Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań charakterystyk p-v-T oraz parametrów termodynamicznego równania stanu polietylenu dużej gęstości modyfikowanego wodorotlenkiem glinu i innymi środkami pomocniczymi. Ustalono wpływ przeprowadzonej modyfikacji na zmiany zależności objętości właściwej polie[...]
EN The selected results of p-v-T characteristic and Tait's thermodynamic equation of state parameters investigations of high-density polyethylene modified by aluminium hydroxide and other supporting agents were presented in the article. The dependences of polyethylene modification on changes of specifi[...]
2
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 5 35-36
PL W artykule przedstawiono wpływ zastosowania recyrkulowanego polietylenu dużej gęstości na wybrane właściwości wytłoczyny z PE-HD modyfikowanego bezhalogenowym środkiem opóźniającym palenie w postaci wodorotlenku glinu. Ustalono zależności wybranych wielkości określających wytrzymałość mechaniczną or[...]
EN An influence of the usage of recycled high-density polyethylene on selected properties of PE-HD extrudate modified by halogen-free flame retardants in a form of aluminium hydroxide was presented in the article. Dependencies of selected quantities defining mechanical strength and hardness of a plate-[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Badania uniepalnienia rur tworzywowych według znormalizowanych metod umożliwiają jedynie prostą ich klasyfikację. W celu analizy zjawisk zachodzących podczas procesu spalania są niezbędne pomiary zmian pola temperatury. W artykule przedstawiono możliwości nowego stanowiska do badania uniepalnienia r[...]
EN The research of plastic pipes flame resistance made by using the standard methods unable to make only the simple pipes' classification. The measurements of temperature field changes are essential in order to analyze the phenomena.s occur during burning process. The possibility of the new test stand [...]
4
100%
Polimery
2004 T. 49, nr 3 191-194
PL Zbadano wpływ (wyrażony wartością wskaźnika tlenowego - Ol) wybranych handlowych antypirenów bezhalogenowych (wodorotlenku magnezu i dwóch typów wodorotlenku glinu) oraz trzech pomocniczych środków ślizgowych na odporność na zapłon i spalanie wytłaczanego polietylenu średniej gęstości (PE-MD). Schar[...]
EN The effects (expressed as oxygen index values - OI) of selected commercial halogen free flame retardants (magnesium hydroxide and two grades of aluminum hydroxide) and three lubricants on the ignition and combustion resistances of the extruded medium density polyethylene (PE-MD) were investigated. T[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2007 Nr 4 237-240
PL W artykule przedstawiono wpływ zastosowania polietylenu recyrkulowanego na proces wytłaczania polietylenu dużej gęstości modyfikowanego bezhalogenowym środkiem opóźniającym palenie. Ustalono zależność ciśnienia i temperatury wytłaczanego tworzywa, momentu obrotowego ślimaka oraz wydajności procesu w[...]
EN The efficiency of recycled polyethylene using in extrusion process of high-density polyethylene modified by halogen-free flame retardants was presented in the article. The dependence of pressure and temperature of extruded polymer, screw torque and process capacity on screw rotation speed and the am[...]
6
100%
Polimery
PL Zbadano wpływ handlowych antypirenów bezhalogeno-wych (dwóch typów tlenku glinu i tlenku magnezu), a także trzech składników pomocniczych stanowiących środki ślizgowe, na przebieg i efektywność procesu wytłaczania polietylenu średniej gęstości (PE-MD). Scharakteryzowano zależności występujące pomięd[...]
EN The effects of commercial halogen free flame retardants (two grades of aluminum oxide and magnesium hydrooxide, Table 1) and three auxiliary materials acting as external lubricants (Table 2) on the course and efficiency of medium density polyethylene (PE-MD) extrusion process have been investigated.[...]
7
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono badania porównawcze procesu wytłaczania z rozdmuchiwaniem oraz wybranych właściwości folii otrzymanej z polietylenu małej gęstości niemodyfikowanego oraz o zmniejszonej palności, zwierającego wodorotlenek glinu. Podczas wytłaczania polietylenu modyfikowanego przy wykorzystan[...]
EN In the article presents a comparative study of the blow molding extrusion process, and selected properties of film obtained from unmodified low density polyethylene and flame retarded low density polyethylene, containing aluminum hydroxide. During the extrusion process using a standard plasticizing [...]
8
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań wpływu wielokrotnego przetwórstwa polipropylenu na palność określoną za pomocą wskaźnika tlenowego oraz metody termowizyjnej. Ustalono, że kilkukrotne przetwarzanie metodą wtryskiwania nie wpływa na pogorszenie palności PP.
9
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Recykling materiałowy tworzywowych elementów pojazdów jest najbardziej racjonalnym sposobem ich zagospodarowania, jednak najczęściej ulegają pogorszeniu właściwości recyrkulowanych tworzyw, w tym ich przetwarzalność. W artykule przedstawiono wyniki badań zmian przetwarzalności wybranych tworzyw term[...]
EN Material recycling plastic vehicle components is the most rational way of their development, but generally get worse recycled materials properties, including their processability. The article presents results of research the processability changes of selected thermoplastics materials in material rec[...]
10
63%
Eksploatacja i Niezawodność
PL Znaczącą rolę w procesach przetwórstwa tworzyw odgrywają warunki procesu takie jak temperatura, ciśnienie, szybkość obrotowa ślimaka, czas. Podczas modyfikacji tworzywa polimerowego w procesie wytłaczania porującego oraz mikroporującego na skutek działania podwyższonej temperatury oraz jednocześnie [...]
EN Essential role in polymer processing takes processing conditions i.e. temperature, pressure, screw rotational speed and time. During the polymer modification in cellular and microcellular extrusion process significant changes in the process ensue. Influence of this two factors caused also another ch[...]
11
63%
Polimery
PL Zbadano wpływ obecności wprowadzonego do polietylenu wodorotlenku glinu (ATH) i innych środków pomocniczych na wartość swobodnej energii powierzchniowej (SEP) oraz chropowatość powierzchni wytłoczyny. Ustalono, że wprowadzenie ATH nie wpływa w sposób istotny na właściwości adhezyjne wytłaczanego PE-[...]
EN The influence of the introduction by extrusion of aluminum trihydroxide (ATH) and other auxiliary media into low-density polyethylene (PE-LD) on the surface free energy and the roughness of the composite surface has been determined. The results confirm that the introduction of ATH did not have any s[...]
12
63%
Polimery
2008 T. 53, nr 6 471-476
PL Ustalono warunki, w których metodą wytłaczania porującego uzyskano porowate powłoki zewnętrzne kabli energetycznych i instalacyjnych odpowiadające wymogom eksploatacyjnym (kabel o oznaczeniu handlowym "OWY 3 x 1,5mm2 450/750 V"). Powłoki wytwarzano z dwóch handlowych polietylenów PE-HD firmy Boreali[...]
EN The conditions were found in which the cellular topcoats of energetic and installation cables, fulfilling exploitation requirements (as for cables of trademark "OWY 3 x 1.5mm2 450/750 V"), were obtained by foam extrusion (Fig. 1, 2, 4 and 5). The topcoats were made of two commercial grades of PE-HD [...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Chemia i Technologia Chemiczna / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2006 z. 11 135-140
PL Obniżenie palności polietylenu dużej gęstości osiąga się najczęściej poprzez wprowadzanie halogenowych środków opóźniających palenie. Ich oddziaływanie powoduje jednak wydzielanie dymów zawierających wysoce toksyczne i korozyjne związki chemiczne. Stosowanie bezhalogenowych związków fosforu oraz azo[...]
EN The high density polyethylene flammability reduction usually is achieved using the halogen flame retardants. They affection causes the smokes generation which contain high toxicity and corrosivity compounds. The using of halogen-free phosphorus and nitrogen compound is shared with reservation. The h[...]
14
63%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 2 129-143
PL Sposób doprowadzenia tworzywa do gniazda formującego formy wtryskowej i związane z doprowadzaniem wielopunktowym, powstawanie obszarów łączenia strumieni tworzywa ma wpływ na zmianę wielu właściwości, głównie mechanicznych i cieplnych, w tym na termodynamiczne równanie stanu tworzywa wypraski. W art[...]
EN The method of injection moulding cavity feeding and creation of weld lines, connected with multiple gates have on influence on the properties of moulded parts, mainly on the mechanical and thermal properties and also on the form of the thermodynamic equation of the state of the polymer. The p-upsilo[...]
15
63%
Polimery
EN Medium-density PE (MFI, 0.712 g/10 min) was modified with Mg(OH)2, FR-20 grade, particle size 2.5 mm. Antiblocking and lubricating agents, 020—04, 020—15 and Lifoslip 220 PE were added as PE concetrates. Experimental extrusions in a Brabender Plastic-Corder (PLV 151 type) were carried out at screw s[...]
16
63%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Istotną wadą wytworów z polietylenu jest niska odporność na zapłon i spalanie. Właściwy dobór oraz efektywne zastosowanie środków opóźniających ich palenie jest uwarunkowany dogłębnym poznaniem zjawisk związanych z procesami rozkładu cieplnego, zapłonu, spalania oraz jego efektów. Podstawowe znaczen[...]
EN On the whole the polyethylene products are sensitive to fire, which causes thermal destruction of polymer. In order to find proper flame retardants, it is essential to study the mechanism of combustion process and the effects caused by the burning. The analysis of temperature distribution during the[...]
17
63%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zmian konstrukcji strefy zasilania oraz cech geometrycznych granulatu poli(chlorku winylu) plastyfikowanego na wybrane wielkości charakteryzujące proces wytłaczania. Ustalono, że szerokość otworu zasypowego, głębokość wybrania materiałowego w cylindrze po[...]
EN The paper presents the results of the impact of changes in construction of the feeding zone and the geometrical characteristics of the plasticized poly(vinyl chloride) granulate on selected quantities characterizing the extrusion process. It was found that the width of the feed opening, the depth of[...]
18
63%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Ważną rolę w każdym z procesów przetwórstwa tworzyw polimerowych pełni temperatura. Wpływa ona niewątpliwie zarówno na przebieg procesu jak i na strukturę otrzymanego wytworu. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań termowizyjnych procesu wytłaczania mikroporującego poli(chlorku winylu) prowad[...]
19
63%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu długości granulki poli(chlorku winylu) plastyfikowanego na przebieg procesu wytłaczania. Ustalono, że długość granulki nie wpływa istotnie na temperaturę ścianki cylindra, korpusu głowicy wytłaczarskiej oraz wytłoczyny, natomiast wpływa znacząco na moment[...]
EN The paper presents the influence of the length of plasticized poly(vinyl chloride) pellet on the course of extrusion process. It was found that the length of the pellets does not significantly affect the temperature of the barrel wall, extruder head and the extrudate, while significantly affected sc[...]
20
63%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W pracy przedstawiono wybrane właściwości tworzyw sypkich, tzn. tworzyw w postaci najczęściej granulatu lub proszku. Przedstawiono badania doświadczalne gęstości nasypowej, sypkości, kąta naturalnego usypu oraz współczynnika tarcia zewnętrznego granulatu otrzymanego w procesie wytłaczania z granulow[...]
EN The paper presents selected properties of fine-grained loose polymers that is polymers in the form of pellets or powder. Experimental studies of bulk density, flowability, the angle of natural repose and the coefficient of external friction of pellets received in the process of hot pelettizing extru[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last