Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 65
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Górniczy
PL W publikacji przedstawiono rozpoznanie genezy wód i gazów występujących w utworach karbonu kopalni „Pniówek” na podstawie badań ich składu chemicznego i izotopowego. W utworach głębszego karbonu znajdują się wody pochodzące z opadów, które przebiegały, jak się przypuszcza, w etapie infiltracyjnym tr[...]
EN The publication presents the recognition of the genesis of waters and gases occurring in Carboniferous system formations of the “Pniówek” mine on the basis of their chemical and isotopic composition. In formations of the deeper Carboniferous system occur waters originating from precipitations which [...]
2
100%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2013 nr 11 3--7
PL W artykule przedstawiono wyniki kompleksowych badań zawartości chlorowców (Cl, Br, I, F) w wodach słonych i solankach odprowadzanych z kopalń do zlewni górnej Odry. Największe ilości jonu chlorkowego stwierdzono w wodach odprowadzanych z kopalń: „Dębieńsko”, „Knurów-Szczygłowice” ruch Knurów i „Sośn[...]
EN The paper presents the results of comprehensive studies in the content of halogens (Cl, Br, I, F) in salt water and brine discharged from mining facilities to the Upper Oder river basin. The highest concentrations of chloride ion were found in the discharge waters from the following mines: "Dębieńsk[...]
3
100%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 3 125--131
PL W pracy opisano sposoby i metody, jakie w ciągu ponad sześćdziesięciu lat zastosowano, aby ograniczyć negatywny wpływ wód pochodzących z kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Celem było wskazanie pozytywnych osiągnięć z określeniem kierunku prowadzenia dalszych badań i prac nad zagospodarowaniem[...]
EN The article describes the ways and methods which were applied during more than sixty years in order to reduce the negative impact of waters originating from mines in the Upper Silesian Coal Basin. The objective was the indication of positive achievements with the determination of the direction of co[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 407-416
PL Badania wód dopływających z karbonu Górnośląskiego Zagłębia węglowego, a nestępnie ich przepływu w wyrobiskach górniczych wykazały znaczące zmiany w ich składzie chemicznym. Przekształcenia chemizmu wód są wynikiem przebiegu procesów: utleniania minerałów siarczkowych, utleniania związków azotu, roz[...]
EN Waters in the Carboniferous formation of the Upper Silesia Coal Basin are of different origin. Isotope and chemical data allow identification of several types. Studies of chemical composition of mine waters and observations of their inlow into mine workings showed chamges. The changes of concentrati[...]
5
100%
Wiadomości Górnicze
1999 nr 12 507-510
PL Autorka przedstawiła proces przygotowania wody z kopalni "Krupiński" do jej głębinowego zatłaczania w utwory karbonu. Stwierdzono niezgodność w składzie chemicznym między wodą przeznaczoną do zatłaczania z otworu T-3, polegającą na różnicy w zawartości jonów baru i siarczanów. Lokowanie odpadów, g[...]
EN The author presents the process of preparation of water from "Krupiński" mine for its deep re - injection into Carboniferous strata. A disagreement has been determined in chemical composition between the water devoted for re-injecting from T-3 well consisting in a difference in the content of ba[...]
6
100%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2015 nr 10 13--22
PL W publikacji przedstawiono metody wyznaczania pojemności pustych przestrzeni pozostałych w utworach karbonu po eksploatacji węgla, które mogą być wypełnione wodą Na przykładzie zlikwidowanych kopalń „Morcinek” i „1 Maja” zweryfikowano, które ze sposobów oszacowania pojemności wodnej zostały potwierd[...]
EN The publication presents methods for establishing water capacity of empty spaces created as a result of coal extraction and capable of being filled with water. Generally, two such methods are known: the so-called classic that takes into account water capacity coefficient of workings depending on dep[...]
7
100%
Wiadomości Górnicze
2015 R. 66, nr 11 603--604
PL Bar zawarty w solankach kopalnianych wytrąca się, powodując zanieczyszczenie wyrobisk górniczych oraz systemów transportujących wody kopalniane. W artykule przedstawiono koncepcję oczyszczenia wód kopalnianych z tego szkodliwego składnika za pomocą ciekłego siarczanu sodu zamiast dotychczas stosowan[...]
EN Barium contained in the mine brine is being precipitated, causing the pollution of mine workings and mine water transport systems. The paper presents the concept of mine water treatment to get rid of this harmful ingredient with the use of liquid sodium sulfate instead of the its previously used sol[...]
8
100%
Wiadomości Górnicze
2015 R. 66, nr 10 548--550
PL W artykule opisano migrację osadów wytrącających się w wyrobiskach górniczych kopalń i rurach odprowadzających wody z kopalni „Krupiński" na powierzchnię, które zawierają przede wszystkim BaSO4 (baryt). Największe stężenia baru, sięgające 54 %, stwierdzono w osadach powstałych w rurociągach, którymi[...]
EN The article describes the migration of sediments being precipitating in the mine workings and piping draining water from the „Krupiński" mine to the surface, that contain primarily BaSO4 (barite). The largest concentrations of barium, reaching 54 %, was found in the sediment formed in the pipelines [...]
9
100%
Wiadomości Górnicze
2014 R. 65, nr 3 147--152
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wód odprowadzanych ze zlikwidowanych kopalń północnej i wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W wodach tych obserwowane są efekty procesów utleniania i hydrolizy minerałów siarczkowych skutkujące powstaniem kwaśnych wód, które następnie ulegają ne[...]
EN The article presents the results of water discharged from abandoned coal mines of the northern and eastern part of the Upper Silesian Coal Basin. The effects of the oxidation and hydrolysis of sulfide minerals are observed in these waters resulting in the origination of sour waters, which are later [...]
10
100%
Wiadomości Górnicze
2013 R. 64, nr 9 479--482
PL W artykule przedstawiono metody oznaczania chlorowców w wodach, w tym solankach. Wyniki badań zawartości jonu chlorkowego, bromu i jodu w solance z otworu „Korona” w Zabłociu (Strumień) wykazały, że spośród wielu metod ich oznaczania właściwe są metody miareczkowe realizowane różnymi procedurami ana[...]
EN This paper presents methods for the determination of chlorines in the water, including brines. The results of investigations of the content of chloride ion, bromine and iodine in the brine from the „Korona" borehole in Zabłocie (Strumień) show that from among the many methods of their determining th[...]
11
100%
Przegląd Górniczy
PL W kopalni "Morcinek" występują głównie solanki reliktowe oraz wody będące wynikiem mieszania solanki sedymentacyjnej trzeciorzędu z wodą powstałą z infiltracji wód atmosferycznych przed transgresją morską o szacunkowym składzie izotopowym: 82H " -50 %o i 818O" -7,5 %o. Woda z infiltracji w znaczący [...]
EN In Morcinek Colliery occur mainly relic brines as well as waters resulting from mixing of Teriary sedimentary brine with the water created from atmospheric water infiltration befor the sea transgression with the estimated isotopic composition: 52H " - 50 %o and 518O ~ - 7,5 %o. Water from the infilt[...]
12
100%
Przegląd Górniczy
PL Badania jonów siarczanowych w naturalnych wodach dopływających do kopalń południowo-zachodniego obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, a także różnych odpadów energetycznych powstających w elektrowniach, elektrociepłowniach tego regionu (elektrownie: "Rybnik" i "Łaziska", elektrociepłownie: "Cze[...]
EN Research on sulfate ions in the waters inflowing naturally the collieries of the south-west area of GZW and also on varous wastes from power plants, thermal-electric power stations of this region (power plants "Rybnik" and "Łaziska", thermal-electric power stations: "Czechowice-Dziedzice" and "Biels[...]
13
100%
Przegląd Górniczy
PL Prawidłowe funkcjonowanie kolektora "Olza" w warunkach likwidacji kopalń wymaga opracowania optymalnego sposobu ich odwadniania oraz wypełniania pustek poeksploatacyjnych. Do rurociągu kolektora " Olza" powinny być kierowane wody o największym zasoleniu, które zawierają siarczany. Wody naturalne dop[...]
EN Proper functioning of the "Olza" collecting pipe under conditions of mines liquidation requires an optimal way of their drainage and goafs backfilling. The most salty waters containing sulfates should be directed to the "Olza" collecting pipe. The natural waters inflowing the collieries: "Borynia", [...]
14
100%
Przegląd Górniczy
PL Do zlikwidowanej kopalni "Żory" dopływają solanki zawierającej jony baru i praktycznie pozbawione siarczanów. Ich przepływ dj sąsiedniej kopalni "Borynia" oddziałuje ujemnie na jakość wód tej kopalni. Po zamknięciu kopalni "Żory" chemizm solanek ulegał zmianie. Przedostawały się nich okresowo siarc[...]
EN Brines containing barium ions and practically no sulfates flow into the liquidated Żory Mine. The flow next into the neighbouring Borynia Mine where they influence negatively the quality of its waters. After liquidation of Żory Mine the brines chemism changed Sulfates have periodically found their w[...]
15
100%
Przegląd Górniczy
PL Wody ze zlikwidowanej kopalni "Żory" przepływają do sąsiedniej kopalni "Borynia". Po zamknięciu kopalni dopływy stwierdzono w trzech miejscach: do przekopu świerklańskiego na poziomie 588 m, do przekopu Świerklańskiego wschodniego oraz chodnika głównego A na poziomie 713 m. Analiza zmian wielkości p[...]
EN The waters from he liquidated mine "Żory " flow into neighbouring Borynia Colliery. After closing of the mine the inflows have been stated in three places: into the Świerklany drift on the 588 m horizon, into the eastern Świerklany drift and into the main drift A on the 830 m horizon. Analysis of th[...]
16
100%
Przegląd Górniczy
PL Wykonano monitoring wskaźników zanieczyszczeń w wodach płynących rurociągiem kolektora " Olza" w 1998 roku. Analizy wykazały przekroczenie maksymalnych dopuszczalnych wartości: twardości ogólnej, chlorków, sodu, potasu i substancji rozpuszczonych, a także azotu amonowego, baru i boru, określonych dl[...]
EN A monitoring of polution indexes in the waters flowing through the "Olza"collecting pipeline in the year 1998 has been carried aut. The analyses showed exceeding of the maximal values of: total hardness, chlorides, sodium, potasium and soluble substances and also ammonia nitrogen, barium and boron, [...]
17
100%
Przegląd Górniczy
PL Powstawanie kwaśnych wód kopalnianych oceniane jest jako najważniejszy problem hydrogeochemiczny środowiska wodnego na świecie. Kwaśne wody powstają miejscowo (lokalnie) lub w całych rejonach (poziomach) w kopalniach południowo-zachodniego obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Najbardziej Inten[...]
EN Formation of mine acid waters is evaluated to be the most important hydro-chemical problem of the water medium (environment) in the world. Acid waters are formed as well locally as in whole regions (horizons) in the mines of the south-west area of the Upper Silesian Coal Basin. The most intensive pr[...]
18
100%
Przegląd Górniczy
PL Odprowadzanie wód ze zlikwidowanych kopalń zależne jest od budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych, a także od uwarunkowań hydrogeochemicznych związanych z możliwościami wprowadzania wód kopalnianych do wód powierzchniowych. W południowo - zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego[...]
EN Disposal of mine waters from liquidated mines depends on the geological Structure, hydro-geological conditions and also h>dro-geo-chcinical conditions connected with possibilities of bringing mine waters into surface waters. In the south-west part of the Upper Silesian Coal Basin, where the oldest i[...]
19
100%
Przegląd Górniczy
PL Siarczany w wodach kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego' pochodzą z ewaporatów i minerałów siarczanowych różnych epok geologicznych oraz z minerałów siarczkowych, siarki siarczanowej, siarki organicznej zawartych w utworach karbońskich, a także i z siarkowodoru. W południowej części GZW, w zasię[...]
EN Sulfates in the waters of Uppersilesian Coal Basin origin from evaporates and sulfate minerals of various epochs as well as sulfide minerals, sulfate sulfur, organic sulfur contained in the Carboniferous formations and also from hydrogen sulfide. In the southern part of Uppersilesian Coal Basin, wit[...]
20
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL Scharakteryzowano procesy utleniania minerałów siarczkowych oraz procesy ich neutralizacji w wodach kopalni Niwka-Modrzejów. Przedstawiono formy żelaza oraz pochodzenie siarczanów.
EN Dissolution of oxidation products of sulphide minerals and their neutralization in the Niwka-Modrzejów Coal Mine were investigated. Both the iron forms and the origin of sulphur in mine water are discussed.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last