Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2012 R. 68, nr 3 153-164
PL Praca przedstawia wyniki badań makroskopowych, a także analiz mikrosko-powych i petrofizycznych, jakie wykonano dla dostępnych rdzeni wiertniczych z otworów: Bonikowo-1, Bonikowo-2 oraz Kokorzyn-2. Zbadane fragmenty rdzeni odpowiadają wiekowo najmłodszej części cyklotemu Werra - począwszy od klastyc[...]
EN The results of a petrophysical analysis, along with macro- and microscopic investigations of samples from the Bonikowo-1, Bonikowo-2 and Kokorzyn-2 wells are presented in this paper. Analyzed rocks represent the youngest part of Werra cyclothem - from the clastic, white sediments (in Bonkowo-2 well)[...]
2
100%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 7 502--512
PL Utwory czerwonego spągowca, ze względu na obecne w nich złoża gazu, są od dziesięcioleci przedmiotem intensywnych badań geologicznych. Współcześnie obszar występowania tych utworów (dotychczas kojarzony ze złożami konwencjonalnymi) budzi zainteresowanie również pod kątem złóż niekonwencjonalnych (an[...]
EN Rotliegend sandstones are well known conventional gas reservoirs and have been a subject of intense geological investigation for decades. Nowadays, even more attention is paid to Rotligend sandstones as they may also be reservoirs for unconventional gas – tight gas. This paper presents the results o[...]
3
100%
Nafta-Gaz
2017 R. 73, nr 11 835--842
PL Artykuł poświęcony jest zagadnieniu rozproszonej materii organicznej. Przy użyciu metod mikroskopowych (mikroskopia optyczna w świetle przechodzącym i odbitym) i geochemicznych (piroliza Rock-Eval) przebadano ogółem 27 próbek pobranych z 8 odsłonięć, reprezentujących różne typy litologiczne, głównie[...]
EN This article is devoted to the issue of dispersed organic matter present in Menilite shales. A total of 27 samples collected from 8 outcrops, representing various lithological types (mainly shales and mudstones) types, were examined with the use of microscopic (optical microscopy) and geochemical (R[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Utwory czerwonego spągowca, ze względu na obecne w nich złoża gazu, są od dziesięcioleci przedmiotem intensywnych badań geologicznych [1–3]. Współcześnie obszar występowania tych utworów, dotychczas kojarzony ze złożami konwencjonalnymi, budzi zainteresowanie również pod kątem złóż niekonwencjonalny[...]
EN The Rotliegend sandstones are well known conventional gas reservoirs and have been a subject of an intense geological investigation for decades. Nowadays, even more attention is given to the Rotliegend sandstones as they may also be reservoirs for unconventional gas – tight gas. The petrographic and[...]
5
100%
Nafta-Gaz
2018 R. 74, nr 9 636--646
PL W artykule przeanalizowano skład i dojrzałość materii organicznej obecnej w warstwch menilitowych jednostki skolskiej. Przebadano 26 próbek pochodzących z 9 odsłonięć. Próbki reprezentowały różne odmiany litologiczne – od łupków ilastych, przez ilastowęglanowe, mułowce, piaskowce/pyłowce, po utwory [...]
EN Composition and thermal maturity of organic matter components from Menilite Beds (Skole Unit) were analyzed. Samples (26) were collected from 9 outcrops within the investigated area. Samples represented several lithologies – clay and marly shales, mudstones, sandstones/siltstones, micritic limestone[...]
6
63%
Nafta-Gaz
2013 R. 69, nr 10 719--734
PL Współczesna charakterystyka geologiczna obszarów złożowych opiera się na szeregu danych pochodzących z analiz przeprowadzonych w różnych skalach: od skali nanometrów, przez skalę próbki (wielkości kilku centymetrów), aż do skali całego obiektu złożowego. Tak duża rozpiętość zarówno rozmiarów badaneg[...]
EN Modern geological characteristics of reservoir areas are based on data from a number of studies carried out at different scales – from the scale of nanometers, through the scale of samples (a few centimeters in size) to the scale of the entire reservoir. Such a large range of both sizes of an invest[...]
7
63%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Celem niniejszej publikacji jest zwrócenie uwagi na wyłaniający się i wymagający rozwiązania nowy problem, w literaturze światowej występujący pod nazwą scale effects. Złoża węglowodorów (przede wszystkim niekonwencjonalne) wymagają precyzji definiowania w zakresie geometrii lokalizacji i ilościowej[...]
EN The aim of this paper is to present a new issue that needs to be solved, known from English publications as a "scale effect". Conventional resources need a precision in defining a localization geometry as well as a quantitative estimation of reservoir parameters and the amount of resources. This is [...]
8
63%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W niniejszej pracy autorzy przedstawili bilansowanie dwóch przekrojów sejsmicznych 3-6-04K i 13-6-10K z rejonu Błażowa—Dynów wykonanych w ramach opracowania: Interpretacja danych sejsmicznych 2D Błażowa—Dynów. Przy konstruowaniu profili kierowano się podstawową zasadą respektowania danych: mapy geol[...]
EN Two balanced seismic cross sections (3-6-04K and 13-6-10K from Błażowa—Dynów region) were presented in this paper. The mentioned cross sections were prepared as a part of the project: Interpretation of 2D seismic data Błażowa—Dynów. In order to interpretated geometry of structures be the most consis[...]
9
63%
Nafta-Gaz
2014 R. 70, nr 10 659--670
PL Łupki egzotykowe zostały pobrane z dwóch lokalizacji: Roztoki Dolne i Ustrzyki Górne (warstwy krośnieńskie, jednostka śląska, Bieszczady, południowo-wschodnia Polska), gdzie występowały jako materiał detrytyczny w korytach potoków. Ich wielkość na ogół nie przekracza 25 cm, aczkolwiek zanotowano rów[...]
EN Exotic schist cobbles were collected from two localities: Roztoki Dolne and Ustrzyki Górne (Krosno Beds, Silesian Nappe, Bieszczady Mts., SE Poland), where they occur in streams as a detrital material. These cobbles reach up to 25 cm in diameter, but a few boulders (up to 1 m) were also found. They [...]
10
63%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2012 nr 183 27--42
PL Celem niniejszego rozdziału jest zwrócenie uwagi na wyłaniający się i wymagający rozwiązania nowy problem: „scale effects". Zagadnienie efektu skali w ocenie wielu praktycznych zagadnień w dziedzinie nauk geofizycznych i geologicznych na przestrzeni ostatniej dekady ewoluuje bardzo wyraźnie stając s[...]
EN The aim of this paper is to present a new issue that needs to be solved, known from English publications as a "scale effect". Conventional resources need precision in defining the location geometry as well as a quantitative estimation of reservoir parameters and the amount of resources. This is a re[...]
11
51%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Piaskowce czerwonego spągowca, obok mioceńskich utworów piaskowcowo-iłowcowych przedgórza Karpat, należą do głównych skał zbiornikowych, z których wydobywa się gaz metodami konwencjonalnymi na terytorium Polski. W związku z tym geolodzy naftowi i petrofizycy dążą do doskonałego rozpoznania tych utwo[...]
EN The Rotliegend sandstones are the main, besides the Miocene formations of Carpathian Foreland, reservoir rocks the natural gas is extracted from with traditional methods in Poland. Therefore, reservoir geologists and petrophysicists strive to very accurate recognition of these rocks. This study subj[...]
12
51%
Nafta-Gaz
2015 R. 71, nr 9 615--623
PL Przebadano próbki łupków z warstw menilitowych z różnych jednostek w obrębie Karpat Zewnętrznych (jednostka skolska, śląska, węglowiecka, dukielska, magurska oraz borysławsko-pokucka). Celem niniejszej pracy było przedstawienie zróżnicowania materii organicznej (pod kątem jej zawartości w skale, rod[...]
EN Samples of shales from Menilite Beds from different units were analyzed (Skole, Silesian, Dukla, Magura and Boryslav–Pokuttya Units). The aim of this paper was to present the diversity in organic matter type, maturity and composition between different units and within each unit. Obtained results rev[...]
13
45%
Nafta-Gaz
2015 R. 71, nr 6 361--369
PL Artykuł przedstawia możliwości zastosowania relatywnie nowej, szybkiej odmiany spektroskopii w podczerwieni FTIR – w wydaniu z wykorzystaniem techniki ATR (Attenuated Total Reflectance) – bazującej na zjawisku tłumionego całkowitego odbicia. Celem jest korelacja próbek kerogenu reprezentujących różn[...]
EN The aim of the paper was to show possibilities of applying the relatively new, and quick FTIR molecular vibrational spectroscopy with Attenuated Total Reflectance – ATR technique – in order to correlate extracted organic matter samples of different types with its infrared spectra. The technique was [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last