Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 87
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2008 R. 47, nr 1-2 135--165
PL W artykule zaprezentowano algorytm służący do modelowania warunków i efektów pracy systemu wykorzystującego energię odnawialną zakumulowaną w chłodnych wodach podziemnych przy użyciu pomp ciepła. Przez pojęcie "chłodne wody podziemne" rozumie się wody o temperaturach poniżej 25°C (Bujakowski 2005). [...]
EN This article outlines an algorithm used to simulate the operating conditions and effects of a system utilizing renewable energy accumulated in the cold groundwater, with the use of heat pumps. The term "cold groundwater" is understood to mean waters at temperature below 25°C (Bujakowski 2005). The a[...]
2
100%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2009 R. 48, nr 1 63--79
PL W artykule zaprezentowano skojarzone wykorzystanie dwóch autorskich algorytmów obliczeniowych, w celu doboru optymalnej kompozycji i harmonogramu pracy źródła energii dla kompleksu odkrytych całorocznych basenów rekreacyjno-kąpielowych. Optymalizowaną funkcją celu było osiągnięcie maksymalnej wartoś[...]
EN This paper presents the combined use of two calculation algorithms devised by the author in order to select the optimum mix and operating schedule of energy sources for an open-air all-year swimming and recreation pool complex. The objective function to be optimised was the maximisation of the net p[...]
3
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Opisano model matematyczny wymiany ciepła i masy dla zewnętrznej, odkrytej, całorocznej niecki basenowej. Model opisuje główne naturalne mechanizmy wymiany ciepła i masy, w tym: parowanie/skraplanie wody, konwekcję, opady atmosferyczne, wymianę ciepła z gruntem, promieniowanie słoneczne oraz mechani[...]
EN Energy issues are described concerning utilisation of year-long open swimming pools. A mathematical model for the processes concerning the heat and mass exchange has been worked out and presented. The processes refer directly to the utilisation of such objects influencing the costs and profitability[...]
4
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono zagadnienia energetyczne, związane z eksploatacją całorocznych zewnętrznych basenów odkrytych. Opracowano i opisano model matematyczny służący do modelowania procesów związanych z wymianą ciepła i masy dla tego typu obiektów. Procesy te wiążą się bezpośrednio z eksploatacją tych obiekt[...]
EN Energy issues are described concerning utilisation of year-long open swimming pools. A mathematical model for the processes concerning the heat and mass exchange has been worked out and presented. The processes refer directly to the utilisation of such objects influencing the costs and profitability[...]
5
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Zaprezentowano algorytm służący do doboru kompozycji i harmonogramu pracy hybrydowych źródeł energii. Algorytm służyć może do porównania efektów wykorzystania różnych nośników energii lub różnych urządzeń wykorzystujących ten sam nośnik.Możliwości algorytmu zaprezentowano na przykładach uwzględniają[...]
EN An algorithm is presented for selection of composition and operation schedule of the hybrid energy sources. The algorithm can be used for a comparison of effects concerning the application of various energy carriers or different systems using the same carriers. The possibilities of the algorithm are[...]
6
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Zaprezentowano algorytm służący do doboru kompozycji i harmonogramu pracy hybrydowych źródeł energii. Algorytm służyć może do porównania efektów wykorzystania różnych nośników energii lub różnych urządzeń wykorzystujących ten sam nośnik. Możliwości algorytmu zaprezentowano na przykładach uwzględniaj[...]
EN An algorithm is presented for selection of composition and operation schedule of the hybrid energy sources. The algorithm can be used for a comparison of effects concerning the application of various energy carriers or different systems using the same carriers. The possibilities of the algorithm are[...]
7
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Wybrano i omówiono najistotniejsze do zastosowań technicznych zagadnienia dotyczące wybranych pierwotnych nośników biomasy. Zagadnienia te dotyczą obliczeniowej oceny: zasobów energii możliwych do pozyskania z określonej powierzchni upraw, ekonomicznej opłacalności pozyskania nośników pierwotnych bi[...]
EN Selected essential problems, concerning the technical applications of the chosen primary bio-mass carriers, are presented. The problems deal with the computational evaluation of power resources that are possible to obtain from the determined cultivation areas. The cost-effectiveness of gaining the e[...]
8
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W pracy przedstawiono wstępną analizę techniczną stosowania w warunkach polskich głębokich otworów wiertniczych, pozwalających wykorzystać w celach grzewczych energię geotermiczną. Dla osiągnięcia celu stworzono, wykorzystując metody numeryczne, algorytm umożliwiający określanie parametrów eksploata[...]
EN In Europe there are many heating systems based on the borehole heat exchangers (BHE) and using geothermal heat accumulated in rock formations. Switzerland, which is world leader in this term, has almost 6000 space heating systems based on BHE. Despite wide world experiences in use BHE in Poland does[...]
9
63%
Archives of Environmental Protection
PL Ocena dynamiki procesów związanych z powstawaniem, migracją i deponowaniem cząstek stałych w systemach geotermalnych, powodujących często kolmatację i uszkodzenia otworów i złóż, jest bardzo istotna dla identyfi kacji warunków ich stabilnej i długotrwałej eksploatacji. Cząstki stałe: produkty korozj[...]
EN When identifying the conditions required for the sustainable and long-term exploitation of geothermal resources it is very important to assess the dynamics of processes linked to the formation, migration and deposition of particles in geothermal systems. Such particles often cause clogging and damag[...]
10
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2013 T. 29, z. 1 127--139
PL Woda obiegowa w instalacjach ciepłowniczych musi posiadać odpowiednie parametry fizykochemiczne, uzależnione od wymagań technicznych producentów urządzeń, przez które przepływa. Nie powinna powodować powstawania kamienia kotłowego, pienić się oraz korozyjnie oddziaływać na elementy instalacji. W pra[...]
EN Distribution water that circulates in heating installations must meet certain parameters depending on the technical requirements set by the manufacturers of the equipment through which it flows. It should not cause scaling of boilers, should not corrode parts of the installation and should not foam.[...]
11
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Wody geotermalne to źródło czystej energii. Warto więc wykorzystywać je w sposób racjonalny zwłaszcza w sensie energetycznym i gospodarczym. Jednym z kluczowych czynników, determinujących warunki eksploatacji wód geotermalnych, wielkość wykorzystania energii oraz sposób zagospodarowania wód schłodzo[...]
EN Geothermal waters are a source of clean energy. They should be used in a rational manner especially in energy and economic terms. Key factors that determine the conditions in which geothermal waters are used, the amount of energy obtained and the manner in which cooled water is utilised include wate[...]
12
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W pracy dokonano porównania cen całkowitych zakupu energii cieplnej pochodzącej z ciepłowni geotermalnych i konwencjonalnych, w świetle obowiązujących taryf rozliczeniowych. Cena całkowita ujmuje składnik stały i zmienny kosztów zakupu energii i opłaty przesyłowe. Jednostkowe ceny sprzedaży energii [...]
EN The study compared the total costs of purchase of thermal energy produced from geothermal and conventional heating plants, based on the binding tariffs. Specific sales prices of thermal energy was estimated for a certain range of variation depending of parameters describing the energy recipient (the[...]
13
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 7 267--273
PL Przedstawiono ocenę opłacalności akumulacji ciepła w rozległym systemie przesyłowym, gdzie akumulowane ciepło pochodziło z nośnika odnawialnego, współpracującego ze źródłem konwencjonalnym w ramach hybrydowego systemu energetycznego. W obliczeniach uwzględniono straty przesyłania ciepła oraz opory p[...]
EN Assessement of the cost-effectiveness of the accumulation of heat in a large transmission system were estimated. Accumulated heat derived from renewable media cooperating with conventional sources within the same hybrid energy system. The calculations take into account heat losses during the transmi[...]
14
63%
Przegląd Geologiczny
2013 Vol. 61, nr 11-2 699–-705
EN The paper contains an overview of the technologies used for generation of electricity from low-temperature geothermal energy resources, including an overview of installations in those technologies. The review is focused on the prospective adaptation of the technology under the Polish geothermal ener[...]
15
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2013 R. 52, nr 1 35--43
PL W artykule dokonano porównania cen jednostkowych netto energii cieplnej (w zł/GJ) pochodzących ze źródeł wykorzystujących energie geotermalną i konwencjonalną. Porównania dokonano opierając się na taryfach rozliczeniowych obowiązujących w wybranych przedsiębiorstwach, zajmujących się dostawą energii[...]
EN The article compares the net unit price of thermal energy (in zł/GJ, 1 USD ~3,2 zł and 1 EURO ~4,2 zł) derived from using geothermal and conventional energy sources. The comparison was made on the basis of billing rates in force in selected companies engaged in supplying heat to the public – the ene[...]
16
63%
Przegląd Geologiczny
EN Since January 2010, Mineral and Energy Economy Research Institute of Polish Academy of Sciences in Krakow participates in the implementation of the Project: Geothermal Communities-demonstrating the cascading use of geothermal energy for district heating with small scale RES integration and retrofitt[...]
17
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W artykule zestawiono i porównano taryfy cenowe przedsiębiorstw ciepłowniczych wykorzystujących energię geotermalną oraz wybranych dostawców energii cieplnej pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych. W celach porównawczych, oszacowano dodatkowo koszty produkcji energii cieplnej przez instalację spręża[...]
EN The tables of prices for thermal energy coming from geothermal and conventional energy carriers are discussed and compared in the paper. Additionally, the costs of energy production by an installation based on small capacity compression heat pump are estimated. Thermal energy prices for an final use[...]
18
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W artykule przedstawiono wstępną analizę ekonomiczną wykorzystania instalacji do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Głównym elementem instalacji jest urządzenie działające w oparciu o obieg siłowni Rankine’a z organicznym czynnikiem roboczym (z ang. Organic Ranikne Cycle – ORC[...]
EN In this paper preliminary economic analysis of combined heat and power plant (CHP plant) based on Rankine cycle with organic working medium (Organic Rankine Cycle – ORC) is presented. The analysis was carried on for various working fluids (R22, R134a, R290, R600, R717) and various annual working per[...]
19
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania biomasy do równoczesnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w układach skojarzonych. Ze względu na przewidywaną szeroką skalę zastosowania instalacji rozproszonych o małej mocy szczególną uwagę skupiono na siłowni Rankine’a – predysponowanej w [...]
EN Possibilities of combined heat and power production from biomass are presented. Because of wide scale of possible usage in small scale distributed power units the main focus on the Rankine power unit is collected. The Rankine power units are advisable in such usages. The authors describe main parame[...]
20
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W artykule zaprezentowano wstępne wyniki badań zastosowania autonomicznych rejestratorów temperatury do pomiarów i rejestracji tej wielkości fizycznej w czasie rzeczywistym w warunkach kopalni podziemnej.Autorzy wskazują potencjalne możliwości i korzyści jakie niesie za sobą wykorzystanie rejestrato[...]
EN At the paper preliminary results originate from the autonomous data logger installed in the underground mine are presented. The air temperature was measured and recorded by the data logger at real time. The possibilities and advantage gives by autonomous data logger at arduous duty by the authors ar[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last