Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2011 nr 9 52-54
PL W pracy omówiono procedury obliczeń wytrzymałościowych rurociągów gazowych według obowiązujących norm. Wykazano różnice między procedurami obliczeniowymi oraz otrzymanymi wynikami zwłaszcza dotyczącymi minimalnej grubości ścianki. Przeprowadzono przykładowe obliczenia dla różnych wartości parametrów[...]
EN The work considers procedures of strength calculations of gas pipelines according to obliging norms. It demonstrates differences between the calculation procedures and the results obtained related to the minimum thickness of the wall. The paper includes exemplary calculations carried out for differe[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
PL W pracy rozważono wpływ właściwości mechanicznych pierścienia ślizgowego obrotowego na wybrane parametry pracy całego uszczelnienia. Założono niewielkie (technicznie dopuszczalne) przekoszenie osi pierścienia ruchomego w stosunku do osi pierścienia stacjonarnego. Właściwości mechaniczne pierścienia [...]
EN The work investigates the correlation between mechanical properties of the rotationary sliding ring and selected parameters of work of the sealing. a certain (technically allowed) dislocation of the axis of the movable ring and the axis of the stationary ring was assumed. Mechanical properties of th[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
EN The following paper presents a dynamic model of head sealing, that takes into consideration rotational ring material properties, which matches to properties of ideal solids of Hooke and Kelvin-Voight. The paper also presents movement equations for each solid model, and graphs of bottom mass dislocat[...]
4
100%
Problemy Eksploatacji
1999 nr 1 19-29
PL W pracy przedstawiono statyczne próby wciskania wgłębników: kulki i stożka. Omówiono zależności wgłębiania się od działającej siły podane w postaci wykresów wciskania. Zamieszczono przykład aplikacji wzorów Hertza do obliczenia zwrotnego odkształcenia sprężystego powstającego po odciążeniu kulki.
EN A static tests of pressing indentors (ball and cone) into surface of metalls are presented in this paper. Diagrams describe relationships beetwen loaded force and depth of indentation. There is also presented example of application Hertz's formulas to calculate returnable spring strain after unloadi[...]
5
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule opisano statyczne próby wciskania stożka (SPWS). Omówiono zależności wgłębiania od działającej siły podane w postaci wykresów wciskania. Przedstawiono sposób wyznaczania modułu Younga na podstawie charakterystyk wciskania stożka.
EN In the following paper there have been described static tests of pressing a cone SPWS. The paper includes graphs of relations between indenter displacement and acting force. It also presents how to match Young's modulus on the basis of characteristics of pressing the cone.
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2001 Z. 74 17-24
PL W pracy przestawiono model dynamiczny czołowego uszczelnienia stykowego z uwzględnieniem właściwości materiałowych pierścienia obrotowego odpowiadających ciałom idealnym Hooke'a, Kelvina-Voighta, Maxwella i ciału standardowemu I. Przedstawiono równania ruchu dla poszczególnych modeli ciał i otrzyman[...]
EN The following paper presents a dynamic model of head sealing, that takes into consideration rotational ring material properties, which matches to properties of ideal solids of Hooke, kelvin-Voight, Maxwell and standard I of ideal solid. The paper presents also movement equations for each solid model[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 13 50--55
PL W artykule przedstawiono procedurę obliczania współczynników sprężystości i tłumienia w równaniu modelu ciała idealnego standardowy II, tak aby opisać relaksację wybranych materiałów poliuretanowych.
EN In the article one introduced the calculation procedure of the coefficients of elasticity and damping factors in the equation of ideal body – standard II, so to describe the relaxation of load in the select polyurethane materials.
8
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2005 Z. 83 81-88
PL W artykule przedstawiono uszczelnienie czołowe w aspekcie badań rozwojowych. Obszar badań podzielono na dwie warstwy: badania modeli i testowanie prototypów uszczelnień. Przytoczono przykładowe plany i procedury ogólne badań.
EN The face seal in aspect of research and development was introduced in this paper. The area of research was divided between two groups: research of models and testing of the seals prototypes. The examples - plans and general procedure of research were quoted.
9
100%
Pompy, Pompownie
2018 nr 1 94--97
PL Systemy przyrostowe zastosowano m.in. w procesach naprawczych na przykład do regeneracji wirników pomp [2] [3] lub do wytwarzania modeli pierścieni uszczelniających typu O-ring [4]. Bardzo przydatną technologią przyrostową w modelowaniu elastomerowych pierścieni uszczelniających okazała się PolyJet [...]
10
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2018 Vol. 66, nr 6 891--897
EN The paper presents the results of research on the stress relaxation of selected digital materials obtained by means of additive technology. A 5-parameter Maxwell-Wiechert model was used to describe the stress relaxation curves, allowing to obtain a very close fit. Anisotropy of properties was found [...]
11
63%
Problemy Eksploatacji
1999 nr 4 275-283
PL W pracy przedstawiono koncepcję i budowę stanowiska do badania mechanicznych uszczelnień czołowych. Opisano układ pneumatyczno-hydrauliczny i układ pomiarowy stanowiska.
EN Conception, construction and of test stand are presented in this paper. Describe airdraulic system and measurment system of test stand.
12
63%
Tribologia
2002 nr 5 1341-1351
PL Przedstawiono wyznaczanie zakresu dopuszczalnych nacisków jednostkowych dla pierścieni ślizgowych. Opisano wyniki badań na stanowisku SUM-1 w warunkach tzw. dolnego stanu granicznego dla pierścieni z różnych materiałów kompozytowych PTFE.
EN There has been presented a determination of permissible unit presure range for sliding rings. The paper also describes results of the low border condition tests of the sealing rings made of composit materials PTFE.
13
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2001 Z. 74 25-34
PL W pracy przedstawiono wyniki badań pierścieni uszczelniających wykonanych z kompozytów PTFE i PA w warunkach dolnego stanu granicznego. Załączono wykresy zmian parametrów pracy: siły dociskające pierścienie i temperatura przy powierzchni tarcia w funkcji czasu oraz naciski jednostkowe i ciśnienie ci[...]
EN It describes results of the low border condition tests of the sealing rings whitch were made of composit materials PTFE and PA. There have been also presented graphs of working-parameters changes: rings tightening forces and temperature of the friction surface - in time, unit pressures and liquid[...]
14
63%
Problemy Eksploatacji
2003 nr 1 65-76
PL W pracy opisano szacowanie błędów granicznych i niepewności pomiarów typu A i B w statycznej próbie rozciągania. Przedstawiono przykłady obliczania błędów granicznych wyników pomiarów poszczególnych wielkości otrzymanych na podstawie rozciągania próbek o przekroju prostokątnym oraz błędów granicznyc[...]
EN The following paper presents how to estimate border errors end uncertainty of measurements of type A and B in tensile testing. It also presents examples of matching border errors of measurements of individual quantities, obtained on a basis of tensile tests of rectangular specimens as well as border[...]
15
63%
Problemy Eksploatacji
2001 nr 2 27-37
PL W pracy przedstawiono założenia modelu konstrukcyjnego uszczelnienia czołowego modułowego oraz sformułowano jego model matematyczny wraz z elementami analizy dynamiki. Wyznaczono warunek utraty styku pierścieni uszczelniających. Opisano budowę zaprojektowanego i wykonanego uszczelnienia modułowego z[...]
EN The following paper presents assumptions of a construction model of module head-sealing and defines its mathematic model with elements of dynamics analysis. It says how to match a condition of loosing a contact by sealing rings and describes construction of designed and built module sealing with cha[...]
16
63%
Problemy Eksploatacji
2002 nr 3 127-136
PL W pracy przedstawiono terminologię oraz sposób przeprowadzania statystycznej próby rozciągania zgodnie z wymaganiami nowej normy PN-EN 10002-1 + AC1. Opisano różnicę w stosunku do dotychczasowych wymagań normalizacyjnych oraz podano przykład wyznaczania naprężeń umownych.
EN The paper presents terminology and of way of carrying out static tensile test according to demands of the new PN-EN 10002-1 + AC1. It also describes differences between previous standardization requirements and gave an example of finding of upon stresses.
17
63%
Metrology and Measurement Systems
2016 Vol. 23, nr 4 545--553
EN The main aim of the study was to determine the goodness of fit between the relaxation function described with a rheological model and the real (experimental) relaxation curves obtained for digital materials fabricated with a Connex 350 printer using the PolyJet additive manufacturing technology. The[...]
18
63%
Maszyny Górnicze
PL Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych materiałów kompozytowych na bazie PTFE (TARFLENU) przeznaczonych na pierścienie ślizgowe uszczelnień oraz doboru ich optymalnego składu, z uwagi na właściwości mechaniczne i tribologiczne.
EN Results of the laboratory testing of composite materials based on PTFE (TERFLEN) and designed for sliding rings of seals as well as the problem of selecting an optimum composition in respect of their mechanical and tribological properties have been presented in the paper.
19
63%
Journal of Machine Construction and Maintenance - Problemy Eksploatacji
2018 no. 2 45--51
PL Współczesne maszyny technologiczne umożliwiają obróbkę mechaniczną przy dużych prędkościach obrotowych wrzecion, co determinuje stosowanie uchwytów obróbkowych gwarantujących odpowiednią siłę zacisku przedmiotu obrabianego. W pracy omówiono problematykę związaną z kompensacją negatywnych skutków sił[...]
EN Modern machining technology facilitates mechanical machining at high spindle speeds, which determines the use of machining lathe chucks that guarantee the correct clamping force of the workpiece. The work discusses the problems associated with the compensation of negative effects of centrifugal forc[...]
20
63%
Hydraulika i Pneumatyka
2004 nr 6 29-30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last