Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Górnicze
PL Scharakteryzowano wyposażenie laboratorium Katedry Hydrauliki i Pneumatyki Politechniki Gdańskiej. Omówiono realizowane prace badawcze, które w ostatnim okresie koncentrują się nad nowym typem pomp wielotłoczkowych z rozrządem krzywkowym oraz nowym typem hydraulicznych silników satelitowych. Prace m[...]
EN The equipment of the laboratory of the Hydraulics and Pneumatics Department of Gdańsk Technical University was described. The research projects that are focusing on new type of multi-piston pumps with cam distribution system as well as on new type of planet gear hydraulic engines were discussed. The[...]
2
63%
Napędy i Sterowanie
2006 R. 8, nr 11 146-150
PL Większość hydraulicznych układów napędowych zasilana jest obecnie olejami mineralnymi. Jednakże olej jako medium robocze nie może być stosowany wszędzie tam, gdzie występuje ryzyko wystąpienia pożaru. Jest to szczególnie ważne w przypadkach stosowania w węglowym górnictwie podziemnym, hutnictwie, me[...]
3
63%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2010 nr 5 190-1193
4
63%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono zarys prac prowadzonych w Katedrze Hydrauliki i Pneumatyki Politechniki Gdańskiej nad nową generacją hydraulicznych silników satelitowych typu HS. Opisano sposoby realizacji napędu dwubiegowego na przykładzie silnika satelitowego HS 3,2 oraz przedstawiono zalety i przykłady [...]
EN The outline of research work on new satellite hydraulic engines of the HS type, carried out in the Hydraulics and Pneumatics Department of Gdansk University of Technology, was presented in the paper. The methods of realization of two-running drive on the example of the HS 3.2 satellite engine, were [...]
5
63%
Maszyny Górnicze
PL Opisano nowe stanowisko badawcze zaprojektowane i zbudowane w Katedrze Hydrauliki i Pneumatyki Politechniki Gdańskiej przeznaczone do badania silników hydraulicznych zasilanych emulsją wodno-olejową. Przedstawiono metodykę badań oraz wyniki badań nowego hydraulicznego silnika satelitowego typu HS pr[...]
EN A new test rig designed and constructed at the Hydraulics and Pneumatics Department of the Gdańsk Technical University to study hydraulic engines supplied with water-oil emulsion was described. The testing methodology as well as test results of a new satellite hydraulic engine of the HS type designe[...]
6
63%
Energetyka
2008 nr 5 337-340
PL Doświadczenia polskich brygad w pracach pod napięciem (PPN) są stosunkowo szerokie, począwszy od prac wykonywanych na czynnej linii 750 kV w 1988 roku, aż do realizowanego aktualnie szkolenia i praktyki eksploatacyjnej na poziomie 220 i 400 kV. Wymianę izolatorów wykonuje się dwoma sposobami - użyci[...]
EN Experience of Polish squads in live line works is relatively wide beginning from works on an energized 750 kV overhead line in 1988 until the performed presently training and operation practice on 220 and 400 kV lines. Replacement of insulators can be realized in two ways and it is done with the use[...]
7
63%
Energetyka
2008 nr 5 341-344
PL Doświadczenia polskich brygad w pracach pod napięciem (PPN) są stosunkowo szerokie, począwszy od prac wykonywanych na czynnej linii 750 kV w 1988 roku, aż do realizowanego aktualnie szkolenia i praktyki eksploatacyjnej na poziomie 220 i 400 kV. Wymianę izolatorów wykonuje się dwoma sposobami - użyci[...]
EN Experience of Polish squads in live line works is relatively wide beginning from works on an energized 750 kV overhead line in 1988 until the performed presently training and operation practice on 220 and 400 kV lines. Replacement of insulators can be realized in two ways and it is done with the use[...]
8
63%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W Katedrze Hydrauliki i Pneumatyki Politechniki Gdańskiej prowadzone są prace badawcze nowych konstrukcji pomp i silników hydraulicznych. Obecnie prowadzone badania dotyczą: pomp wielotłoczkowych ze sterowaniem krzywkowym, hydraulicznych silników satelitowych z kompensacją luzów, hydraulicznych siln[...]
EN At Hydraulics and Pneumatics Department of the Gdańsk University of Technology, the research work on hydraulic pumps and motors of a new construction are being carried on. Now the research work concerns: multi-piston pumps with cam control, hydraulic satellite motors with clearance compensation, hyd[...]
9
63%
Napędy i Sterowanie
PL Producenci polscy, dążąc do wdrożenia nowych konkurencyjnych wyrobów, muszą zwykle rozwiązać przed podjęciem produkcji wiele problemów technicznych. Osiągnięcie wymaganego poziomu jakości wyrobu wiąże się z wyprzedzającymi badaniami modeli i prototypów prowadzonymi w ośrodkach naukowych i uczelniach[...]
10
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Fizyka
PL Trajektoria ruchu stempla nitownicy radialnej ma kształt złożony. Znajomość konfiguracji tej trajektorii jest bardzo przydatna w określaniu parametrów technologicznych procesu kształtowania plastycznego. W celu wyznaczenia trajektorii ruchu zbudowano stanowisko badawcze, którego głównymi częściami s[...]
EN The punch trajectory of radial riveting machine is rather complicated. This trajectory configuration is in determining of technological parameters of the plastic deformation process. A measuring set up was build to determine this trajectory. The main parts of this set up were: laser, CCD - camera an[...]
11
51%
Hydraulika i Pneumatyka
2006 nr 5 25-29
12
51%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2000 nr 8 17-26
PL W referacie zostaną omówione prace badawcze nad nowymi wysokociśnieniowymi pompami oraz silnikami hydraulicznymi wolnoobrotowymi wysokomomentowymi, które są przykładem polskiej myśli technicznej. Ich parametry eksploatacyjne stwarzają nowe możliwości zastosowań. Zostanie omówiona działalność Katedry[...]
EN The paper discusses the research work on the new high-pressure pumps and low-torque, low-speed hydraulic engines which are the examples of the Polish engineering idea. Their operating parameters create new chances of application. There are also discussed the Department activity and its laboratory ba[...]
13
51%
Napędy i Sterowanie
PL Zespół pracowników Katedry Hydrauliki i Pneumatyki od wielu lat specjalizuje się w badaniach rozwojowych pomp i silników hydraulicznych, współpracując z producentami oraz oferując również własne rozwiązania konstrukcyjne. Istotnym nurtem prac prowadzonych od kilkunastu lat w Katedrze Hydrauliki i Pn[...]
14
45%
Hydraulika i Pneumatyka
2003 nr 4 28-32
15
38%
Elektroenergetyka
1998 nr 3 8-13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last