Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 156
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 17-20
PL W pracy przedstawiono nowe trendy obserwowane w postępie biotechnologii i bioinżynierii. W szczególności podkreślono udział inżynierii w rozwoju biotechnologii poprzez osiągnięcia inżynierii metabolicznej, biologii systemów i inżynierii biologicznej, lub syntezy biologicznej oraz nakreślono dalsze p[...]
EN New trends in biotechnology and bioengineering progress are depicted. In particular, a role of biochemical engineering intervention in biotechnology development in the form of metabolic engineering, sys- terns biology and biological engineering (synthetic biology) is shown i and the future direction[...]
2
100%
Environment Protection Engineering
PL Biologiczne oczyszczanie ścieków stosuje się od stu lat, jednakże nie zawsze jest ono skuteczne, zwłaszcza w przypadku ścieków przemysłowych, ze względu na obecność ksenobiotyków. Efektywność biodegradacji można znacznie zwiększyć, stosując metody utleniania chemicznego. Ostatnio obserwuje się wzras[...]
EN Biological treatment of wastewater has been known for almost hundred years; however , in the case of industrial wastewaters this method is not sufficient because they carry high content of xenobiotics along. The efficiency of biodegradation may significantly be increased by chemical oxidation. Recen[...]
3
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 3 62--64
PL W pracy opisano najnowsze osiągnięcia inżynierii biochemicznej i jej wkład w rozwój produkcji bio-farmaceutyków i leków biopodobnych w Polsce i na świecie. Postępy w tej dziedzinie przedstawiono oddzielnie dla poszczególnych etapów: przygotowania materiału biologicznego i substratów, tzw. upstream p[...]
EN This work presents the newest achievements in biochemical engineering and its contribution to development of biopharmaceuticals and biosimilars worldwide as well as in Poland. The progress in this field are presented separately for the individual stages of the bioprocess: upstream processing (USP), [...]
4
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 4s 4-6
EN New development trends of conventional bioprocess and bioreactor engineering were presented taking into account new achievements of molecular biology and genetic engineering. One can notice the dusk of a so-called 'black box' approach, which was up to now the main concept of macro- analysis of biore[...]
5
100%
Chemical and Process Engineering
PL Przeprowadzono analizę kinetyczną procesów pirolizy i zgazowania osadów ściekowych pochodzących z dwóch różnych oczyszczalni ścieków. Do badań doświadczalnych, wykonanych w warunkach nieizotermicznych, użyto termowagi sprzężonej ze spektrometrem masowym. Na podstawie analizy krzywych DTG przedstawio[...]
EN Kinetic analysis of pyrolysis and gasification processes of sewage sludge from two different waste water treatment plants. Experiments were performed in TG-MS system under non-isothermal conditions. Based on DTG curves, the comparison of the sludge samples was made. Kinetic parameters of main reacti[...]
6
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Przedstawiono historię rozwoju inżynierii biochemicznej. Opisano typowy bioproces, na który składają się, oprócz właściwego etapu reakcyjnego z udziałem drobnoustrojów w bioreaktorze, procesy przygotowania substratów i oczyszczania bioproduktów. Analizując zjawiska zachodzące w bioreaktorze poza kom[...]
EN Development of biochemical engineering has been presented. A typical bioprocess, which consists, besides the intrinsic process with the use of microorganisms, also of up- and down-stream processing has been described. The phenomena inside bioreactor in abiotic phase and inside microorganism cell hav[...]
7
100%
Przemysł Chemiczny
PL Analizując aktualną sytuację paliwową na świecie zwrócono uwagę na zmieniającą się bazę surowcową produkcji gazu syntezowego. Zasygnalizowano postęp w produkcji gazu syntezowego zwłaszcza z użyciem nowych typów reaktorów stosowanych w takich technologiach, jak ATR, CPO, POX, CPOX, GHR i HTR. Przede [...]
EN A review with 72 refs. covering new reformer types in catalytic partial oxidn., partial oxidn., gas-to-liquid, biomass-to- liquid, methanol-to-olefin and like processes, Fischer- Tropsch synthesis, and synthesis of MeOH and derivs. Gas- to-liquid megaplants can drastically modify the petrochem. mark[...]
8
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 4 157-159
PL W pracy badano stopień degradacji struktur lignocelulozowych oraz produktów ich rozkładu za pomocą trzech metod chemicznej hydrolizy biomasy wykorzystywanych w technologiach fermentacyjnych. Eksperymenty prowadzono na czystych związkach chemicznych, w roztworach jednoskładnikowych. Celem pracy było [...]
EN In this work the degree of degradation of lignocellulosic structures and products of their decomposition were studied. The research was made using three methods of chemical hydrolysis of biomass employed in anaerobic digestion processes. The experiments were carried out on pure chemicals in unary so[...]
9
63%
Environment Protection Engineering
EN An overview of methods aiming at the determination of selected parameters of activated sludge models has been presented. The attention was paid to the model parameters being the most sensitive and dependent on the composition of biomass and/or substrate. These parameters should be determined experim[...]
10
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 23-25
PL W pracy przedstawiono biosyntezę metabolitów wtórnych Aspergillus terreus na przykładzie lowastatyny i (+)-geodyny, w ujęciu biochemiczno-bioinformatycznym, fizjologicznym, kinetycznym i morfologicznym.
EN Biosynthesis of Aspergillus terreus secondary metabolites lovastatin and (+)-geodin as the examples was presented. Biochemical and bioin-formatics, physiological, kinetic and morphological aspects of this process were discussed.
11
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 21-22
PL Badano wzrost C. unicolor i biosyntezę lakazy w 15-litrowym reaktorze zbiornikowym. Wydzielanie enzymu rozpoczęło się w 60 h procesu, kiedy to zarówno glukoza jak i L-asparagina były obecne w podłożu. Stwierdzono, że produkcja enzymu była związana przede wszystkim z niedoborem tlenu rozpuszczonego w[...]
EN The growth of white-rot fungus C. unicolor and the synthesis of its secondary metabolite laccase in a 15 1 stirred bioreactor were investigated. Interestingly, laccase activity appeared at 60 h before glucose and L-asparagine were used up from the medium. This phenomenon was caused by oxygen limitat[...]
12
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 81-82
PL Grzyby nitkowate Monascus purpureus mogą stanowić wartościowe źródło naturalnych barwników spożywczych. Przeprowadzono hodowle Monascus purpureus DSM 1379 w kolbach okrągło dennych wstrząsanych w płynnym podłożu. Badano wpływ różnych czynników, takich jak: źródło węgla i azotu oraz pH na wzrost i bi[...]
EN Filamentous fungus Monascus purpureus is a promising source of the natural food colorants. Monascus purpureus DSM 1379 was cultivated in liquid medium in shake flask culture. Effect of different process variables such as carbon, nitrogen source, pH on growth and pigments production was investigated.
13
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
1999 Z. 26 29-34
PL W pracy przedstawiono wyniki badań procesu zdrożdżowania modelowego ścieku przemysłu mleczarskiego przez Kluyveromyces fragilis. Oceną prawidłowości przebiegu prowadzonego procesu oparto na pomiarach ilości wykorzystanego organicznego substratu, tlenu, ilości wytworzonej biomasy oraz ilości -wytworz[...]
EN Results of investigation of model dairy waste utilization by Kluyveromyces fragilis are presented. Correctness of the process run was estimated on the basis of measurements of the amount of organic substrate, oxygen, the amount of biomass, carbon dioxide and energy used in the process. Basing of a s[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
1999 Z. 26 81-87
PL Przeprowadzono badania kinetyki biologicznego rozkładu zanieczyszczeń zawartych w modelowych ściekach włókienniczych oraz wpływu procesów pogłębionego utleniania na zmiany stałych kinetycznych procesu biodegradacji. Kinetyką biochemicznego rozkładu zanieczyszczeń opisano równaniem Monoda. Stwierdzon[...]
EN Kinetics of microbiological destruction of pollutants was described by Monods equation. The kinetic equation was integrated and linearized according to Beltran et al. proposition. The kinetic parameter of the equation: maximum specific rate of microbial growth, and corresponding maximum rate of subs[...]
15
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2000 T. 21, z. 2 345-357
PL Zbadano proces pirolizy trzech wybranych próbek odpadów: drewna wierzby (sadzonej na terenach zanieczyszczonych metalami ciężkimi), odpadów meblarskich i odpadów komunalnych z zastosowaniem techniki termograwimetrycznej w temperaturze 30-1000 C w atmosferze gazu obojętnego, dla trzech szybkości ogrz[...]
EN Pyrolysis of three different types of solid wastes, willow cultivated on heavy metal polluted areas, furniture waste, municipal wastes of city Łódź was investigated by means thermogravimetry. The experiments were carried out at he temperature range of 30-1000°C under the inert gas milieu at three d[...]
16
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2003 T. 24, z. 4 701-715
PL Dokonano krytycznej analizy najbardziej rozpowszechnionej metody wyznaczania parametrów kinetycznych procesów rozkładu termicznegozwanej metodą ASTM E 698. W celu pokazania możliwych źródeł błędów tej metody przeprowadzono szereg symulacji numerycznych krzywych termograwimetrycznych TG i DTG. Zastos[...]
EN The commonly accepted method ASTM E 698 for determination of the kinetic parameters of a thermal decomposition process was critically evaluated. In order to show possible errors in application of the method, which the weakest points are problems in deconvolution of TG and DTG curves and determinatio[...]
17
63%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1095-1097
18
63%
Przemysł Chemiczny
19
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
1998 T. 19, z. 1 205-216
PL Triton X-100 należy do tzw. twardych detergentów niejonowych, nie ulegających kompletnej biodegradacji w środowisku naturalnym. Podjęte badania doświadczalne ozonowania roztworów wodnych tego detergentu miały na celu zbadanie szybkości rozkładu detergentu w różnych warunkach, tzn. w różnych zakresac[...]
EN Triton X-100 is a typical representative of so called hard non-ionic detergents, which are hardly biodegradable in natural environment. The experimental investigations of ozonation of aqueous solutions of detergent aimed at determination of rate of detergent destruction in different conditions i.e.[...]
20
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
1998 T. 19, z. 1 195-204
PL Badano aktywność, selektywność i stabilność w czasie katalizatora Cu-Zn podczas syntezy wyższych alkoholi alifatycznych w reaktorze zawiesinowym z mieszadłem. Stwierdzono, że obecność rozpuszczalniki (Vestowax SH-105) ma wpływ na selektywność reakcji. W przeciwieństwie do procesu prowadzonego w ukła[...]
EN The performance (activity, selectivity and stability with time) of a Cu-Zn catalyst in stirred tank slurry reactor was studied. It was found that the presence of Vestowax SH-105 used as a slurry liquid appeared to affect the product distributions. In contrast to observations in a gas-solid system th[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last