Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 102
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Control and Cybernetics
EN Energy generation is one of the most complicated industrial processes. Because of its complexity, there is no accurate conventional model of a power unit. Fuzzy logic concepts might be effectively implemented in this field. In the paper a universal method of creating a fuzzy logic model is presented[...]
2
100%
Architecture Civil Engineering Environment
PL W artykule, w oparciu o szeroki przegląd literaturowy, przeanalizowano zachowanie betonu poddanego szerokiemu zakresowi ściskających i rozciągających szybkości przemieszczeń. Wytrzymałość betonu poddanego dynamicznym szybkościom przemieszczeń ściskających może osiągnąć 3.5-krotną wartość wytrzymałoś[...]
EN Based on extensive literature review the behaviour of concrete under wide range of compressive and tensile strain rates is presented. The dynamic compressive strength of concrete can achieve the value of DIF (dynamic increase factor) equal about 3.5, and the dynamic tensile strength even 13. However[...]
3
100%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL W fazie eksploatacji system techniczny występuje zarówno w procesie użytkowania, jak i obsługi zachodzących równocześnie lub po sobie. Powstaje wówczas konflikt wobec zależności działań oraz ograniczoności dostępu do obiektu technicznego. W celu rozwiązania konfliktu eksploatacyjnego procesy użytkow[...]
EN During the exploitation phase, the operating and service processes take place on one technical object. They can be performed at the same time or in sequence. Therefore, in an exploitation system, there is an exploitation conflict: The main reason for this is a dependence of operating and service act[...]
4
100%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL Potencjał użytkowy jest miarą możliwości użytkowych obiektu technicznego. Przeprowadzane w czasie fazy eksploatacji procesy użytkowania i zapewnienia zdatności zmieniają ilość potencjału użytkowego zawartego w obiekcie. Procesy użytkowe zmniejszają, a procesy zapewnienia zdatności zwiększają ilość p[...]
EN An operational potential is the measure of a usability of a technical object. The operating and service processes carried out during an exploitation phase change the quantity of the operational potential enclosed in the object. The operating processes decrease and the service processes increase this[...]
5
100%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Optymalizacja przebiegu procesów gospodarki remontowej elektrowni jest jednym z podstawowych zadań kierowania eksploatacją. Elementem bazowym optymalizacji jest sposób oceny generowanych rozwiązań. W opracowaniu przedstawiono model oceny jakości działania systemu gospodarki remontowej przy zastosowa[...]
EN Optimization of the power plant service processes is one of the basic exploitation management tasks. An assessment of generated solutions is the key element of the optimization process. The model of maintenance management operation quality assessment process is presented in the paper. The model is d[...]
6
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2002 T. 23, z. 4 573-581
PL Poddano analizie wpływ fenolu, p-krezolu i 2,4-ksylenolu na krytyczne stężenie micelarne (CMC) wodnych roztworów bromku cetylotrimetyloamonowego (CTAB). Badania wykonano metodą tensjometryczną w temperaturze 25 stopni C. Stwierdzono zmniejszenie CMC w obecności fenoli. Największe zmniejszenie CMC za[...]
EN The influence of phenol, p-cresol, and 2,4-xylenol on the critical micelle concentration (CMC) in aqueous solutions of CTAB using tensiometry method at 25 degree C has been investigated. Decreasing of CMC in the presence of phenolic compounds, especially for most hydrofobic 2,4-xylenol was observed.[...]
7
100%
Problemy Eksploatacji
2015 no. 4 99--112
PL Podczas fazy eksploatacji następuje zmiana zdolności systemu do funkcjonowania od wartości maksymalnej do wartości granicznej. Zdolność tę określa się jako potencjał użytkowy. Ilość potencjału użytkowego zawartego w systemie technicznym jest podstawową charakterystyką określającą możliwość i opłacal[...]
EN The amount of the operational potential included in the system is a main characteristic of the system operation possibility and profitability. A quantitative analysis of this characteristic should be the source of the information used in operation control of complex technical systems. Unfortunately,[...]
8
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/3 1423-1428
PL Wyprowadzono równanie równowagi międzyfazowej dla układu faza organiczna . faza wodna . faza micelarna. Przebadano doświadczalnie stany równowagi pochodnych fenolu w układach ekstrakcyjnych zawierających dodecylosiarczan sodu (SDS) i bromek heksadecylotrimetyloamoniowy (CTAB). Wyznaczono współczynni[...]
EN The equation of interfacial equilibrium for organic phase . aqueous phase . micellar phase systems was formulated. The equilibrium states of phenol derivates in SDS and CTAB micellar systems were experimentally investigated. The extraction efficiency coefficients and the partition coefficients of ph[...]
9
100%
Problemy Eksploatacji
2016 no. 1 65--79
PL Podstawowymi wielkościami charakteryzującymi zdolność systemu eksploatacyjnego do realizacji zadań, do wypełnienia których został stworzony jest ilość zawartego w nim potencjału użytkowego i ilość dysponowana tego potencjału. Wielkości te wyrażone w przestrzeni stanów technicznych zależą od stanu te[...]
EN During an operation phase, a technical system accomplishes goals, which were the reason of the system designing and creation. The main characteristics of a technical system’s ability to accomplish these goals are the amount of the operational potential included in the system and the disposed amount [...]
10
100%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 10 557-559
PL Opisano przykład wzmocnienia podłoża gruntowego pod nierównomiernie osiadającymi budynkami 17-kondygnacyjnymi. Pod płytami fundamentowymi budynków zastosowano pale średnicy 80 cm, wykonane metodą iniekcji strumieniowej (jet grouting). Podano wyniki obciążenia pali próbnych.
EN An example of subsoil strengthening under non-uniform settlements of 17-th storey buildings is described. Under buildings foundation slabs the piles of diameter 80 cm using jet grouting method have been performed. The results of tentative loading test of piles are presented.
11
100%
Inżynieria Ekologiczna
2016 Nr 49 221--226
PL Prace badawcze zostały przeprowadzone na terenie Nadleśnictwa Świerklaniec Obręb Brynica, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu metalurgicznego, jakim jest Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” (HCMŚ). Jesienią 2008 roku na przedmiotowym terenie założono 31 stałych powierzchni badawczych w[...]
EN The research was carried out in the Świerklaniec Forest District, the Brynica sub-district, which is located in the immediate vicinity of a metallurgical plant, a zinc mine named Huta Cynku “Miasteczko Śląskie” (HCMŚ). In autumn 2008, in the area in question, 31 permanent trial plots were establishe[...]
12
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono wyniki badań betonu ułożonego w deskowaniu z wewnętrzną syntetyczną wykładziną przepuszczalną. Stwierdzono, że zastosowanie tej wykładziny umożliwia uzyskanie elementów betonowych o lepszej jakości i większej trwałości.
EN Results of investigation quality of concrete put into formwork with synthetic permeable lining. The Author is claimed that application of such permeable lining results in increasing of concrete quality and sustained ability.
13
100%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL System eksploatacyjny, w którym realizowane są procesy użytkowe bloku energetycznego jest złożony z wielu współpracujących podsystemów. W celu wyznaczenia jakości realizowanych procesów użytkowych opracowano metodę TKE stosowaną obecnie w wielu elektrowniach krajowego systemu elektroenergetycznego. [...]
EN The exploitation system of the power unit consists of great amount of power industry devices. To assess the quality of power unit operation the TKE method was elaborated. The method is now applied in a lot of power plants in our country. Thanks to the computerised exploitation control it is possible[...]
14
100%
Architecture Civil Engineering Environment
2018 Vol. 11, no. 1 105--113
PL Beton zbrojony różnego rodzaju włóknami jest coraz chętniej stosowanym materiałem konstrukcyjnym. Obecnie stosowane stalowe zbrojenie rozproszone stanowią specjalnie w tym celu wytwarzane włókna o przeróżnej geometrii. Artykuł dotyczy możliwości zastosowania włókien stalowych pochodzących ze zużytyc[...]
EN Concrete reinforced with various types of fibers is increasingly used construction material. The currently applied steel fibers are characterized by various geometrical parameters and are produced specially for this purpose. The paper deals with application of steel fibers coming from end-of-life ti[...]
15
100%
Transport Miejski i Regionalny
2005 nr 10 35-39
PL Charakterystyka dzielnicy i jej układu komunikacyjnego. Opis koncepcji rozbudowy układu tramwajowego i wzmocnienia podsystemu przewozów szynowych w całym systemie transportowym miasta.
EN Characteristic of district and its transportation layout. Description of tram network extension conception and strengthening the rail transportation subsystem at the transportation system as a whole.
16
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule przedstawiono najczęstsze przyczyny destrukcji fundamentów istniejących i uproszczoną klasyfikację metod wzmacniania fundamentów obiektów zabytkowych. Wskazano również kryteria doboru metod wzmacniania tych fundamentów. Ponadto przedstawiono warunki geologiczne Starego Miasta w Krakowie. [...]
EN The mostly reasons of buildings foundations destructions and simplistic classification of reinforcements foundations methods in buildings and standards of suitability of reinforcements methods foundations have been presented in the paper. Ground conditions of the Old City in Kraków have been present[...]
17
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
2007 R. 31, z. 3 319-327
PL W artykule opisano podstawowe czynniki wpływające na wybór rodzaju obudowy głębokiego wykopu; wymieniono rodzaje stosowanych w Polsce obudów. Scharakteryzowano konstruowanie i wykonywanie ścian szczelinowych oraz możliwości ich realizacji. Przedstawiono wytyczne dotyczące projektowania prac monitoru[...]
EN The paper described basic factors affecting the selection of a kind of lining of deep excavation: kinds of linings applied in Poland were enumerated. Also, construction and performing of concrete diaphragm walls were characterized as well as possibilities for their realization. Also the indications [...]
18
100%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 5 267--270
PL Przedstawiono problem wtórnego wykorzystania włókien stalowych z recyklingu opon samochodowych do zbrojenia betonu. Obawa przed stosowaniem kordu stalowego jest związana z jego charakterystyką geometryczną. Podano wyniki badań, które dowodzą, że ten rodzaj włókien może być zastosowany w celu poprawy[...]
EN The paper deals with the problem of the secondary management of steel fibers from end-of-life tires as a reinforcement of concrete. Fear of using steel cord is mainly connected with their geometrical characteristics. The presented research proved that this kind of fibers can be used for improving po[...]
19
100%
Journal of KONES
EN Considered in the paper complex technical system consists of a set of technical objects. These objects are the elements of the system. An object is treated as an element of a system if it is characterized by a specified set of features. Technical object features can be divided into two groups: addit[...]
20
100%
Journal of KONES
EN The carried on studies consider a crucial complex exploitation system of strategic importance from the national economy point of view. In case ofsuch class of systems, operation and service processes should be executed according to maintenance strategy named maintenance strategy by controlled consum[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last