Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Architectus
2006 Nr 2(20) 3--20
PL Celem artykułu jest przedstawienie nieznanych w literaturze polskiej teatrów rzymskich na terenie Azji Mniejszej. W trakcie badań prowadzonych przez międzynarodową misję Karola hrabiego Lanckorońskiego [15], potem przez Darię de Bernardi Ferrero [5] i innych badaczy [1], [3], [6], [17], [25] odsłoni[...]
EN The aim of the paper is to present Roman theatres in Asia Minor, which are not known in Polish literature. 6 well preserved theatres have been chosen for analysis. These theatres were created in this area during the Roman rule. They differ from each other in plan, spatial arrangement, architectonic [...]
2
100%
Architectus
PL Celem artykułu jest przedstawienie charakterystycznego sposobu kształtowania elewacji budowli świeckich w czasach rzymskich w zachodniej części Azji Mniejszej. Ich podstawowym elementem była aedicula. Terminem tym określa się najczęściej niszę z posągiem lub kapliczkę zwieńczoną frontonem opartym na[...]
EN In Greek and Roman times successive changes took place in the approach towards the shaping of an elevation incorporating a colonnade. Starting from long rows of columns in temples and portico buildings stoa, through double-levelled facades with architectonic orders in the upper part in the buleuteri[...]
3
100%
Architectus
2000 Nr 2(8) 15-30
PL Na temat bibliotek w starożytności zachowały się liczne przekazy pisane, jednak niewiele obiektów przetrwało do naszych czasów. Pierwsze biblioteki powstały w Mezopotamii i Egipcie przy świątyniach i w pałacach władców. Najstarsza znana nam biblioteka, pochodząca z VII w. p.n.e., została odkryta w N[...]
EN There is much written information on the subject of libraries in ancient times, however, not many records have survived from the Greek times. From the Hellenic period only the library in Pergamum, built in the 2nd or 3rd century B.C., is known. From the Roman period there are 9 objects, i.e. four in[...]
4
100%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
PL W antycznych miastach zachodniej części Azji Mniejszej zachowały się hellenistyczne buleuteriony i rzymskie odeony. Większość badaczy uważa, że odeony były małymi teatrami muzycznymi. A gdzie odbywały się posiedzenia rady miejskiej w miastach, w których nie było buleuterionów? Niektórzy badacze uważ[...]
EN Hellenistic bouleuterions and Roman odeons were kept in ancient cities of the western part of Asia Minor. Most researchers think that odeons were small musical theatres. And when town council sessions took place in those cities that did not have bouleuterions? Some researchers thought - in odeons, a[...]
5
100%
Architectus
2015 Nr 4(44) 3--20
PL W artykule przedstawiono śląskie maswerki, które zachowały się w 10 kościołach wzniesionych od początku XV w. do około połowy XVI w. oraz w kaplicach kościołów wcześniej ukończonych. Pod względem kompozycji można je podzielić na centralne i kilkupoziomowe. Wykorzystano w nich formy kół, ostrołuków, [...]
EN The article presents Silesian traceries which have survived in ten churches created from the beginning of the 15th to mid­16th and also in chapels of churches built earlier. With regard to their composition they may be divided into a central one or several levels. Such forms as circles, pointed arch[...]
6
100%
Architectus
2010 Nr 1(27) 15--22
PL W 2. połowie XIII w. znacznie wzrosła wysokość kościołów oraz wielkość okien. Oprócz okien dwu- i trójdzielnych, jakie występowały już w 2. ćwierci tego stulecia, we wschodnich elewacjach wielkich założeń w Lubiążu i Kamieńcu Ząbkowickim wykonano szerokie okna czterodzielne. Ażurowe, złożone kompozy[...]
EN Tracery windows were an important architectural decorative element of churches. Their development was connected with a new Gothic building style that enabled the transmission of the pressure from the vaults to external wall pillars (buttresses) The result was a lightening of the longitudinal walls a[...]
7
100%
Architectus
2012 Nr 1(31) 21--34
PL Kościoły z XIV w. otrzymały wysokie okna o rozbudowanych i wielopłaszczyznowych maswerkach. Stanowią one rozwinięcie kompozycji XIII-wiecznej, ale o bardziej złożonych układach. W XIV w. pojawiły się nowe elementy: rybie pęcherze, forma tarczy herbowej oraz rozbudowane wieloliście i układy wirujące.[...]
EN In the 14th century churches had high windows with sophisticated and multifaceted tracery. They constitute an extension of the 13th-century composition but with more complex systems. In the 14th century new elements appeared such as fish bladders, an escutcheon (heraldry) form as well as elaborate m[...]
8
63%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
PL W okresie od XV w. do około połowy XVI w. na Śląsku (w granicach historycznych) wznoszono kościoły halowe na obszarze od Gubina do Żor. Posiadały one zróżnicowane układy przestrzenne, podziały wnętrz i sklepienia. Wśród 21 kościołów ponad połowę stanowią kościoły z jednonawowym prezbiterium, o niezb[...]
EN Hall churches were built in Silesia from the beginning of the 13th c. In the 15th c. and until the mid 16th c. 21 hall churches were erected or reconstructed . Most of the reconstructed churches came from the 13th or the beginning of the 14th c. Sometimes it is hard to establish the time and scope o[...]
9
63%
Architectus
2008 Nr 1(23) 29--40
PL Okna w kościołach romańskich miały niewielkie rozmiary. Z powodu znacznej grubości murów ich ościeża były mocno rozchylone, a prześwit wąski. Na początku XIII w. zaczęto je ozdabiać wałkiem, kolumienkami oraz uskokami i guzami na ościeżach. Okna ostrołukowe z pierwszej ćwierci XIII w. różniły się po[...]
EN At the beginning of the 13th century colonnettes appeared in the reveals of small semicircular windows and baguettes in the jamb corners. Similar baguettes decorated the first pointed arch window in Głogów. The oldest tracery composed of two pointed arches and a circle has survived in the Church of [...]
10
63%
Budownictwo i Architektura
PL W artykule przedstawiono elementy analizy architektonicznej i konstrukcyjnej wybranych wieżowców ze stolicy Kataru Dohy zlokalizowanych w dzielnicy biznesowej West Bay oraz w kompleksie sportowym Aspire Zone. Analizując architekturę Dohy można stwierdzić, że obecnie jest to bardzo szybko rozwijająca[...]
EN The article presents elements of architectural and construction analysis of selected high-rise buildings from Qatar Doha, located in the West Bay business district and the Aspire Zone sports complex. Analyzing the Doha architecture, it can be said that it is now a rapidly growing metropolis, which c[...]
11
63%
Architectus
1999 Nr 2(6) 3--11
PL Perge leży w Pamfilii, 16 km od Antalii, obecnie w pd.-zach. części Turcji. Opuszczone w XIII w. pozostawało nie zamieszkane aż do końca XIX w., gdy ponownie zostało odkryte, wraz z innymi miastami grecko-rzymskimi tej części Azji Mniejszej, przez ekipę badawczą kierowaną przez Karola hr. Lanckorońs[...]
EN Perge lies in Pamfilia in the south-western part of Turkey. It was abandoned in the 13th century and left unoccupied until the 19th century. Explorations were carried out by count Karol Lanckoronski, and after the Second World War they were directed by A.M. Mansel. Most monumental buildings were unc[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last