Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2013 R. 69, nr 1 34--41
PL Powszechnie uważa się, że bez poczynienia realnych starań zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych globalna temperatura wzrośnie o kilka stopni, znacznie zmieniając klimat na Ziemi. W naszym kraju produkcja energii odbywa się głównie poprzez spalanie węgla – ok. 95%. W związku z tym[...]
EN It has been estimated that without real efforts to limit greenhouse gas emission global temperatures will rise by several degrees altering the world’s climate. Coal accounts for 95% of energy generation in Poland. Therefore, low carbon emitting technology with the capture and underground storage of [...]
2
100%
Nafta-Gaz
2011 R. 67, nr 7 454-462
PL Asfalteny, jako faza stała, stanowią poważne źródło zagrożeń w procesie eksploatacji złóż ropy naftowej. Zmiany ciśnienia, temperatury oraz składu eksploatowanej ropy mogą prowadzić do wytrącania się w rurkach produkcyjnych i rurociągach transportowych organicznej fazy stałej. Wyposażenie wgłębne i [...]
EN Asphaltenes as the solid phase are the serious source of problems in production processes of oil reservoirs. Changes in pressure, temperature or oil composition often induce precipitation that can lead to deposition of organic solids in production and transportation pipe. Production system design an[...]
3
100%
Nafta-Gaz
PL Praca zawiera opis i rezultaty badań rozpuszczalności CO2 oraz rodzimych gazów ziemnych w odpowiednich solankach złożowych, a także (dla odniesienia) w wodzie destylowanej, w zadanych warunkach ciśnienia i temperatury. Użyte płyny złożowe (solanka, gaz) pobrano z istniejących, częściowo wyeksploatow[...]
EN The paper presents a description and results of research on the solubility of CO2 and natural gas in the corresponding reservoir brine and (for reference) in distilled water under given pressure and temperature conditions. The reservoir fluids (brine, gas) were collected from the existing, partially[...]
4
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2012 nr 448 (1) 95--105
PL W artykule prezentowana jest koncepcja wykorzystania ogromnej struktury wodonośnej, zalegającej na obszarze niecki poznańskiej, rozciągającej się na powierzchni 5 000 km2, jako potencjalnego miejsca do podziemnego składowania CO2. Instytut Nafty i Gazu wraz z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictw[...]
EN In this paper we present Poznań Trough megaaquifer naturally saturated by native natural gases. This megastructure represents a great potential for long-term underground CO2 storage on 5 000 km2 area. Oil & Gas Institute and Polish Oil & Gas Company has gained a lot of experience in acid gas capture[...]
5
100%
Nafta-Gaz
2014 R. 70, nr 10 676--683
PL Głównym źródłem produkcji energii w Polsce są procesy, w których wykorzystuje się spalanie węgla – dlatego technologie niskiej emisji CO2 z jego przechwytywaniem i bezpiecznym magazynowaniem są w naszym kraju wysoce pożądane. Głębokie solankowe poziomy wodonośne stanowią obecnie największ[...]
EN Coal accounts for 95% of energy generation in Poland. Therefore, low carbon emitting technology with its capture and underground storage of CO2 is required in our country. Deep saline aquifers have the largest long-term storage potential of CO2, but there are many problems with[...]
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2016 nr 211 1--222
PL W ciągu ostatnich kilku dekad wzrosła koncentracja gazów cieplarnianych w atmosferze, co wzbudziło zaniepokojenie z powodu zmian klimatycznych. Uważa się, że gazy cieplarniane zatrzymują ciepło emitowane z powierzchni Ziemi w dolnych warstwach atmosfery, czego skutkiem jest globalne ocieplenie. Emis[...]
EN In the past few decades, greenhouse gases concentration has increased in the atmosphere and aroused concerns about climate change. It is believed, that greenhouse gases trap the heat radiated from the Earth's surface and lower layers of the atmosphere, causing global warming, and that carbon dioxide[...]
7
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Celem podjęcia tematu było zbadanie efektywności wypierania ropy gazem/wodą/kondensatem jako potencjalnej metody oddziaływania na złoże ropy dla zwiększenia jego stopnia sczerpania. Przedstawiono wyniki kilkunastu badań procesów wypierania ropy z długich rdzeni wiertniczych dolomitu głównego. Użyto [...]
EN Laboratory displacement tests were performed to study oil recovery efficiency in fractured systems under miscible and immiscible conditions. The purpose of the study was to determine the influence of different parameters of displacement process on the achieved oil recovery factor. The gas/water/cond[...]
8
100%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 6 393--402
PL Geologiczne poziomy wodonośne stanowią obecnie największy znany potencjał sekwestracyjny ditlenku węgla. W przeciwieństwie do wgłębnych struktur naftowych stopień geologicznego rozpoznania poziomów solankowych jest znacznie mniejszy. Typując przyszłe poziomy geologiczne dla podziemnego składowania C[...]
EN Deep saline aquifers have the largest long-term CO2 storage potential, but there are many problems with their exploration and qualification, due to the lack of tightness confirmation. It is very important to reduce the cost of their exploration done mainly by expensive drilling. In existi[...]
9
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W artykule prezentowana jest koncepcja wykorzystania ogromnej struktury wodonośnej, zalegającej na obszarze niecki poznańskiej, rozciągającej się na powierzchni około 5000 km2, jako potencjalnego miejsca dla podziemnego składowania CO2. Instytut Nafty i Gazu wraz z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazo[...]
EN In this paper we present Poznań Trough megaaquifer naturally saturated by native natural gases. This megastructure represents a great potential for long-term underground CO2 storage on 5000 km2 area. Oil & Gas Institute and Polish Oil & Gas Company has gained some experience in acid gas capture and [...]
10
100%
Nafta-Gaz
2015 R. 71, nr 3 159--166
PL Geologiczne poziomy wodonośne stanowią obecnie największy znany potencjał sekwestracyjny ditlenku węgla. W przeciwieństwie do wgłębnych struktur naftowych stopień geologicznego rozpoznania poziomów solankowych jest jednak znacznie mniejszy. Typując przyszłe poziomy geologiczne dla podziemnego składo[...]
EN Deep saline aquifers have the largest long-term CO2 storage potential, but there are many problems with their exploration and qualification due to the lack of tightness confirmation. It is very important to reduce the cost of their exploration done mainly through expensive drilling. In ex[...]
11
63%
Nafta-Gaz
2009 R. 65, nr 3 228-234
PL Hydraty, parafiny i asfalteny - jako faza stała, stanowią poważne źródło zagrożeń w procesach eksploatacji złóż ropy naftowej. Problematyka badania zjawisk powstawania hydratów i parafin oraz opracowania metod przeciwdziałania ich deponowaniu w instalacjach wgłębnych i napowierzchniowych była już pr[...]
EN Hydrates, paraffins and asphaltenes as the solid phase are the serious source of problems in production processes of oil reservoirs. Hydrate and paraffins deposit formation and workings out the methods of avoiding their deposition in production wells and surface installations was already an object o[...]
12
63%
Przegląd Geologiczny
EN European Union member states are obliged to identify and document geological formations and structures suitable for storage of CO2 from large industrial emitters in their territories. In Poland such studies were concentrated on deep saline aquifer formations in several regions of the coun[...]
13
51%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2012 nr 179 1-121
PL W monografii przedstawiono wyniki wieloletnich badań modelowych zjawisk wytrącania się z ropy naftowej ciężkiej asfaltenowej frakcji organicznej. Dalsza część opracowania dotyczy doboru środków chemicznych w postaci rozpuszczalników i cieczy zabiegowych do usuwania powstałych wytrąceń utrudniających[...]
EN The monograph presents the results of the research on the precipitation of the asphaltene organic fraction from crude oil. The other part of the study concerns the selection of chemicals/inhibitors in the form of solvents and treatment liquids to remove the resulting precipitates that slow down the [...]
14
51%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 8 619--625
PL W artykule poruszono zagadnienia związane z kinetyką formowania się hydratów. Dokonano również przeglądu metod i technik laboratoryjnych dotyczących wyznaczania warunków termobarycznych powstawania hydratów gazowych. W publikacji zamieszczono także wyniki badań dotyczące warunków ciśnienia i tempera[...]
EN The paper discusses issues related to the kinetics of the formation of hydrates. We also reviewed the methods and techniques of the laboratory determination of the (pressure and temperature) conditions of formation of gas hydrates. The paper also presents the results of the research on the condition[...]
15
51%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i symulacji prognostycznych doboru metod wspomagania wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w warunkach specyficznych dla polskich złóż. Omówiono również pokrótce zastosowane metody badawcze w postaci fizycznych modeli złoża i numerycznych narzędzi symulac[...]
EN Results of laboratory studies and reservoir simulations for the selection of enhanced oil and gas recovery methods applied to Polish reservoirs are presented. Research methods based on physical as well as numerical models of reservoirs are briefly discussed as well. The studies include natural gas i[...]
16
51%
Nafta-Gaz
2015 R. 71, nr 8 539--548
PL Zgodnie z powszechnie stosowaną terminologią naftową [3, 6] uwzględniającą charakterystyczne właściwości i zmiany fazowe naturalnie występujących płynów w złożach węglowodorów wyróżniono sześć rodzajów węglowodorowych płynów złożowych, a mianowicie: gaz bezgazolinowy (suchy), gaz gazolinowy (mokry),[...]
EN In accordance with commonly used petroleum terminology [3, 6] which takes into account the characteristic properties and phase transitions of fluids occurring naturally in hydrocarbon reservoirs six types of hydrocarbon reservoir fluids were distinguished, namely: non-gasoline (dry) gas, gasoline (w[...]
17
51%
Nafta-Gaz
2018 R. 74, nr 7 535--542
PL W pierwszej części artykułu omówiono, wykonywane rutynowo, laboratoryjne analizy fazowe węglowodorowych płynów złożowych (tzw. badania PVT), tj.: badanie kontaktowe, badanie różnicowe, badanie odbioru gazu do stałej objętości i badanie separacji. Opisano krótko budowę typowej aparatury do prowadzeni[...]
EN The first part of the article discusses routine laboratory phase behavior studies of hydrocarbon reservoir fluids (so-called PVT tests) such as constant mass expansion, differential liberation, constant volume depletion and separation tests. The construction of typical equipment for conducting PVT i[...]
18
51%
Nafta-Gaz
2018 R. 74, nr 12 919--926
PL Określenie relacji między ciśnieniem, objętością i temperaturą (PVT) płynów węglowodorowych jest niezbędne do szacowania zasobów, prowadzenia symulacji złożowych, prognozowania wydobycia, poznania hydrauliki przepływu, ustalania warunków separacji cieczy i gazu, projektowania instalacji wydobywczych[...]
EN Determination of the relationship between pressure, volume and temperature (PVT) of hydrocarbon fluids is necessary for conducting reservoir simulations, resource estimations, production forecasting and production and transmission installation design. The knowledge of phase transformations and the a[...]
19
51%
Nafta-Gaz
2018 R. 74, nr 10 759--767
PL W publikacji rozważono tematykę wpływu ciśnienia i temperatury na wytrącanie się osadów parafinowych z płynów złożowych. Wymieniono ważniejsze metody badawcze służące do określania temperatury depozycji stałej fazy parafinowej (wax appearance temperature – WAT). Omówiono metody pozwalające na wyznac[...]
EN In this paper, the issue of pressure and temperature influence on the paraffin wax deposition in reservoir fluids was raised. Typical research methods for determining wax appearance temperature (WAT) were briefly characterized. Methods for the determination of wax precipitation curve (WPC) were disc[...]
20
51%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
EN The type of reservoir fluid is a factor which determines many decisions concerning discovered reservoirs. It should already be defined at the phase of initial development as it has an impact on the techniques for predicting oil and gas reserves, depletion plan, and the selection of the enhanced reco[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last