Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Eksploatacji
2000 nr 2 295-304
PL W pracy analizowano zmianę natężenia i kształtu linii Augera otrzymanych z powierzchni stopu TiNi poddanej oddziaływaniu tlenu, azotu, dwutlenku węgla i powietrza przy ciśnieniu 10-6 - 10-8 pHa w temperaturze pokojowej. Opisując kształt linii Augera tytanu i węgla za pomocą modelu Ciniego ustalono r[...]
EN Change of the shape and intenisty of Auger spectral lines from surface of TiNi alloys submitted to the exposure of oxygen, nitrogen, carbon dioxide and air atmospheres at room temperature in the range of pressure 10-6 – 10-8 hPa was analysed. From the profile of titanium and carbon spectral lines de[...]
2
100%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The purpose of this paper is to present the results of the investigations of phase transitions of TiNiCo and Ni-rich NiTi shape memory alloys designed for medical applications. Design/methodology/approach: Temperature X-ray diffraction (TXRD), differential scanning calorimetry (DSC), electr[...]
3
100%
Archiwum Nauki o Materiałach
1999 T. 20, nr 4 241-258
PL W pracy przedstawiono zastosowanie ogólnego i rezonansowego modelu Ciniego do badania procesów chemisorpcji. Wykorzystanie ogólnego modelu Ciniego pokazano na przykładzie chemisorpcji tlenu na powierzchni stopu TiNi, opisując zmiany kształtu linii Augera tytanu. Z kolei wykorzystanie rezonansowego m[...]
EN This work presents the practical application of the general and resonance Cini's models for studies of chemisorption processes. The general model application is shown on the example of oxygen chemisorption on the NiTi alloy surface by describing the profile change of the Auger line for titanium. The[...]
4
100%
Archiwum Nauki o Materiałach
1999 T. 20, nr 4 207-239
PL Niniejsza praca ma charakter metodyczny i jej podstawowym celem jest opracowanie procedury pozwalającej na wspólne wykorzystanie metody RDF i metody Rietvelda do opisu modelu budowy materiałów nanokrystalicznych wykazujących rentgenowski obraz dyfrakcyjny, tak jak materiały amorficzne, oraz określen[...]
EN The aim of this paper was to prepare the procedure connecting the Radial Distribution Function Method and The Rietveld Refinement Method to study the nanocrystalline structure model. The conditions for applying these two methods were also studied. On the basis of the Radial Distribution Function obt[...]
5
81%
Ochrona przed Korozją
2010 nr 11 610-612
PL Przedmiotem badań były powłoki kompozytowe Zn+Ni, zawierające około 40% wag. niklu, osadzane metodą elektrolityczną z kąpieli cynkowej, zawierającej zdyspergowany proszek niklowy, a następnie poddane obróbce cieplnej celem ich ujednorodnienia. Do badań odporności korozyjnej powłok zastosowano test w[...]
EN The subject of this investigation were composite Zn+Ni40% coatings, deposited by electrolytic method from a zinc chloride bath, containing dispersed nickel powder, and next subjected to a thermal treatment in order to obtain their homogenization. To investigate the corrosion resistance of the coatin[...]
6
81%
Rudy i Metale Nieżelazne
2011 R. 56, nr 4 217-221
PL Kompozytowe powłoki cynkowo-niklowe (Zn-Ni)+Ni otrzymano poprzez chemiczną redukcję jonów niklu i cynku z kąpieli siarczanowej zawierającej zdyspergowany proszek niklowy. Określono skład chemiczny powłok w zależności od składu kąpieli. Ze względu na to, że dominującym składnikiem powłok był nikiel, [...]
EN Composite zinc-nickel coatings (Zn-Ni)+Ni were obtained by chemical reduction of zinc and nickel ions from sulphate bath containing dispersed nickel powder. The chemical composition of electroless Ni-Zn coatings was investigated in dependence on the bath composition. As the main component of such co[...]
7
81%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL Elektrolityczne powłoki Zn-Ni (Ni ok. 30% mas.) wytworzono w warunkach galwanostatycznych na podłożu stalowym (S235JR) z kąpieli amoniakalnej. Powłoki Zn-Ni poddano działaniu obojętnej mgły solnej (NSS) zgodnie z ISO 9227:2007. Porównano odporność korozyjną powłok: Zn, Zn-Ni w stanie wyjściowym oraz[...]
EN Zn-Ni coatings (c.a. 30 wt.% Ni) have been deposited under galvanostatic conditions on a carbon steel substrate (St3S) from an ammonia bath. The corrosion resistance of the obtained coatings was examined using accelerated corrosion test (NSS - neutral salt spray) according to ISO 9227:2007. In order[...]
8
81%
Ochrona przed Korozją
2010 nr 2 34-37
PL Elektrolityczne powłoki kompozytowe Zn-Ni+Ni otrzymywano w warunkach galwanostatycznych, przy zastosowaniu katodowej gęstości prądu j = 15-30 mAźcm2. Badano wpływ gęstości prądu osadzania na morfologię, skład fazowy, powierzchniowy skład chemiczny oraz odporność korozyjną otrzymanych powłok. Badania[...]
EN The Zn-Ni+Ni coatings were obtained under galvanostatic conditions at the current density j = 15-30 mAźcm-2. The influence of current density of deposition on the surface morphology, phase and surface chemical composition and the corrosion resistance of obtained coatings, was investigated. Structura[...]
9
81%
Rudy i Metale Nieżelazne
2010 R. 55, nr 5 274-278
PL Elektrolityczne powłoki kompozytowe Zn+Ni były otrzymywane drogą współosadzania cynku z proszkiem niklu na podłoże stalowe, z kąpieli na bazie chlorku cynku, w której proszek niklowy był dyspergowany poprzez mechaniczne mieszanie roztworu. Elektroosadzanie prowadzono w warunkach galwanostatycznych. [...]
EN Electrolytic composite Zn+Ni coatings were obtained by electrodeposition of Zn with Ni particles on a steel substrate from the zinc chloride bath in which metallic Ni powder was suspended by mechanical stirring. The deposition was conducted under galvanostatic conditions. The influence of the metal [...]
10
81%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL Elektrolityczne warstwy stopowe Zn-Ni wytwarzano metodą osadzania pulsowego na podłożu stali austenitycznej (X5CrNi18-10). Określono skład fazowy oraz powierzchniowy skład chemiczny. Badania strukturalne wykonano metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich, stosując dyfraktometr firmy Philips oraz prom[...]
EN The Zn-Ni layers were obtained by electrolytic method in the conditions of pulse current. The austenitic steel (X5CrNi18-10) was used as the cathode. Surface morphology, phase and surface chemical composition, were defined. Structural investigations were conducted by X-ray diffraction method using P[...]
11
81%
Ochrona przed Korozją
2010 nr 4-5 293-297
PL Otrzymywano elektrolityczne powłoki stopowe Zn-Ni i kompozytowe Zn- Ni+Ni z kąpieli alkalicznej. Stwierdzono, że w zakresie gęstości prądu osadzania od 10 do 30 mAźcm-2 otrzymuje się powłoki zawierające od 17 do 30% wag. niklu. Odporność korozyjna otrzymanych powłok była badana w 5% roztworze NaCl p[...]
EN Zn-Ni and Zn-Ni+Ni coatings have been deposited under galvanostatic conditions from an alkaline bath. It was stated, that chemical composition of obtained coatings depends on the galvanic conditions under which the coatings were obtained. The content of nickel in Zn-Ni and Zn-Ni+Ni coatings was in t[...]
12
81%
Inżynieria Materiałowa
PL Powłoki Ni-Mo zawierające wbudowany PENi otrzymywano na drodze elektroosadzania z kąpieli zawierającej zawiesinę PE poddanego wstępnemu niklowaniu (PENi). Przeprowadzono badania morfologii powierzchni przy użyciu mikroskopu skaningowego. Charakterystykę aktywności elektrochemicznej w procesie wydzie[...]
EN The Ni-Mo+PENi layers were prepared by electrodeposition from a bath containing a suspension of polyethylene (PE) subjected to preliminary nickel plating (PENi). Surface morphology was examined using scanning electron microscope (SEM). The potentiodynamic and electrochemical impedance spectroscopy ([...]
13
81%
Ochrona przed Korozją
2009 nr 9 369-363
PL Warstwy stopowe Zn-Ni otrzymywano metodą elektrolitycznego osadzania z zastosowaniem impulsowego źródła prądu. Jako podłoże zastosowano stal austenityczną (OH18N9). Określono skład fazowy oraz powierzchniowy skład chemiczny warstw stopowych Zn-Ni, osadzonych przy katodowej gęstości prądu jk = 5-25 m[...]
EN The Zn-Ni layers were obtained by pulse current electrodeposition. The austenitic steel (OH18N9) was used as the cathode. The phase and surface chemical composition of the layers deposited at cathode current densities jk = 5-25 mA/cm2, were defined. Structural investigations were performed by the X-[...]
14
81%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy dokonano optymalizacji warunków rejestracji krzywej reflektometrycznej otrzymanej przy zastosowaniu przystawki do dyfraktometru X’PERT firmy PanAlytical. Jako materiał wzorcowy zastosowano warstwę chromu o grubości 480A, napyloną na podłoże polikrystalicznego krzemu. Analizowano wpływ ilości[...]
EN The optimalization conditions for registration of a reflectivity curve obtained with the use of an attachment for the X’PERT diffractometer of PanAlytical Company were determined in this work. The chromium layer of 480A thickness deposited on a polycrystalline silicon substrate was used as a standar[...]
15
81%
Inżynieria Materiałowa
PL Powłoki stopowe Cu-Cd otrzymano na drodze elektroosadzania. Badania charakterystyki procesu wydzielania wodoru były prowadzone dla powłok Cu-Cd zawierających różną zawartość procentową kadmu (10 %, 27 % oraz 40 %). Charakterystykę aktywności elektrochemicznej w procesie wydzielania wodoru prowadzono[...]
EN Cu-Cd coatings were obtained by electrodeposition method. Investigations of characterization of hydrogen evolution process were conducted for the Cu-10 % Cd, Cu-27 % Cd and Cu-40 % Cd coatings, in 1 M Na2S04 solution, using steady-state polarization and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). [...]
16
81%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL Struktura większości materiałów porowatych jest złożona. Porowatość materiałów (część objętości materiałów zajęta przez pory) zmienia się w szerokim zakresie - od poniżej 1% aż do ponad 99%, jak np. w aerożelach. W ostatnim dwudziestoleciu w związku z zastosowaniem geometrii fraktalnej uczyniono zna[...]
EN The structure of most porous materials is quite complex. The porosity of materials (total volume fraction of material occupied by pores) can vary in a very broad range, from much less than 1% up to more than 99%, in the case of aerogels. In the last two decades the characterization of the structure [...]
17
81%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL Metodę małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich zastosowano w analizie struktury porów materiałów używanych na poszczególnych etapach produkcji elektrod węglowych. Niespełnienie przybliżeń Guiniera i Poroda wszystkich badanych w niniejszej pracy materiałów węglowych wskazuje jednoznacznie n[...]
EN Small-angle X-ray scattering method was applied for the analysis of pore structure of materials on particular stages of graphite electrode production. Both Guinier and Porod approximations in all the studied materials are not obeyed. This explicitly points to the complex and disordered structure of [...]
18
81%
Inżynieria Materiałowa
PL Przestawiono charakterystykę odporności korozyjnej amorficznych powłok stopowych Ni-mo-P. Powłoki otrzymywano z elektrolitu cytrynianowego zawierającego jony niklu (II) oraz molibdenianowe. Przeprowadzono badania składu chemicznego metodą fluorescencji rentgenowskiej oraz składu fazowego metodą dyfr[...]
EN The aim of these studies was to present the characterization of corrosion resistance of Ni-Mo-P amorphous coatings. These layers were obtained by electrolytic codeposition from cirate bath with Ni (2 + ) and MoO4 (2-) ions. The phase (Fig.2) and chemical composition (Tab.1) of deposited layers was d[...]
19
81%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL W pracy badano proces otrzymywania stopów Ni-Mo metodami stałoprądowego oraz pulsowego elektroosadzania z zastosowaniem symetrycznej pauzy prądowej. Analizowano stabilność pracy kąpieli oraz wpływ wielkości powierzchni katody na przebieg procesu osadzania. Określono wpływ warunków prądowych i często[...]
EN The process of Ni-Mo alloy electrodeposition under galvanostatic and pulse current with symmetric current pause conditions has been investigated. The galvanic bath stability and the influence of the cathode surface area on the course of electrodeposition process were estimated. The influence of cur[...]
20
81%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL W pracy badano elektroosadzane stopy Ni-Mo metodą spektroskopii Augera i fotoelektronów. Oprócz głównych pierwiastków niklu i molibdenu stwierdzono nieznaczną zawartość takich pierwiastków : jak węgiel, tlen, siarka, azot. Obecność ich jest pośrednim wynikiem indukowanego osadzania molibdenu. Wykorz[...]
EN Electrodeposited Ni-Mo alloys were studied by Auger and photoelectron spectroscopies. Slight contents of carbon, oxygen, sulphur and nitrogen were present in addition to the main elements nickel and molybdenum. Their presence is the consequence of induced molybdenum deposition. Using Anderson model [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last