Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 40
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 4 184--191
PL Uroczystości jubileuszu 90-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie łączą się w tym roku z obchodzonym od wielu lat świętem statutowym, jakim jest Dzień Hutnika. Inspiruje to do spojrzenia w przeszłość – celem oceny ro[...]
2
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
3
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W artykule przedstawiono wymagania odnośnie własności reduktorów węglowych stosowanych w procesach wytapiania żelazostopów metodami elektrotermicznymi. Jakość i niezmienność własności reduktorów węglowych wywiera istotny wpływ na przebieg procesów elektrotermicznego wytapiania żelazostopów zwłaszcza[...]
EN The article presents the requirements regarding the carbon reducers used in the processes of melting ferroalloys by means of electrothermal methods. The quality and the constancy of the carbon reducers’ properties have a significant impact on the course of electrothermal processes of melting ferroal[...]
4
63%
Informatyka w Technologii Materiałów
PL Opracowano model fragmentu układu odciągu gazów z pieca łukowego, w oparciu o który przeprowadzono obliczenia numeryczne dzięki komercyjnemu oprogramowaniu CFD - Fluent 6.1. Obliczenia dotyczyły przepływu gorących gazów wewnątrz kanału odciągowego pieca łukowego, z uwzględnieniem zachodzących w nim [...]
EN This article includes basic information about working of electric arc furnace (EAF) and modern research method - Computational Fluid Dynamics (CFD) - used among other things in metallurgy fields. Paper also contains few samples how CFD helped to solve and analyse problems strictly combined with work[...]
5
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Proces redukcji tlenków żelaza z ciekłego żużla stałym reduktorem zachodzi podczas różnych etapów produkcji surówki i stali, może on być wykorzystywany w innych technologiach metalurgicznych np. do utylizacji żużli hutniczych. Mozliwość zastosowania takiego sposobu utylizacji wymaga dokładnego pozna[...]
EN The reduction of iron oxides in molten slag by means of solid reducing agents takes place during various stages of pig iron and steel production. It may also be used in other metallurgical technologies, e.g. for the utilization of metallurgical slag. The possibility of using the utilization methods [...]
6
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Nowoczesny piec łukowy do produkcji stali wyposażony jest w różne urządzenia wspomagające i intensyfikujące jego pracę. Celem takich przedsięwzięć jest obniżenie kosztów produkcji oraz wzrost wydajności. Jednym z takich urządzeń są palniki paliwowo - tlenowe. Umieszcza się je w oknie roboczym lub w [...]
EN A modern steelmaking arc furnace is provided with different units supporting and intensifying the furnace running. Such measures were taken to reduce production costs and to increase capacity. For this purpose fuel - oxygen burners were used and located in working window or in side walls (in so call[...]
7
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Rosnąca w przemyśle hutniczym konkurencja spowodowała konieczność wzrostu wydajności oraz jakości produkowanej stali, przy zmniejszeniu kosztów. Uzyskuje się to dzięki modernizacji konstrukcji elektrycznych pieców łukowych oraz udoskonalaniu technologii wytwarzania stali. Jednym z urządzeń wprowadzo[...]
EN Growing competition in the metallurgical industry caused a necessity for productivity increase and better steel quality along with reducing expenses. It can be achieved by modernization of electric arc furnaces construction and by the improvement of steelmaking technologies. One of the devices that [...]
8
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Zużycie energii elektrycznej podczas produkcji stali w elektrycznym piecu łukowym jest jednym z ważniejszych składników kosztów wytwarzania. W pracy przedstawiono wyniki badań przemysłowych wpływu rodzaju złomu, czasu trwania wytopu, zużycia tlenu gazowego oraz ilości materiałów do spieniania na zuż[...]
EN The electrical energy consumption in steelmaking arc furnace is one of major importance of costs production. The results of investigations in industry conditions of influence scrap type, heat duration, oxygen consumption and foaming materials amount on electrical energy consumption has been presente[...]
9
63%
Archives of Metallurgy and Materials
2010 Vol. 55, iss. 4 1147-1157
PL Duże zapotrzebowanie dzisiejszego Świata na pierwiastki metaliczne np. Fe, Cr, Ti, Mn, powoduje bardzo intensywny rozwój technologii ich odzysku m.in. z żużli metalurgicznych. Przy użyciu techniki leżącej kropli wykonano badania współoddziaływania ciekłych żużli z grafitem. Do badań wykorzystano żuż[...]
EN High global demand for metallic elements such as Fe, Cr, Ti, Mn leads to an intensive technological development of metal recovery. One of the ways is to recover metals from metallurgical slag. The sessile drop method was adopted in order to study the interactions between liquid slag and graphite. St[...]
10
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Żużel jest jednym z produktów odpadowych procesu wytapiania żelazokrzemomanganu. W pracy przedstawiono wyniki badań składu chemicznego i fazowego żużli krzemomanganowych oraz ich wpływu na podstawowe własności cementu. Ze względu na własności cementu oraz technologiczne możliwości utylizacji żużli p[...]
EN In the production process of ferrosilicomanganese SiMn slags are obtained as by-products. Chemical examinations and phase composition analyses of these slags have been curried out and their effect on basic standard properties of cement has been determined. It has been stated, that taking into accoun[...]
11
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Proces redukcji tlenków żelaza z ciekłego żużla stałym reduktorem zachodzi podczas produkcji surówki oraz może być wykorzystywany w innych technologiach metalurgicznych, np. do utylizacji żużli hutniczych. Dzięki temu możliwa jest ochrona srodowiska naturalnego poprzez redukcje żużli składowanych w [...]
EN The reduction process of iron oxides from liquid slags by solid coal proceed during pig iron production. This process can be used in other metallurgical technologies for example - utilization of metallurgical slags. As a result it is possible environment protection by reduction of slags stored in af[...]
12
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Własności wytrzymałościowe reduktorów węgłowych są jednym z kryteriów które powinny być brane pod uwagę przy wyborze tych materiałów do wytopu żelazostopów. Próbie bębnowej poddane zostały takie reduktory węglowe jak: koksy metalurgiczne, polkoks, koks naftowy, węgiel kamienny i węgiel drzewny. Okre[...]
EN Strength characteristics are the criteria, which should be taken into account when selecting carbon-reducers for production of ferroalloys. In the Micuum, drum test, the following carbon reducing materials were used: cokes, semi-coke, petroleum coke, coal and charcoal. The strength characteristics o[...]
13
63%
Metallurgy and Foundry Engineering
PL Palniki tlenowo-paliwowe są w chwili obecnej stosowane praktycznie we wszystkich elektrycznych piecach łukowych, co spowodowało obniżenie kosztów wytwarzania stali poprzez skrócenie czasu wytapiania, obniżenie zużycia energii elektrycznej oraz elektrod. Systemy palników stosowane w piecach łukowych [...]
EN Now oxy-fuel burners are used in almost all eleetrie are furnaces. This practice is becoming a popular method of reducing the unit cost of production. This is possible due to shorten the melting time and reducing the eleetric energy and graphite electrodes. For a small to medium size eleetric are fu[...]
14
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 4 196--202
PL Badania reologiczne ciekłych roztworów żelaza oraz żużli są badaniami bardzo trudnymi, wymagającymi specjalistycznej, wysokotemperaturowej aparatury. Na świecie prowadzone są badania nad pomiarami lepkości ciekłych i stało-ciekłych roztworów jonowych, natomiast istnieje niewiele eksperymentalnych da[...]
EN Rheological measurements of liquid iron solutions and slags are very difficult to perform, requiring specialized, high-temperature apparatus. Worldwide research is carried out on measurements of viscosity of liquid and semi-solid ionic solutions, but there is little experimental data of viscosity of[...]
15
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2011 Vol. 78, nr 4 281--288
PL Głównym celem pracy była analiza porównawcza właściwości reologicznych trzech wybranych gatunków stali narzędziowej. Analiza została przeprowadzona przy wykorzystaniu reometru wysokotemperaturowego z układem koncentrycznych cylindrów typu Searle’a. Badania przeprowadzono w warunkach dużej szczeliny [...]
EN The main objective of this work was an analysis of the rheological properties of three different type of tool steel. An analysis was performed using a high temperature rheometer with Searle’a concentric cylinder measuring system. Investigation were performed with a large cylinder gap. The results mi[...]
16
51%
Metallurgy and Foundry Engineering
PL W procesach metalurgicznych dąży się do zmniejszenia emisji CO2. Urządzeniem, które ma wysoki potencjał redukcji CO2, jest wielki piec, w którym po separacji z gazu gardzielowego CO2 może być zawracany. Uzyskany CO2 może być wykorzystany w procesach stalowniczych. Artykuł przedstawia wyniki dmuchu C[...]
EN Reduction of CO2 emission can be achieved in mctallurgical processes. The unit, which has high potential for reducing CO2 emission is a blast fumace, where after the separation of CO2 from the top gas, this gas can be recycled. Gained CO2 can be used in steelmaking processes. The paper shows the res[...]
17
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Głównym celem pracy była analiza właściwości reologicznych stali w stanie stało-ciekłym. Otrzymane wyniki zostały wykorzystane do opracowania modelu atematycznego lepkości pozornej. Znajomość własności reologicznych jest konieczna do przeprowadzenia numerycznego modelowania procesów technologicznych[...]
EN The main objective of this work was an analysis of the rheological properties of steel in the semi-solid state. The results were used for development of the mathematical models of the apparent viscosity. A knowledge of the rheological properties is crucial for numerical modeling of technological pro[...]
18
51%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W artykule przedstawiono wyniki mających na celu optymalizację zużycia energii elektrycznej w procesie produkcji stali w piecu łukowym (EAF). W oparciu o dostępne dane literaturowe dokonano wyboru najkorzystniejszego modelu do obliczenia zapotrzebowania na energię elektryczną. Opracowano oprogramowa[...]
EN The paper presents actions aiming at indicating the optimal demand for electric energy in the process of steel production in the electric arc furnace (EAF). Calculation models for electric energy demand were chosen on the basis of the analysis of the available literature. Computer software was devel[...]
19
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Technologia spieniania żużla podczas produkcji stali w elektrycznym piecu łukowym jest jednym z ważniejszych czynników, powodujących wzrost wydajności produkcji oraz zmniejszenie kosztów wytwarzania. Metoda jest powszechnie stosowana w przypadku produkcji stali węglowych. Jednak w przypadku wytwarza[...]
EN Foamy of slags during steel processing in electric arc furnace is one of the key operations, which may increase steel production efficiency and reduce steel production costs. The method is universally applied by production of carbon steels. However, the foaming practice to the steels with a higher c[...]
20
51%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Procesy przetwórstwa metali w stanie stało-ciekłym są nową, sprawdzoną komercyjnie, metodą precyzyjnego kształtowania dużej ilości elementów. Przykładem takiej technologii jest formowanie tiksotropowe, właściwością którego jest specyficzne zachowanie formowanych stopów posiadających niedenndrytyczną[...]
EN Semi-solid metal processing is now a commercially successful manufacturing route producing lots of near net-shape parts. One member of such processing technologies is thixoforming which is based on the special behaviour of alloys with non-dendritic microstructure in the partially liquid state. The s[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last