PL W artykule przedstawiono przegląd międzynarodowych skali opisujących intensywność tornad, raport Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczący silnych wiatrów i tornad, częstość występowania tornad i propozycję klasyfikacji maksymalnej prędkości wiatru w Polsce z 2012 r. oraz skutków ich działania. Wym[...]
EN The article presents an overview of international scales, describing the intensity of tornadoes. There is the report from the Government Security Centre on strong winds and tornadoes, the incidence of tornadoes in Poland, and the proposed classification in 2012, for the maximum wind speed in Poland [...]
16
100%
Journal of Ecological Engineering
2017 Vol. 18, nr 2 182--191
EN This paper presents an unconventional view on power electronic converters control as an important factor in environmental protection. Two distinct features that are provided by the control system, namely harmonics elimination and Fault Ride-Through are addressed herein. The paper provides the discus[...]
17
100%
Materiały Budowlane
2018 nr 4 54--55
PL W artykule omówiono technologię trójwarstwowej powłoki ochronnej powierzchni betonowej ponad 400 naprawionych słupów podbudowy kilku chłodni kominowych w jednej z polskich elektrowni. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych betonu rodzimego słupów i badania in situ uszkodzeń powłoki ochronnej ora[...]
EN In the paper the technology of a three-layer protective coating for concrete surface over 400 repaired columns of several cooling towers in one of the Polish power plants is presented. The results of laboratory tests of native material concrete columns, observations of damage of the protective coati[...]
18
100%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 1 35--38
PL Przedstawiono międzynarodowe skale opisujące intensywność tornad, raport Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczący wichur i tornad, częstość występowania tornad i propozycję klasyfikacji maksymalnych prędkości wiatru w Polsce oraz skutków ich działania. Informacje poddano analizie i na podstawie do[...]
EN The article presents an overview of international scales, describing the intensity of tornadoes. There is the report from the Government Security Centre on storms and tornadoes, the incidence of tornadoes in Poland, and the proposed classification in 2012 by Lorenc for the maximum wind speed in Pola[...]
19
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2012 z. 242 3-157
PL W pracy przedstawiono zagadnienie metalizowania ceramiki z wykorzystaniem dwóch metod niskoenergetycznych (stanowiących twórczą adaptację znanych wcześniej metod do innego zastosowania), bazujących na podobnym mechanizmie powstawania połączenia, gdzie energia kinetyczna obracającego się ciała i ener[...]
EN This paper presents the problem of metallization of ceramic using two low-energy methods (creative adaptation of known methods for other uses), based on a similar mechanism of joint formation, where the kinetic energy of friction and detonation wave is directly transformed into heat and delivered in[...]
20
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2014 Nr 40 33-36
PL Artykuł prezentuje analizę zapadów napięć w sieciach SN podczas pracy silnika indukcyjnego klatkowego dużej mocy przy użyciu wybranych programów. Dzięki zastosowaniu aplikacji INDSYNW służącej do oszacowania szczegółowych danych silników, możliwe jest wykonanie analiz nie tylko podczas stanu ustalon[...]
EN This paper addresses the problem of voltage sags during various modes of operation of the directly connected 6 kV squirrel cage induction motor. Simulink model was employed in order to investigate the system dynamic performance and countermeasures against voltage sags upon motor start, rapid load ch[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last