Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Górnicze
PL System zbiorczego odprowadzania wód dołowych "OLZA" funkcjonuje od 15 lat, zabezpieczając przed zasoleniem wielu rzek i zbiorników w zlewniach górnej Odry i górnej Wisły. Istotnym problemem przy transporcie wód z różnych kopalń są reakcje chemiczne wód różniących się składem chemicznym. Zachodzące w[...]
EN The system of a cumulative disposal of underground waters "OLZA" has been functioning since 15 years, protecting against extra salinity of rivers and reservoirs'in the catchments of Upper Odra and Upper Vistula rivers. The essential problems connected with transports of waters from different mines c[...]
2
100%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN The problem considered is that of approximate minimisation of the Bolza problem of optimal control. Starting from Bellman's method of dynamic programming, we define the ε-value function to be an approximation to the value function being a solution to the Hamilton-Jacobi equation. The paper shows an [...]
3
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
1999 Vol. 6, nr 9 885-890
PL Omówiono skutki powodzi na obszarze gleb ogrodowych w rejonie Kędzierzyna - Koźla. Dokonano charakterystyki gleb, ich składu chemicznego oraz właściwości namułów na terenach zalanych. Okre ślono warunki i zakres zabiegów niezbędnych do tego, aby na zalane tereny można było wprowadzić rośliny.
EN The effects of inundation on garden soils in Kędzierzyn - Koźle area are discussed. The soils, their chemical constitution and the properties of the aggradate mud in the flooded area are characterized. The conditions and the range of treatments essential for planting the flooded areas are discribed.
4
63%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono zależności do obliczania wydajności wentylacyjnych i prędkości powietrza na wylocie strumienic wyposażonych w dysze de Lavala zasilane sprężonym powietrzem. Podano przykłady stosowania strumienic powietrznych typu UW i SUW na skrzyżowaniu ścian i chodnika wentylacyjnego cele[...]
EN Relationships for ventilation capacity and air velocity calculation at the outlet of jet pumps equipped with Laval nozzles supplied with compressed air are presented. Examples of air jet pumps UW and SUW type use on the crossing of longwall and ventilating roadway for methane hazard fighting are giv[...]
5
51%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2000 nr 5 26-31
PL System zbiorczego odprowadzania wód dołowych z kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i Rybnickiej Spółki Węglowej S.A. zwany systemem "Olza" nie zabezpiecza zachowania norm II klasy czystości Odry z uwagi na niewykorzystanie możliwości retencyjno-dozujących. Na podstawie badań zasolenia rzeki w [...]
EN Requirements related to the 2nd class of the river Oder Cleanliness classification are not provided by system - called 'Olza System' - of inderground water collective disposal from coal mines of Jastrzebie Coal Company, plc and Rybnik Coal Company, plc, becouse provisions of a possible river water s[...]
6
51%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
PL W artykule przedstawiono możliwości i sposób zagospodarowania metanu wydzielającego się podczas prowadzenia eksploatacji. Omówiono rozwiązanie techniczne zastosowane w kopalni "Morcinek". Na podziemny zbiornik metanu zaadaptowano szyb V na poz. 650 m.
EN The article presents possibilities and the way of managemnt of methane liberated during coal exploitation. It discusses technical solutions applied in "Morcinek" mine. Shaft V at horizon 650 m has been tapped onto the underground methane reservoir.
7
51%
Opuscula Mathematica
2014 Vol. 34, no. 4 699--724
EN In this paper a new shape optimization algorithm is presented. As a model application we consider state problems related to fluid mechanics, namely the Navier-Stokes equations for viscous incompressible fluids. The general approach to the problem is described. Next, transformations to classical opti[...]
8
51%
Przegląd Górniczy
PL W rurociągu kolektora "Olza", który odprowadza słone wody z 11 kopalń południowo-zachodniej części GZW, wytrąca się osad związków baru. Osad ten spowodował zwężenie średnicy rurociągu, na niektórych odcinkach nawet o ponad 80%. Artykuł opisuje wyniki badań ciśnień i natężeń przepływu wód, z których [...]
EN Deposit of barium compounds precipitates in the "Olza" collecting pipe which disposes saline waters from eleven mines of the south-west part of the Uppersilesian coal basin. This deposit caused reduction of the pipe diameter o nsome sections even by more than 80%. The paper presents results of testi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last