Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2012 R. 68, nr 12 1165--1169
PL Niniejszy artykuł opisuje badania przeprowadzone na odpowiednio zabarwionych (barwnikami: Solvent Red 19, typu Solvent Red 19 oraz Solvent Red 164) i oznakowanych (znacznikiem Solvent Yellow 124) mieszaninach lekkiego oleju opałowego zawierającego dodatki biokomponentów: estrów metylowych kwasów tłu[...]
EN This article describes a study carried out on appropriately dyed (Solvent Red 19, Solvent Red19 sim and Solvent Red164 dyes) and marked (Solvent Yellow 124 marker) mixtures of heating oil containing the bio-components: FAME, rapeseed oil, sunflower oil and bioethanol with the aim of determining the [...]
2
100%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 11 1059-1061
PL W artykule przedstawiono przebieg badań związanych z opracowaniem nowej metody oznaczania barwnika Solvent Blue 35 (SB35) w pozostałościowych paliwach żeglugowych. Przeanalizowano mieszaniny wzorcowe i próbki handlowe zawierające SB35 oraz sporządzono krzywą wzorcową. Przedstawiono wyniki sprawdzeni[...]
EN An article presents a new method for determination of Solvent Blue 35 (SB35) in marine heavy fuel oils. There are showed results investigation of standard mixtures, commercial samples and example of standard curve construction. The possibility of simultaneous determination of the fiscal marker Solve[...]
3
63%
Nafta-Gaz
2013 R. 69, nr 5 418--422
PL W artykule opisano zaobserwowane w Instytucie Nafty i Gazu problemy związane z oznaczaniem zawartości barwników oraz znacznika fiskalnego na zgodność z wymaganiami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych.
EN This article describes the problems observed in the Oil and Gas Institute relating to the determination of solvent dyes and fiscal marker for compliance with requirements specified in the Regulation of the Minister of Finance dated 20.08.2010 on the use of markers and dyes in fuels.
4
51%
Nafta-Gaz
2011 R. 67, nr 6 410-416
PL W związku z wprowadzeniem nowej specyfikacji europejskiej zawierającej wymagania jakościowe oraz metody badań dotyczące bioetanolu, stosowanego jako odnawialny składnik benzyny silnikowej, w niniejszym artykule przedstawiono odpowiednie normy przedmiotowe oraz omówiono występujące pomiędzy nimi różn[...]
EN Due to the introduction of new european specification for bioethanol as a blending component of petrol, which include quality requirements and test methods, this article presents actual standards along with differences between them. It also describes influence of these differences on the evaluation [...]
5
51%
Nafta-Gaz
2018 R. 74, nr 8 613--618
PL Niniejszy artykuł opisuje badania mające na celu określenie wpływu zastosowania FAME wytwarzanych z różnych olejów roślinnych na prawidłowość oznaczenia zawartości FAME w oleju napędowym według PN-EN 14078. Badaniom zostały poddane mieszaniny modelowe FAME oleju sojowego, palmowego oraz kokosowego s[...]
EN This article describes the study to determine the effect of FAME from different vegetable oils on the correctness of determination of FAME content in diesel fuel according to PN-EN 14078. It presents the study of the soybean oil, palm and coconut FAME model blends made from esters with different hyd[...]
6
51%
Nafta-Gaz
2014 R. 70, nr 9 623--631
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z oznaczaniem zawartości pierwiastków w stałych próbkach biomasy z wykorzystaniem technik spektrometrii rentgenowskiej. W badaniach stosowano spektrometr rentgenowski z dyspersją fali - Axios-Petro, który umożliwia analizę wielopierwiastkową dowolnych pr[...]
EN In the article was presented issues related to the determination of elements in solid biomass samples using X-ray spectrometry techniques. The wavelength-dispersive X-ray spectrometer -Axios-Petro, which allows multi-element analysis in any of the samples (solid, powdered or liquid) was used in the [...]
7
39%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 9 1590-1592
PL Do trocin drzewnych dodano trzy minerały (0,25-0,5%) w celu podwyższenia temperatury topliwości popiołów powstających ze spalania biomasy. Wykorzystując spektrometrię rentgenowską, zbadano zawartość pierwiastków z dozowanych materiałów w uszlachetnionej biomasie.
EN Three minerals were added to sawdust (0.25-0.5%) to increase the melting temp. of ashes from the biomass combustion.
8
39%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 1 45--49
PL W artykule dokonano oceny działania urządzeń dozujących dodatki modyfikujące proces spalania biomasy oraz określono wydajność zastosowanych metod ujednorodniania. Za pomocą spektrometru rentgenowskiego oznaczono w próbkach biomasy zawartości pierwiastków pochodzących z dozowania wybranych dodatków.
EN The article assesses the operation of the devices dosing the additives modifying the biomass and determined the efficiency of the homogenization methods. Using the X-ray spectrometer, the content of elements introduced in selected additives in biomass samples was determined
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last