Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 154
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Przedmiotem artykułu jest Rozporządzenie Komisji (UE) nr 715/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy złom miedzi przestaje być odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającą niek[...]
EN The subject of the paper is the Regulation of the European Union Commission No. 715/2013 of July 25th 2013, establishing criteria determining when copper scrap is no longer a waste, on the basis of the European Parliament and Council Directive 2008/98/WE of November 19th 2008 and reversing of some[...]
2
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W dniu 31 marca 2011 r. Parlament Europejski przyjął Rozporządzenie Rady Europy (UE) NR 333/2011 ustanawiające kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE. Jest to pierwsze rozporządzenie w sprawie zniesienia sta[...]
EN The European Parliament adopted on March 31 2011 the Regulation of the Council of Europe (EU) No. 333/2011 introducing criteria determining when certain types of wastes are not longer wastes on the strength of the directive of the European Parliament and the Council 2008/98/WE. This is the first Reg[...]
3
100%
Archives of Foundry Engineering
EN The object of the article is the problem of Best Available Techniques (BAT) utilized in processes of melting cast iron. It is possible, with help of these methods, to fulfill the accessible emission values as well as raw materials and energy consumptions values recommended in the Reference Document [...]
4
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W dniu 18 grudnia 2008 roku Rząd RP przyjął dokument "Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016" przedłożony przez Ministra Środowiska. Dokument ten powstał zgodnie z wymogami jakie nakłada Ustawa Prawo Ochrony Środowiska. Najważniejsze zadania dla państwa w zakresie[...]
EN The Polish Government has accepted on 18 December 2008 the document on "The ecological policy of the state in the years 2009-2012 with the prospect till the year 2016", proposed by the Minister of the Environment. This document has been prepared in accordance with the requirements of the Law of the [...]
5
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule omówiono dokument UE "Umowa dotycząca ochrony zdrowia pracowników poprzez prawidłowe obchodzenie się i użytkowanie krzemionki krystalicznej i produktów, które ją zawierają" podpisany 26.kwietnia 2006 roku i wynikające z niego obowiązki dla odlewni. Umowa weszła w życie 25. października 20[...]
EN The EU Document: "Contract concerning a health protection of employees by proper handling and using crystalline silica and products, which contain it" signed on 26.04.2006, is discussed in the paper, together with obligations arising from the Document for foundry plants. The Contract entered into fo[...]
6
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule omówiono kierunki rozwoju technologii mas formierskich i rdzeniowych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących i planowanych w Unii Europejskiej zmian w zakresie ochrony środowiska. Stawia to przed firmami będącymi producentami i dostawcami spoiw do mas poważne wyzwanie. Konieczność d[...]
EN Directions of the development of moulding and core sands with taking into consideration the existing and planned in the European Union changes in the environment protection requirements, are discussed in the paper. Meeting new recommendations constitutes a serious challenge for Companies being produ[...]
7
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Zgodnie z dyrektywą unijną IPPC (Dyrektywa 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r.) przedsiębiorstwa, których działalność powoduje zmiany w środowisku, będą musiały uzyskiwać jedno pozwolenie zintegrowane. Dotyczy to przedsiębiorstw we wszystkich krajach członkowskich Unii, w tym również i w Polsce po j[...]
EN According to the Union directive IPPC (Directive 96/61/WE) of 24th September 1966) enterprises, the activities of which cause changes in environment, will have to obtain one integrated permission. It concerns enterprises in all Union member-states including Poland after its accession to the European[...]
8
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W trakcie konferencji zorganizowanej przez Komisją Nr 4 CIATF przedstawiono 18 referatów pochodzących z 9 krajów. Tematykę zestawiono w trzech grupach traktujących o zarządzeniach środowiskowych; zagadnieniach odzysku odpadów; działaniach integrujących. Referat wprowadzający wygłosił przewodniczący [...]
EN During the Conference organized by CIATF Commission 4 eighteen papers from 9 countries were presented. The topics were grouped in three blocks related to the problems of legal acts on environmental protection, waste recovery, and integrating actions. An introductory paper on "Well-balanced productio[...]
9
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Problem wykorzystania odpadów powstających przy produkcji odlewów budzi coraz większe zainteresowanie odlewni. Jest to związane zarówno z aspektami ekologicznymi jak i ekonomicznymi odlewni. Zaostrzające się przepisy zobowiązują zakłady wytwarzające odpady do wykorzystywania ich w celach przemysłowy[...]
EN The problem how to utilize waste materials formed during the production of castings arouses more and more interest in foundries. It is connected with both ecological and economic aspects of foundries. The regulations, which have become more stringent obligate the plants producing waste materials to [...]
10
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule omówiono stan unormowań prawnych obowiązujących w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego. Przedstawiono problemy na jakie będzie napotykać Polska w procesie dostosowywania swoich przepisów w zakresie ochrony środowiska do przepisów Unii oraz zw[...]
EN In the article, the state of legal regulations in the sphere of the atmospheric air protection obligaory in Poland and in the countries of the European Union are discussed. Problems which Poland will face in the process of adjusting its regulations concerning environmental protection to the regulati[...]
11
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Przedstawiono wyniki badań zwilżalności masy formierskiej na osnowie piasku kwarcowego przez ciekłą stal. Zmierzono napięcie powierzchniowe różnych gatunków stali w zależności od zawartości tlenu. Do pomiarów zastosowano metodę kropli leżącej. Na podstawie uzyskanych wyników napięcia powierzchnioweg[...]
EN The results of the studies on the wettability of silica - based ceramic material by liquid steel were presented. The surface tension of this steel grade was also measured. For measurements of surface tension and contact angle the sessile drop method was used. The values of the surface tension and co[...]
12
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Artykuł został opracowany w oparciu o dokument Ministerstwa Gospodarki pt "Polityka energetyczna Polski do roku 2030". Omówiono podstawowe kierunki polityki energetycznej w kraju w powiązaniu z gospodarką światową i wymaganiami UE. Kierunki te obejmują; poprawę efektywności energetycznej, wzrost bez[...]
EN This paper was prepared on the basis of the document prepared by the Ministry for the Economy, titled "Polish energy policy until 2030". The basic directions of energy management within the country, in association with the global economy and the EU requirements were discussed. Those directions inclu[...]
13
100%
Archiwum Odlewnictwa
2002 R. 2, nr 3 50--56
EN After several years of fruitful research and development and many successful trials in the United States and Europe, a revolutionary and universal inorganic binder system has been introduced. These binder systems are suitable for the production of sand cores and molds of various sizes and configurat[...]
14
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Tworzenie się dioksyn (PCDD) i furanów (PCDF) towarzyszy działalności człowieka od co najmniej 100 lat. W roku 1996 związki te zostały uznane za kancerogeny I grupy, czyli o najsilniejszym działaniu toksycznym. Należą one do czynników prawdopodobnie rakotwórczych dla ludzi i są promotorami procesu n[...]
EN Formation of dioxins (PCDD) and furans (PCDF) is associating the human activity for at least 100 years. These compounds were recognized in 1996 as carcinogens of I group, i.e. as the strongest toxic compounds, stimulating the development of cancer by people. It can be accepted that the PCDD/PCDF may[...]
15
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W wielu odlewniach stosowane są masy formierskie z bentonitem i dodatkiem pyłu węglowego. Masy te stwarzają zagrożenie dla około 150 tys. pracowników zatrudnionych w tych odlewniach. Największe narażenie występuje na stanowiskach sporządzania masy, formowania i zalewania form. Dlatego też prowadzone[...]
EN In many foundries there are used bentonite moulding sands with coal dust addition. Such sands generate hazardous conditions for 150 thousands of the workers employed in these foundries. The greatest hazard appears at stands for moulding sand preparation, for making moulds and pouring alloys into the[...]
16
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Jednym z podstawowych warunków wstąpienia Polski do Unii Europejskiej jest przyjęcie jej całego dorobku prawnego i wdrożenie jego wymagań w praktyce. W pierwszej fazie wiąże się to z przeniesieniem do prawodawstwa polskiego aktów prawnych obowiązujących w krajach Unii. Kolejnym etapem jest praktyczn[...]
EN One of the basic condition of entering Polands into the European Union is the acceptation of its total state of law and its implantation in the practice. It is related, in the first stage, to the transfer of the low acts obligatory in EU into polish legislation. The successive stage is the practical[...]
17
100%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 13 106--114
PL W artykule omówiono najlepsze dostępne techniki (BAT) dla przemysłu odlewniczego związane z wdrażaniem Dyrektywy IPPC. Zostały przedyskutowane, z punktu widzenia oddziaływania na środowisko, następujące etapy procesu odlewniczego: topienie i obróbka ciekłego metalu, przygotowanie mas formierskich i [...]
EN The paper deals with Integrated Prevention and Pollution Control (IPPC) Directive and its application in foundry industry. The minimization of emissions, efficient raw material and energy usage, optimum process chemical utilization, recovering and recycling of waste and the substitution of harmful s[...]
18
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule omówiono zagadnienie Najlepszych Dostępnych Technik wykorzystywanych w procesach wytapiania stali na odlewy. Stosowanie tych metod pozwala na spełnienie wymagań ujętych w Dokumencie Referencyjnym BREF dla Odlewni i Kuźni, dotyczących dopuszczalnych wielkości emisji oraz zużycia surowców i[...]
EN The object of the article is the problem of Best Available Techniques (BAT) utilized in processes of melting steel for castings. It is possible, with help of these methods, to fulfill the accessible emission values as well as raw materials and energy consumptions values recommended in the Reference [...]
19
100%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 35 37--46
PL W referacie omówiono czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące w odlewniach stopów żelaza. Przeprowadzona analiza została dokonana w oparciu o dane z około 40 krajowych odlewni żeliwa i staliwa o różnej wielkości zatrudnienia i skali produkcji. W odlewniach tych stosowano zróżnicowane technologie m[...]
EN Work stands, especially in iron and steel foundries, can often create health and life hazards for workers. In the paper work stands where such hazards occur arc described in detail giving the measured values of these hazards when compared with the admissible levels. When discussing particular stands[...]
20
100%
Archiwum Odlewnictwa
2003 R. 3, nr 9 189--196
PL Przewiduje się, że rozwój spoiw stosowanych do mas formierskich i rdzeniowych będzie bardziej ewolucyjny niż rewolucyjny. Zmiany będą głównie spowodowane coraz ostrzejszymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska. Jednak nie bez znaczenia będzie nacisk na wysoką wydajność procesu oraz jakość otrzy[...]
EN The future for core and mould binder will be more evolutionary than revolutionary, as they react to the demands placed upon them rather than veering off in new directions. The driving force of those changes will be environmental regulations, as binders will have to become more environment-friendly t[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last