Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The paper is devoted to the shape optimization of piezoelectric and electro-thermo-mechanical devices by the use of multiobjective evolutionary algorithm. In this paper, special implementation of multiobjective evolutionary algorithm is applied (MOOPTIM). Several test problems are solved in order to[...]
2
100%
Karbo
1999 Nr 6 196-202
PL Przedstawiono historię rozwoju gospodarki paliwowo-energetycznej w świecie oraz sposoby racjonalnego wykorzystania ograniczającej się bazy surowców energetycznych przy dotrzymywaniu wymogów ekologii oraz uwzględnianiu wzajemnej konkurencyjności węgla, ropy i gazu. Przybliżono możliwości zaspokojenia[...]
EN The paper presents historical development of fuel - energy management in the world and the ways of rational utilisation of reducing energy raw materials base while meeting ecological requirement and consideration of mutual competition of coal, oil and gas. It approximates the possibi-lities to secur[...]
3
100%
Computer Methods in Materials Science
PL W artykule przedstawiono połączenie modelowania wieloskalowego dla układów termosprężystych oraz wielokryterialnego algorytmu ewolucyjnego. W pracy przedstawiono przykłady optymalizacji parametrów mikrostruktury porowatej, z której wykonany jest układ poddany obciążeniom termomechanicznym. Zadania p[...]
EN The paper is devoted to the optimization of two-scale thermoelastic problems. The problem is solved by means of evolutionary computation and a direct analysis based on a numerical homogenization. Direct thermoelastic analysis with representative volume element (RVE) and finite element method (FEM) i[...]
4
100%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2014 nr 3 52--55
5
100%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2015 nr 4 40--42
6
100%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2015 nr 3 46--48
7
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2003 nr 2 53-54
8
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN In present paper an improved multi-objective evolutionary algorithm is used for Pareto optimization of selected coupled problems. Coupling of mechanical, electrical and thermal fields is considered. Boundary-value problems of the thermo-elasticity, piezoelectricity and electro-thermo-elasticity are [...]
9
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Zaprezentowano koncepcję wprowadzenia układu kontroli poślizgu granicznego kół napędowych ciągnika z napędem na dwa koła. Opracowano algorytm wnioskowania diagnostycznego w celu zaprogramowania jednostki centralnej komputera pokładowego ciągnika. Wskazano dwa etapy procedury kontroli poślizgu kół na[...]
EN The paper presents a concept of introducing a control system for limit skid of drive wheels in a two-wheel drive tractor. The researchers developed a diagnostic inference algorithm to program central processing unit of the tractor on-board computer. The paper points out two stages of the drive wheel[...]
10
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Zaprezentowano koncepcję układu kontroli poślizgu granicznego kół napędowych ciągnika rolniczego z napędem na jedną oś. Przedstawiono trzeci etap algorytmu wnioskowania diagnostycznego ze względu na wymagania agrotechniczne, mające zasadnicze znaczenie w zaprogramowaniu jednostki centralnej komputer[...]
EN The paper presents a concept of a control system for limit skid of drive wheels in a oneaxle drive tractor. The paper presents the third stage of diagnostic inference algorithm on account of agricultural engineering demands which are essential to program central processing unit of the tractor on-boa[...]
11
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono koncepcję wprowadzenia układu kontroli poślizgu granicznego kół napędowych ciągnika z napędem na dwa koła. Opracowano algorytm wnioskowania diagnostycznego w celu zaprogramowania jednostki centralnej komputera pokładowego ciągnika. Opracowano algorytm kontroli poślizgu kół napę[...]
EN Control of the limit wheel spin in two-wheel driven farm tractor is proposed. An algorithm for diagnostic conclusion has been developed so as to program the central processing unit of the tractor computer. The algorithm for wheel spin control has been developed by estimating the diagnostic parameter[...]
12
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2007 z. 160 51-58
EN The paper is devoted to the multiobjective optimization of heat radiators using eveolutionary algorithms. The proposed algorithm, based on the Pareto approach, is applied in optimization of heat radiators used to dissipate heat from electrical devices. The boundary-value problem for thermoelasticity[...]
13
63%
Karbo
2003 Nr 3 129-135
PL Określono wpływ obróbki termicznej na właściwości dwu rodzajów koksu, symulując ich zmiany zachodzące w wielkim piecu. Porównawczo przebadano koks pobrany z poziomu dysz wielkiego pieca. Przy temperaturze 1400°C wystąpiło minimum reakcyjności i maksimum CSR. Ubytek masy koksu po osiągnięciu poziomu [...]
EN The paper discusses the effect of heat treatment on physical and chemical properties of blast furnace coke. Two kinds of coke were tested. The first one (coke no 1), produced in a coke plant utilising the gravity charging system and dry quenching of coke, was characterised by the following indices: [...]
14
63%
Karbo
1998 Nr 1-2 18-22
PL Przedstawiono wyniki badań porozymetrycznych wyjściowych koksów hutniczego i elektrodowego oraz poddanych obróbce termicznej w temperaturach 1400,1600,1850, 2000, 2500st.C. Dla koksów obrobionych przy temperaturach 1400,1850 i 2500st.C wykonano także badania izoterm adsorpcji azotu oraz badania gęst[...]
EN A research concerning the thermal stability of spherical mesophase received by an extraction method from a coke pitch was carried out. It was determined the ełfect of process conditions on physicochemical properties, texture and morphology of shaped calcine and graphite resulted from the stabili[...]
15
63%
Karbo
1999 Nr 6 229-232
PL Przedstawiono opis przemian fizykochemicznych zachodzących z udzia-łem substancji nieorganicznej oraz sposób obliczania ciepeł związanych z tymi przemianami. Rdzeń pieca, którego składową stanowi przesypka oporowa, potraktowano jako układ półotwarty i zastosowano warunki brzegowe. Przyjęte założenia[...]
EN The article presents a description of physical- chemical transformations occurring with participation inorganic meter and the way of heats calculations associated with those changes. The core of the furnace, the component element of which is resistance booster, has been treated as semiopen system an[...]
16
63%
Karbo
2000 Nr 10 340-344
PL Zbadano wpływ rozdrobnienia koksu elektrodowego na jego Steksturowanie oraz na Steksturowanie elektrod wyprodukowanych z koksu elektrodowego o różnym stopniu rozdrobnienia. Stopień steksturowania oceniono na podstawie badań rentgenowskich. Przeprowadzono również badania za pomocą mikroskopu scaningo[...]
EN The influence of electrode coke disintegration on its texturing was investigated and on texturing of electrodes manufactured from electrode coke of different degree of disintegration. Degree of texturing was assessed on the basis of X - ray investigations. Also the investigation with the use of scan[...]
17
63%
Computer Assisted Methods in Engineering and Science
2013 Vol. 20, no. 4 325--336
EN The paper deals with the identification in multiscale analysis of structures under thermal and mechanical loads. A two-scale model of porous materials is examined. Direct thermoelastic analyses with representative volume element (RVE) and finite element method (FEM) are taken into account. Identificati[...]
18
63%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2016 Vol. 54 nr 2 397--409
EN The paper deals with the multiobjective and multiscale optimization of heterogeneous structures by means of computational intelligence methods. The aim of the paper is to find optimal properties of composite structures in a macro scale modifying their microstructure. At least two contradictory optim[...]
19
63%
Engineering Transactions
EN The multiobjective optimization of a two-scale thermoelastic problem is considered in this paper. To compute the solutions, direct thermoelastic analysis with the representative volume element (RVE) and the finite element method (FEM) analysis are performed. Evolutionary algorithms (EAs) are used to[...]
20
63%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 9 291--300
PL Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych. Stanowisko pomiarowe składało się z warstwy grzewczej (ogrzewanej oporowym przewodem grzewczym), tac wielokomórkowych wypełnionych standardowym podłożem ogrodniczym, oraz mierników temperatury i wilgotności względnej powietrza. Podczas badań analiz[...]
EN The research was conducted in laboratory environment. The measurement stand consisted of the heating layer (heated with a resistance heating wire), multi-cell trays filled with a standard horticultural substrate as well as temperature and air relative humidity measurement equipment. During the resea[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last