Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy było zbadanie wpływu powierzchni kontaktu ruda-koks na procesy dyfuzji reduktora gazowego w głąb ziaren redukowanego materiału, Stwierdzono, że stosując drobnoziarniste sortymenty koksu jako zamiennik części koksu podstawowego zwiększa się powierzchnię kontaktu ruda-koks, co powoduje wzr[...]
EN The aim of this paper is to investigate the ore-coke contact surface impact on gas reducer diffusion processes in depth of reduced material grains. It was found that using fine-grained coke assortments as a substitute for a part of the primary coke increased the ore-coke contact surface, which in tu[...]
2
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy bylo określenie wstępnych warunków regulacji teoretycznej temperatury spalania koksu przed dyszami oraz wydajności produkcyjnej krajowych wielkich pieców drogą zmian udziału tlenu i azotu w dmuchu. Stwierdzono, że zastąpienie azotem 1% tlenu w mieszaninie gazu, obniża się szybkość spalan[...]
EN The aim of this paper is to specify the initial conditions of theoretical coke combustion temperature control before the tuyeres and determine the productwity of domestic blast furnaces by changing the oxygen and nitrogen portion in the wind. It was found that replacement of 1% of oxygen with nitrog[...]
3
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy bylo określenie warunków techniczno--technologicznych wytwarzania spieku z ograniczoną zawartością FeO z mieszanek o podwyższonym udziale koncentratów magnetytowych bez pogorszenia wydajności procesu spiekania i własności wytwarzanego spieku. W efekcie przeprowadzonych badań laboratoryjn[...]
EN The aim of this paper is to determine the technical and technological conditions for production of sinter with reduced FeO content using mixes with increased content of magnetite concentrates, without deterioration in the sintering process efficiency and properties of produced sinter. As a result of[...]
4
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W pracy dokonano analizy aktualnego stanu wykorzystania zaolejonych mułków zgorzelinowych w wielkich piecach w hutnictwie światowym. Na tym tle przedstawiono ocenę możliwości utylizacji tego odpadu w procesie wielkopiecowym w warunkach krajowego hutnictwa. Określono szacunkowo ilość mułków zgorzelin[...]
EN After a world wide review of mill scale sludge recycling in blast furnaces data are given with regard to the amounts of such sludges available in Poland including oil and water contents and average particle sizes for sludges produced in various steel mills. Using the blast furnace in Z. M. Bytom pla[...]
5
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W artykule przedstawiono kierunki rozwoju procesów produkcji surówki w świecie, zmierzające do obniżenia kosztów jej wytwarzania poprzez obniżenie jednostkowego zużycia surowców i mediów, stosowanych w tych procesach. Na podstawie wyników analizy porównawczej wskaźników technologicznych w hutnictwie[...]
EN A world wide review of developments in production of hot metal with special reference to reduction of production costs by lowering unit consumption of raw materials and utilities. A comparison of world production indicators and current status of blast furnace technology in Poland was used to estimat[...]
6
80%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Opisano nową uzupełniającą metodę badań reaktywności koksu, umożliwiającą ocenę stopnia i intensywności degradacji ziaren koksu o różnej wielkości wyjściowej. Przedstawiono wyniki badań reaktywności koksu tą metodą obejmujące stopnie ubytku masy próbek koksu o różnej wyjściowej wielkości ziaren, uby[...]
EN A new complementary research method of coke reactivity making possible estimation of degree and intensity of degradation different sized coke is described. Results of testing coke reactivity including degree of mass decrement of different sizd coke samples, loss degree of mean sized coke during gasi[...]
7
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przeprowadzono laboratoryjne próby spiekania z różnymi wysokościami spiekanej warstwy i zastosowaniem pionowego elementu spulchniającego. W wyniku tych prób stwierdzono, że istnieje możliwość utrzymania wysokiej wydajności procesu spiekania przy zastosowaniu wysokości warstwy 550 mm z zastosowaniem [...]
EN Laboratory sintering tests with different heights of sintered layer and application of vertical fluffing element were carried out. As a result of the tests it was found that high efficiency of sintering process might be maintained by applying the layer 550 mm high and a vertical fluffing element.
8
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy było opracowanie założeń do zastąpienia części koksiku w procesie spiekania rud węglem (miałem węglowym) w warunkach krajowych spiekalni. Przeprowadzono laboratoryjne próby spiekania z częściowym zastąpieniem koksiku miałem węglowym. W wyniku tych prób stwierdzono, że istnieje możliwość [...]
EN The purpose of this paper was to develop principles for replacement of apart of quick coke with coal (fine coal) in ore sintering under domestic sintering plant conditions. Laboratory sintering tests with partial replacement of quick coke with fine coal were carried out. As a result of the tests it [...]
9
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Wykonano serię prób sezonowania koncentratu przy wykorzystaniu miałkich frakcji kamienia wapiennego z kopalni Bukowa oraz przeprowadzono laboratoryjne próby spiekania mieszanki z tak sezonowanym koncentratem. W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że stosowanie kamienia wapiennego jako czynnika[...]
EN A series of concentrate seasoning tests using powdered limestone fractions from the Bukowa mine and laboratory sintering tests on the mix of concentrate seasoned in this way were carried out. As a result of these laboratory tests it was found that the use ofa limestone as a seasoning agent might hav[...]
10
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przeprowadzono badania na modelu fizycznym pieca zapłonowego pod kątem optymalizacji rozwiązań konstrukcyjnych, zmierzających do obniżenia jednostkowego zużycia ciepła do zapalania mieszanki spiekalniczej. Stwierdzono, że obniżenie jednostkowego zużycia ciepła do zapalania mieszanki spiekalniczej mo[...]
EN Tests on physical model of ignition furnace were carried out to optimise the constructional solutions that aim at reduction, in the unit consumption of heat necessary to ignite the sinter mix. It was found that reduction in the unit consumption of heat necessary to ignite the sinter mix was possible[...]
11
71%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przedstawiono wyniki prób przemysłowych zastosowania koksu-orzech II, przy równoczesnym stosowaniu koksu-groszku w wielkim piecu, pracującym z udziałem ok. 40% grudek we wsadzie żelazonośnym. Określono zależności pomiędzy jednostkowym zużyciem koksu-orzech II, a stopniem wykorzystania tlenku węgla[...]
EN Results of industrial-scale tests are reported, involving use of nut II size (20-40mm) coke simultaneously with pea size (10-25 mm) coke in a blast furnace operated with 40% of pellets in the iron-bearing burden. Relations between nut II coke rate, utilisation of carbon monoxide in the furnace and t[...]
12
71%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Określono możliwości ciągłego pomiaru przewiewności spiekanej na taśmie mieszanki spiekalniczej oraz opracowano koncepcję wykorzystania uzyskanych informacji pomiarowych do sterowania procesem spiekania. Zbadano zależność przewiewności od parametrów mieszanki spiekalniczej takich jak np. skład ziarn[...]
EN Opportunities for constant measurement of permeability of the mix sintered on a sinter belt were determined and the concept of using the measuring information obtained in this way to control the sintering process was developed. Relationship between permeability and sinter mix parameters, such as siz[...]
13
61%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
1998 nr 5 152-160
PL Omówiono ogólne aspekty obróbki kąpieli metalowej za pomo-cą drutów rdzeniowych. Przedstawiono wyniki prób przemysło-wych odsiarczania surówki przy użyciu drutów rdzeniowych, wypełnionych środkiem odsiarczającym złożonym z 78% mag-nezu i 22% węgliku wapnia. Określono zależności pomiędzy stopniem ods[...]
EN General aspects of hot metal treatment by cored wires are dis-cussed. Results of industrial-scale tests of pig iron desulfurization by using cored wire filled with desulfurizing agent composed of 78% magnesium and 22% calcium carbide are presented. Re-lationships between degree of desulfurization, u[...]
14
51%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przedstawiono wyniki modelowych badań wpływu wprowadzania drobnoziarnistych sortymentów koksu na przewiewność wsadu wielkopiecowego i wyniki badań reakcyjności wobec CO2 w wysokich temperaturach różnych sortymentów koksu, do stosowania w wielkim piecu, przy produkcji surówek odlewniczych. Przeprowad[...]
EN Result are presented of model studies of the effects of small size coke fractions on blast furnace charge permeability and measurements of high-temperature reactivity toward CO2 of various fractions of coke used for production of foundry pig irons. Industrial-scale trials were carried out in a found[...]
15
51%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przedstawiono założenia technologiczne oraz wyniki prób przemysłowych prowadzenia procesu wielkopiecowego z udziałem koksiku (w stanie naturalnym) we wsadzie wielkopiecowym, Próby przemysłowe wykazały, że istnieje możliwość stosowania koksiku o naturalnym uziarnieniu w ilości do ok. 15 kg/t surówki [...]
EN Technical principles and results of industrial scale tests are presented for blast furnace operation with coke breeze (as received) in the charge. It was found that it was possible to use up to 15 kg of dry coke breeze per tonne of hot metal without adverse effects on furnace operation. The average [...]
16
41%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Dla sześciu grup wyrobów hutniczych, spełniających najważniejsze potrzeby aplikacyjne rynku, określono stan rozwoju światowego i krajowego, wymagania w stosunku do materiałów wsadowych, ramowe technologie produkcji wyrobów oraz niezbędne do wykonania przedsięwzięcia inwestycyjne wraz z oszacowaniem [...]
EN For six groups of steel products, corresponding to principal application needs of the market, world and domestic development status was determined together with requirements with respect to the raw materials and semi-products, processing routes and investments, including estimated costs. On the basi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last