Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy przedstawiono metody obliczeniowe, służące do określania przemieszczeń pionowych gruntu za ścianą obudowy głębokiego wykopu. Zaprezentowano przykład obliczeniowy zastosowania metody analitycznej w połączeniu z metodą elementów skończonych do szacowania sił wewnętrznych w modelowym budynku, w[...]
EN The paper presents the calculation methods used for the analysis of the vertical displacement of the ground behind the wall of a deep excavation. The calculation example of estimation the internal forces in the model building in the direct neighborhood of a deep excavation using the analytical metho[...]
2
100%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Konstrukcje budowlane trwale związane z gruntem, współpracują z nim w zakresie statyki i dynamiki. Odkształcalność gruntu powoduje, że stan naprężeniowo-deformacyjny w budowli zależy od wzajemnej interakcji konstrukcji i podłoża gruntowego. Z drugiej strony, obiekty budowlane wznoszone są etapami, w[...]
EN The paper presents "tracking" model, taking into account the structures and subsoil interaction and stages of the building construction. The presented model, based on the finite element method, was built with the following problems: identification of the components of the model (structure, technolog[...]
3
100%
Materiały Budowlane
2011 nr 1 97-99
4
100%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 6 324-327
PL Podano wyniki badań szkieletowych drewnianych elementów stropowych. Przedstawiono propozycję modelu numerycznego opisującego zachowanie analizowanych elementów. Omówiono analizy porównawcze wartości naprężeń i przemieszczeń według badań eksperymentalnych i analiz numerycznych.
EN The paper include results of experimental tests conducted on light wood framed floor elements. The propose of numerical model describing the behavior of the analyzed floor elements is presented in article. There are presented the comparative analysis of stresses and displacements values derived from[...]
5
100%
Materiały Budowlane
2011 nr 3 70-72
6
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono trójwymiarowy model podłoża gruntowego sformułowany w pewnym wariancie MES, wykorzystujący kąt rozchodzenia się największych naprężeń w podłożu oraz złożoną charakterystykę warstw.
EN Three-dimensional subsoil model based on some variant of FEM has been presented in the paper. This model enables taking account of the angle of main stress propagation and complicated characteristic of subsoil strata.
7
100%
Materiały Budowlane
2005 nr 11 52-55
8
100%
Inżynieria i Budownictwo
2014 R. 70, nr 12 662--665
PL Przedstawiono wyniki analizy porównawczej oceny stanu technicznego budynku w sąsiedztwie głębokiego posadowienia nowego obiektu. Obliczenia sprawdzające konstrukcji wykonano metodą uproszczoną, według instrukcji ITB [1], oraz metodą dokładną (sprawdzając stany graniczne nośności oraz użytkowalności)[...]
EN The paper presents comparative analysis of evaluation of technical condition of the building in the direct neighborhood of a deep foundation. Verifying calculations of structure were performed by two methods: simplified method, according to the instructions of ITB [1], and precise method (assess the[...]
9
100%
Materiały Budowlane
2014 nr 5 63--64
PL W artykule zamieszczono analizę przyczyn nieszczelności zbiorników odpadów paleniskowych w aspekcie wpływów termicznych, przerw dylatacyjnych oraz procesów karbonatyzacji betonu. Badaniom poddano obiekt zrealizowany w formie trzech kwater, gdzie konstrukcję stanowią ściany oporowe wykonane segmentam[...]
EN The paper presents the analysis of the causes of leakage of furnace waste tanks in terms of thermal influences, expansion joints and concrete carbonation process. The research was carried out on the object in the form of 3 chambers where the structure consisted of retaining walls made of segments 20[...]
10
100%
Inżynieria i Budownictwo
2016 R. 72, nr 8 409--413
PL Scharakteryzowano problematykę podatności węzłów szkieletowych konstrukcji drewnianych. Omówiono pracę węzłów w zależności od ich schematu statycznego. Zaprezentowano wyniki badań doświadczalnych węzłów, których celem było określenie wpływu obciążenia zewnętrznego na ich podatność.
EN The paper presents problem of semi-rigidity of the joint in wood light-frame structures. Authors present behavior of joint work due to its static scheme. The results of experimental researches over the joints in wood light-frame structures are presented in the paper. The aim of these experiments was[...]
11
100%
Materiały Budowlane
2017 nr 10 22--24
PL Artykuł przedstawia problemy związane z analizą pracy statycznej szkieletowych konstrukcji drewnianych. Zaprezentowano wpływ podatności materiałowej oraz konstrukcyjnej drewna na sposób pracy wybranych elementów konstrukcji, co przekłada się na pracę całego obiektu. Przedstawiono przegląd badań dośw[...]
EN The paper presents problems related to the analysis of static work of light wood-frame structures. The impact of material and structural flexibility on the behaviour of individual structural elements is discussed because of affect on entire building work behaviour. An overview of the experimental st[...]
12
100%
Materiały Budowlane
2017 nr 10 35--37
PL W artykule przedstawiono metody produkcji, realizacji i eksploatacji szkieletowych budynków drewnianych. Omówiono trzy metody realizacji budynków, konstrukcję elementów i modułów oraz fazy realizacji przemysłowej budynków. Podano również metody analiz obliczeniowych nośności i deformacji. Analizę na[...]
EN Paper presents main directions in the range of production, realization and exploitation of wood-framed buildings with sheathing. Presented are three methods of building accomplishment, construction of components and modules and phase of industrial construction. The methods of numerical analysis of l[...]
13
100%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 20--21
PL W artykule zaprezentowano propozycję sposobu modelowania i analizy struktur niejednorodnych w budownictwie. Model bazuje na metodzie elementów skończonych, znacznie redukując liczbę niewiadomych. Model może być zastosowany przy opracowaniu projektów wzmocnień, napraw i rewaloryzacji konstrukcji.
EN The article presents a modelling and analysis method of non-homogeneous materials in building engineering. Proposed approach significantly reduces the number of unknowns in the finite element model. The model proposed can be used in strengthening design, repairs and revaluation of structures.
14
100%
Inżynieria i Budownictwo
2014 R. 70, nr 11 612--615
PL Omówiono metodę wykorzystania krzywych zaproponowanych w literaturze do opisu deformacji terenu za ścianą obudowy wykopu w układzie przestrzennym. Zaprezentowano przykład obliczeniowy wykorzystania podanej metodologii do oszacowania sił wewnętrznych w modelowym budynku, znajdującym się w zabudowie s[...]
EN The paper presents a method for using deformation curves of the ground behind the wall of a deep excavation in three-dimensional system. The calculation example of estimation the internal forces in the model building in the direct neighborhood of a deep excavation using the specified methodology is [...]
15
81%
Wiadomości Konserwatorskie
2011 Nr 29 70-76
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia rekonstrukcji obronnej cerkwi gotyckiej pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. Problem przedstawiono głównie od strony rekonstrukcji sklepienia gwiaździstego. Na wstępie podano rys historyczny obiektu, okoliczności jego zniszczenia i materi[...]
EN The article presents selected issues from the process of reconstruction of a defensive Gothic Orthodox church dedicated to the Annunciation to the Blessed Virgin Mary in Supraśl. The problem was presented mainly from the angle of reconstruction of the stellar vault. At the beginning a historical out[...]
16
81%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 499-508
PL W pracy przedstawiono badania wpływu drgań drogowych na obiekty budowlane i ich użytkowników w zespole zabytkowym miasta Tykocin. Badaniami objęto 9 budynków o konstrukcji typowej dla zabudowy miasta. Przedstawiono metodykę badań oraz uzyskane wyniki. Następnie podano ocenę wpływu zarejestrowanych d[...]
EN Paper presents investigations of road vibration influence on buildings and their inhabitants in historic town Tykocin. Method of investigations and obtained results are presented. Conclusions coming from evaluation of influence of registered vibrations on buildings on the base of Dynamic Influence S[...]
17
81%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące kształtowania, analiz statycznych i wykonawstwa budynków w konstrukcji lekkiego szkieletu drewnianego. Zaprezentowano rodzaje konstrukcji powiązanej z technologią realizacji budynków. Następnie podano kierunki modelowania statycznego konstrukcji z przykład[...]
EN Selected problems of formation, static analysis and construction of buildings in the light wood-framed technology are presented in the paper. Paper presents different methods corresponding to technologies of construction of the woodframed with sheathing buildings. Modern directions and tendencies in[...]
18
81%
Materiały Budowlane
2013 nr 9 34--35
PL W artykule przedstawiono przegląd stanu konstrukcji nieukończonego budynku wzniesionego w technologii OWT, po ponad 20 latach. Zaprezentowane zostały przykłady zniszczeń elementów konstrukcji oraz złączy. Przedstawiono porównanie wykonania złącza krzyżowego w analizowanym budynku z katalogowym złącz[...]
EN This paper presents an overview of the state of an unfinished building structure raised in OWT technology, after more than 20 years. There were presented examples of the destruction of structural elements and connections. The cross type joint in the analyzed building was compared with typical connec[...]
19
81%
Materiały Budowlane
2013 nr 10 42--45
PL Budynki o konstrukcji szkieletu drewnianego ze współpracującym jedno-lub obustronnym poszyciem są coraz częstszą technologią realizacji budownictwa mieszkaniowego w Polsce i krajach Europy Centralnej. Ta metoda wznoszenia budynków wdrożona wraz z nowymi technologiami wytwarzania elementów konstrukcj[...]
EN Significant number of residential building in Poland and in Central Europe Countries is constructed in the wood framed with sheathing technology. This method of housing construction implemented with new technology of manufacturing creates progressive future for building industry. Solid wood is use i[...]
20
81%
Materiały Budowlane
2013 nr 12 60--62
PL Modułowe segmenty przestrzenne zawierają szkieletowe, drewniane tarcze ścienne i stropowe z współpracującym poszyciem oraz przegrody dachowe, których technologia konstrukcji jest podobna jak w przypadku budynków wielkoelementowych tarczowych. Przewidywanie i określanie nośności elementów konstrukcji[...]
EN Buildings of modular construction shall fulfill all standard and technical requirements corresponding to use and predicted function of building. 3D modular segments contain wood-framed with sheathing wall, floor and roof diaphragms technologically similar to construction of large panel buildings. Pr[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last