Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 139
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2007 Nr 21 102
PL W dniu 24 kwietnia br. w katedrze Św. Janów w Toruniu odbyły się uroczystości pogrzebowe prof. Janusza Krausego.
EN On 24 April this year. the Cathedral of St. Johns in Torun held funeral prof. Janusz Krause.
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono badania laboratoryjne różnych metod rozruchu silnika klatkowego: rozruch bezpośredni, rozruch łagodny i częstotliwościowy. Podano przebiegi czasowe prądu, prędkości, momentu, częstotliwości i zmiany temperatury pręta klatki w czasie rozruchu.
EN The paper shows laboratory tests of different methods of squirrel-cage motor starting: direct starting, starting using soft-starter and inverter. There are giving time-current, speed, torque, frequency characteristics and temperature rise of rotor's bar during start-up.
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Pole temperatury maszyny elektrycznej ma zasadniczy wpływ na pewność jej pracy, szczególnie w stanach nieustalonych i jego znajomość jest niezbędna, zarówno w etapie projektowania maszyn jak i w czasie ich eksploatacji. Artykuł przedstawia miejsce metody bilansów elementarnych wśród innych metod num[...]
EN The temperature field of the electric machine has significant influence on the reliability of its functioning. The knowledge of the temperature field is indispensable, both at the design and operating stages. In this paper the status of the control volume method among the other numerical methods of [...]
4
100%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania pola magnetycznego wokół silnika indukcyjnego (aury) jako sygnału diagnostycznego przy badaniu ekscentryczności wirnika. Przeprowadzono modelowanie zewnętrznego pola magnetycznego silnika klatkowego za pomocą oprogramowania ANSYS. Model symulujący obe[...]
EN The article presents the possibility of using the magnetic field surrounding an induction motor as a diagnostic signal in testing rotor’s eccentricity. The modelling of the magnetic field around the induction cage motor was performed by means of the ANSYS software. The simulation involves both an in[...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule zwrócono uwagę na znaczenie zjawisk termicznych towarzyszących długotrwałym nieustalonym stanom elektromechanicznym występującym w eksploatacji silników dwuklatkowych. Silniki indukcyjne dwuklatkowe, dzięki swym parametrom rozruchowym, są stosowane w napędach o trudnym rozruchu. Wykazano,[...]
EN Double squirrel-cage induction motors are employed in applications with difficult startup conditions. It has been shown that the analysis of the drive system should take into account the thermal aspect of the problem. Excluding thermal phenomena from the analysis of electro-mechanical transient oper[...]
6
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 5 238-241
PL W artykule przedstawiono problem określenia objętościowej gęstości strat mocy w prętach uzwojenia dwuklatkowego silnika indukcyjnego. Wykazano, że wykorzystanie w tym celu istniejących analitycznych rozwiązań jest mocno problematyczne, gdyż wskutek niejednorodności obszaru, spowodowanej nagrzewaniem[...]
EN The article is concerned with the problem of calculating the heat generation rate per unit volume in the winding's bars of double squirrel cage winding of an induction motor. It is shown that the existing analytical solutions to this problem are insufficient and highly problematic, as they can not b[...]
7
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Redukcja tlenków żelaza z ciekłych żużli jest podstawowym etapem wielu nowo opracowywanych technologii otrzymywania ciekłego żelaza, których głównym wyróżnikiem jest stosowanie niekoksujących węgli kamiennych. W prezentowanej pracy przedstawiono podstawowe własności ciekłych żużli typu CaO-FeO-SiO2.[...]
EN Reduction of iron oxides from liquid slags is an essential stage of many newly technologies developed for liquid iron manufacturing, the distinguished feature of which is using non-coking hard coals. In the paper the basic properties of liquid slags of type CaO-FeOSiO 2 are presented. The knowledge [...]
8
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Pole temperatury maszyny elektrycznej ma zasadniczy wpływ na pewność jej pracy, szczególnie w stanach nieustalonych. W literaturze dotyczącej zagadnień cieplnych maszyn elektrycznych i w potocznej świadomości istnieje pewne nieuporządkowanie zarówno w nazewnictwie metod jak i w sposobie ich zastosow[...]
EN The temperature field of an electric machine exerts a significant influence on the reliability of its functioning, particularly when in the transient state. There is a certain ambiguity in the nomenclature of methods and in their application to the particular problem, both in general consciousness a[...]
9
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Badano zakresy temperaturowe mięknięcia - topnienia oraz separacji fazy metalicznej i żużlowej w czasie nieizotermicznej redukcji spieku rud żelaza w zakresie temperatur 1000 - 1520 st. C oraz zmiany powierzchni właściwej spieku w czasie redukcji. Ponadto, przeprowadzono badania redukcji tlenków żel[...]
EN Temperature range of softening, melting and separation of metalic and slag phase during non - isothermal reduction of iron ore sinter within the range of 1000 - 1520 degree Celsius and changes of specyfic surface of the sinter during reduction were tested. Furthemore reduction of iron oxides from li[...]
10
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2000 nr 4-5 72-76
PL W referacie przedstawiono parametry sieci wentylacyjnej kopalni oraz zagrożenia w niej występujące. Opisano stosowane w systemach monitoringu czujniki stężeń metanu, tlenku węgla, tlenu oraz ciśnienia, prędkości przepływu i temperatury powietrza. Scharakteryzowano metody i techniki stosowane do pomi[...]
EN The paper discusses the parameters of ventilation network and hazards, which a commonly met in mines. Methods and technics applied for various applications in mines are characterised. Sensors for methane, carbon monoxide oxygen content and pressure, flow velocity and temperature of air applied in mo[...]
11
100%
Przegląd Elektrotechniczny
1998 nr 12 314-317
12
100%
Polish Journal of Chemistry
EN Results of hydrostatic pressure on the low temperature ferroelectric-ferroelectric phase transition in (CH3NH3)5Bi2Cl11 at about 170 K and (CH3NH3)5Bi2Br11 at 77 K are presented. The phase transition in both cases revealed a positive pressure coefficient. The pyroelectric coefficients in the vicinit[...]
13
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
1998 nr 9 354-362
PL Przedstawiono główne kierunki badań w dziedzinie nowych technologii redukcyjnego wytapiania żelaza. Opisano postęp w zakresie: redukcji tlenków żelaza w fazie ciekłej, konwersji węgla kamiennego w kąpieli metalowej, zjawiska intensywnego pienienia żużla, składu chemicznego ciekłego żelaza otrzymywa-[...]
EN Prindpial directions of investigations in the field or new smelting reduction processes are presented. Progress within the range of: reduction of iron oxides in liquid phase, conversion of hard coal in the melt, effect of intensive slag foaming, chemical constitution of liquid iron obtained from th[...]
14
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2000 nr 2 75-77
PL Omówiono wpływ metody rozruchu silnika indukcyjnego na charakterystyki statyczne i pole temperatury wirnika podczas rozruchu. Przedstawiono obliczenia pola temperatury silnika dwuklatkowego podczas rozruchu bezpośredniego i rozruchu w układzie łagodnego rozruchu, wykorzystujące metodę bilansów eleme[...]
EN Influence of a method of starting of an induction motor upon static characteristics and temperature field of the rotor during start-up. Calculations of the temperature field of a double squirrel-cage motor during direct start-up and start-up in a soft-starting system using a method of elementary bal[...]
15
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2005 Nr 17 82--86
16
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule rozpatrzono możliwość zastąpienia dwuklatkowego uzwojenia wirnika silnika indukcyjnego prostym uzwojeniem jednoklatkowym bez wypierania prądu. Dla uzyskania porównywalnych parametrów rozruchowych zastosowano w silniku jednoklatkowym rozruch częstotliwościowy. Przedstawiono wyniki obliczeń[...]
EN The possibility of substitution of double squirrel-cage winding of induction motor with simply single squirrel-cage winding, without displacement of current, was considered in this article. Frequency start-up was used in the squirrel-cage motor in order to obtain comparable start-up parameters. Calc[...]
17
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 8 175--179
PL W artykule przedstawiono wyniki nagrzewania silnika indukcyjnego dwuklatkowego podczas załączenia z zablokowanym wirnikiem. Obliczenia pola temperatury wykonano za pomocą modelu 3D z siecią cieplną uzyskaną metodą bilansów elementarnych. Wobec wysokich kosztów badań eksperymentalnych związanych z pr[...]
EN The results of heating of the double-cage induction motor during the start-up with a blocked rotor are presented in the paper. The motor’s temperature field has been calculated using the 3D thermal network model created by means of the control volume method. Due to the high cost of experimental rese[...]
18
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono pola temperatury wirnika silnika dwuklatkowego podczas rozruchu w układzie łagodnego rozruchu i przy rozruchu bezpośrednim. Rezultaty symulacji wykazały, że w układzie łagodnego rozruchu istnieje niebezpieczeństwo przekroczenia wartości dopuszczalnej temperatury uzwojenia klatkowego.
EN This paper presents the temperature field of a double cage induction motor’s rotor during a direct online start and a soft start. Simulation results have shown that in the case of the soft start there is a risk of exceeding the allowable temperature of the cage winding.
19
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2012 Vol. 55, nr 2 889--894
EN Purpose: of the paper is to present analysis on main technological factors that determine blast furnace worldwide productivity in today’s time and may probably influence it in the future. Design/methodology/approach: to gain the purpose of the paper is based on the literature review of the proceedin[...]
20
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule przedstawiono obecny stan unormowań dotyczących wymagań jakościowych dla wielopiecowego wsadu żelazonośnego, stawianych w nowoczesnej technologii wielkopiecowej. Omówiono normy PN-ISO dotyczące badań własności rud, spieków i grudek w stanie stałym, oraz metody nowo opracowywane i proponow[...]
EN The paper describes the current state of standards concerning quality requirements of iron-bearing blast furnace charge in modern blast - furnace technology. The PN-ISO standards for testing properties of ores, sinters and pellets in solid are presented as well as some methods being newly developed [...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last