Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 5 383-389
PL Zagospodarowanie wód złożowych wydobytych wraz z ropą naftową i gazem ziemnym stanowi poważny problem, dotyczący większości kopalń w Polsce. Jedną z najefektywniejszych metod zagospodarowania wód odpadowych (wody złożowe i ścieki eksploatacyjne) jest ich zatłoczenie do horyzontów chłonnych. W artyku[...]
EN Injection of brine and liquid wastes to absorptive horizons is one of the most effective methods of waste waters management. The aim of this paper is to discuss the some problems of waste water injection and the phenomena responsible for near-well area damage. Recognition of physicochemical processe[...]
2
71%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2007 nr 8 11-17
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z problemem oczyszczania odpadów pochodzących z zestarzałych dołów urobkowych na przykładzie dołu urobkowego G-13, który charakteryzuje się zróżnicowaną zawartością zanieczyszczeń ropopochodnych. Omówiono wyniki badań w skali półtechnicznej, realizowane [...]
EN The article presents the issues related with treatment of waste from the old waste pits on the example of a waste pit G-13 that is distinguished by diversified oil pollution. The results of the research carried out in half technical scale by the ex-situ method with use of basic bioremediation and bi[...]
3
63%
Nafta-Gaz
2012 R. 68, nr 10 655-660
PL Podczas wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego często pozyskiwane są pewne ilości wód złożowych. Zagospodarowanie tych wód jest poważnym problemem dotyczącym większości kopalń ropy i gazu w Polsce. Zatłaczanie solanek do horyzontów chłonnych jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów ich zagosp[...]
EN During oil and gas production certain quantities of brine is also obtained. Reservoir water management is a serious problem in most oil and gas plants in Poland. Injection of brine into absorptive horizons is one of the most effective methods of reservoir water disposal. The aim of this paper is to [...]
4
63%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2006 nr 4 15-21
PL Artykuł podejmuje zagadnienia związane z problemem oczyszczania odpadów wiertniczych pochodzących ze starych dołów urobkowych, które charakteryzują się wysoką zawartością zanieczyszczeń ropopochodnych. Omówiono wyniki prac optymalizacyjnych prowadzonych w latach 2002 – 2005 na jednym z wytypowanych[...]
EN Undertaken in this article are the issues connected with the problem of treatment of drilling waste coming from old production pits which are characterised with a high content of oil-derived impurities. Discussed are the results of optimization works conducted in the years 2002-2005 on one of the pr[...]
5
63%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1999 nr 7-8 23-28
PL W artykule scharakteryzowano przeprowadzone w IGNiG badania, w oparciu o które dokonano oceny potencjalnie szkodliwego wpływu płynów stosowanych w zabiegach stymulacyjnych i ich odpadach na elementy środowiska naturalnego. Do badań chemicznych wytypowano reprezentatywne płyny stosowane w zabiegach s[...]
EN Described in the article investigations made in IGNiG on the basis of which carried out has been an assessment of the potentially harmful influence of liquids and their wastes, used in simulation operation, on the elements of natural enviroment. For chemical tests selected have been the representati[...]
6
63%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2004 nr 6 6-9
PL W artykule scharakteryzowano badania przeprowadzone w INiG, pozwalające na opracowanie etapowej technologii oczyszczania gleby z substancji ropopochodnych. Do badań wytypowano glebę pochodzącą ze starych dołów urobkowych, które są pozostałością po poszukiwaniach i wydobywaniu ropy naftowej. Charakt[...]
EN In the article characterised are the research works, conducted by the INiG/Oil & Gas Institutel, which have allowed for developing, stage-wise technological process of soil purification of oil-dervided substances. Chosen for the research work to be done has been the soil from old exploratory extra[...]
7
63%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2015 nr 205 1--296
PL Zabiegi hydraulicznego szczelinowania wykonywane w formacjach łupkowych, ze względu na dużo większą skalę niż w przypadku odwiertów konwencjonalnych, generują znaczne ilości ciekłych odpadów, które należy w racjonalny sposób zagospodarować. Optymalnym rozwiązaniem tego problemu jest powtórne wykorzy[...]
EN Hydraulic fracturing, done in shale formations, results in significant amounts of liquid wastes, much more than in the case of conventional drilling. The wastes ought to be managed in a rational way. The most favorable solution is the re-use of flowback water in order to develop liquids for consecut[...]
8
63%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Wydobyciu gazu ziemnego i ropy naftowej prawie zawsze towarzyszy pozyskiwanie wód złożowych, a ich zagospodarowanie stanowi poważny problem dotyczący większości kopalń w Polsce. Jedną z najefektywniejszych, a zarazem najtańszych metod zagospodarowania wód złożowych jest ich zatłoczenie do horyzontów[...]
EN Oil and gas production has been mostly followed by obtaining deposit waters. Their management is a crucial problem faced by most plants in Poland. One of the most effective as well as the most inexpensive methods of reservoir waters management is their injection to absorptive horizons. Correct modif[...]
9
63%
Nafta-Gaz
1999 R. 55, nr 3 154--163
PL W artykule omówiono badania przeprowadzone w ostatnich latach, zmierzające do opracowania metodyki chromatograficznego oznaczania związków siarki w gazie ziemnym, przy wykorzystaniu chromatografu najnowszej generacji wyposażonego równolegle w detektory FPD (detektor płomieniowo - fotometryczny) i FI[...]
EN In the paper are discussed recent studies on developing a methodology for chromatographic determination of sulfur compounds in natural gas, using chromatographs of the newest generation. They have been equipped with PPD and FID detectors, parallelly, To carry out tests, the chromatographic column ha[...]
10
63%
Nafta-Gaz
2017 R. 73, nr 3 169--179
PL Prawidłowe przeprowadzenie procesu koagulacji zanieczyszczeń pociąga za sobą pewne problemy związane z drastyczną zmianą równowagi chemicznej wywołaną odgazowaniem i napowietrzeniem wydobytej wody złożowej. Przebiegające procesy red-ox mogą przyczyniać się do zakwaszenia oczyszczanej wody, co powodu[...]
EN A properly conducted process of coagulation pollution entails some problems associated with the drastic change of the chemical balance induced by demethanization and aeration of formation water. Red-ox processes might lead to the acidizing of water, which result in reaction displacement over the acc[...]
11
63%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2005 nr 9 29-33
PL W artykule scharakteryzowano proces technologiczny oczyszczania ścieków kopalnianych w wybudowanej na kopalni Jaszczew przepływowej instalacji oczyszczania. Omówiono wyniki prac optymalizacyjnych prowadzonych podczas wstępnego rozruchu. Jako rozszerzenie niniejszej instalacji zastosowano moduł biolo[...]
EN In this article charactarised is a technological process of mining fluid waste treatment in the flow-through treatment system erected in the Jaszczew mining extraction unit. Discussed are the results of optimising work conducted in the course of trial-run operation. As an extension of the existing s[...]
12
63%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2018 nr 25-26 23--26
PL W artykule przedstawiono opracowaną w INiG – PIB kompleksową technologię oczyszczania metodą in-situ odpadów wiertniczych ze starych dołów urobkowych. Obejmuje ona drenaż melioracyjno-odciekowy, modyfikację struktury odpadu, bioremediację podstawową stymulowaną przez wapnowanie oraz wzbogacanie środ[...]
EN The article presents a comprehensive treatment technology developed in INiG – PIB with in-situ method of aged drilling waste from old waste pits. Technology includes drainage, modification of the waste structure, basic bioremediation stimulated by liming and enrichment of the waste environment with [...]
13
63%
Nafta-Gaz
1999 R. 55, nr 11 687-697
PL Znajomość zawartości związków siarki w gazie ziemnym jest bardzo ważna dla ochrony środowiska i stanowi istotny element oceny i kontroli jakości gazu. W artykule przedstawiono wyniki analiz związków siarki w gazie ziemnym, wykonanych w celu przebadania zależności przetworzonego sygnału detektora pło[...]
EN When protecting natural environment, it is very important to know content of sulfur compounds in gases, and to estimate their quality, what helps controlling emissions. The paper reports some analyses of sulfur compounds in natural gas, carried out toestablish relationships between processed signals[...]
14
63%
Nafta-Gaz
2004 R. 60, nr 6 287-295
PL W artykule scharakteryzowano proces technologiczny oczyszczania ścieków eksploatacyjnych w nowo zaprojektowanej i wybudowanej przepływowej instalacji oczyszczania. Omówiono wyniki przeprowadzonej optymalizacji parametrów pracy oczyszczalni podczas wstępnego rozruchu przepływowej instalacji oczyszcza[...]
EN Technological process of waste water purification was described in the article. The process was led in flowing waste purification system, which had been previously designed and created in the oil mine situated in Jaszczew. The results of the optimisation tests on working parameters of the purificati[...]
15
51%
Nafta-Gaz
2013 R. 69, nr 5 409--417
PL W artykule zaprezentowano wyniki wstępnych badań możliwości zastosowania testów ekotoksykologicznych w przemyśle naftowym do oceny zmian toksyczności wód złożowych. Opisano nowy rodzaj łatwych w użyciu testów toksykologicznych, opartych na wykorzystaniu organizmów żywych jako biowskaźników jakości b[...]
EN The article presents the preliminary results of the applicability of ecotoxicological tests in the oil industry to assess changes in reservoir water toxicity. Innovative, easy to use toxicological tests have been described. They are based on the use of living organisms as biomarkers the quality of t[...]
16
51%
Nafta-Gaz
2012 R. 68, nr 7 405-410
PL Przedsięwzięcie powrotnego zatłaczania gazów kwaśnych do złoża gazu ziemnego Borzęcin jest pierwszym spośród znanych tego typu procesów przebiegających na wciąż czynnym obiekcie złożowym. Późniejszym przykładem jest realizacja podobnego projektu na złożu gazu ziemnego Krechba w Algierii. Powrotnie z[...]
EN The program of acid gas reinjection to the Borzęcin gas reservoir has been the first known project of its kind performed on a running reservoir. A similar project also commenced at a later date in the Krechba field in Algeria. The reinjection of the acid gas, containing mostly CO2, avoids its releas[...]
17
51%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2011 nr 9 23-31
PL Artykuł przedstawia wyniki badań przebiegu biodegradacji zanieczyszczeń ropopochodnych w odpadzie wiertniczym, zdeponowanym w starym dole urobkowym, z wykorzystaniem etapowej technologii oczyszczania, realizowanej w warunkach przemysłowych metodą in-situ. Obejmowała ona następujące etapy: remediację[...]
EN The article presents the results of the analysis of how the biodegradation of petroleum impurities in drilling waste deposited in the former cuttings pool (Graby-19) progressed using the gradual purification technology under industrial conditions with the in situ method. The technology consisted of [...]
18
51%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 1273-1280
PL W artykule scharakteryzowano proces technologiczny oczyszczania ścieków eksploatacyjnych z kopalni Jaszczew w instalacji przepływowej, poszerzonej o moduł biologiczny. Omówiono wyniki prac optymalizacyjnych prowadzonego procesu biologicznego doczyszczania ścieków eksploatacyjnych z wykorzystaniem mi[...]
EN In this article a technological process of mining waste water treatment in the flow-through installation erected in the Jaszczew Plant is described. The results of optimization research carried out during the start-up of installation are discussed. As an extension of the existing system, there has b[...]
19
51%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 1217-1222
PL W referacie przedstawiono zakres wstępnych badań, których przeprowadzenie jest konieczne dla właściwej oceny stanu terenu skażonego substancjami ropopochodnymi. Do opracowania rozkładu zanieczyszczeń ropopochodnych na zanieczyszczonym obszarze wykorzystano metodę "krigingu". Na podstawie uzyskanych [...]
EN In the paper was presented scope of preliminary tests that are necessary for appropriate estimation of soil polluted with petroleum products. Kriging method has been used for determination of pollution distribution at the contaminated area. On the basis of obtained results proper techniques and tech[...]
20
51%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL Artykuł przedstawia zagadnienia związane z problemem oczyszczania terenów zastarzałych dołów urobkowych, które charakteryzują się wysoką zawartością zanieczyszczeń ropopochodnych. Omówiono wyniki prac optymalizacyjnych prowadzonych w latach 2005-2007 na wytypowanym dole urobkowym G-95 wykorzystując [...]
EN The article presents the issues related with treatment of waste from the weathered waste pits on the example of a waste pit G-95 that is characterized by high oil pollution. The results of the optimization research carried out (2005-2007) in industrial scale by the ex situ method with use of followi[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last