Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej
2000 nr 87 77-93
PL W artykule przedstawiono metodykę opracowywania koncepcji modernizacyjnych przemysłowych instalacji energetycznych. Zwrócono szczególną uwagę na systemowy charakter powiązań między instalacją energetyczną, technologicznymi procesami prouakcyjnymi i otoczeniem przedsiębiorstwa. Omówiono szereg szczeg[...]
EN The aim of an energy system in an industrial enterprise is to deliver at a defined place and time, defined amounts of energy carrier of defined form and quality for technological purposes and for the auxiliary departments of the enterprise. The reasons for which the energy system should be modernize[...]
2
100%
Rynek Instalacyjny
2015 Nr 1-2 54--58
PL Znaczący wpływ na stworzenie finansowych systemów wsparcia pomp ciepła jako odnawialnych źródeł energii w UE będzie mieć ich wydajność, wyrażona za pomocą wartości sezonowego współczynnika wydajności grzejnej (SPF). Wartość tego współczynnika przekłada się na ilość przekazanej energii odnawialnej i [...]
EN A significant influence upon the development of the financial support systems for heat pumps as the renewable energy sources in the European Union will be exerted by the level of efficiency expressed in the form of the seasonal performance factor (SPF). The value of that factor finds its reflection [...]
3
100%
Izolacje
4
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2018 Nr 55 67--74
PL Artykuł omawia mniej znane epizody z dziejów warszawskiego pałacu Radziwiłłów przy Krakowskim Przedmieściu w II poł. XVIII wieku. Emigracja właściciela pałacu – Karola Stanisława Radziwiłła oraz nakładanie na jego dobra rosyjskich sekwestrów wojskowych spowodowały, że w pustym pałacu zagościł teatr [...]
EN The article describes the less known episodes from the history of the Radziwiłł Palace in Krakowskie Przedmieście in Warsaw during the 2nd half of the 18th century. The emigration of the palace owner – Karol Stanisław Radziwiłł – and Russian military sequestration put on his estates were the reason [...]
5
63%
Archiwum Energetyki
PL W referacie przedstawiono metodykę opracowania modeli matematycznych systemów energotechnologicznych (SET) i ich wykorzystania w zadaniach optymalizacyjnych. Przedmiotem rozważań są modele deterministyczne ustalonych stanów pracy, a w szczególności możliwości automatyzacji ich zapisu i identyfikacji[...]
EN The problem of mathematical modelling of Energy and Technological Systems (SET) and the application of models for the system optimisation are presented in the paper. The paper considers the deterministic models of steady states of operation. Possibilities of automatic composition and identification[...]
6
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2001 z. 21 223-232
PL W artykule przedstawiono przykład oszacowania prognozy produkcji nośników energii i zużycia paliwa w elektrociepłowni. Oszacowanie zostało wykonane trzema metodami - bez rozważania dyspozycyjności, z założeniem pewnej dyspozycyjności całego układu oraz z uwzględnieniem dyspozycyjności urządzeń podst[...]
EN An example of an estimation of energy production and fuel consumption at a CHP is presented at the paper. The estimation is done in 3 variants - without considering a reliability, with an assumption on a reliability of the whole system, ang considering reliability of basic devices. It is indicated t[...]
7
63%
Biuletyn Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej
1999 nr 86 38-47
PL W artykule dokonano przeglądu metod orientacji grafów dwudzielnych i podjęto próbę oceny możliwości i ograniczeń ich stosowania do automatyzacji procesu modelowania systemów energotechnologicznych. Omówiono algorytmy dekompozycji, przymusowej orientacji, metodę węgierską i algorytm Mankresa. Studium[...]
EN The article is a review of biochromatic graph orientation methods. It i s an attempt to evaluate the possibilities and limitations of using graph theory for the automatisation of mathematical modelling of energy and technology systems. The following methods are discussed: algorithm of decomposition,[...]
8
63%
Rynek Energii
1998 nr 4 15-18
PL Elektrociepłownia Kielce jest głównym dostawcą energii do miejskiego systemu ciepłowniczego w Kielcach. Właściwy rozwój techniczny tego źródła ciepła ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb cieplnych miasta. Wybór kierunków rozbudowy i modernizacji Elektrociepłowni Kielce był jednym z przedmi[...]
EN The Kielce Heat Power Plant is the main supplier of energy to the municipal heating system in Kielce. An appropriate technical development of this source of heat has an essential importance for satysfying the heat needs of the city. The choice of course of extension and modernization of the Kielce H[...]
9
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2005 z. 24 17--24
PL W referacie przedstawiono propozycję szacowania wielkości zapotrzebowania poboru mocy ze źródeł ciepła w warunkach obliczeniowych dla systemu ciepłowniczego jako całości. Przytoczono genezę problemu i jego odniesienia do aktualnie obowiązującego prawa, a także konsekwencje wynikające z nałożonych re[...]
EN The paper presents an approach to estimation of maximum (nominal) heat demand for a district heating system considered as a whole. The description of problem genesis and its application to the current law regulations has been given, as well as the consequences for a prepared model that come from res[...]
10
63%
Rynek Energii
2015 Nr 6 29--34
PL W artykule podjęto próbę oceny ekonomicznych warunków funkcjonowania elektrowni węglowych w systemie elektroenergetycznym Polski w kontekście zmian zachodzących na krajowym rynku energii elektrycznej. Pod uwagę wzięto w szczególności malejącą liczbę darmowych uprawnień do emisji CO2 przysługującą el[...]
EN The article summarizes an assessment of the economic conditions of coal-fired power plants operation in the Polish power system in the lights of changes taking place on the domestic power market. Reducing number of free CO2 emissions allowances granted to the coal fired power plants. development of [...]
11
63%
Nukleonika
EN The HBT radii extracted in pp and pp collisions at SPS and Tevatron show a clear correlation with the charged particle rapidity density. We propose to explain the correlation using a simple model where the distance from the initial hard parton-parton scattering to the hadronization point depends on[...]
12
63%
Instal
2004 nr 9 18--22
13
63%
Energetyka Cieplna i Zawodowa
2018 Nr 2 72--78
PL Jednym z wyzwań stojących przed polską energetyką jest zapewnienie w Krajowym Systemie Energetycznym źródeł regulacyjnych i szczytowych, które zapewnią bezpieczeństwo energetyczne kraju, zwłaszcza w kontekście rosnącego udziału ekologicznych, ale niesterowalnych odnawialnych źródeł energii elektrycz[...]
14
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
PL W artykule przeanalizowano możliwości pozyskiwania i wykorzystania danych dotyczących awaryjności i dyspozycyjności urządzeń zainstalowanych w ciepłowniach i elektrociepłowniach malej i średniej mocy. Dla wybranej elektrociepłowni przeprowadzono analizę dostępnych danych z okresu 14 lat, uwzględni[...]
EN Circumstances of data acquirement and use for reliability and availability of energy devices at small and average boiler houses and CHP plants are presented at the paper. The analysis is done for data collected at a chosen CHP plant during 14 years of operation, and breakdowns and major overhauls ar[...]
15
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 3, z. 22 1103-1110
PL W referacie omówiono metodykę modelowania i przeprowadzania obliczeń bilansujących ustalonych stanów pracy złożonych systemów energotechnologicznych (SET). Istotą prezentowanej metodyki jest skuteczność rozwiązywania zadań bilansowych z użyciem narzędzi numerycznych efektywnie uł[...]
EN The methodology of modelling and computation for steady state conditions of the energotechnological system operation is presented at the paper. The main task of the research is an efficient solution of balance problems, with the help of the numerical tools, which facilitate to import data, automatic[...]
16
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
1999 z. 17 23-38
17
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
1999 z. 17 185-194
PL W referacie omówiono sposób zaopatrywania w energię osiedli wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Przedstawiono ogólne uwarunkowania budowy elektrociepłowni małej mocy. Ich zastosowanie umożliwia zmianę sposobu zasilania w energię osiedli mieszkaniowych. Przedstawiono koncepcję budowy lokalnej el[...]
EN A conventional way of energy supplying for households at s. settiement with multifamily buildings lis discussed in the paper. As an another subject-matter a general conditions of development of smali CHP plant are mentioned. On this background an idea of new way for the settiement supply with energy[...]
18
51%
Dozór Techniczny
2002 z. 3 55--62
19
51%
Nukleonika
EN The effect of hard processes to be encountered in HBT studies at the Large Hadron Collider (LHC) have been studied. A simple simulation has allowed us to generate momentum correlations involving jet particles as well as particles originating from the kinetic freeze-out and to compare them to a simpl[...]
20
51%
Nukleonika
EN The possibilities of ALICE experiment in measurements of particle correlations are estimated by computer simulations. A dedicated software has been created with the aim to study the influence of different experimental factors on the shape of correlation functions and with the intention to serve in t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last