Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Prezentowane stanowisko przystosowane jest do badań przepływomierzy prototypowych i sprawdzania dokładnosci ich wskazań. W skład stanowiska wchodzą dwa zbiorniki wodne o pojemności 1 m sześciennego każdy oraz cztery przewody o długości ok. 2 m i średnicach wewnętrznych 40, 50, 80, 100 mm, z możliwoś[...]
EN The test rig to be presented is adopted for investigations of prototypes of flowmeters and checking accuracy of their idications. the test rig consists of two water tanks with wolume of 1 m 3 each and four pipes with lengths of 2 m and internal diameters 40, 50, 80, 100 mm. There is possibility to e[...]
2
100%
Architectus
1999 Nr 2(6) 81--85
PL Przypadająca 24 października 1997 roku piąta rocznica śmierci prof. Władysława Winczego inspiruje do przypomnienia tej wybitnej postaci architekta wnętrz, projektanta mebli i pedagoga PWSSP, obecnie Akademii, we Wrocławiu. Jego niezwykła osobowość, i to nie tylko artystyczna, nie tracąc nic z własne[...]
EN The fifth anniversary of the death of Professor Wincze elapsed in 1997. He was a man of exceptional individuality, not only artistic. The rcmincsccncc about the Professor brings back to mind this eminent personage of an interior decorator, furniture designer and pedagogue of the National Higher Scho[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL Uzdatnianie wody dla potrzeb energetyki i ciepłownictwa zależy od wymagań, jakie są jej stawiane. Najwyższą jakość powinny posiadać wody dla obiegów wodno-parowych bloków energetycznych, które zasilane muszą być wodą całkowicie zdemineralizowaną. Proces uzdatniania składa się zawsze z tzw. przygotow[...]
EN Water conditioning meant for power and heat engineering needs depends on demands that are put forward water. The highest quality should characterize waters used in water and steam cycles of power units that shall be supplied by completely demineralized water. Water conditioning process consists alwa[...]
4
63%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Postępująca degradacja zasobów wodnych związana m.in. z rosnącym zasoleniem wód naturalnych oraz konieczność ochrony środowiska powodują, że przepisy z tym związane stawiają coraz ostrzejsze wymagania w zakresie redukcji ilości ścieków odprowadzanych do środowiska. Wymagania te powodują konieczność [...]
EN The progressive degradation of water resources related to, among other things, the increasing salinity of natural waters and the necessity of protection of environment cause the relevant regulations to lay down more and more stringent requirements for the reduction in a quantity of sewage disposed o[...]
5
63%
Energetyka
2008 nr 7 513-515
PL Wzrost świadomości społeczeństwa dotyczący konsekwencji pozbywania się odpadów bez żadnych zabezpieczeń, doprowadził do wprowadzenia coraz bardziej rygorystycznych wymagań stawianych zakładom produkcyjnym, w tym również przemysłowi energetycznemu. Te wymagania można spełnić w dwojaki sposób: ogranic[...]
EN Increase of society consciousness concerning consequences of waste disposal with no protective measures resulted in implementation of more and more rigorous requirements that companies - power industry among the others - must meet. It can be done in two ways: limit the amount of chemicals used for c[...]
6
63%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Problem jakości wody jest jednym '/. podstawowych tak dla gospodarki komunalnej jak i dla przemysłu i energetyki- Równocześnie nieodpowiednie czysto obchodzenie sic. zc .ściekami odprowadzanymi niejednokrotnie bez żadnych zabiegów do wód powierz chniowych, a także zanieczyszczenie gleby różnego rodz[...]
EN The problem of water quality is one of basic for municipal economy as well as for industry and energetics. Inappropriate use of sewage which arc piped away into the water without any procedures, and the pollution of soil of different kinds of waste and substances chemically active, cause water degra[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL Rozwój cywilizacji niósł ze sobą wzrost zanieczyszczenia środowiska naturalnego, w tym również wody. Od chwili, gdy społeczeństwo uświadomiło sobie jak istotnym elementem życia jest woda, rozpoczęto badania i prace mające na celu zapewnienie jak największej ochrony jej źródeł oraz ekonomicznego wyko[...]
EN The development of civilization is involve with the growing impurity of the natural environment including water. Since the day, when people have realized haw important element is water for life, scientists have started research in this area. They have tried to ensure the biggest security of water so[...]
8
63%
Gospodarka Paliwami i Energią
2004 nr 9-10 14-15
PL Problem jakości wody jest jednym z podstawowych problemów, z jakim borykają się nie tylko inżynierowie. Uzyskanie w procesie technologicznym wody o wymaganej czystości, wiąże się z coraz większymi nakładami finansowymi. Właśnie dlatego, aby uzyskać produkt o wymaganych parametrach i zminimalizować k[...]
EN Water quality problem is one of the basic engineers concerns. Production of water of desired quality requires bigger financials spendings. Therefore to produce water with sufficient quality and to minimize costs pilot research on water treatment station is required. It helps to avoid costs connected[...]
9
63%
Gospodarka Paliwami i Energią
2001 nr 12 2-6
PL Postępująca degradacja zasobów wodnych związana m.in. z rosnącym zasoleniem wód naturalnych oraz konieczność ochrony środowiska powodują, że przepisy z tym związane stawiają coraz ostrzejsze wymagania w zakresie redukcji ilości ścieków odprowadzanych do środowiska. Wymagania te powodują konieczność [...]
EN The progressive degradation of water resources related to, among other things, the increasing salinity of natural waters and the necessity of protection of environment cause the relevant regulations to lay down more and more stringent requirements for the reduction in a quantity of sewage disposed o[...]
10
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2005 z. 24 279--288
PL Rozwój cywilizacji niósł ze sobą wzrost zanieczyszczenie środowiska naturalnego, w tym również wody. Od chwili, gdy społeczeństwo uświadomiło sobie jak istotnym elementem życia jest woda, rozpoczęto badania i prace mające na celu zapewnienie jak największej ochrony jej źródeł oraz ekonomicznego wyko[...]
EN The development of civilization is involve with the growing impurity of the natural environment including water. Since the day, when people have realized haw important element is water for life, scientists have started research in this area. They have tried to ensure the biggest security of water so[...]
11
51%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2010 z. 64 85-86
PL Kontrolowanie procesu uzdatniania wody, począwszy od najbardziej podstawowych zabiegów i procesów, wpływa korzystnie na wielkość emitowanych do środowiska naturalnego zanieczyszczeń. Ograniczenie ilości podawanych chemikaliów, dzięki zastosowaniu zmodyfikowanego dawkownika zwężkowego, do ilości dokł[...]
EN All of the water improvement procedures are connected with dropping into the natural environment chemically active waste and present high risk to enviromnent. With an evolution of industry has grew an insight about a necessity driving to obtain a biggest chemical clarity of water. The commercially a[...]
12
51%
Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki
1998 nr 2 31-32
13
51%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Zasolenie szczątkowe pogarsza jakość wody kotłowej i powoduje konieczność ciągłego bądź okresowego odmulania. Usuwanie zanieczyszczeń szczątkowych powstałych po zdcmincralizowaniu wody jest jednym x ważniejszych etapów w tym procesie. Stosowane są w tym celu zarówno metody konwencjonalne, takie jak [...]
EN The residual salinity gets worse a quality of boiler water necessitates continuous or periodic desilting. The removal of residual salinity-as a result of demincralkation of water- is one of more important stages in this process. To this end there arc used conventional methods (such as ion- exchange [...]
14
51%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Opis budowy i analiza dokładności przepływomierza do pomiaru strumienia masy powietrza w kanale o przekroju prostokątnym. W przepływomierzu zastosowano rurki uśredniające ciśnienie całkowite; może on być stosowany np.w układach transportu powietrza podmuchowego w instalacjach kotłowych lub w kanałac[...]
EN A paper presents description of design and analysis of the flowmeter accuracy used to the measurement of the air mass stream in the channel with rectangular cross-section. There have been used the averaging pipes of the total pressure in the flowmeter. Flowmeter to be presented can be used, for exam[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last