Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 62
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL W pracy badano nanokrystaliczne materiały Nd-Fe-B otrzymane różnymi metodami: przez mechaniczne mielenie (MM), mechaniczną syntezę (MA) oraz przez szybkie chłodzenie ze stanu ciekłego (RS). Porównanie mikrostruktury i właściwości uzyskanych magnesów wykazało, że zależą one silnie od zastosowanej met[...]
EN Nanocrystalline permanent magnet Nd-Fe-B, obtained by different methods: mechanical alloying (MA), mechanical milling (MM) and rapid solidification (RS) were investigated. Microstructure and properties of these magnets depend on the processing method. Mechanical alloying of Nd, Fe and FeB powders re[...]
2
100%
Kompozyty
2003 R. 3, nr 7 159-164
PL Opracowano model wiążący zjawisko podwyższonej remanencji ze strukturą fazową magnesów nanokrystalicznych (nanokompozytowych). Przyjęto, że w próbce izotropowej, której remanencje można obliczyć z prawa Stonera-Wohlfartha, w wyniku działania zjawiska podwyższenia remanencji tworzy się pewien obszar [...]
EN A simple geometrical model which describes enhanced remanence in nanocrystalline magnetic materials in terms of their phase constitution has been formulated. It has been assumed that in isotropic material, the remanence value which can be calculated on a basis of the Stoner-Wohlfarth model for the n[...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
2003 z. 15 3-131
PL W pracy badano nanokrystaliczne materiały magnetycznie twarde Nd-Fe-B (Pr-Fe-B) i Sm-Fe-N. Podstawową metodą wytwarzania materiałów była mechaniczna synteza stopów. Badano również magnesy otrzymane przez szybkie chłodzenie ze stanu ciekłego, mechaniczne mielenie i w procesie HDDR. Uzyskane wyniki ek[...]
EN Nanocrystalline hard magnetic NdFeB (PrFeB) and SmFeN magnets were investigated. The principal processing method used in this study was mechanical alloying. Other methods comprised rapid solidification, mechanical milling and HDDR. The experimental results, discussed on the basis of the literature d[...]
4
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Stopy z pamięcią kształtu (SMA) mają zdolność powracania, w odpowiednich warunkach, do nadanego im wcześniej kształtu. Związane z tym odkształcenia wynoszą dla polikryształów 1÷ 8 %, a dla monokryształów dochodzą do 15 %. Energia wyzwalana przy odkształceniu jest rzędu 10^6 ÷ 10^7 J/m^3. Zjawiskiem [...]
EN Shape memory alloys (SMA), when deformed, have the ability of returning, in certain circumstances, to their initial shape. Deformations related to this phenomenon are for polycrystals 1 ÷ S % and up to 15 % for monocrystals. The deformation energy is in the range of 10^6÷10^7 J/m^3. The deformation [...]
5
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Ceramiczne materiały piezoelektryczne przetwarzają energię elektryczną w mechaniczną i odwrotnie. Pod wpływem pola elektrycznego, materiały te wykazują odkształcenia dochodzące do 0,15% (monokryształy do 1,7%), a energia związana z odkształceniem wynosi 10^2 ÷ 10^3 J/m3. Częstotliwość pracy może wyn[...]
EN Ceramic piezoelectric materials convert reversibly electric energy into mechanical energy. In the presence of electric field piezoelectric materials exhibit deformations up to 0.15% (for single crystals up to 1.7%). The deformation energy is in the range of 10^2 ÷ 10^3 J/m3 and working frequency can[...]
6
63%
Inżynieria Materiałowa
PL Wysokokoercyjne proszki Nd-Fe-B otrzymuje się wieloma metodami (melt-spinning, HDDR, mechanical milling, mechanical alloying). W większości z wykorzystywanych procesów można wyróżnić etap destrukcji gruboziarnistej fazy Nd2Fe14B oraz etap jej rekombinacji do struktury o znacznie mniejszym ziarnie. T[...]
EN High-coercivity Nd-Fe-B powders are obtained using various methods (such as melt-spinning, HDDR, mechanical milling, mechanical alloying) - Figure 1. In most of these techniques the process is conducted in two stages: in the first stage the coarse-grained Nd2Fe14B phase is destructed and in the next[...]
7
63%
Inżynieria Materiałowa
2012 Vol. 33, nr 6 535--538
PL Mielenie jest podstawową metodą modyfikacji rozkładu wielkości i kształtu cząstek proszków oraz ich właściwości. Od wielu lat proces mielenia jest wykorzystywany do syntezy nowych materiałów (tzw. mechaniczna synteza stopów). Obszerna literatura, którą poświęcono tej tematyce prezentuje ogromne możl[...]
EN Milling is the basic method of modifying the particle size distribution, shapes, and properties of powders. The milling process has long been used for producing new materials (known as the mechanical synthesis of alloys). The abundant literature devoted to this subject shows enormous possibilities o[...]
8
63%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL Przedstawiono wpływ stopnia utlenienia proszku Nd-Fe-B (parametr ten zmieniano poprzez eksponowanie proszku na powietrzu) na właściwości wykonanych z niego magnesów. Badano również szybkość korozji atmosferycznej oraz dokonujące się w jej wyniku zmiany właściwości magnetycznych w funkcji zawartości [...]
EN The effect of oxygen content (varied by exposition of powder to air) on the magnetic properties of Nd-Fe-B magnets are presented. The atmospheric corrosion rate and the change of magnetic properties versus time for different oxygen content was monitored. The investigations were carried out in condit[...]
9
63%
Archives of Materials Science
EN Mechanical alloying is one of the major methods for the processing of nanocrystalline Nd-Fe-B alloys. Long-time milling of elementary powders leads to formation of phase structure consisting of nanocrystalline iron particles embedded in an amorphous matrix. Synthesis of the hard magnetic Nd2Fe14B ph[...]
10
63%
Archiwum Nauki o Materiałach
2002 T. 23, nr 4 269-281
PL Wytworzono magnesy z proszku NdFeB wiązane cynkiem oraz żywicą epoksydową. Zbadano podstawowe parametry magnetyczne oraz wytrzymałość na ściskanie w funkcji temperatury wygrzewania, a także zawartości środka wiążącego. Dla magnesów wiązanych cynkiem zbadano skład fazowy. Po wygrzewaniu stwierdzono p[...]
EN Zinc and resin bonded NdFeB magnets were processed. Basic magnetic parameters as well as compressive strength were evaluated versus annealing temperature and volume fraction of the bonding agent. For the zinc bonded magnets phase composition was investigated. The additional NdZn5 phase was found in [...]
11
63%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy porównano własności strukturalne, magnetyczne i korozyjne wysokokoercyjnych stopów Sm-Fe-N wytwarzanych wg trzech różnych technologii: mechanicznej syntezy (MA), długotrwałego mielenia (MM) i rozdrabniania przez nawodorowanie (HDDR). Dwie pierwsze technologie prowadzą do struktur drobnokryst[...]
EN The structural, magnetic and corrosion properties of high coercivity Sm-Fe-N type alloys manufactured by three different technological routes have been compared. The mechanical alloying (MA) and mechanical milling (MM) methods allow to obtain nanocrystalline (10-40nm) structures whereas the hydrogen[...]
12
63%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL Metodę HDDR (hydrogenation, disproportionation, desorption, recombination) stosuje się do otrzymywania drobnokrystalicznych proszków materiałów typu RE-M (metal ziem rzadkich-metal przejściowy) o właściwościach magnetycznie twardych. W pracy badano wpływ zawartości Sm na właściwości magnesów Sm-Fe-N[...]
EN Hydrogenation disproportionation desorption recombination (HDDR) method has been used for the processing of rare earth-transition metal (RE-M) powders with hard magnetic properties. In this study the effect of Sm content on the properties of HDDR processed Sm-Fe-N magnets versus recombination temper[...]
13
63%
Inżynieria Materiałowa
PL Opracowano model wiążący zjawisko podwyższonej remanencji ze strukturą fazową magnesów nanokrystalicznych. Przyjęto, że w próbce izotropowej, której remanencję można obliczyć z prawa Stonera-Wohlfartha w wyniku działania zjawiska podwyższenia remanencji tworzy się pewien obszar o właściwościach mate[...]
EN A simple geometrical model which describes enhanced remanence in nanocrystalline magnetic materials in terms of their phase constitution has been formulated. It has been assumed that in isotropic material, the remanence value which can be calculated on a basis of the Stoner - Wohlfarth model for the[...]
14
51%
Materials Science Poland
EN The effect of partial substitution of iron with Cr, Co, W, Zr or Pb in nanocrystalline Nd10Fe84-xMxB6 magnetic material on general corrosion in acidified sulphate environment is discussed in the paper. The materials were produced from spec pure powders of Nd, Fe, Fe-B and additive powders (Cr, Co, W[...]
15
51%
Inżynieria Materiałowa
PL We współczesnej technice istnieje duże zainteresowanie mikrourządzeniami elektromagnetycznymi (mikrosilniki, mikroaktuatory), w których źródłem pola magnetycznego są miniaturowe magnesy. Dobór materiału na magnesy o takiej wielkości (z przedziału 100÷1000 ?m) jest uwarunkowany w pierwszej kolejności[...]
EN The interest in micro electromechanical systems (micromotors, microactuators) is rapidly growing in contemporary science and technology. Such systems require the application of micromagnets. The selection of materials for magnets, having dimensions in the range of 100÷1000 ?m, is preconditioned, in [...]
16
51%
Archiwum Nauki o Materiałach
1999 T. 20, nr 3 167-175
PL Zbadano zastosowanie niekonwencjonalnych metod zagęszczania, takich jak prasowanie wybuchowe oraz prasowanie z bardzo dużymi odkształceniami do nanokrystalicznych proszków Nd-Fe-B o własnościach magnetycznie twardych. Zbadano własności magnetyczne i mikrostrukturę uzyskanych materiałów. Stwierdzono,[...]
EN Unconventional compacting techniques such as shock consolidation and severe plastic deformation were applied for nanocrystalline Nd-Fe-B melt spun ribbon powders. The magnetic properties and microstructures were investigated. It has been found that both compacting techniques applied can be used for [...]
17
51%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN This paper is a continuation of the work on polymer membranes filled with magnetic powder and magnetized (magnetic membranes) used for an air enrichment. Membranes of various polymer matrices (ethylcellulose (EC) and poly(2,6-dimethyl-l,4-phenylene oxide) (PPO)) with different types (ferrite, praseo[...]
18
51%
Kompozyty
PL Tematyka niniejszej pracy dotyczy kompozytów magnetycznych na osnowie polimerowej wytworzonych metodą odlewania folii (ang. tape casting) przy zastosowaniu różnych składów i parametrów technologicznych. Dla nadania właściwości magnetycznych wykorzystano sproszkowaną taśmę handlową MQ-A M30. Opisano [...]
EN Resin bonded composite magnets were prepared by tape casting using various compositions of polymeric matrix and processing variables. As a magnetic component, MQ-A M30 ribbon powder was used. The magnetic and mechanical properties versus the composite's compositions are presented and discussed. The [...]
19
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Przeprowadzono badania wpływu składu chemicznego mieszaniny wyjściowej proszków Fe203 i BaCC>3 na skład fazowy oraz właściwości magnetyczne materiałów wytworzonych metodą mechanicznej syntezy. Metoda ta składa się z dwóch operacji: wysokoenergetycznego mielenia i wyżarzania (ferrytyzacji) Najlepsze [...]
EN The effect of the chemical composition of the mixture of the starting Fe2C>3 and BaCC>3 powders on the phase constitution and magnetic properties of the materials produced by mechanical alloying was examined. This method consists of the two operations: high-energy milling and annealing (ferritizatio[...]
20
51%
Archives of Materials Science
EN The nanocomposite Nd2Fe14B/alpha-Fe magnets with different tungsten content (from 0 to 33 at. %) produced by mechanical alloying were examined. It was found that the magnetization process changes with increase of tungsten content in the material. In the alloy without tungsten coercivity mechanism is[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last