Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 53
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 2 101--110
PL Akumulatory energii cieplnej stanowią ważny element w procesie dopasowywania charakterystyki źródła z zmiennym zapotrzebowaniem na energię. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku źródeł niekonwencjonalnych. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na kształtowanie się tego zjawiska jest probabili[...]
EN Thermal energy storage systems constitute an important element in the process of matching an energy source with a receiver of a variable energy demand. This is particularly important in cases of unconventional energy sources. Probabilistic character of the energy source as well as of the process of [...]
2
100%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 8 249--257
PL Akumulatory energii cieplnej stanowią ważny element w procesie dopasowywania charakterystyki źródła z zmiennym zapotrzebowaniem na energię. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku źródeł niekonwencjonalnych. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na kształtowanie się tego zjawiska jest probabili[...]
EN Thermal energy systems constitute an important element in the process of matching an energy source with receiver of variable energy demand. This is particularly important in cases of unconventional energy sources. Probabilistic character of the energy source as well as the process of gathering and s[...]
3
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Niejednorodność przepływu powietrza przez złoże kamienne stanowiące akumulator ciepła obniża sprawność energetyczną sytemu. Ocena ilościowa tego zjawiska realizowana jest eksperymentalnie. Z uwagi na jego złożoność, konieczne jest określenie prędkości względnej powietrza w wielu punktach pomiarowych[...]
EN Non-uniformity of the air flow through a rock used as a thermal storage unit lowers the energetic efficiency of the system. Quantitative evaluation of this phenomenon is performed experimentally. Due to its complexity it is necessary to determine the relative air velocity in a series of measuring lo[...]
4
63%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 7 153-160
PL Akumulatory kamienne energii cieplnej z uwagi na swoja prostotę budowy i możliwość wykorzystania miejscowych złóż są predestynowane do wykorzystania w rolnictwie. Względy ekonomiczne powodują, iż często struktura złoża ma charakter losowy. W pracy został zaprezentowany kolejny, nowy probabilistyczny[...]
EN Because of their simple setup and the possibility of using the local deposits stone heat regenerators are dedicated to wider agriculture. The bed is often randomised due to economical factors. In the paper, another probabilistic mathematical model of the heat exchange has been presented. It takes in[...]
5
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Efektywność wykorzystania kamiennych regeneratorów, a w tym również współpracujących z nimi niekonwencjonalnych źródeł energii zależy między innymi od nierównomierności przepływu powietrza przez złoże. Kontynuując wcześniej podjętą problematykę badawczą autorzy zajęli się tym razem wspomnianym zjawi[...]
EN Utilization efficiency of stone regenerators, including unconventional sources of energy working with them, depends - among other factors - on inequality of air flow through the deposit. Following their research of the phenomenon, authors of this paper investigated a stone storage during the unloadi[...]
6
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W numerze 4/2003 czasopisma "Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" ukazała się publikacja nt. symulacji procesu przepływów ciepła między pomieszczeniami o zróżnicowanej temperaturze wewnętrznej. Autorów interesowała skala zjawiska dla różnych parametrów budowlanych przegród wewnętrznych analizowa[...]
7
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Jednym z warunków poprawnego, rzetelnego oraz zgodnego z poczuciem sprawiedliwości społecznej sposobu podziału indywidualnych kosztów ogrzewania z wykorzystaniem wskazań podzielników lub ciepłomierzy mieszkaniowych jest stosowanie tzw. współczynników redukcyjnych. Tak określa się potocznie, w środow[...]
8
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W ostatnim czasie w prasie fachowej, pojawiło się dużo publikacji poddających surowej krytyce systemy indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników montowanych na grzejnikach lub indywidualnych ciepłomierzy. Zarzuty autorów tych publikacji dotyczą przede wszystkim n[...]
9
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Celem pracy było omówienie podstawowych technik klasyfikacyjnych w kontekście wykorzystania ich w problemach badawczych inżynierii rolniczej. Wskazano wybrane topologie sztucznych sieci neuronowych jako efektywne narzędzia klasyfikacyjne. Dodatkowym efektem przeprowadzonej analizy bylo wytworzenie s[...]
EN The aim of the work was discussion of basic classifying techniques in context of their utilisation in investigative problems of agricultural engineering. The chosen topology of artificial neural networks were showed as effective classifying tools. Creation of the computer system "The neuronal nets -[...]
10
63%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W pracy przedstawiono postepowanie mające na celu zbudowanie algorytmu do numerycznego wytwarzania n-realizacji pola losowego o rozkładzie normalnym. Szczegółowo omówiono problem konstrukcji poziomu zadanej korelacji w poszczególnych węzłach siatki podziału ciągłego zagadnienia dwuwymiarowego. Na ko[...]
EN The paper presents the procedure which aims at the construction of a numeric algorithm of a multidimensional random function generator. As the suggested field of application is agricultural technology, the scope has been limited to functions in the form of a discrete Gaussian random field function ([...]
11
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Jednym z ważnych etapów badania oraz analizy systemów empirycznych jest proces prognozowania, mający praktyczne zastosowanie w szerokim zakresie działalności ludzkiej. W przypadku przewidywania wielkości płodów rolnych mamy do czynienia z szeregiem złożonych bodźców, które w efekcie przekładają się [...]
EN Prediction becomes a very important stage in many activities. In case of expectation crops of chosen agricultural foetuses we deal with a number of stimuli which consequently transform into the end effect. It is clear that the quality of those predictions has a great influence on subsequent stages i[...]
12
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Nowoczesne zarządzanie gospodarstwem rolniczym w głównej mierze bazuje lub będzie bazować na danych przestrzennych. Wykorzystanie do tego celu systemów GIS, które są między innym dostarczycielami tego typu danych, z perspektywy średnich i małych gospodarstw rolnych z uwagi na stopień trudności ich o[...]
EN Modern management of agriculture is based chiefly, or it will be, on spatial data. Using GIS-systems for this purpose, which are, inter alia, providers of this kind of data, from medium and small agriculture farms' perspective are not a good solution since they are difficult to use. Simpler applicat[...]
13
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Kompostowanie jest wysoce złożonym procesem, na który wpływ ma szereg czynników, dlatego badanie jego przebiegu wymaga stworzenia wysoce specjalistycznych stanowisk pomiarowych. Jedną z istotnych wielkości, jakie w sposób znaczący wpływają na przebieg procesu kompostowania jest temperatura, która ch[...]
EN Composting is a highly complex process, which is affected by numerous factors, therefore, study on its course requires highly specialized measuring apparatus. One of the factors which significantly affects the composting process is temperature, which is characterized by both temporal and spatial var[...]
14
51%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 6 165-171
PL Proces badawczy przebiegu kompostowania wymaga gromadzenia różnorodnych informacji charakteryzujących ten proces, pozwalających na jego poznanie i kontrolę. Podjęta przez autorów problematyka badawcza dotycząca identyfikacji stopnia zawansowania procesu kompostowania poprzez analizę obrazu badanej m[...]
EN The research process of composting requires collection of various information characterizing the process, which allow for its learning and control. The research issues taken by the authors concerning the identification of a degree of advance of the composting process by analyzing the image of the co[...]
15
51%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 9 195-200
PL Jednym z istotnych elementów, mającym wpływ na prawidłowe zrozumienie przekazywanej wiedzy z określonych jej obszarów, do których zalicza się między innymi inżynieria rolnicza, jest przejrzysta graficzna reprezentacja omawianej treści. Aktualnie dostępne techniki informacyjne pozwalają na wytworzeni[...]
EN Clear graphic representation of discussed content is one of the vital elements affecting correct understanding of transmitted knowledge from its specific areas, which among other things include agricultural engineering. Currently available information techniques allow to create a complex graphic pre[...]
16
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Efektywność wykorzystania systemów informatycznych tworzonych i stosowanych w sektorze rolniczym jest nie tylko konsekwencją oferowanych przez nie funkcjonalności, ale możliwością wkomponowania ich w pewną spójną całość. Jednym z prostszych sposobów pozwalających na kompleksowe wykorzystanie aplikac[...]
EN The efficiency of the use of computer systems created and utilised in the agricultural sector is not only a consequence of the functionalities offered by them but possibility of putting them into a coherent set. One of simpler ways allowing for the complex use of the application, which often generat[...]
17
51%
Inżynieria Rolnicza
PL W wielu pracowniach naukowych realizowanych jest obecnie wiele nowatorskich projektów naukowo badawczych mających na celu ograniczenie negatywnych skutków występujących w trakcie opryskiwania oraz nawożenia. Dokonuje się to m.in. poprzez tworzenie systemów wczesnego wykrywania chorób roślin, pojawia[...]
EN Many research institutions conduct novel R&D projects designed to limit the adverse impact of crop spraying and fertilization. Some such projects produce systems for early detection of crop diseases, weed growth and other crop hazards. Many apply their findings in practice or stand a good chance of [...]
18
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Transformacja polskiego sektora rolnictwa spowodowała zmiany w funkcjonowaniu sektora usług rolniczych. Po okresie zapaści, obserwujemy od pewnego czasu coraz silniejszy popyt na tego typu usługi, przy jednocześnie wzrastających wymaganiach i oczekiwaniach ze strony potencjalnych klientów. Ekonomicz[...]
EN Transformation of Polish agricultural sector resulted in changes in functioning of the agricultural services sector. After the collapse period, for some time now we have been observing increasing demand for this type of services, with simultaneously increasing requirements and expectations of potent[...]
19
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Skuteczną metodą radzenia sobie ze złożonością systemów empirycznych, które między innymi stanowią przedmiot zainteresowania inżynierii rolniczej jest wieloetapowe i wieloaspektowe modelowanie dziedziny problemowej. Zakres tych działań rozszerza się, jeżeli do celów badawczych chcemy wykorzystać sym[...]
EN The complexity of empirical systems which are among others the subject of interest of agricultural engineering, can be effectively dealt with by means of multi-staged and multi-faced problem area modeling. The scope of these actions widens if we want to use computer simulations realized using the cr[...]
20
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do odwzorowania wielowymiarowych graficznych zbiorów danych jest nieefektywne a nawet wręcz niemożliwe, co może być spowodowane chociażby niejednorodną reprezentacją wielkości w układzie czy rozmiarem wektora tych wielkości. W takich przypadkach wskazane je[...]
EN The use of artificial neural networks for representing multidimensional graphic data sets is ineffective and even not possible, which can be caused for example by heterogeneous representation of the parameter in the system or the size of the vector of these parameters. In such cases it is advisable [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last