Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polityka Energetyczna
2014 T. 17, z. 3 341--354
PL Odzysk odpadów energetycznych przez górnictwo podziemne stanowi największą alternatywę dla ich powierzchniowego składowania, co jest korzystne głównie z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego. W pracy podjęto temat oceny możliwości stosowania odpadu energetycznego, pochodzącego z metody mokr[...]
EN The disposal of coal combustion products in underground mining is the most promising alternative to its surface storage. This paper presents an assessment of flue gas wet desulphurization byproduct (so-called REA-gypsum) mixed with 5, 10, 15, and 20% cement for use in underground mining technologies[...]
2
100%
Polityka Energetyczna
2008 T. 11, z. 1 361-373
PL Popioły lotne są bardzo zróżnicowane pod względem składu chemicznego i mineralogicznego w zależności od rodzaju spalanego węgla, technologii spalania i odsiarczania spalin. Szeroka skala odzysku drobnoziarnistych odpadów energetycznych szczególnie tych, które posiadają własności pucolanowe stwarzają[...]
EN On the basis of measurements of slurries made with ash from fluidized bed and from fly ash without flue gas desulphurization from the power plant "X" and salt mine water from coal mine "Y", which density is equal to 1023 g/dm3, following conclusions can be formulated: 1. Independently to the type of[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 266 185-194
PL Powstawanie odpadów towarzyszy każdej działalności produkcyjnej człowieka. Szczególnie uciążliwe są dla środowiska odpady wytworzone przez energetykę z uwagi na ich masowość oraz niedostatecznie rozwinięte techniki ich gospodarczego wykorzystania w pracach ziemnych czy inżynieryjnych. Rodzaj spalane[...]
EN Creation of waste is accompanying all human activity. Especially arduous for the environment is the waste being produced by the power generation, due to their volume and insufficiently developed technologies of their use in civil engineering and ground works. Type of coal being combusted, technology[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 266 177-184
PL Wykorzystanie odpadów energetycznych w górnictwie podziemnym, oprócz korzystnych efektów dla środowiska naturalnego, jest w niektórych technologiach górniczych, takich jak doszczelnianie zrobów zawałowych, likwidacja zbędnych wyrobisk czy też wykonywanie pasów podsadzkowych, wręcz nieodzowne i powsz[...]
EN Additionally to environmental benefits, the use of waste from power generation became almost necessary and widely used in certain technologies of the underground mining industry. In most cases mining technologies use fly ashes in a form of fly ash - water slurries with eventual admixture of binders.[...]
5
81%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Do konsolidacji górotworu w wyrobiskach górniczych coraz częściej stosowane są dwukomponentowe kleje poliuretanowe. W czasie wtłaczania kleju, w wyniku reakcji polimeryzacji, powstaje produkt utwardzony zwiększający spójność skał wokół miejsca zastosowania. Reakcji tej towarzyszy wydzielanie ciepła [...]
EN The two-component polyurethane adhesives are used more and more frequently for rock-mass consolidation in the mine workings. During forcing of an adhesive into rock-mass, due to reaction of polymerisation, a hardened product is created which increases in a coherence of rocks around a place of applic[...]
6
81%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2008 z. 286 575-588
PL Obszary zrobów poeksploatacyjnych pozostawione bez wypełnienia podsadzką (np. systemy ścianowe zawałowe, filarowo-komorowe itp.) stanowią z jednej strony strefy zagrożone intensywnymi deformacjami powierzchni, a z drugiej obszary występowania pustek podziemnych o znacznej objętości, które mogą zosta[...]
EN Abandoned mining areas where extraction of minerals took place without backfilling (longwall with caving, room & pillar, etc.) represent, from one side, areas of intensified surface subsidence risk, and from the other side, a large volume of underground space, which can be filled up with waste or ot[...]
7
81%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule nawiązano do pierwszej części zagadnienia opisującej metodykę, przebieg badań in situ i ich wyniki oraz wnioski [4]. Zaprezentowano tu wyniki laboratoryjnych pomiarów temperatury wiązania klejów poliuretanowych stanowiących uzupełnienie wykonanych wcześniej badań in situ. Badania, których[...]
EN The paper has been referred to the first part of the problem. The Part 1 presented: a methodology, the underground trials (in situ) and their results and conclusions as well [4]. As a completion of the previously made in situ trials, the results of the lab measurements of bond temperature of the pol[...]
8
81%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 279 125-133
PL O możliwości wykorzystania drobnoziarnistych odpadów przemysłowych w technologiach górniczych decydują ich właściwości. Szczególnie istotna jest zdolność odpadów do zestalania. Muły powęglowe takich właściwości nie posiadają, zatem ich samodzielne wykorzystanie w technologiach górniczych jest trudne[...]
EN Capabilities of utilization of fine-grained industrial waste in mining technologies depend on their specificity. Ability of waste to solidification is of particular importance. Carbon silts do not have such specificity therefore, their independent utilization in mining technologies is problematic. H[...]
9
81%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 250 223-235
PL W energetyce coraz większą aprobatę uzyskuje technologia spalania węgla w kotłach fluidalnych, których zaleta jest spalanie węgla niskokalorycznego, mocno zapopielonego i zasiarczonego. W kotłach fluidalnych powstaje znacznie większa ilość, niż w tradycyjnych, odpadów paleniskowych (odpad denny i po[...]
EN Power industry applies in more and more large scale the technology of combustion of coal in fluidal vessels. Advantage of this technology is that in such a vessel, low calorific, with high sulphur and ash content types of coal might be burned out. In these vessels become into existence larger than i[...]
10
81%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 250 197-208
PL Materiały ścierne odzyskiwane z odpadów szlifierskich mogą być utylizowane w technologiach przedstawionych na rys. 4. flotacja i separacja magnetyczna frakcji metalicznych z odpadów szlifierskich zapewnia uzyskiwanie czystych koncentratów metali i materiałów w produkcji ściernych o czystości powyżej[...]
EN Abrasives recovered form polishing waste might to be utilized as it is shown in Fig. 4. Flotation and magnetic separation of metallic fractions from polishing waste produce very pure concentrates of metals and abrasives, with purity level above 97%. Recovered carbides might to be used in production [...]
11
81%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 250 209-221
PL Każdemu procesowi spalania węgla, również w kotłach fluidalnych, towarzyszy powstawanie odpadów w postaci popiołów i żużli. W kotłach fluidalnych szczególnie dużo, w porównaniu w kotłami tradycyjnymi, powstaje odpadów paleniskowych - odpad denny i pośredni. Jedna z metod utylizacji tego odpadu jest [...]
EN Each process of coal combustion, even in fluidal vessel is associated with emission of waste in the form of fly ashes and slugs. In a fluidal vessel, in contrary to a traditional one,, become into existence large amounts of bottom and medium combustion residues. This waste might be, between others, [...]
12
81%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 258 207-216
PL Muły powęglowe powstające w procesie wzbogacania najdrobniejszych frakcji ziarnowych węgla kamiennego stanowią odpad produkcji górniczej o stosunkowo dużej wartości opałowej. W zależności od kaloryczności muły powęglowe mogą być wykorzystane do produkcji paliwa lub wyrobów ceramiki budowlanej. W art[...]
EN Coal silts being produced in the process of enrichment of the hard coal are the waste from the mining production but they have a relatively big calorific value. Silts can be used for the production of fuels or construction ceramics, depending on their calorific value. The paper presents results of i[...]
13
81%
Wiadomości Górnicze
2015 R. 66, nr 6 349--355
PL W artykule podjęto temat zagospodarowania odpadów z odpylania, powstających w cementowni podczas produkcji klinkieru w wyniku bocznikowania gazów odlotowych z pieca obrotowego, tzw. pyłów z by-passa (CBPD - Cement By-Pass Dust). Ze względu na właściwości chemiczne - wysoką alkaliczność, duży udział [...]
EN The article discusses the subject matter of the management of wastes from de-dusting, generated in a cement plant during production of clinker as the result of bypassing of exhaust gases from the rotary kiln, the so-called by-pass dusts (CBPD - Cement By-Pass Dust). Due to the chemical properties - [...]
14
81%
Górnictwo i Geoinżynieria
2005 R. 29, z. 4 129-137
PL Wykorzystanie odpadów energetycznych w górnictwie podziemnym, oprócz korzystnych efektów dla środowiska naturalnego, stało się w niektórych technologiach górniczych, takich jak doszczelnianie zrobów zawałowych, likwidacja zbędnych wyrobisk czy też wykonywanie pasów podsadzkowych, wręcz nieodzowne i [...]
EN The use of waste from power generation in underground mining, moreover to positive effects for the environment, became necessary and common practice in such a technologies as grouting of gob, liquidation of workings or construction of backfill packs. However, the amounts of power generation waste be[...]
15
81%
Górnictwo i Geoinżynieria
2005 R. 29, z. 4 139-144
PL Likwidacja wyrobisk górniczych, a zwłaszcza szybów, jest zagadnieniem złożonym, szczególnie w warunkach zagrożeń wodnych i gazowych. Niniejszy artykuł dotyczy wieloletnich badań własnych zespołu badawczego nad przydatnością wysokozagęszczonych mieszanin (materiałów kompozytowych) wytwarzanych na baz[...]
EN Liquidation of mining workings, particularly mine shafts represent a complex subject, especially in case of water and gas hazard presence. This paper relates to results of research obtained from many years of experiences collected by the team of researchers on the use of highly densified mixtures (c[...]
16
81%
Wiadomości Górnicze
2015 R. 66, nr 5 289--296
PL Jednym z najbardziej skutecznych sposobów obniżania poziomu zagrożenia pożarami endogenicznymi oraz ograniczenia dopływu metanu do zrobów jest aplikacja mieszanin popiołowo-wodnych do miejsc istniejących lub potencjalnych zagrożeń. Komponentem tego typu mieszanin mogą być również inne odpady mineral[...]
EN One of the most effective ways of reducing the level of spontaneous fires hazard and to reduce the inflow of methane into the gobs consists in the application of ash-water mixtures to sites of existing or potential hazards. Other mineral wastes can also be a component of this type of mixtures. The a[...]
17
81%
Polityka Energetyczna
PL Popioły lotne są bardzo zróżnicowane pod względem składu chemicznego i mineralogicznego w zależności od rodzaju spalanego węgla, technologii spalania i odsiarczania spalin. Zróżnicowanie tych właściwości wśród odpadów energetycznych pociąga za sobą odmienność uzyskanych parametrów mechanicznych zest[...]
EN Differences in chemical and mineralogical properties of power generation waste result in variability of mechanical properties of solidified hydraulic composite mixtures. Conditions of curing: temperature and humidity also influence strongly mechanical properties of solidified hydraulic composite mix[...]
18
81%
Polityka Energetyczna
2011 T. 14, z. 2 317-323
PL W referacie przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości fizykomechanicznych mieszaniny rumoszu solnego, solanki oraz spoiwa wytworzonego z udziałem odpadów energetycznych tzw. UPS. Mieszanina ta może mieć zastosowanie w pracach przy likwidacji wyrobisk podziemnych w górnictwie solnym poprzez ic[...]
EN During mining operations in industrially active salt mines, and also during mining works conducted in relation with reconstruction of mine workings in historical mines, as in "Bochnia" salt mine for example, large amounts of waste material become into existence, in a form of rock rubble or saline wa[...]
19
81%
Polityka Energetyczna
2011 T. 14, z. 2 325-334
PL W referacie przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości fizykomechanicznych hydromieszanin sporządzonych na bazie odpadów energetycznych, a w szczególności popiołów lotnych. Badania wykonano pod kątem zastosowania do wypełniania zapadlisk powierzchniowych wywołanych eksploatacją górniczą. Z uwa[...]
EN Many years of practicing of combustion by-products (UPS) use in form of hydraulic mixtures in underground mining technologies showed that the advantages resulted from these operations fairly exceed related outlays. Nowadays the largest consumers of UPS are mining and building industries. Intensive m[...]
20
81%
Polityka Energetyczna
2010 T. 13, z. 2 377-384
PL W ostatnich latach w górnictwie podziemnym– w tym węgla kamiennego – stosowane są technologie górnicze wykorzystujące na szeroką skalę drobnofrakcyjne odpady energetyczne, a w szczególności popioły lotne. Jednym z kierunków wykorzystania tych odpadów jest likwidacja szybów. Likwidacja szybów jest za[...]
EN Removal of mine shafts is a complex issue especially in terms of existing threats of water and gas. Method of winding shaft and the choice of material depends on the hopper of the excavation, its equipment, the existing horizontal connections to the pits and the extent of inflow. In the event of liq[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last