Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule zamieszczono omówienie rankingu polskich szkół wyższych, wykonanego przez Redakcję gazety Rzeczpospolita, opublikowanego 19.04.2006 r. Szczególną uwagę zwrócono na wyższe szkoły techniczne, spośród których trzy zajęły miejsca w pierwszej dziesiątce wszystkich akademickich szkół polskich. [...]
EN In the article the newest ranking of polish universities made by the Editorial Staff of the journal "Rzeczpospolita" and published on 19.04.2006 was presented. A special attention was paid to the Technical Universities, among which three took places in the first ten of the all universities' ranking.[...]
2
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule omówiono ranking polskich szkół wyższych, wykonanego przez gazetę "Rzeczpospolita". Szczególną uwagę zwrócono na wyższe szkoły techniczne, spośród których dwie zajęły miejsca w pierwszej dziesiątce wszystkich akademickich szkół polskich. A są to: Politechnika Warszawska (4) i Akademia Gór[...]
EN The author has made a short summary of a ranking of Polish universities published recently by the daily journal "Rzeczpospolita". A special attention was paid to the technical universities; two of them took places in the first ten of all the polish universities: Technical University in Warsaw (4) a[...]
3
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Zorganizowana przez Stowarzyszenie Niemieckich Odlewników w czasie ubiegłorocznych targów GIFA 99, bardzo ciekawa wystawa ochrony środowiska w odlewnictwie, zwróciła uwagę zwiedzających na te istotne zagadnienia. Na powierzchni 170 m2 przedstawiono nowoczesne rozwiązania z zakresu ochrony środowisk[...]
EN Last year during GIFA '99 the German Foundrymen's organized a very interesting exhibition on protecting of environment in foundry industry. The exhibition drew the visitors' attention to these - so important - problems. Modern solutions from the domain of environmental protection were presented on t[...]
4
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Poczytny dziennik "Rzeczpospolita" wspólnie z miesięcznikiem edukacyjnym "Perspektywy" przygotowali ranking działających w Polsce szkół wyższych w 2003 roku. W ocenie uwzględniono następujące czynniki: prestiż (50%), siłę naukową (30%) i warunki studiowania (20%). Liczbowe określenie tych czynników [...]
EN The widely read newspaper ,,Rzeczpospolita" together with the educational monthly ,,Perspektywy" have prepared the ranking of the existing universities and technical universities in Poland in the year 2003. In the evaluation the fallowing factors have been considered: prestige (50%), scientific staf[...]
5
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Przedstawiono korzystne i niekorzystne zjawiska, które występują w masach formierskich z dodatkiem bentonitu, w wyniku wzrostu temperatury spowodowanej wprowadzeniem ciekłego stopu odlewniczego do formy. Opisano zagadnienia związane z bilansem cieplnym dotyczącym chłodzenia wybitej masy formierskiej[...]
EN The advantageous and disadvantageous phenomena which occur in moulding sands with an addition of bentonite, as a result of the temperature rise caused by the introduction of the liquid cast alloy into the mould, have been presented. The problems connected with the heat balance which concerns the coo[...]
6
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Przedstawiono zalety mas formierskich bez materiałów wiążących, czyli stanowiące samą suchą osnowę charakteryzującą się wieloma korzystnymi cechami. Spośród mas stosowanych w procesie pełnej formy i w procesie V (tzn. próżniowym) do najważniejszych cech należą: niska szkodliwość dla środowiska, możl[...]
EN The advantages of moulding sands without any binding materials, it means moulding sands which consist of only dry sand grains and are characterized by many favourable features, are presented. The moulding sands used in the full mould process and in the V process (vacuum process) are mostly character[...]
7
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Przedstawiono stan i kierunki rozwoju procesów zimnej rdzennicy (cold-box), czyli procesów, w których stosuje się sypkie masy szybkoutwardzalne. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany i ulepszenia klasycznego procesu cold-box (urethane cold-box process) mające na celu zmniejszenie szkodliwości masy dla[...]
EN The state and development trends of cold-box processes, it means processes in which quick-hardening loose sands are used, have been presented. Special attention has been paid to the changes and improvements of urethane cold-box process aiming at the reduction of harmfulness of sand to environment, [...]
8
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Przedstawiono zaprezentowane na GIFA 99 masy samo- i szybkoutwardzalne, masy szybkowiążące oraz powłoki ochronne, a także niektóre urządzenia do produkcji rdzeni z tych mas. W zakresie mas samoutwardzalnych ciągle dominują kompozycje z żywicami furfurylowymi (furanowymi). Nadal zwiększa się zastosow[...]
EN The at the GIFA '99 presented self- and quickhardening mixtures, quicksetting mixtures and protecting coatings as well as some installations for the production of cores from these mixtures are described. In the sphere of self-hardening mixtures, compositions with furfuryl (furan) resins still occupy[...]
9
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Na podstawie analizy zjawisk zachodzących pod wpływem podwyższonej temperatury w nośnikach węgla błyszczącego, wprowadzanych do mas formierskich, oceniono zalety i wady różnych nośników ze szczególnym uwzględnieniem pyłu węgla kamiennego. Stwierdzono, że ciekłe zamienniki są korzystniejsze pod wzglę[...]
EN On the basis of phenomena occurring under the effect of elevated temperature in the bright coal carriers, introduced into moulding sands, advantages and disadvantages of various carriers with particular consi-deration of hard coal dust are evaluated. It has been stated that liquid substitutes are mo[...]
10
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule omówiono wyniki rankingu, dotyczącego polskich wyższych uczelni, opublikowane w dzienniku Rzeczpospolita z 14.04.2004 r. W tym rankingu podstawą oceny były: społeczny prestiż szkół, siła naukowa i warunki studiowania. Uwzględniono tak szkoły państwowe, jak i niepaństwowe. Wśród szkół mają[...]
EN The article dscusses results of ranking regarding Polish universities, published in the "Rzeczpospolita" daily on April 14,2004. The following elements were used as the basis for this ranking: public prestige of universities, scientific strength and studying conditions Both public and privete unive[...]
11
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Autor dokonał krótkiego podsumowania rankingu szkół wyższych jaki opublikowała Rzeczpospolita w jednym ze swoich kwietniowych wydań. Krótka analiza tego rankingu pokazuje, że nie mamy się czego wstydzić. W samej czołówce nie zachodzą prawie żadne zmiany. Szkoły natomiast znajdujące się na dalszych m[...]
EN The author has made a short summary of a ranking of universities published on last April by the daily journal RZECZPOSPOLITA. A short analysis of this ranking shows that there is no reason to be ashamed. There are no essential changes on the top positions and the universities from farther places are[...]
12
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Przedstawiono przygotowania oraz przebieg inauguracyjnej sesji XXIII Kongresu Techników Polskich, która odbyła się w dniu 7 grudnia 2001 roku w Warszawie. Trzy referaty wygłoszone w czasie tej sesji dotyczyły aktualnej sytuacji w kraju, a także dalszych perspektyw. Tytuły tych referatów wyraźnie odd[...]
EN The preparations and course of the inauguration session of XXIII Congress of the Polish Technicians, which was held in Warsaw on 7th December 2001, are presented. Three papers which were delivered during this session concerned the actual situation in Poland and also further prospects. The titles of [...]
13
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Przeprowadzony przez tygodnik " Wprost" ranking szkół wyższych w Polsce na czele wyższej edukacji w Polsce stawia uczelnie Poznania, Warszawy i Krakowa. Jest to już dwunasty ranking przeprowadzony przez ten tygodnik, który jako kryterium przyjmuje: zaplecze intelektualne szkoły , jakość procesu kszt[...]
EN Ranking of the Polish Universities perforrned by the weekly magazine "Wprost" places the universities from Poznań, Warsaw and Krakow on the top of the list. This is already the 12th ranking done by that magazine, which assumes the following estimating criteria: an intellectual base of the university[...]
14
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule omówiono zastosowanie spoiw nieorganicznych w odlewnictwie i przedstawiono ich zalety i wady. Szczególnie dużo miejsca poświęcono zastosowaniu szkła wodnego, który to proces wiązania mas jest stosowany głównie w Europie środkowej i wschodniej i jest materiałem wiążącym dla mas zarówno szy[...]
EN In the article the application of inorganic binders in the foundry industry is discussed and their advantages and disadvantages are presented. The application of water glass, on which the binding mixture process is based, is mainly used in the Central and East Europe. It is the binding material used[...]
15
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule zasygnalizowano postęp w zakresie metod Rapid Prototyping i Rapid Tooling. Postęp ten dotyczy tak tworzyw stosowanych na wytwarzane części, jak i wymiarów tych części oraz metod ich szybkiego uzyskiwania. Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzona w 1999 r. metoda bezpośredniego żłobienia [...]
EN The article deals with the progress in the methods of Rapid Prototyping and Rapid Tooling. This progress concerns both the materials used for the manufactured parts, dimensions of these parts, and the methods of their rapid production. Among these methods the method of the direct milling in the moul[...]
16
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki rankingu zamieszczonego w tygodniku NEWSWEEK z 21.03.2004 roku. Jedynym kryterium będącym podstawą oceny uczelni była skuteczność w przygotowaniu absolwentów do zdobycia dobrej pracy. Zapytano największe krajowe firmy, kogo najchętniej zatrudniają, przy czym d[...]
EN In the paper chosen results of a ranking published in the "NEWSWEEK of 21st march 2004 are presented. The only criterion of the classification of high schools was the efficacity of the preparation the graduates to get a good job. The greatest inland firms were asked whom do they prefer to employ an[...]
17
63%
Przegląd Odlewnictwa
PL Badania uwidoczniły korzystny wpływ dodatku rozcieńczalnika do żywicy na właściwości wytrzymałościowe masy. Dobrze dobrany pod względem ilościowym i jakościowym (w tym mała szkodliwość dla otoczenia) rozcieńczalnik, polepsza zwilżalność osnowy przez żywicę oraz zmniejsza lepkość żywicy. Sprzyja to ł[...]
EN The investigation has revealed the favourable influence of an addition of diluent to the resin on the mechanical properties of the mixture. A well selected diluent, both in respect of the quantity and quality (thus of little noxiousness to environment), improves the wettability of the matrix by the [...]
18
63%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono wyniki badań regenerowalności sypkich mas samoutwardzalnych ze szkłem wodnym. Jako podstawę oceny jakości odzyskanej osnowy kwarcowej przyjęto zawartość w regeneracie tlenku sodu pochodzącego z zawartego w masie zużytej szkła wodnego. Potwierdzono konieczność dużego nakładu [...]
EN In the article the results of the reclamation ability tests of loose self-hardening moulding sands with water glass are presented. The evaluation of the quality of the reclaimed silica sand has been based on the content of sodium oxide in the reclaim from the used moulding sand with water glass. The[...]
19
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 35 47--56
PL Czynność wybijania odlewów postrzega się przede wszystkim w powiązaniu z czystością powierzchni odlewów. Natomiast nie uwzględnia się zwykle celowości selekcji masy, w której wyniku wyodrębnia się masy: przepaloną i nie przepaloną formierską oraz masę rdzeniową. Takie wyodrębnienie pozwala na racjon[...]
EN The operation of castings knock out is regarded mainly in respect with the cleanness of castings surface. In common practice, however, there is not emphasised the necessity of different sand's selection resulting in separation of completely burned-through, the partly or quite not burned sands, and a[...]
20
63%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule omówiono działalność dydaktyczną oraz badawczo-rozwojową Zakładu Tworzyw Formierskich i Ochrony Środowiska. Realizowane w Zakładzie prace można umieścić w 2 grupach tematycznych. Pierwsza obejmuje prace dotyczące tworzyw na formy odlewnicze, z uwzględnieniem zjawisk na granicy rozdziału: [...]
EN The article discusses the profile of the didactics as well as research and development activities. The work performed in the Chair can be divided into two thematic groups. The first group comprises work concerning materials for foundry moulds when considering the phenomena on the boundary i.e. found[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last