Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
PL W XIV w. na Śląsku wzniesiono 18 kościołów halowych, w większości były to miejskie kościoły parafialne, pozostałe stanowią: dwie kolegiaty (Wrocław, Głogów), dwa kościoły franciszkańskie, jeden cysterski i dwa kościoły augustiańskie. Najczęściej wzniesione zostały od nowa, a niektóre powstały w drod[...]
EN Eighteen hall churches were erected in Silesia in the 14th c., these were mainly city parish churches, however, there were also: two collegiate churches (Wrocław, Głogów), two Franciscan churches, one Cistercian church and two Augustinian ones. Most often they were new but some were built by way of [...]
2
100%
Architectus
2006 Nr 1(19) 31--41
PL Średniowieczni architekci i budowniczowie wznosili wspaniale budowle, posługując się podczas ich projektowania zasadami geometrii, o których nie pozostawili nam, niestety, wystarczających informacji. Z pewnością zasady te dotyczyły zarówno całości, jak i elementów budowli, a wśród nich - portali. W [...]
EN During the 13th century offset portals underwent many changes: in proportion, shaping of the jambs, and sculptured decoration. In hitherto elaborations attention was generally given to the arrangement of the jambs, and particularly to the sculptured detail of tympanums and capitals. Cosideration was[...]
3
100%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
PL Wiek XIII to okres szybkiego rozwoju architektury sakralnej od wczesnogotyckiej, przez krótką fazę gotyku zwanego klasycznym, do gotyku rozwiniętego w końcu stulecia. Układ halowy otrzymało na Śląsku 9 kościołów parafialnych, 4 kościoły zakonne oraz kolegiata. Kościoły parafialne miały krótkie 3 – 4[...]
EN The 13th century was a period in which we can observe fast development of sacral architecture, starting from early gothic architecture through a short phase of gothic called classical gothic, to gothic architecture developed at the end of the century. A hall design was used to build 9 parish churche[...]
4
100%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
PL Książka Aleksandra Piwka pt. "Architektura kościoła pocysterskiego w Oliwie od XII do XX wieku. Świątynia zakonna białych mnichów" opublikowana została w Pelplinie w 2006 r. Ma ona starannie przemyślany układ, wnosi wiele nowych elementów dotyczących kościoła w Oliwie i jego powiązań z architekturą [...]
EN The book "Architecture of post-Cistercian church in Oliwa from XII to XX century. Monastic church of the white monks", written by Aleksander Piwko, was published in Pelplin in 2006. It has a carefully thought layout and introduces many new elements regarding the church in Oliwa and its connections w[...]
5
100%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
EN The article constitutes a summary of the author's research into 13th century portals. Silesian city, monastery and village churches were decorated with portals with different composition, architectural and sculpture detail and methods of jamb fragmentation. Five types of portals were separated: two [...]
6
100%
Architectus
2014 Nr 1(37) 9--12
PL Kościół wzmiankowany w 1223 r. był trójnawową budowlą, do której w 3. ćw. XIII w. zostały dobudowane dwie zachodnie wieże. Kolejny etap stanowiła przebudowa korpusu nawowego. Jej rozpoczęcie można wiązać ze wzmianką z 1295 r. o ufundowaniu kościoła przez ks. Bolka I. Kościół pełnił funkcję kolegiaty[...]
EN The church first mentioned in 1223 was a three-nave building to which two western towers were added in the third quarter of the 13th century. The next stage constituted the reconstruction of the nave body. It is connected with a mention from 1295 about the act of founding the church by Prince Bolko [...]
7
100%
Architectus
2002 Nr 2(12) 9--24
PL Do XII wieku był stosowany jeden typ portalu uskokowego z kolumienkami [3], [23], [24]. Jego najwspanialszym przykładem jest portal ołbiński we Wrocławiu, pokryty dodatkowo dekoracją rzeźbiarską o motywach geometrycznych, roślinnych, zwierzęcych i postaci ludzkich (ryc. 1). Wiek XIII przyniósł ogrom[...]
EN Perspective portals are portals with widely splayed jambs, which could be formed in various ways. In up-to-date estimations of these portals sculptured forms played the most important role, architectonic forms were less important. An analysis of the architectonic shaping of the portals carried out b[...]
8
100%
Architectus
2004 Nr 1(15) 27--33
PL Spośród blisko stu portali uskokowych, powstałych w XIII w. w budowlach śląskich, w ponad połowie znajduje się strefa głowic wieńcząca ościeża lub tylko głowice nad kolumnami. Stosowano różne typy głowic: kielichowe gładkie, kielichowo-blokowe, kielichowe z dekoracją roślinną oraz talerzowe. Te osta[...]
EN Disk capitals occur in fourteen Silesian churches from the 13th century. Their profiles changed during the century from complex to more and more simple. The moulding of the west portal in the church of St Bartholomew in Trzebnica has a form similar to the disk capitals of the 2n<] quarter of the 13t[...]
9
100%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
PL Artykuł stanowi posumowanie trzech wcześniejszych publikacji o halowych kościołach wznoszonych na Śląsku w kolejnych stuleciach od XIII do połowy XVI w. Przedstawiono zmiany, jakie zaszły w tym okresie w układach przestrzennych bryły i wnętrza, konstrukcji, systemach sklepiennych. Ukazano także deta[...]
EN This article is a summary of three earlier publications about hall churches erected in Silesia from the 13th to the mid 16th c. It presents changes which occurred in this time in spatial designs of the church body, its interior, construction and vaulting systems. It also discusses architectural deta[...]
10
63%
Architectus
PL Pompeo Ferrari urodził się około 1660 r., prawdopodobnie w Rzymie. Kształcił się w Rzymie, gdzie jako młody architekt brał udział w konkursach w Accademia di S. Luca. Dwukrotnie zdobył pierwszą nagrodę-w 1678 i 1681 r. Nic więcej nie wiadomo o jego działalności architektonicznej na terenie Włoch. Pr[...]
EN The Italian architect, Pompeo Ferrari, built six churches and three chapels in Wielkopolska, a province of Poland. He tried to give the sacral buldings a central or central-longitudinal plan which he covered with various vaultings, generally depicted as domes. A description of these vaults in hither[...]
11
63%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
PL W okresie od XV w. do około połowy XVI w. na Śląsku (w granicach historycznych) wznoszono kościoły halowe na obszarze od Gubina do Żor. Posiadały one zróżnicowane układy przestrzenne, podziały wnętrz i sklepienia. Wśród 21 kościołów ponad połowę stanowią kościoły z jednonawowym prezbiterium, o niezb[...]
EN Hall churches were built in Silesia from the beginning of the 13th c. In the 15th c. and until the mid 16th c. 21 hall churches were erected or reconstructed . Most of the reconstructed churches came from the 13th or the beginning of the 14th c. Sometimes it is hard to establish the time and scope o[...]
12
63%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
1999 T. 44, z. 3 105-112
EN During works carried out in 1996 with the aim of protecting the dome of the church of the Philippists Fathers in Gostyń, the upper parts of vaulting buttresses, into which flat iron bars were inserted, were uncrovered. Pompeo Ferrari was the builder of the Gostyń dome. He was an architect educated i[...]
13
63%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
PL Trójnawowe kościoły bazylikowe i halowe miały po kilka wejść do korpusu nawowego, główne wejście otrzymywało najokazalszy portal, a dodatkowe portale były zwykle mniejsze. Skromniejsze portale prowadziły do prezbiterium, zakrystii i wieżyczek klatek schodowych. Ościeża portali umieszczone zostały w [...]
EN The three-aisle basilica and hall churches had several entrances to the aisle corpus, the main entrance received the most impressive portal, whereas additional portals were usually smaller. More modest portals led to the chancel, sacristy and tower staircases. The portals' reveals were placed insid[...]
14
63%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
PL Portale czternastowieczne wykazują duże zróżnicowanie kompozycji i dekoracji. Podstawą była dekoracja architektoniczna. Jej główny element stanowią ościeża o drobnym, urozmaiconym profilowaniu. Osadzone były na cokole, a profilowanie najczęściej przechodziło bezpośrednio do archiwolty. Po bokach por[...]
EN Fourteenth century portals demonstrated differentiated composition and decorations. The basis was architectural decorations. Their main element was represented by reveals with small and varied profiling. They were mounted on a pedestal, and the profiling most frequently ran directly to the archivolt[...]
15
63%
Architectus
2008 Nr 1(23) 29--40
PL Okna w kościołach romańskich miały niewielkie rozmiary. Z powodu znacznej grubości murów ich ościeża były mocno rozchylone, a prześwit wąski. Na początku XIII w. zaczęto je ozdabiać wałkiem, kolumienkami oraz uskokami i guzami na ościeżach. Okna ostrołukowe z pierwszej ćwierci XIII w. różniły się po[...]
EN At the beginning of the 13th century colonnettes appeared in the reveals of small semicircular windows and baguettes in the jamb corners. Similar baguettes decorated the first pointed arch window in Głogów. The oldest tracery composed of two pointed arches and a circle has survived in the Church of [...]
16
63%
Architectus
1999 Nr 2(6) 3--11
PL Perge leży w Pamfilii, 16 km od Antalii, obecnie w pd.-zach. części Turcji. Opuszczone w XIII w. pozostawało nie zamieszkane aż do końca XIX w., gdy ponownie zostało odkryte, wraz z innymi miastami grecko-rzymskimi tej części Azji Mniejszej, przez ekipę badawczą kierowaną przez Karola hr. Lanckorońs[...]
EN Perge lies in Pamfilia in the south-western part of Turkey. It was abandoned in the 13th century and left unoccupied until the 19th century. Explorations were carried out by count Karol Lanckoronski, and after the Second World War they were directed by A.M. Mansel. Most monumental buildings were unc[...]
17
51%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy zaprezentowano oryginalne rozwiązania uniwersalnych struktur kratownicowych, nadających się na podparcia sklepień o założeniu centralnym. Koncepcja konstrukcji zrodziła się z potrzeby konserwacji i napraw sklepień, które zaprojektował włoski architekt P. Ferrari i nadzorował ich budowę w Wie[...]
EN In the work it was presented 3 types of universal rod structures using to support vaultings arched with four-side and eight-side abutment. In setting of typology of rod structures it was imperfed a minimal number of rods in a bow performing geometrical Constance; tautness all proposal supporting str[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last