Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL Praca, ma charakter interdyscyplinarny. Produkty, geodezyjno-kartograficzno- fotogrametryczny (NMT) i fotogrametryczny (ortofotomapa), wykorzystano do określenia cech hydraulicznych doliny rzeki. NMT wykorzystano do bezpośredniego opisu geometrii obszaru przepływu wody w dwuwymiarowym modelu hydrody[...]
EN The work has interdisciplinary character. The geodesy-cartography- photogrammetry product (DTM) and the photogrammetry product (digital orthophoto) were used to determination of river valley hydraulic characteristic. DTM was used to direct description of geometry of water flow region on the two-dime[...]
2
100%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL Praca stanowi przykład wykorzystania wyników prac geodezyjnych, kartograficznych i fotogrametrycznych do określania cech hydraulicznych doliny rzeki w przeprowadzanej symulacji przepływu wody. Numeryczny Model rzeźby Terenu wykorzystano do bezpośredniego opisu geometrii obszaru przepływu wody w dwuw[...]
EN In the paper was presented direction for use geodesy, cartography and photogrammetry products, like are Digital Terrain Model (DTM), Digital terrain's Cover Model and digital orthophoto to determination of river valley hydraulic characteristic. DTM was used to direct description of geometry of water[...]
3
100%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2003 Vol. 13b 361--370
PL W pracy przedstawiono sposób wykorzystania produktów geodezyjno-kartograficzno-fotogrametrycznych, jakimi są Numeryczny Model Terenu (NMT), Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMP) i ortofotomapa, do opisu cech hydraulicznych doliny rzeki. Podstawowym sprzętem wykorzystanym do budowy NMT, NMP i tworze[...]
EN In the paper was presented directions for use geodesy-cartography-photogrammetry products, like are Digital Terrain Model (DTM), Digital Terrain’s Cover Model and digital orthophoto, to determination of river valley hydraulic characteristics. Digital Photogrammetric Workstation ImageStation ZIV was [...]
4
63%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL W pracy zamieszczono analizy przestrzenne związane z postępującym zarastaniem położonej w Małopolsce Pustyni Błędowskiej, w wyniku wprowadzenia tam przed 50 laty roślin wydmowych oraz przeprowadzanego zalesienia. Badania przeprowadzono na podstawie ortofotomap satelitarnych z lat 1968 i 2006 oraz un[...]
EN This paper presents Satellite Maps from the years 1968 and 2006 and the first unique Aerial Map of the area of the Bledowska-Desert in Little-Poland from the year 1926 with the clearly visible environmental changes by forestation and vegetation of plants. The origin, its decline and the recently und[...]
5
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Praca przedstawia przykład zastosowania fotogrametrii do inwentaryzacji wystroju sztukateryjnego sufitów w obiekcie zabytkowym. Sporządzona dokumentacja jest podstawą do rekonstrukcji sztukaterii, po wymianie stropów, w remontowanym obiekcie zabytkowym. Do wykonania i opracowania zdjęć posłużono się[...]
EN In the paper an example of photogrammetry application for inventory of ceiling stucco works geometry in monumental object is presented. Documentation is the base for reconstruction of the stucco works after ceilings have been replaced in monumental object under repair the following instruments have [...]
6
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2000 Vol. 10 39-1--39-10
PL W publikacji przedstawione są wybrane prace zrealizowane w Katedrze Geodezji i Fotogrametrii Akademii Rolniczej we Wrocławiu z wykorzystaniem fotogrametrycznej stacji cyfrowej ImageStation ZIV oraz autografów cyfrowych VSD-AGH i DVP. Prace te dotyczą opracowania numerycznych map wektorowych, numeryc[...]
7
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
1999 Vol. 9 113--116
PL Praca zawiera opisy badania dokładności sytuacyjnej aktualizowanych map obszarów użytkowanych rolniczo. Pierwszy obszar obejmuje część zbiornika „Jeziorsko” na rzece Warcie - aktualizowane były mapy w skali 1:10 000. Drugi obszar obejmuje wieś Bystrzyca Oławska - aktualizowana była mapa 1:5 000.
8
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2008 Vol. 18a 141--150
PL W pracy przedstawiono analizę dokładności NMT zbudowanego na podstawie danych pozyskanych metodą fotogrametryczną i GPS-RTK. Obiektem badawczym był obszar o powierzchni ok. 50 km². Był to teren równinny, w przeważającej części użytkowany rolniczo. Dane GPS-RTK stanowił zbiór ponad 9 000 punktów. Cza[...]
EN Precise Digital Terrain Model (DTM), i.e., a model of high (20÷30 cm) accuracy can be built with data which come from miscellaneous sources, e.g., direct field measurements, measurements on photogrammetric images, cartographic data (large scale maps) or airborne laser scanning performed with the pur[...]
9
51%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL W procesie wytwarzania oraz kontroli elementów maszyn w czasie eksploatacji istotnym jest zachowanie warunków geometrycznych ujętych w projektach technicznych oraz w normach. Od właściwego usytuowania w przestrzeni podzespołów maszyn zależy jakość finalnego produktu. W przypadku znacznych gabarytów [...]
EN The article presents the problem of geodetic investigation of a lathe using equipment with a CCD camera. Measurements of the lathe's geometry (deviation from linearity the move of apron carriage) were performed at 14 positions in 3 cycles. Studies were made by two independent methods: using a preci[...]
10
51%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL W pracach geodezyjnych dotyczących wyznaczenia prostoliniowości obiektów wydłużonych często stosowana jest metoda stałej prostej, która wymaga ustawienia instrumentu nad zadanym punktem. Do realizacji tego zadania można wykorzystać prawidłowo zrektyfikowany pionownik laserowy. W przypadku każdego in[...]
EN In surveying work the designation of straightness of elongated objects is done by method of constant straight, which requires an instrument setup over a given point. For the implementation of this task, you can use a plummet properly rectified. The minimum length to the target is a characteristic pa[...]
11
51%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2012 Vol. 24 73--86
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów kołowości elementu obrotowego z zastosowaniem techniki optoelektronicznej. Badawcze prace pomiarowe przeprowadzono na przykładzie wrzeciona tokarki typu TUE-40. Do prac pomiarowych zastosowano prototypowy przyrząd, tworzący zestaw pomiarowy, w skład którego w[...]
EN The paper presents the results of measurements of geometric deviations of the rotary element using optoelectronic technique. Research work was carried out on the example of measuring spindle lathe (lathe type TUE-40). In the work was used a prototype instrument, creating measurement set, which inclu[...]
12
51%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL W artykule przedstawiono wyniki wykorzystania teledetekcyjnych narzędzi pomiarowych do opisu struktury roślinności porastającej międzywale rzeki Wisły (między Kazimierzem Dolnym a Dęblinem). Do badań wykorzystano obraz satelitarny wykonany przez satelitę Landsat 7 (ETM+). W ramach badań terenowych w[...]
EN In the paper was presented results of using remote sensing tools to description of vegetable structure which were grown in Vistula valley (from Kazimierz Dolny to Dublin). Landsat 7 ETM+ satellite images were used in research works. During terrain works was made evaluation of vegetable agglomeration[...]
13
51%
Architektura Krajobrazu
2010 nr 1 55-61
EN The river and brook valleys of the Sudeten Mountains have played an important role in developing the area. Along the rivers there has formed a characteristic settlement landscape inextricably linked to the hydrographic network. Recent years have seen further transformations of the riverine areas, wh[...]
14
51%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN Hydrodynamic modeling is one of the most significant tools in risk and environmental management of floodplains. Such research requires precise and reliable digital terrain models (DTM). Moreover, DTMs should determine the location of terrain edges for the area of river valley, i.e. river embankments[...]
15
51%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2015 no. 3 19--28
EN During construction and maintenance of buildings it is necessary to transfer the height from the ground level to each floor. The transfer is realized by various methods, e.g. by geometric levelling, geometric levelling with the use of geodetic measuring tape, or by trigonometric levelling. The autho[...]
16
51%
Reports on Geodesy and Geoinformatics
2015 Vol. 98 52--59
EN The common aim of engineering surveys is to determine deviations from rectilinearity for elongated objects. We have developed a number of methods for measuring points that represent an elongated object. These are the constant straight (optical, laser, mechanical-string) method, the trigonometric met[...]
17
51%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 41-49
EN While carrying out and exploiting dams we can notice displacements and stable or elastic deformations of the object itself, the area of placement, slopes, slopes of valleys, mazer bottom and even into its geometry is only possible to state with help of systematically performed geodesy measurement of[...]
18
51%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL Dokładność Numerycznego Modelu Terenu (NMT), interpolowanego na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego, zależy od wielu czynników, m.in. od ukształtowania terenu, pokrycia terenu, stabilności nalotu fotogrametrycznego, jakości danych nawigacyjnych i dokładności kalibracji, terenowej wielkoś[...]
EN Accuracy of Digital Terrain Model (DTM) generated from airborne laser scanning data depends on many factors, e.g. terrain structures, landcover, stability of photogrammetric flight, quality of navigation data, accuracy of calibration, size of laser footprint on terrain (height of flight and converge[...]
19
51%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2007 Vol. 17a 251--260
PL Dokładność NMT interpolowanych na podstawie danych skanowania laserowego zależy w głównej mierze od dokładności danych źródłowych, jak równie_ od zastosowanej metody filtracji tych danych i metody interpolacji. Na dokładność źródłowych danych lotniczego skaningu laserowego wpływa wiele czynników, mi[...]
EN The accuracy of DTMs interpolated based on laser scanning data depends mainly on the accuracy of original data, filtering and interpolation method. There are many factors that influence the accuracy of original data, namely the stability of photogrammetric flight, quality of navigation data, accurac[...]
20
51%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2010 Vol. 21 109--118
PL W pracy autorzy przeprowadzili analizy dokładności danych, uzyskanych w wyniku wykonanego sondażu hydroakustycznego za pomocą jednowiązkowej echosondy ultradźwiękowej LMS-527C DF iGPS firmy Lowrance Electronics, Inc. Lokalizacja punktów sondowania była przeprowadzona na dwa sposoby: wykorzystano 12-[...]
EN The authors carried out an analysis of the accuracy of data obtained from a hydroacoustic survey performed with the ultrasonic sonar LMS-527C DF and GPS Company Lowrance Electronics, Inc. The location of probing points was carried out in two ways: using an 12-channel GPS built-in echo s ounder and, [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last