Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2006 nr 3 71-76
PL Nie ma wątpliwości, że rozwój cywilizacji, przyczyniając się bezpośrednio do poprawy warunków życia, ma pośredni wpływ na zmianę środowiska naturalnego, powodując w wielu przypadkach znaczne pogorszenie jego stanu. Jednak wprowadzanie do użycia wielu obcych naturze, szkodliwych związków chemicznych [...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 6 72-73
PL Wzrastające zapotrzebowanie na energię oraz rosnące ceny paliw podstawowych zmuszają producentów do poszukiwania paliw zastępczych. W myśl ustawy o odpadach paliwa takie mogą być współspalane z paliwami podstawowymi. Jeśli paliwem zastępczym (alternatywnym) są odpady, to przy uzyskiwaniu powyżej 40%[...]
3
100%
Chemik
PL Dioksyny należą do silnie toksycznych, chlorowanych, aromatycznych związków chemicznych wprowadzonych do pożywienia poprzez zanieczyszczenie środowiska. Dioksyn nigdy celowo nie wytwarzano, a jedynie stanowiły zanieczyszczenie niektórych produktów chemicznych, głownie w agrochemii. Ich źródłem są ró[...]
EN Dioxins and Polychlorinated biphenyls (PCB) are a group of highly toxic, halogenated organic compounds that get into our food from the environment. Dioxins have never been produced intentionally but are formed as unwanted by-products in a variety of industrial processes as for instance chlorinated p[...]
4
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2007 nr 4 80-84
PL Autor omawia zagadnienie współspalania odpadów z węglem kamiennym w cementowniach przy wytwarzaniu klinkieru cementowego i podaje charakterystykę procesu technologicznego produkcji klinkieru w odniesieniu do możliwości powstawania dioksyn. Wzrastające bowiem zapotrzebowanie na energię oraz rosnące c[...]
5
100%
Analityka : nauka i praktyka
2001 nr 1 13--17
PL Jedną z metod zapobiegania wzrostowi emisji dioksyn do środowiska jest poszukiwanie i uszczelnianie źródeł emisji. W tym celu niezbędne są właściwe metody kontroli zawartości dioksyn w strumieniach spalin, ścieków, pyłów i odpadów uwalnianych do środowiska, a także niektórych produktów przemysłowych[...]
6
100%
Analityka : nauka i praktyka
2001 nr 2 4--10
PL Jedną z metod zapobiegania wzrostowi emisji dioksyn jest poszukiwanie i ograniczanie źródeł ich powstawania. W tym celu niezbędne są właściwe metody kontroli zawartości dioksyn uwalnianych do środowiska. Ponad 90% masy dioksyn dostaje się do organizmu człowieka wraz z pożywieniem. Stąd żywność i pół[...]
7
100%
Analityka : nauka i praktyka
2001 nr 3 7--11
PL Oznaczanie stężenia dioksyn w próbkach prowadzi się przy wysokim stopniu wzbogacenia substancji oznaczanej, z równoczesnym usunięciem dużej liczby związków organicznych utrudniających identyfikację. PCDDs i PCDFs występują w większości badanych próbek na poziomie pikogramowym, przy jednoczesnej obec[...]
8
100%
Analityka : nauka i praktyka
2001 nr 4 30--34
PL Coraz częstsze przypadki zanieczyszczania żywności produktami przemysłowymi oraz coraz większe zanieczyczenie środowiska wskazuje na konieczność stworzenia programu kontroli jakości środków spożywczych pod względem zawartości dioksyn.
9
100%
Analityka : nauka i praktyka
2002 nr 1 21--28
PL Spektrometria mas z wielostopniową fragmentacją cząsteczki jest nową metodą w oznaczaniu dioksyn i stanowi alternatywę dla wysokorozdzielczej spektrometrii mas.
10
63%
Chemia Analityczna
PL Opisano metodę oznaczania polichlorowanych dibenzodioksyn i dibenzofuranów PCDDs i PCDFs) z zastosowaniem szybkiego wzbogacania i oczyszczania próbek olejów mineralnych za pomocą adsorpcji na węglach aktywnych i selektywnej desorpcji toluenem. W metodach oznaczania PCDDs i PCDFs na poziomie ng kg 1,[...]
EN An analytical procedure for the preconcentration and purification of mineral oil samples for the determinaťion of PCDDs and PCDFs was described. PCDDs/Fs recovery level was over 95%. Limit of detection of the proposed method was of 10 ng kg 1 with respect to a single congener* of PCDDs and PCDFs. Th[...]
11
63%
Chemik
2014 Vol. 68, nr 6 524--527
PL Przeprowadzono oznaczanie izomerów α-, β- i γ-heksabromocyklododekanu w przemysłowych próbkach polistyrenu spienionego oraz w tkance mięsnej ryb z gatunku łososia, przy użyciu techniki rozcieńczeń izotopowych w chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas. W próbkach przemysłowych zanoto[...]
EN The determination of hexabromocyclododecane isomers, α-, β- and γ, in industrial expanded polystyrene foams and fish tissue samples by sensitive isotope dilution technique in liquid chromatography – mass spectrometry were performed. In industrial samples γ -HBCD was the most abundant while in fish s[...]
12
63%
Analityka : nauka i praktyka
2015 nr 2 46--50
PL W niniejszej pracy opracowano metodę pasywnego pobierania formeldehydu z powietrza oraz nową metodę oznaczania formaldehydu przy użyciu fenylohydrazyny jako odczynnika derywatyzującego.
13
63%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2012 nr 11-12 6--8
PL O problemie występowania dioksyn w środowisku i przyrodzie, technikach analitycznych oraz przyszłości w badaniach nad związkami niebezpiecznymi z dr. hab. inż. prof. Politechniki Krakowskiej Adamem Grochowalskim rozmawia Elżbieta Kowacka.
14
63%
Analityka : nauka i praktyka
2016 nr 1 82--86
PL Formaldehyd należy do grupy zanieczyszczeń najczęściej występujących zarówno w powietrzu zewnętrznym, jak i wewnętrzynym. Ze względu na jego działanie kancerogenne i drażniące, a także ze względu na powszechność występowania formaldehydu w powietrzu nalezy poświęcić więcej uwagi monitorowaniu stężeń[...]
15
63%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Omówiono metody przygotowania próbek do analizy ze szczególnym uwzględnieniem technik ekstrakcji i oczyszczania próbek. Zaprezentowano techniki chromatografii gazowej i cieczowej stosowane do oznaczania heksabromocyklododekanu. Przedyskutowano problemy oznaczania tego związku w próbkach żywności.
EN Methods of sample preparation with a particular emphasis on extraction and purification techniques are described. Gas and liquid chromatography techniques applied for the determination of hexabromocyclododecane are presented. Issues relating to the determination of this compound in food samples are [...]
16
63%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 10 1880--1883
PL Podano charakterystykę i korzystne działanie pestycydów neonikotynoidowych w ochronie upraw oraz zwrócono uwagę na aspekt ich toksycznego oddziaływania na pszczoły miodne i problem zanieczyszczenia miodu. Przedstawiono techniki ekstrakcji neonikotynoidów z miodu i metody chromatograficznego oznaczan[...]
EN Residue of 5 neonicotinoids were sepd. from honey by extn. with CH₂Cl₂ at room temp. and studied by liq. chromatog. in MeCN soln. The detn. coeffs. were higher than 99%. Degree of analyte recovery was higher than 73%.
17
63%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Opracowano i porównano dwie metody izolowania heksabromocyklododekanu z matrycy próbek żywności zawierających tłuszcz techniką chromatografii wykluczania. Badano roztwory wzorcowe oraz ekstrakt tkanki łososia. Dobrano rozpuszczalniki do elucji składników próbki ze złoża Bio-Beads S-X3. Badania wykaz[...]
EN Two methods of isolation of hexabromocyclododecane from fat matrix by using size exclusion chromatography were developed and compared. Standard solutions and salmon tissue extract were investigated. Solvents were chosen for the elution of sample components from the Bio-Beads S-X3 beads. Studies have[...]
18
51%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Przestawiono wyniki badań z zakresu oznaczania polibromowanych bifenyli (PBB) w wybranych próbkach żywności zawierających tłuszcz. Próbki analizowano metodą chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD). W celu wydzielania PBB z matrycy tłuszczowej zastosowano sorbent Bio-Beads[zast[...]
EN The results of research on the determination of polybrominated biphenyls (PBB) in selected samples of food containing fat are presented. The samples were analyzed by gas chromatography with electron capture detection (GC-ECD). In order to separation of PBB from the fat matrix sorbent Bio-Beads[regis[...]
19
51%
Acta Chromatographica
2006 No. 17 222-232
EN Dialysis with a low-density polyethylene semipermeable membrane (SPM) is an efficient means of removal of lipids in the determination of bioaccumulative, persistent, halogenated organic compounds. In this study an SPM was used for preconcentration of polybrominated diphenyl ethers (PBDE) from food s[...]
20
51%
Acta Chromatographica
2006 No. 16 38-47
EN Gas chromatography–mass spectrometry and gas chromatography with electron-capture detection have been investigated for analysis of per-sistent chlorinated aromatic compounds in the aquatic environment. A ran-ge of polychlorinated veratroles, guaiacols, and catechols produced during pulp bleaching an[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last