Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 101
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektro Info
2013 nr 7-8 26--29
PL Wielosilnikowe napędy dużych mocy z silnikami indukcyjnymi zasilanymi napięciowymi przemiennikami częstotliwości często występują w konfiguracji typu master-slave (M-S). W publikacji autor omawia właściwości wykonanych w Polsce napędów M-S współpracujących zarówno ze sztywnym, jak i elastycznym wałe[...]
EN Multi-motor drives with Variable Frequency Converters (VFC) have usually a Master-Slave (M-S) configuration. In this paper author presents the big power M-S drives made in Poland where VSC are supplied with low voltage power network and drives are loaded with inflexible and flexible transmission sha[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2007 R. 83, nr 10 112-115
PL Napięciowe przemienniki częstotliwości zasilane z sieci izolowanej IT mogą wytwarzać duże przepięcia w sieci zasilania wskutek wysokoczęstotliwościowych prądów upływu doziemnego. Minimalizowanie tych przepięć jest możliwe poprzez stosowanie pojemnościowego filtru EMC połączonego z obwodem pośrednim [...]
EN Low Voltage Frequency Converters (VFCs) for ac drives supplied from Isolation Terra (IT) mains can produce voltage spikes in the supplying mains. The spikes are minimalized by earthed electromagnetic compatibility (EMC) filter which is built in intermediate circuit of VFC. In adjustable frequency dr[...]
3
100%
Elektro Info
2006 nr 10 78-82
4
100%
Elektro Info
2012 nr 5 60-63
PL Do zasilania urządzeń elektrycznych w górnictwie stosuje się sieci elektroenergetycznej w układzie zasilania IT, w którym punkt neutralny transformatora jest izolowany od ziemi. Wytwarzane w falowniku przyłączonym do transformatora zasilającego napięcie zaburzeń do-ziemnych jest przyczyną odkształce[...]
EN Mining networks used in electrical drives based on ungrounded power networks type IT. Generated in inverter a common mode voltage is a major case of a power supply voltage deformation and high frequency currents in a protection wire. Main goal of presented searches was conduct grounding currents wit[...]
5
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Artykuł zawiera przykład tworzenia modeli jakościowych i ilościowych dla wybranego złoża piasku przy pomocy oprogramowania GeoStar/Goplan. Pokazano strukturę danych informacji o złożu, sposób ich wykorzystania do tworzenia map izoliniowych, obliczania zasobów geologicznych całego złoża oraz w rozbic[...]
EN Article contains example of creating qualitative, and quantitative models for example field of sand using Geostar/Geoplan computer programs. The data structure of field informations, the way of creating isolinear maps, and calculating resources of all field, or for each exploitation level separately[...]
6
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 9 361-365
PL Powierzchniowe węglowe przenośniki taśmowe to maszyny górnicze powszechnie wykorzystywane w przemyśle górniczym i wydobywczym, które zużywają do 10% energii elektrycznej w kopalniach węgla brunatnego. Zwykle stosowane są w Polsce przenośniki węglowe o stałej prędkości taśmy. Poprzez zastosowanie now[...]
EN Nowadays surface mobile conveyor belts are used commonly in mine industry and consumed up to 10% of total lignite mines' electrical energy. In Poland, conveyors with constant belt speed are typically used. About 50% of these energy consumption is possible to save by usage a new techniques in solutio[...]
7
100%
Elektro Info
2007 nr 9 86-92
8
100%
Elektro Info
2011 nr 7-8 24-29
9
100%
Elektro Info
2008 nr 12 46-51
10
100%
Elektro Info
2010 nr 7-8 26-32
PL W artykule analizowany jest wpływ napędów z niskonapięciowymi przemiennikami częstotliwości dużych mocy zasilanych z sieci nieuziemionych, typu IT, na napięcie zasilania. Prądy upływu, które płyną przez doziemne pojemności pasożytnicze, powodują zaburzenia fazowych napięć zasilających. Negatywne sku[...]
11
100%
Elektro Info
2008 nr 7-8 40-44
12
100%
Pomiary, Automatyka, Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2009 nr 2 30-32
PL W artykule analizowany jest wpływ napędów dużych mocy z przemiennikami częstotliwości zasilanymi z sieci izolowanych, typu IT, na kształt fazowych napięć zasilania. Prądy upływu, które płyną przez doziemne pojemności pasożytnicze powodują odkształcenie fazowych napięć zasilania. Negatywne skutki prą[...]
EN Nowadays powers of low voltage frequency converters are more then 1MW. High frequency parasitic currents flows in drive protection installation even frequency converters are fed isolated from ground power systems (IT mains). These currents flows via parasitic grounding capacitances and as result pha[...]
13
100%
Elektro Info
2009 nr 10 63-70
14
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
1998 nr 55 29-47
PL W pracy przedstawiono główne aspekty Metody Oddziaływania na Środowisko EAM (Environmetal Assessment Method) opracowanej w Ośrodku Badawczym Budownictwa (BRE - Building Research Establishment) w Garston w Wielkiej Brytanii. Przedstwiono główne sposoby oddziaływania budownictwa na środowisko naturaln[...]
EN The paper presents main points of the British method EAM (Environmental Assessment Method) developed in BRE (Building Research Establishment) in Garston, UK. Some of the main environmental issues in relation to buildings presented here are: the impact of buildings on global pollution, the impact of[...]
15
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2000 nr 5 217-219
PL Regionalny system innowacji. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej. Rozwój telekomunikacji.
EN "New economy" in the development strategy for Pomeranian province. Regional system of innovations. The development of small and medium companies sector. An increase of attractiveness for investment. Development of telecommunication.
16
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2000 nr 2 44-46
17
100%
Fasciculi Mathematici
1999 Nr 29 139-147
EN The paper gives a theorem on the indefinite integral of H-almost periodic function and a theorem on approximation of an H-almost periodic function by means Steklov functions.
18
100%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
2015 Vol. 19, No 4 419--428
EN The paper reviews the methods used for retrieval of information and services. The selected approaches presented in the review inspired us to build retrieval mechanisms in a system for searching the resources stored in the C2 NIWA repository. We describe the architecture of the system, its functions [...]
19
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule przeanalizowano wpływ napędów z niskonapięciowymi przemiennikami częstotliwości dużych mocy, zasilanymi sieciami nieuziemionymi, na napięcie zasilania. Prądy bowiem upływu, które płyną poprzez doziemne pojemności pasożytnicze powodują zaburzenia fazowych napięć zasilania. Negatywne skutki[...]
EN The article features an analysis of the impact of drives with low-voltage high-power frequency converters, powered by non-grounded networks, on voltage supply. The leakage currents which flow through earth parasitic capacities cause disturbances of phase voltage supply. Negative impact of leakage cu[...]
20
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Niskonapięciowe przemienniki częstotliwości są wykorzystywane w napędach przenośników węglowych o regulowanej prędkości taśmy. Ich moce przekraczają 1 MW. Napędy z przemiennikami częstotliwości zasilanymi z sieci izolowanych, typu IT, powodują występowanie prądów upływu doziemnego o dużych częstotli[...]
EN Low voltage frequency converters are used in the drives of coal conveyors with adjustable speed of a belt. Their power rates are higher than 1MW. The drives which contain the frequency converters supplied from unearthed networks of type IT cause a passage of an earth leakage current with high freque[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last