Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 74
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Przedstawiono problem jakości obiektów energetycznych jako systemu technicznego, w którym istotnym elementem są konstrukcje spawane, bardzo często decydujące o niezawodności takich obiektów. Dokonano próby ilościowej oceny jakości konstrukcji w oparciu o klasyfikację niezgodności spawalniczych. Stwi[...]
EN It has been presented the problem of quality of power engineering objects as a technical system in which welded structures are very often the essential elements determining the reliability of such objects. An attempt has been made to assess quantitatively welded structures quality on the basis of we[...]
2
100%
Materiały Budowlane
2016 nr 4 128--129
3
63%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2006 nr 4(15) 16-19
PL Przeprowadzono badania metalograficzne uszkodzonego elementu kolektora wykonanego ze stali P91 (rys. 3}. Uszkodzenie nastąpito w obszarze wtopienia spoiny do ścianki rury, w efekcie zarodkowania pęknięcia, które jednak rozprzestrzeniało się poza ztączem spawanym (fot. 2).
4
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 33 245-250
PL Przeprowadzono próby zużycia łap podbijarek. Do próby wykorzystano łapy kute, obrobione cieplnie oraz napawane. Stwierdzono celowość napawania łap wysokostopowym stopiwem C-Cr, co zwiększa wyraźnie ich trwałość eksploatacyjną.
EN The working wear test of stamping machine rammers has been carried out. In the test were used wrought and tempered as well as hardfaced rammers. The advisability of rammers hardfacing with high alloyed C-Cr weld, that the wear durability clearly increase, has been found out.�ěŤ]Ä‹
5
63%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 21/2 377--382
PL Przeprowadzono analizę jakości zespołów kotła przemysłowego jako konstrukcji spawanej w oparciu o elementy niezawodności i analizę ryzyka FEMA. Opracowano wytyczne do oceny liczby ryzyka w przypadku wykonawstwa wymienników jako krytycznych ogniw łańcucha niezawodności.
EN Quality of plants boiler were researched focused on reability elements and FEMA risk assessment. The recommendation of risk assessment parameters for heat-exchanger as the critic part reability chain were described.
6
63%
Instal
2000 Nr 12 18--19
PL Istnienie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej stymuluje restrukturyzację gospodarki na Śląsku. W podstrefie gliwickiej, zlokalizowanej przy skrzyżowaniu przyszłych autostrad, wybudowano fabrykę samochodów GM Opel AG w Gliwicach. W budowie fabryki brał udział Instal Katowice SA - głównie w zak[...]
7
63%
Problemy Eksploatacji
1998 nr 2 37-50
EN The influence of the welding technology of layers deposition on the fatique durability of the surfaced and sprayed machinery parts has been investigated. The durability matematical model, which considers the mechanical properties of surfaced layers and the welding defects has been worked out. The mo[...]
8
63%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2004 nr 4(7) 17-19
PL W artykule zaprezentowano rodzaje pęknięć wodorowych, a także źródeł wodoru w procesach technologicznych przeróbki stali oraz podczas eksploatacji wyrobów stalowych. Podano także wyniki badań modelowych, dotyczące oceny skłonności do pękania wodorowego typu HIC spawanych rur ożebrowanych wykonanych [...]
9
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
1999 nr 4 171-180
PL Przedstawiono zastosowanie rur spawanych i zgrzewanych. Dokonano przeglądu stali stosowanych na rury: omówiono stale niestopowe, drobnoziarniste i niskostopowe obrobione cieplno-plastycznie podając ich skład chemiczny, właściwości mechaniczne i odpowiednie normy. Nakreślono kierunki rozwoju stali na[...]
EN Application of welded tubes is presented. Tube steels are reviewed: unalloyed steel, fine-grained steel and low-alloy steel after thermoplastic treatment and chemical constitution, mechanical properties and adequate standards are given. Development directions of tube steels are defmed. Attentions re[...]
10
63%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
2003 R. 47, nr 5 137-138
PL Przeprowadzono ocenę struktur nieprzekrystalizowanych spoin za pomocą sieci neuronowych. Stwierdzono możliwość automatycznej oceny ilościowej takich struktur. Najlepsze wyniki reprezentacji mikrostruktury uzyskano przy zastosowaniu klasyfikatora wejść w postaci cech obrazów. Zastosowana metodyka oce[...]
EN It was carried out the assessment of structures of uncrystalized welds by means of neural networks. It was found that the automatic quantitative assessment of such structures was possible. The best results in microstructure representation were obtained with the use of input classifier in the form of[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
PL Zaproponowano metodykę oceny trwałości szyn. Badano zużycie eksploatacyjne szyn twardych (332 HB) po obróbce cieplnej oraz szyn zwykłych (266 HB), bez obróbki cieplnej. Analizowano zużycie ścierno-adhezyjne szyn oraz ich zużycie w efekcie zmęczenia kontaktowego. Wyznaczono charakterystyki trwałościo[...]
EN The paper presents the methodology of rail life evaluation; 332 HB rail wear following the heat treatment and 266 HB rail wear following no such treatments. Abrasive-and-adhesive rail wear and their wear due to contact fatigue were analysed. The rail life characteristics were offered using real life[...]
12
63%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
1999 R. 43, nr 5 136-137
PL Przedstawiono założenia wykorzystania sieci neuronowch do wnioskowania decyzyjnego wyboru technologii spawania. Podano model wielowarstwowej sieci neuronowej i schemat współdziałania modułów systemu wnioskowania, które będą wykorzystane do wnioskowania o technologii spawania stali dla energetyki.
EN It has been presented the assumptions for making use of neuron nets to decisive conclusion as to selection of welding technology. It has been given the model of multi-layer neuron net and a scheme of co-operation of conclusion system modules which will be used in conclusion regarding production weld[...]
13
63%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Stwierdzono możliwość dalszego zwiększenia granicy plastyczności powyżej 550 MPa przy równoczesnym zmniejszeniu zawartości węgla poniżej 0,12%, w celu zapewnienia dobrej spawalności takich stali. W stalach tych występują bardzo drobnoziarniste struktury ferrytyczno-bainityczne, które uzyskuje się dz[...]
EN It was found the possibility of further increase in yield point above 550 MPa with simultaneous decrease in carbon content below 0,12% in order to provide good weldability of these steels. In these steels there occur very fine-grained ferritic-bainitic structures which can be obtained owning to Ni a[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 33 135-142
PL Przeprowadzono badania wpływu struktury i twardości napoin na ich odporność na ścieranie. Badano wysokostopowe stopiwa o strukturze austenitycznej oraz niskostopowe stopiwa o strukturze ferrytyczno-bainitycznej. Stwierdzono przydatność stopiw ferrytyczno-bainitycznych do napawania regeneracyjnego i [...]
EN The surfaced welds structure and hardness influence on their wear resistance have been investigated. Highly alloyed deposited metals of austenitic structure and low alloyed ones of ferritic-bainitic structure have been tested. Bainitic deposited metals have been found suitable for rebuilding and ha[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1999 z. 58 5-12
16
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono badania wpływu azotowania typu NITR-M na zużycie krzywek w zależności of lepkości stosowanych olejów oraz chropowatości powierzchni. Stwierdzono możliwość wystepowania zużycia pittingowego krzywek. Do oceny zużycia wykorzystano wskaźnik wrażliwości na zużycie ISU, który stanowi[...]
EN The paper presents research on the effect of NITR-m type nitriding on the cams wear dependent on the viscosity of the applied oil and the surface roughness. A possibility of the occurence of a pitting wear of the cams has been found. To evaluate the wear, the ISU wear index has been used, which is t[...]
17
63%
Problemy Eksploatacji
2002 nr 1 7-18
PL Zaproponowano metodykę oceny trwałości szyn. Badano zużycie eksploatacyjne szyn twardych (332 HB) po obróbce cieplnej oraz szyn zwykłych (266 HB), bez obróbki cieplnej. Analizowano zużycie ścierno-adhezyjne szyn oraz ich zużycie w efekcie zmęczenia kontaktowego. Wyznaczono charakterystyki trwałościo[...]
EN An assessment method of the rail lifetime has been proposed. The service wear of rails after heat treatment (332 HB) and of rail without heat treatment (266 HB) has been examined. The abrasive - adhesive wear and contact - fatigue wear of rails have been analysed. The lifetime characteristics of tes[...]
18
63%
Informacja Instal
19
63%
Informacja Instal
PL W sieciach ciepłowniczych z rur preizolowanych zdarzają się awarie spowodowane korozją lub wadami spawalniczymi połączeń spawanych. Omówiono czynności przygotowawcze do naprawy rurociągu. Podano wskazówki dotyczące naprawy przy pomocy spawania elektrycznego metodą TIG elektrodą wolframową w osłonie [...]
20
63%
Informacja Instal
PL Przedstawiono problemy występujące przy łączeniu sieci gazowych wykonanych z rur stalowych i rur polietylenowych oraz uwagi dotyczące łączenia rur w instalacjach gazowych. Podano charakterystykę stali na rury przewodowe klasy A i B oraz własności rur polietylenowych, jak również spawanie gazociągów [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last