Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 86
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 257-264
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów przemieszczeń pionowych powierzchni terenu w przypadku wielowarstwowej eksploatacji pokładu węgla. Obserwacji wykonane na kilku liniach pomiarowych pozwoliły na weryfikację obliczeń prognostycznych i uwzględnienie dynamiki przesuwającego się frontu ścianowego[...]
EN The paper presents measurement results of vertical displacements of the surface in the case of multi-layer exploitation of coal seam. Observations carried out on several measurement lines allowed to verify prognostic calculations and take the dynamics of the moving wall-front into consideration.
2
63%
Studia Geotechnica et Mechanica
2013 Vol. 35, nr 1 143--156
EN This article presents the impact of the retreat mining (i.e., involving an intended collapse of the excavation roof, subsequent to extraction) on the subsidence of the ground surface. The analysis was carried out for two areas of coal underground mining located in the Upper Silesian Coal Basin (Górn[...]
3
63%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 7 38--47
PL Roboty eksploatacyjne, szczególnie w kopalniach węgla kamiennego, wiążą się z ciągłymi zmianami sytuacji górniczej w złożu. Wykonywanie kolejnych wyrobisk a jednocześnie likwidacja innych, czy też wybieranie następnych parceli wraz z eksploatacją pokładów niżej leżących, prowadzi do dynamicznych zmi[...]
EN Exploitation operations, particularly in hard coal mines, are accompanied by continuous changes of mining conditions in the deposit. Driving of successive mine workings and concurrent liquidation of previously exploited ones, or extraction of next plots with concurrent exploitation of seams located [...]
4
63%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2010 nr 10 3-9
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów górotworu, które wystąpiły podczas eksploatacji pokładów węgla w 2009 roku, na obiekty powierzchnie zlokalizowane w obszarze górniczym KWK "Rydułtowy-Anna". Do analizy posłużyły pomiary prędkości drgań gruntu wywołane wstrz[...]
EN The article sets forth the research findings of effects of high-energy shocks of rock mass on ground objects located in the mining area of KWK "Rydułtowy-Anna" which occurred in the course of coal-bed mining in 2009. The analysis of these effects was possible thanks to speed measurements of ground v[...]
5
63%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL Prowadzenie robót górniczych powoduje naruszenie pierwotnego stanu naprężeń w górotworze. Bezpośredni wpływ na stateczność wyrobisk górniczych ma stan naprężenia, jaki panuje w górotworze wokół wyrobiska, a zwłaszcza koncentracja naprężeń w bezpośrednim sąsiedztwie konturów danego wyrobiska. W wynik[...]
EN Conduction of mining works results in disturbance of the initial state of stress in the orogenic belt. State of stress in the orogenic belt surrounding excavation, especially concentration of stresses in the nearest vicinity of the contours of given excavation, affects directly stability of mining e[...]
6
63%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1998 R. 22, z. 2 121-131
PL W artykule podano metodę prognozowania wskaźników deformacji powierzchni terenu górzystego poddanego wpływowi eksploatacji górniczej. Wykonana prognoza przemieszczeń i odkształceń według proponowanej metody oraz według teorii S. Knothego została zweryfikowana na konkretnym przykładzie. Wyniki oblicz[...]
EN In this paper based on the analyse surreys of the influence of underground mining on the mountainous surface, authors present the characters of the surface displacement strain in that condition. The calculate method of prospecting for surface displacement strain caused by underground mining in mount[...]
7
63%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2010 nr 9 3-11
PL Artykuł zawiera wyniki badań wykorzystanych dla oceny stateczności, a uzyskane w wyrobiskach korytarzowych zlokalizowanych na różnych głębokościach. Wykonanie obliczeń numerycznych pozwoliło na określenie różnych stref spękań dla wyrobisk będących na głębokościach 700, 1000 i 1300 m. Dla rzeczywisty[...]
EN The article contains the research findings used to appraise stability, and achieved in the dog headings located at the different depths. The implementation of numerical calculations allowed the various rock fissuring zones for dog headings being at the depths 700, 1000 and 1300 meters to be determin[...]
8
63%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2009 nr 10 8-14
PL Artykuł zawiera wyniki badań pozwalających określić strefy zagrożenia deformacjami obudowy wyrobiska przyścianowego, które wystąpią po rozpoczęciu eksploatacji analizowanego pokładu. Z przeprowadzonej oceny stanu wyrobiska wynika, że podjęte działania w zakresie wzmocnienia wybranych odcinków chodni[...]
EN The article presents the test results that allow the determination of the zones threatened by the support deformations in longwall excavations that occur after the commencement of the extraction in the analyzed seam. The performed assessment of the excavation condition showed that activities underta[...]
9
63%
Wiadomości Górnicze
PL Artykuł stanowi przyczynek do znajomości procesów geomechanicznych, zachodzących podczas eksploatacji pokładów systemem ścianowym w kopalniach węgla kamiennego. Autorzy poruszają istotny problem zasięgu strefy spękań wokół wyrobiska przyścianowego w zależności od odległości rozpatrywanego przekroju [...]
EN The article constitutes a contribution to knowledge of geomechnical processes taking place during extraction of seams by Iongwall system in hard coal mines. The authors touch the essential problem of the range of fractures zone around the working adjacent to the Iongwall depending on them discussed [...]
10
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2001 Vol. 8, nr 12 1269-1276
PL W pracy badano całkowitą aktywność promieniowania [Beta] spopielonych słoi drzewa iglastego (świerk pospolity, Picea abies) w kolejnych rocznych przyrostach. Badany materiał pochodził z terenu województwa opolskiego. Zróżnicowane aktywności [Beta]-promieniotwórcze poszczególnych słoi mają najprawdop[...]
EN A grass beta activity of incinerated wood-rings of spruce erom consecutive year growths was measured. The examined tree was taken from the area of Opole Province, Poland. Various levels of the beta activity of the investigated wood-rings samples probably result from different values of the radioacti[...]
11
63%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Duża głębokość, strefy uskokowe i wpływy krawędzi eksploatacyjnych powodują określone trudności w doborze obudowy projektowanego wyrobiska korytarzowego. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń parametrów obudowy dla wyrobiska znajdującego się na głębokości 1050 m, mającego długość 2440 m, a projek[...]
EN Considerable depth, fault zones and influences of exploitation edges cause particular problems of a proper support selection in a designed heading. The paper presents calculation results of support parameters for the heading located at the depth of 1,050 m. The 2,440-meter long heading is planned in[...]
12
63%
Archives of Mining Sciences
PL Wiercenie otworów w pokładzie węgla symuluje w małej skali proces drążenia wyrobiska górniczego. Uwzględniając powyższe, podjęto badania parametrów zagrożenia zjawiskami gazogeodynamicznymi w caliźnie węglowej podczas wiercenia otworów badawczych. W ramach badań w trzech chodnikach kopalni "Zofiówka[...]
EN In the paper the measurement results of gasogeodynamic phenomena hazard obtained during the drilling of testing bore-holes in the dog headings of the "Zofiówka" Coal Mine were presented. As a part of research the mesurements of methane desorption intensity using coal cutting samples, the measurement[...]
13
63%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2002 nr 2 6-12
PL Artykuł zawiera wyniki badań warstw stropowych uzyskane podczas pomiarów endoskopem otworowym w rejonie skrzyżowania wyrobisk korytarzowych. Metoda ta pozwala precyzyjnie określić wysokość strefy spękań wokół wyrobisk górniczych, co potwierdzono badaniami laboratoryjnymi.
EN The article contains the results of research work done on the roof rock layers, obtained in the course of measurements made with a bore-hole endoscope in the gallery crossing area. The method applied allows for precise determining of the height of the cracking zone around the mine workings which has[...]
14
63%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2002 nr 6 8-12
PL W niniejszym artykule przedstawiono analizę stanu naprężenia, wytężenia i przemieszczenia wokół wyrobiska wykonanego w samodzielnej obudowie kotwowej. W obliczeniach numerycznych uwzględniono zmianę kąta nachylenia warstw skalnych w przekroju poprzecznym wyrobiska dla: 0 °, 10°, 20° i 30°.
EN In this article presented is a study of the stress and effort state as well as the dislocation around the gallery working made with an autonomous rock-bolt support system. In numerical calculations made taken into account has been a change of the angle of inclination of rock layers in the gallery [...]
15
63%
Archives of Mining Sciences
PL Artykuł dotyczy wpływu eksploatacji górniczej prowadzonej w rejonie filara szybowego na naprężenia w otoczeniu szybu. Praca zawiera wyniki pomiarów przemieszczeń pionowych i poziomych, jakie uzyskano w trzech szybach w długim czasie eksploatacji okołofilarowej. Wykonana ocena stateczności górotworu [...]
EN The paper deals with the influence of mining exploitation, carried out in the area of the shaft pillar, on the stress around the shaft. The paper also presents the results of measurements of vertical and horizontal dislocations in three shafts in the vicinity of which mining had taken place for some[...]
16
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 1-B 195--202
PL W artykule przedstawiono wybrane czynniki wpływające na proces projektowania i realizacji obiektu geotechnicznego jakim jest tunel drogowy. Ze względu na charakter obiektu niezbędne staje się dokładne rozeznanie warunków geologicznych i własności ośrodka skalnego. Badanie z wykorzystaniem otworów wi[...]
EN This paper presents a number of factors which influence the design and construction of a geotechnical structure, i.e. a road tunnel. For this type of structure, it is necessary to thoroughly examine the geological conditions and the properties of the rock mass. Research carried out on the basis of d[...]
17
63%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2004 nr 11 4-9
PL Artykuł zawiera wyniki analizy, w której porównano wielkości i zasięg stref podwyższonych naprężeń z lokalizacją i energią wstrząsów indukowanych eksploatacją dwóch ścian w KWK "Rydułtowy". Uzyskane rezultaty wskazują na dobrą korelację rejestrowanych wstrząsów z obliczonym, dla analizowanego etapu [...]
EN The article contains the results of a study in which a comparison has been made of the sizes and range of increased-stress zones with the location and energy of tremours induced by running of two longwall faces in the Colliery of "Rydultowy". The results obtained indicate a good correlation between [...]
18
63%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule dokonano przeglądu schematów obudowy wyrobisk korytarzowych stosowanych w polskich kopalniach węgla kamiennego. Uwzględniając tendencje w zakresie ograniczania kosztów wykonywania wyrobisk, przedstawiono nowe kierunki w rozwoju obudowy, zwłaszcza w zakresie jej rozrzedzania i wzmacniania.[...]
EN The paper constitutes a review of support systems of underground tunnels used in Polish coal mines. Taking the tendency to rationalise costs of tunnel drivage into consideration, new directions of strata control development are suggested, especially in terms of increasing spacing between support uni[...]
19
63%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN The paper presents an analysis of seismic activity for selected areas of hard coal mine executing exploitation in a rock mass with a variable degree of rock disturbance, i.e., also with a varied number of previous mined-out seams. A distribution of vertical stress and a value of vertical stress conc[...]
20
63%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2017 nr 12 9--14
PL W artykule przedstawiono analizę wartości współczynnika eksploatacji przeprowadzoną dla warunków eksploatacji pokładów węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Poddane ocenie rejony charakteryzowały się zastosowaniem tego samego systemu eksploatacji z zawałem stropu, ale odmiennymi warunkami geologic[...]
EN The paper presents the analysis of the exploitation coefficient for the conditions of coal mining in seven selected regions of Upper Silesian Coal Basin. For the analyzed regions, the values of the Knothe theory parameters were determined with the use of TGB1 software. The same system of exploitatio[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last