Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Karbo
2009 Nr 3 132-141
PL W latach 2000-2007 następował silny wzrost światowej produkcji i konsumpcji stali. Wygenerowały go głównie kraje azjatyckie, zwłaszcza Chiny. Wzrost globalnej produkcji stali w wymienionych latach, jest w 73 % efektem niespotykanego tempa rozwoju chińskiego przemysłu stalowego. Jeszcze wyższy bo 90 [...]
EN In years 2000-2007 there was big increase in world steel production and consumption. It was made mainly by Asia countries, especially China. Global steel production growth is in 73 % an effect of Chinese steel production development. Even higher is share of this country in pig iron production increa[...]
2
100%
Karbo
2007 Nr 1 40-44
PL Zaprezentowano wyniki badań dotyczące opracowania receptur mieszanki wsadowej do produkcji koksu odlewniczego o jakości porównywalnej z koksem odlewniczym eksportowanym do krajów Europy Zachodniej. Praca przebiegała w trzech etapach: badania w skali laboratoryjnej wraz z testami w doświadczalnej ins[...]
EN There was presented tests results on coal blend composition selection for foundry coke production with quality parameters which meet Orderer requirements. The work was carried out in three stages: laboratory tests with experimental coking tests in Karbotest installation, “box” tests in Coke Plant an[...]
3
100%
Karbo
2008 Nr 3 110-115
PL Zdolności produkcyjne koksownictwa ponownie osiągnęły poziom zbliżony do roku 1997. Korzystnie zmieniła się struktura wiekowa baterii koksowniczych. Obecnie baterie eksploatowane poniżej 5 lat stanowią już jedną trzecią potencjału produkcyjnego, a w dalszych latach udział ten będzie jeszcze wzrastał[...]
EN Production capacity of coking industry again reached the level of close to that from 1997. The age structure of coking batteries changed for the better. At present batteries exploited less than 5 years constitute as much as one third of production capacity and in oncoming years this share will be in[...]
4
80%
Karbo
2013 Nr 2 163--171
PL W trakcie ogrzewania wsadu węglowego w określonym zakresie temperatur tworzy się warstwa plastyczna, która wprowadza opór dla swobodnego transportu wydzielających się w nim składników lotnych. Wielkość tego oporu opisywana jest zwykle współczynnikiem gazoprzepuszczalności K, wyznaczanym na podstawie[...]
EN Upon heating of the coal feed in a determined range of temperatures a plastic layer is formed, which introduces resistance to a free transport of volatile compounds being evolved therein. The magnitude of this resistance is usually described by permeability coefficient K, evaluated according to Darc[...]
5
80%
Karbo
2011 Nr 3 146-154
PL Jednym z ważniejszych zjawisk zachodzących w piecach baterii koksowniczych, wewnątrz których przebiega proces koksowania węgli, jest ciśnienie powstające wewnątrz złoża uplastycznionych ziaren węglowych, oddziaływujące na ściany w postaci ciśnienia rozprężania. Pozytywnym skutkiem tego zjawiska jest[...]
EN One of the most important phenomenon occurring in coke ovens during coking process is pressure generated inside coal bed acting into oven walls in the form of coking pressure. Improved coke quality is a positive effect of high coking pressure and from the other point of view one should take into acc[...]
6
80%
Karbo
2009 Nr 3 151-155
PL Analiza transportu ciepła w piecu koksowniczym ma istotne znaczenie z punktu widzenia modelowania procesu koksowania, gdyż jakość koksu oraz żywotność baterii koksowniczej zależy przede wszystkim od dynamiki zmian pola temperatury w warstwie wsadu węglowego. Koksowanie jest procesem, któremu towarzy[...]
EN Due to the fact that coke quality, as well as the coke oven battery life depend mainly on the dynamics of temperature field changes in the coal layer during the coking process, the analysis of heat transfer problem in a coke oven plays a significant role in view of modelling the process. Coking is a[...]
7
80%
Karbo
2002 Nr 12 346-354
PL Wskaźniki wyznaczane w teście NSC: reakcyjność CRI i wytrzymałość poreakcyjna CSR, należą do standardowych parametrów jakościowych koksu stosowanych w ocenie jego przydatności do procesu wielkopiecowego. Metoda do tej pory nie doczekała się opracowania w postaci standardu europejskiego. W Polsce pod[...]
EN Indices determined in NSC test: reactivity CRI and strength after reaction CSR, are standard coke quality parameters used in assessment of its suitability for blast-furnace process. The method was not prepared as a European standard so far. In Poland exists polish standard PN-C-04312: 1996 Coke from[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Koksowanie węgla, istotne z technicznego punktu widzenia, jest procesem złożonym, na który składa się szereg zjawisk fizycznych i chemicznych. Kompleksowy model koksowania wymaga uwzględnienia zagadnień transportu ciepła, przemian fizykochemicznych i fazowych oraz zagadnień związanych z przepływem g[...]
EN Coal coking, crucial from technical point of view, is a very complex process involving many physical and chemical phenomena. The complete model of coking requires taking into account of problems of heat transfer, physico-chemical and phase transitions, and gas flow. The basis of the process is the p[...]
9
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule opisano system sterowania i wizualizacji zintegrowanego stanowiska KARBOTWIN, które zostało zrealizowane przez Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii. Liderem projektu był Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, partnerami: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zakład Izolacji Ogniotrwały[...]
EN The article features the results of low-cycle fatigue life tests of samples made of three types of steel most frequently used to build basic elements of powered support sections. The tests were conducted for stable total strain ranges on humogenous samples with welded connections. The curves of cycl[...]
10
80%
Karbo
2015 Nr 3 83--89
PL Analiza zagadnienia transportu gazów w piecu koksowniczym ma istotne znaczenie z punktu widzenia praktyki, gdyż żywotność baterii zależy w dużym stopniu od oddziaływań wewnątrz komory. W pracy zaproponowano uproszczony jednowymiarowy model transportu ciepła i gazów w komorze koksowniczej oparty na r[...]
EN Analysis of gas transport issues in coke oven is of vital importance from the point of view of the practice, because the battery life depends to a large extent on different interactions inside the coke oven chamber. Simplified one-dimensional transport model of heat and gas in coke oven chamber is p[...]
11
80%
Karbo
2014 Nr 3 80--87
PL Jednym z ważniejszych zjawisk zachodzących w trakcie procesu koksowania jest uplastycznianie się węgla. Następstwem tego zjawiska jest spiekanie i tworzenie się produktu końcowego - koksu. Nierozwiązalnie z tym procesem łączy się zjawisko generowania ciśnienia wewnątrz złoża uplastyczniających się z[...]
EN One of the most important phenomena occurring during the coking process is coal plasticizing. Consequence of this phenomenon is caking and formation of the final product - coke. It is inextricably connected with the phenomenon of pressure generation inside bed of plasticizing coal grains. The genera[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last