Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemik
PL Osad czynny jest uznawany za najbardziej efektywną i popularną metodę oczyszczania ścieków. W osadzie czynnym zachodzi znaczna ilość złożonych przemian chemicznych i biochemicznych, prowadzących do otrzymania wysokiej jakości produktu. Nitryfikacja, czyli usuwanie nieorganicznych form azotu, jest kl[...]
EN Activated sludge is known to be one of the most effective and popular methods of wastewater treatment. A wide range of complex biochemical and chemical processes are performed in this biocenosis, which result in obtaining a highly purified product. Nitrification, the removal of inorganic nitrogen co[...]
2
63%
Journal of Ecology and Health
PL Coraz szerzej rozpowszechnione wykorzystywanie opakowań foliowych niesie ze sobą znaczne zagrożenie dla środowiska. Z tego względu coraz większym powodzeniem cieszą się folie z materiałów biodegradowalnych. Jednym z przykładów takich związków jest polilaktyd (ang. polylactide, PLA), w pełni biodegra[...]
EN Introduction The increased usage of foil packing is harmful to the environment, which is why biodegradable materials are becoming more and more popular. An example of such material is polylactide (PLA), a completely biodegradable lactic acid polymer. In order for the biodegradable material to be int[...]
3
63%
Forum Eksploatatora
2011 Nr 2 (53) 78-81
PL Światowy rozwój gospodarczy pociąga za sobą zwiększenia zapotrzebowania na opał. Z tego powodu koks stał się surowcem pilnie poszukiwanym na zachodnich rynkach. Aktualnie w Polsce pracuje dziewięć koksowni, a większość tego typu zakładów przemysłowych jest zlokalizowanych w południowej części Polski[...]
4
63%
Chemik
PL Chemiczne środki dezynfekcyjne są powszechnie stosowane gospodarstwach domowych, zakładach pracy, placówkach oświatowych itd. Jednak ze względu na szybki wzrost oporności drobnoustrojów na związki chemiczne wykorzystywane w preparatach tego typu ważne jest dobranie odpowiedniego, efektywnego działan[...]
EN Chemical disinfectants are commonly used in households, working places, educational centres etc. However, due to the fast increase of microorganisms' resistance to chemical compounds used in this type of preparations, it is important to choose a suitable and effective disinfectant that prevents bact[...]
5
63%
Chemik
2013 Vol. 67, nr 11 1105--1114
PL W analizach biocenoz bakteryjnych coraz powszechniej wykorzystywane są techniki biologii molekularnej. Wśród nich można wyróżnić metodę FISH – fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ oraz jej modyfikacje (RING-FISH, Clone-FISH, CARDFISH i MAR-FISH). W artykule opisano też technikę elektroforezy w grad[...]
EN Molecular techniques are very popular in microbial laboratories. Among them FISH- fluorescent in situ hybridization (with modifications like: CARD-FISH, MAR-FISH, RING-FISH, Clone- FISH), DGGE – denaturing gradient gel electrophoresis based on 16S rRNA molecular marker and flow cytometry, are the mo[...]
6
63%
Forum Eksploatatora
2010 Nr 6 (51) 86-93
PL Aktualny stan środowiska, które nas otacza pozostawia wiele do życzenia. Duża liczba przeróżnych związków chemicznych dostaje się do powietrza, gleby oraz przede wszystkim do wody. Natomiast usuwanie nadmiaru związków azotowych z wód i ścieków jest głównym procesem niezbędnym dla ich ratowania. Proc[...]
7
51%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Ścieki przedostające się do środowiska stwarzają realne zagrożenie dla każdego ekosystemu. Jednym z ważniejszych zanieczyszczeń kierowanych do środowiska są ścieki szpitalne, będące zagrożeniem zarówno mikrobiologicznym, jak i ekotoksykologicznym, ze względu na znaczną zawartość leków i ich metaboli[...]
EN The pollutants discharged to the environment cause a real threat for all types of the ecosystem. One of the most importantre calcitrants directed to the environment is hospital wastewater, harmful because of both, microbiological and ecotoxicological potential (they consist of a large amount of drug[...]
8
51%
Architecture Civil Engineering Environment
PL PCR-RAPD (Polymerase Chain Reaction – Random Amplified Polymorphic DNA) jest odmianą PCR wykorzystywaną w badaniach bioróżnorodności, filogenezy, genotoksyczności oraz kancerogenezy. Do jej zalet zalicza się brak konieczności znajomości badanej sekwencji DNA oraz możliwość użycia wielu rodzajów star[...]
EN PCR-RAPD (Polymerase Chain Reaction – Random Amplified Polymorphic DNA) is a PCR based method used for biodiversity, phylogenetics, genotoxicity and cancerogenesis research. It possesses several advantages, such as no necessity for information about DNA sequence or multiple primers usage for generat[...]
9
51%
Technologia Wody
2013 Nr 2 (22) 10-13
PL Glony są organizmami samożywnymi, fotosyntetyzującymi. Wykorzystują związki biogenne do produkcji swojej biomasy, z tego względu mogą być z powodzeniem wykorzystywane do oczyszczania różnego typu ścieków, bogatych w związki azotu i fosforu. Procesy usuwania zanieczyszczeń i związków biogennych przy [...]
EN Algae are fotoautotrophic organisms, which are able to use nutrients like phosphorus and nitrogen compounds to build their biomass. It is the reason why they are successfully used to treat different types of wastewaters. Processes of removing nutrition compounds and other contaminations with algae b[...]
10
51%
Archives of Environmental Protection
PL Celem niniejszej pracy było określenie wpływu różnych stężeń kadmu i miedzi na aktywność dehydrogenaz mikroorganizmów osadu czynnego. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem sześciu komór z napowietrzanym osadem czynnym, każda o objętości 1L (niezanieczyszczona próba stanowiła kontrolę, a pozostałe [...]
EN The aim of this work was to determine the effect of various cadmium and copper concentrations on the activated sludge dehydrogenase activity. The investigations were carried out in six aerated chambers with activated sludge, volume of 1L each, by the continuous culture method (one control chamber, n[...]
11
51%
Archives of Environmental Protection
PL W eksperymencie badano grupę bakterii utleniających amoniak w bioreaktorze membranowym całkowitego wymieszania (MBR), pracującym w warunkach anoksycznych przez 5 miesięcy. Osad czynny zasilano pożywką syntetyczną, zawierającą 66-150 mg N-NH4 +/l. Wiek osadu wynosił 50 dni, a hydrauliczny czas zatrzy[...]
EN Ammonia-oxidizing bacteria communities were evaluated in a completely mixed, laboratory scale membrane reactor (MBR) working under anoxic conditions for 5 months. The microorganisms in activated sludge were fed a synthetic medium containing 66-150 mg NH4 +-N/l. The age of the activated sludge in MBR[...]
12
51%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W ostatnich latach pojawiło się dużo różnorodnych metod pozwalających na analizę składu biocenozy oraz rozmieszczenia przestrzennego mikroorganizmów. Metody molekularne górują nad tradycyjnymi technikami, gdyż nie są uzależnione od hodowli mikroorganizmów na podłożach mikrobiologicznych. Jest to waż[...]
EN During last several years a wide variety of methods useful in the analyzing of biocenosis' composition and spatial microorganisms distribution appeared. A significant aspect of molecular techniques usage is its independence from traditional microbiological methods. It is an important analytical feat[...]
13
51%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Torby plastikowe, produkowane w znacznych ilościach i wyrzucane po zużyciu są niezwykle trwałym materiałem. Z tego względu są one uznawane za wyjątkowo szkodliwe dla środowiska i warto poszukać możliwości ich biologicznego rozkładu. Część tych materiałów plastikowych jest znana jako biodegradowalne,[...]
EN Plastic bags, produced in a large number and directed after usage to the environment, are extremely permanent in nature. Due to the fact that they are harmful to the environment it would be advisable to find a biological way of their decomposition. Some of the materials are known to be biodegradable[...]
14
51%
Archives of Environmental Protection
PL Substancje ropopochodne należą do grupy zanieczyszczeń, które, docierając do oczyszczalni ścieków, mogą zaburzać wrażliwe procesy biochemiczne, takie jak nitryfikacja. Taka sytuacja prowadzi do problemów z oczyszczaniem ścieków, ponieważ substancje te mogą wpływać na bakterie odpowiedzialne za podst[...]
EN Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) belong to the group of recalcitrants that on reaching wastewater can irreversibly inhibit some sensitive biological processes in activated sludge such as nitrification. This situation leads to wastewater treatment failure due to the influence of these substanc[...]
15
39%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 6 1209-1213
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last