Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 40
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Górnicze
1999 nr 2 86-90
PL Po 14 latach budowy warszawskie metro dotarło bezpośrednio do środka stolicy, w maju 1998 r. oddano do użytku kolejną stację - "Centrum". Początkowe obawy władz miasta, że mieszkańcy nie będą chcieli porzucić autobusów i przesiąść się do kolei podziemnej, okazały się płonne. Tymczasem z metra zaczęł[...]
EN After 14 years of construction works the Warsaw sub-way reached the centre of the capital city. In May 1998 the "Centrum" station was opened for operation. The initial fears of the municipal authorities that the inhabitants will not be willing to give up buses and transferred to sub-way trains prove[...]
2
100%
Wiadomości Górnicze
2015 R. 66, nr 7-8 364--374
PL W artykule przedstawiono wyniki górnictwa węgla kamiennego za 2014 r. w podstawowych strefach jego działalności. Prezentowane wyniki obejmują sektor górnictwa węgla kamiennego za wyjątkiem danych przedsiębiorstw prywatnych prowadzących działalność wydobywczą. W 2014 r., w porównaniu do 2013 r., wyst[...]
EN The article presents the results of hard coal mining in 2014 in key areas of its activity. The presented results include hard coal mining sector excluding the data of private companies engaged in mining operations. In 2014, compared to 2013, there are adverse trends for the coal mining industry that[...]
3
100%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 9 130--134
PL W artykule przedstawiono kształtowanie się cen zbytu węgla na rynkach światowych w latach 2011 oraz 2012, ze szczególnym uwzględnieniem cen na rynku europejskim w portach Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia oraz w portach głównych eksporterów – Richards Bay w RPA i NEWC w Newcastle w Australii. Ponadto pr[...]
EN This paper presents selling prices of coal on the world’s coal markets in 2011 and 2012, with particular focus on the European market in Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) ports and other major exporters i.e. Richards Bay in SA and the Newcastle in Australia ports. Furthermore, the coal selling price[...]
4
100%
Wiadomości Górnicze
2017 R. 68, nr 6 278--289
EN The article presents the results of the hard coal mining industry in 2016 in the core areas of operation of hard coal mining. The presented results cover the entire hard coal mining sector, i.e. mining companies with the State Treasury's share and private companies conducting mining operations. In 2[...]
5
100%
Wiadomości Górnicze
2016 R. 67, nr 6 362--373
PL W artykule przedstawiono wyniki górnictwa węgla kamiennego za 2015 r. w podstawowych strefach działalności. Prezentowane wyniki obejmują sektor górnictwa węgla kamiennego za wyjątkiem danych przedsiębiorstw prywatnych prowadzących działalność wydobywczą. W 2015 r., w porównaniu do 2014 r., wystąpiły[...]
EN The article presents the results of hard coal mining by 2015, in the core areas of activity. The results presented include the coal mining sector excluding the data of private companies engaged in mining operations. In 2015, as compared to 2014, important tends for the hard coal mining industry occu[...]
6
100%
Wiadomości Górnicze
PL Kierując się zapisami rządowego programu restrukturyzacji górnictwa, Minister Gospodarki i Pracy powierzył Agencji Rozwoju Przemysłu SA monitorowanie programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2003-2006. Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu powołał w 2003 r. Oddział ARP SA w [...]
EN Following the stipulation of the government restructuring programme of hard Coal Industry the Minister of Industry and Labour assigned the monitoring of the hard coal industry's restructuring programme in Poland in 20Q3 -2006 to the lndustry Development Agency. The Managerial Board of the Industry D[...]
7
100%
Wiadomości Górnicze
PL Autor zaprezentował działalność i wyniki polskiego górnictwa węgla kamiennego w 2008 r. we wszystkich istotnych przekrojach jego działalności. W ośmiu rozdziałach Autor przedstawił w szczególności: podstawy legislacyjne funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w 2008 r. i jego strukturę organizacyj[...]
EN The author presented the activity and the results of Polish hard coal mining in 2008 in all essential spheres of its operation. In eight chapters the Author introduced especially legislative bases of functioning of hard coal sector in 2008 its organizational structure, results in with regard to prod[...]
8
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące procesów restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w minionym okresie dwudziestolecia a w szczególności procesy dotyczące zmian organizacyjnych w sektorze, działań dotyczących ograniczenia nadmiernych zdolności produkcyjnych i nadmiernego zatr[...]
EN The article presents selected issues of hard coal sector restructuring process in the last twenty years, particularly the processes of organizational changes, activities aimed at excessive production capacity and overfull employment reduction. Individual governmental programmes have been presented i[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2012 nr 83 147-162
PL W artykule przedstawiono analizę zasobów węgla kamiennego w Polsce według stanu na dzień 31.12.2011 r., w świetle założeń zrównoważonego rozwoju krajowego przemysłu wydobywczego. Dokonano szczegółowej analizy stanu bazy zasobowej zarówno co do zasobów bilansowych, przemysłowych, jak i operatywnych. [...]
EN This article presents analysis of hard coal reserves in Poland as of 31 December 2011 in light of assumptions regarding sustainable development of Poland's mining industry. A detailed analysis was conducted of the resource base - the balance coal reserves as well as industrial and operational reserv[...]
10
100%
Wiadomości Górnicze
PL Minęło siedem lat (1.03.2010 r.) od powołania przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA zamiejscowego oddziału w Katowicach. Oddział został powołany jako wyodrębniona organizacyjnie jednostka o charakterze gospodarczym, działająca na zasadach wewnętrznego rozrachunku gospodarczego. Oddział sporządza bilans[...]
EN Seven years (1/3/2010 ) passed from the establishment of branch office in Katowice of the Industrial Development Agency. The Branch was established as a separate organizational unit of an economic nature, operating on the principles of internal economic settlement. The Branch prepares a balance shee[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2013 nr 85 273--295
PL W artykule przedstawiono analizę zasobów węgla kamiennego w Polsce według stanu na dzień 31.12.2012 r., w świetle zrównoważonego rozwoju krajowego przemysłu wydobywczego. Dokonano analizy stanu bazy zasobowej zarówno co do zasobów bilansowych, przemysłowych, jak i operatywnych. Syntetycznie scharakt[...]
EN The article presents analysis of hard coal reserves in Poland as of 31 December 2012 in the light of sustainable development of Poland's mining industry. The detailed analysis of resource base as to balance coal resources as well as industrial and operational reserves has been made. Balance coal res[...]
12
63%
Wiadomości Górnicze
2013 R. 64, nr 5 262--273
PL W artykule przedstawiono wyniki za rok 2012 w podstawowych strefach działalności górnictwa węgla kamiennego. Wyniki obejmują górnictwo węgla kamiennego za wyjątkiem danych przedsiębiorstw prywatnych prowadzących działalność wydobywczą. W 2012 r., w porównaniu z 2011 r., wystąpiły niekorzystne dla gó[...]
EN The article presents the results for the year 2012 in the fundamental areas of hard coal mining operations. The results include hard coal mining with the exception of private companies engaged in mining activities. In 2012, compared to 2011, there were adverse trends to the coal mining industry that[...]
13
63%
Wiadomości Górnicze
1999 nr 2 77-79
PL Według założeń programu reformy górnictwa na lata 1998-2002, nakłady finansowe spółek węglowych na zakup maszyn i urządzeń, w tym na obudowy zmechanizowane powinny być utrzymane na dotychczasowym poziomie i powinny być skierowane na unowocześnienie polskiego górnictwa. Zapotrzebowanie kopalń na obud[...]
EN Following the assumption of the programme of hard coal mining industry's reform during 1998-2002 the financial expenditures of coal companies for purchase of machines and equipment, including powered supports, should be kept at the current level and should be devoted for modernisation of Polish coal[...]
14
63%
Wiadomości Górnicze
1999 nr 7-8 295-300
PL W programie rządowym "Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2002" za jeden z istotnych czynników wpływających na obniżenie kosztów produkcji węgla uznana została koncentracja produkcji i uproszczenie modelu kopalni. W programach inwestycyjnych spółek węglowych zostały zatem u[...]
EN Production concentration and simplification of the mine's model have been recognised in the government programme "Reform of hard coal mining industry in Poland during 1998-2002" as one of the most important factors influencing the reduction of coal production costs. Therefore ventures associated w[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 276 122-137
PL W referacie przedstawiono najważniejsze negatywne skutki ekologiczne związane z górniczą eksploatacją złóż węgla kamiennego. Zaprezentowano podstawowe problemy ekologiczne górnictwa węgla kamiennego oraz najważniejsze metody ich rozwiązywania. Omówiono pokrótce działalność proekologiczną sektora w 2[...]
EN The most important negative ecological results connected with mining operation have been presented in the article. The basic ecological issues of hard coal industry and the ways of its resolving, have been also described. The pro ecological activity of the sector with a view of environment protectio[...]
16
63%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule przedstawiono aspekty zastosowania Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej (nr 1407/2002) w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, przyjętego w dniu 23 lipca 2002 r. W zakresie dotyczącym restrukturyzacji polskiego przemysłu wydobywczego. Szczegółowo przedstawiono rodzaj pomocy pub[...]
EN The article presents the aspects of application of the Resolution of the European Council (nr 1407/2002) on state aid to hard coal industry accepted on 23 July 2002 with regard to restructuring of Polish hard coal industry. A type of state aid that can be granted to production units has been describ[...]
17
63%
Wiadomości Górnicze
PL Rok 2004 był drugim z kolei w realizacji programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego na lata 2003-2006. Program ten został zweryfikowany w dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów w kwietniu 2004 r. pt. .Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 2004-2006 oraz strategia na lata [...]
EN The year 2004 was a sequent of hard coal industry's restructuring implementation covering 2003-2006. The programme was verified by the document accepted by the Council of Ministers in April 2004, called. "Restructuring of hard coal industry in 2004-2006 and strategy for 2007-2010". The article discu[...]
18
63%
Wiadomości Górnicze
2014 R. 65, nr 6 314--324
PL W artykule przedstawiono wyniki górnictwa węgla kamiennego za 2013 r. w podstawowych strefach jego działalności. Wyniki nie obejmują danych z przedsiębiorstw prywatnych. W 2013 r., w porównaniu do 2012 r., wystąpiły niekorzystne tendencje, które przełożyły się na pogorszenie podstawowych wskaźników [...]
EN The article presents the results of hard coal mining in 2013 in its core areas of activity. The results do not include data from private companies. In 2013, as compared to 2012, there were adverse trends that resulted in the deterioration of basic economic indicators of this sector of the economy. I[...]
19
63%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2002 nr 4 1-12
PL Usprawnianie i rozbudowa systemu drogowo-komunikacyjnego w Warszawie jest w ostatnim czasie jednym z najbardziej priorytetowych zadań tam realizowanych. Uruchomione w kwietniu 1995 r, metro na trwałe wpisało się w układ komunikacyjny Warszawy. W artykule tym, autorzy scharakteryzowali I linię metra,[...]
EN Improvement and expansion of the road-communication system in Warsaw is in recent time one of utmost priority tasks realized in there. Commenced in April 1995 the subway became a permanent element of transpiration system of Warsaw. The article characterizes the 1st line of subway along the left bank[...]
20
63%
Przegląd Solny
2013 T. 9 33--41
PL Węgiel kamienny jak i brunatny składają się w znaczącej mierze na energetyczny „mix” nie tylko w Europie lecz także na całym świecie. Jednakże polityka energetyczna każdego z krajów musi opierać się na trójkącie celów zrównoważonego rozwoju, nadającym równoważność poszanowaniu środowiska, konkurency[...]
EN Hard and brown coal constitute the majority in energy mix not only in Europe but worldwide. However the energy policy of every country must be based on a triangle of sustainable development targets, giving equal importance to preservation of nature, competitiveness and energy supply security. Develo[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last