Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Eksploatacji
2009 nr 3 7-17
PL Z mocznika, kwasu fenolosulfonowego, kwasu p-hydroksybenzoesowego i formaldehydu otrzymano nowe segmenty sztywne o zróżnicowanej zawartości jonowych grup karboksylowych i sulfonowych. Z glikolu oligooksyalkilenowego w reakcji transestryfikacji uretanem etylenowym otrzymano trikarbaminian oligooksyal[...]
EN New stiff segments having different carboxylic and sulfonic groups were obtained from urea, phenylosulfonic acid, p-hydroxybenzoic acid and formaldehyde. Oligooxypropylene tricarbamate representing the flexible segments in ionomeric segmented condensation polyurethane was obtained from Oligooxypropy[...]
2
100%
Problemy Eksploatacji
2005 nr 1 145--152
PL Opracowano metodę otrzymywania segmentowych poliuretanów kondensacyjnych i dokonano jej optymalizacji. Z kwasu fenolosulfonowego, mocznika, dikarbaminianów oligoeterowych i formaldehydu otrzymano bezizocyjanianowe poliuretany kondensacyjne w postaci poromerycznych błon. Zbadano wpływ składu ilościow[...]
EN A technology of segmented polyurethanes synthesized via condensation method and its optimization have been presented. Non-isocyanate polyurethanes as poromeric membranes have been obtained from the following substrates: phenosulfonic acid, urea, oligoether dicarbamates and formaldehyde. The influenc[...]
3
63%
Polimery
2002 T. 47, nr 10 706-712
PL Na podstawie zmian właściwości fizycznych (współczynnika załamania światła, lepkości dynamicznej i wartości pH) i oraz analizy spektralnej (IR, :H NMR i 13C NMR) ustalono prawdopodobny przebieg reakcji i strukturę chemiczną produktów powstających w układzie złożonym z mocznika, kwa- j su fenylosulfo[...]
EN On the basis of the changes of physical properties such as refractive index, dynamic viscosity, pH value (Table 1) and spectrum analysis (IR, H-1 NMR and C-13 NMR - Figs. 1-5) a probable reaction course (scheme A) and chemical structures of the products formed in the system consisting from urea (her[...]
4
63%
Polimery
2002 T. 47, nr 5 347-356
PL Przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem segmentowych polieterouretanów kondensacyjnych (SPURK) bez użycia izocyjanianów do ich syntezy. Z dikarbaminianów oli-goeterowych, mocznika, kwasu fenylosulfonowego i formaldehydu otrzymywano SPURK w postaci wodnych zawiesin, z których formowano poromeryc[...]
EN Results of investigation into the production of segmented condensation polyether urethanes (SPURK) without application of isocyanates for their synthesis [formula(I)] were presented. SPURK was obtained from oligoether dicarbamates, urea, phenylsulphonic acid and formaldehyde as water suspensions, fo[...]
5
63%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 9 1747-1750
6
63%
Elastomery
PL Przez polikondensację z formaldehydem związków reaktywnych wobec formaldehydu: a) tworzących segmenty sztywne (mocznik, fenol, melamina i ich pochodne), b) zawierających obok reaktywnych grup karbaminianowych również oligoeterowe segmenty giętkie, otrzymano segmentowe elastomery poliuretanowe (SPURK[...]
EN Segmented condensation polyurethane elastomers have been obtained by polycondensation with formaldehyde compounds reactive towards formaldehyde: a) low molecular (urea, phenol, melamine and their derivatives) giving rigid segments, b) oligomeric - containing apart reactive carbamate groups also flex[...]
7
51%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 8 1422-1427
PL Z żywicy epoksydowej zawierającej 1% montmorylonitu (MMT) i różne ilości (5%, 10%, 15%) poliuretanu kondensacyjnego otrzymano nanokompozyty epoksydowo-poliuretanowe. Oligomer poliuretanowy zsyntezowano z zawierającego segmenty sztywne produktu kondensacji mocznika, kwasu fenolosulfonowego i formalde[...]
EN Com. epoxy resin was modified by addn. of nanosized montmorillonite (1%) and an elastomeric oligourethane resin (5–15%), compounding a oligooxypropylene tricarbamate (soft segments) with a polyurethane made by condensation of PhOH sulfonic acid and urea with CH₂O (hard segments), cured with triethyl[...]
8
51%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2015 Nr 4 95--102
PL Polimetakrylan metylu (PMMA) oraz poliakrylan butylu (PAB) został zsyntezowany i w postaci ciekłego oligomeru został zastosowany do modyfikacji żywicy epoksydowej (Epidian 5). Otrzymano kompozyty zawierające 5%-20% wag. PMMA lub PAB. Przeprowadzono ocenę wpływu zastosowanego modyfikatora na właściwo[...]
EN Poly(methyl methacrylate) (PMMA), and polybuthyl acrylate (PAB) were synthesized and in the form of liquid oligomer applied to modify the epoxy resin (Epidian 5). In result composites containing 5%-20% of PMMA or PAB by weight were obtained. An assessment of the impact of a modifier used on mechanic[...]
9
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Praca zawiera wyniki badań dotyczące wpływu metody dyspergowania glinkrzemianu warstwowego na właściwości nanokompozytów z osnową z żywicy epoksydowej. Zmodyfikowany glinokrzemian warstwowy (oMMT) był wprowadzany do żywicy epoksydowej w postaci 15% dyspersji w dichlorometanie. W badaniach zastosowan[...]
EN The present work investigates the effect of dispergation methods of organomodified montmorillonite (oMMT) on properties of nanocomposite with epoxy resin matrix. The nanoclay was incorporated into epoxy resin as a 15% wt. dispersion in dichloromethane. Two concentrations of oMMT(1% and 5% wt.) were [...]
10
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W opracowaniu przedstawiono sposób otrzymywania poliuretanów kondensacyjnych bez użycia izocyjanianów z uwzględnieniem przykładowych kierunków zastosowań omawianych polimerów. Poprzez amidowanie uretanem etylowym grup hydroksylowych oligooksyalkilenoli otrzymywano karbaminiany oligooksyalkilenowe. W[...]
EN The work presents a method for preparing polyurethanes condensation without the use of isocyanates, including examples of the directions the use of these polymers. By amidation of the hydroxyl groups of urethane ethyl was obtained oligooksyalkylena carbamates. In the reaction of urea and formaldehyd[...]
11
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Epoksydową cykloalifatyczną żywicę Araldite LY 564 poddano modyfikacji, przy użyciu następujących modyfikatorów: nanocząstek NanoBent ZW1, ZR1, ZS1 i modyfikatora polimerycznego kauczuku butadienowo-akrylonitrowego zakończonego reaktywnymi grupami aminowymi (ATBN). Otrzymane kompozycje zostały podda[...]
EN Epoxy resin Araldite LY 564 was modified with butadiene acrylonitrile copolymer terminated with amine groups (ATBN) and NanoBent ZW1, ZR1 and ZS1. Tensile and shear adhesive strength were carried out for obtained hybrid composites. It was shown that the addition of ATBN and NanoBent ZW1 improved the[...]
12
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W niniejszej pracy przedstawiono otrzymywanie i badanie właściwości nanokompozytów epoksydowo-poliuretanowych zawierających glinokrzemian warstwowy (NanoBent ZW1). Nowy bezizocyjanianowy poliuretan kondensacyjny z różną zawartością segmentów sztywnych i giętkich otrzymano z odpadowej gliceryny przy [...]
EN The present work investigates the preparation and properties evaluation of epoxy resin nanocomposites based on polyurethane and organomodified nanocay (NanoBent ZW1). A new non-isocyanate condensation polyurethane containing different amount of hard and soft segments was prepared by using polyglycer[...]
13
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Przygotowano nanokompozyty żywicy poliestrowej nienasyconej zmodyfikowanej Desmocapem 12. Zbadano wpływ modyfikatorów na właściwości żywicy. Stwierdzono, że właściwości mechaniczne żywicy poprawiono przez dodanie modyfikatorów. Maksymalna poprawa krytycznego współczynnik intensywności naprężeń Kc wy[...]
EN Unsaturated polyester resin nanocomposites modified with Desmocap 12 were prepared and tested for their mechanical properties. It was shown these latter were enhanced by the modifiers addition. Maximum improvement of the critical stress intensity factor (about 35% in relation to neat resin samples) [...]
14
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Niniejsza praca przedstawia wyniki badań wpływu zawartości montmorylonitu (MMT) na wybrane właściwości fizyczne wytworzonych kompozytów elastomerowych na bazie kauczuków KER N-29 i Europrene 2845. Analiza opiera się na rezultatach badań uzyskanych w próbie statycznego rozciągania, pomiarze ścieralno[...]
EN The present work investigates the effect montmorillonite (MMT) addition on the physical properties of elastomer nanocomposites based on rubbers KER N-29 and Europrene 2845. Tensile strength, abrasion and resistance to low temperatures of prepared rubber vulcanisates were estimated as function of MMT[...]
15
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Niniejsza praca bada efekt dotwardzania żywicy epoksydowej Epidian 5 modyfikowanej 1% NanoBentem ZR1 i różnymi ilościami bezizocyjanianowego poliuretanu kondensacyjnego (zsyntetyzowany z Rokopolu G1000, mocznika, formaldehydu i kwasu fenolosulfonowego). Przed przystąpieniem do badań fizykomechaniczn[...]
EN The present work investigates the effect of post-curing on the properties of epoxy resin Epidian 5 modified with 1% NanoBent ZR1 and different amounts of condensation nonisocyanate polyurethanes (NIPUR). This latter was synthesized from Rokopol G1000, urea, formaldehyde and phenol sulfonic acid. Pre[...]
16
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Praca zawiera wyniki badań nad modyfikacją żywicy poliestrowej AROPOL M 105 TB za pomocą Nanobentu ZR-1 oraz ftalanu dibutylu (zmiękczacz). Stwierdzono, że maksymalna poprawa wartości naprężenia przy zniszczeniu podczas zginania trójpunktowego wynosiła około 30% przy dodatku 1% nanobentu ZR-1, natom[...]
EN The present study investigates the mechanical propertics of unsaturated polyester resin modified with Nanobent ZR-1 and dibutyl phthalate (plasticizer). It was shown that composition containing 1% ZR-1 exhibited maximum increase of flexural strength of 30% in comparison with unmodified resin. Howeve[...]
17
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Małocząsteczkową żywicę epoksydową Epidian 5 poddano modyfikacji dwoma rodzajami modyfikatorów: NanoBent ZS1 i modyfikator poliuretanowy Desmocap 12. Stwierdzono, że maksymalną udarność odnotowano przy 2% NanoBentu (wzrost o 170% w odniesieniu do czystej żywicy). W przypadku kompozycji modyfikowanyc[...]
EN The present work investigates the properties of epoxy resin Epidian 5 modified with nanobentem ZS1 and polyurethane Desmocap 12. It was shown that, a maximum increase of 170% in impact strength (IS) was obtained with 2% Nanobent. However, IS increased by 200% with 20% of polymeric modifier, while th[...]
18
45%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 12 2505--2508
PL Opracowano nową metodę otrzymywania innowacyjnego nawozu siarkowo-magnezowego, w którym nośnikiem siarki jest siarka elementarna, a nośnikiem magnezu jest wodorotlenek magnezu. Wykonano badania wytworzonego tą metodą zawiesinowego nawozu S-Mg w celu określenia prawidłowości metodyki jego wytwarzania[...]
EN SiO₂, Mg salt and S fines were introduced to an aq. soln. of surfactants and milled at 40°C for 240 min at 600 rpm. The resulting suspension was analyzed for grain size distribution, stability, viscosity and d. as well as for S and Mg contents. The new fertilizer showed similar properties as the com[...]
19
45%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Praca zawiera wyniki badań nad modyfikacją żywicy epoksydowej EPIDIAN 5 przez zastosowanie dodatku poli(metakrylanu metylu) (PMMA) oraz Nanobentów ZS1 i ZR2. Poli(metakrylan metylu) był dodawany w ilości 5, 10, 15% wag., Nanobenty w ilości 1, 2% wag. ZR2 i 1, 2, 3, 4%wag. ZS1. Otrzymano różniące się[...]
EN The present work investigates the modification of epoxy resin EPIDIAN 5 by using poly(methyl methacrylate) (PMMA) and Nanobent ZS1 and ZR2. Poly(methyl methacrylate) was added in an amount of 5, 10, 15% and Nanobents 1, 2% , ZR2 and 1, 2, 3, 4% ZS1. Impact strength, critical stress intensity factor [...]
20
45%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Praca zawiera wyniki badań dotyczące wpływu dodatku krótkich włókien szklanych do żywicy epoksydowej zawierającej glinokrzemian warstwowy w celu otrzymania materiału kompozytowego o polepszonych właściwościach mechanicznych i użytkowych. Włókno szklane wprowadzono do kompozycji w ilości 0,25-2% wag.[...]
EN The present work investigates the effect of short glass fibers incorporation on the properties of epoxy resin modified with montmorillonite aiming at preparing hybrid epoxy composite material with improved mechanical and performance properties. The composites contained 1% w/w of montmorillonite and [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last