Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 2 260-264
PL Diagnostyka ścian paleniska kotłów energetycznych dużej mocy jest obecnie wykonywana z wózków liniowych lub rusztowań. Operator dokonuje ręcznego pomiaru zużycia w wytypowanych punktach pomiarowych, których może być nawet 20 tys. W odpowiedzi na obecną metodę pomiaru, w Przemysłowym Instytucie Autom[...]
EN Nowadays, diagnostics of high-energy boilers' walls is carried out mainly from scaffoldings. Servicemen carry out manual measurements of the use of the boiler in selected points, which can be up to 20 thousands. In response to the current method of measuring the Industrial Research Institute for Aut[...]
2
100%
Mechanik
2016 R. 89, nr 7 662--663
PL W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych modeli komputerowych Mobilnej Platformy Inspekcyjnej (MPI), która została zbudowana z przeznaczeniem do inspekcji stref zagrożonych wybuchem w kopalniach węgla kamiennego. Ze względu na wymagania dyrektywy ATEX konstrukcja MPI musiała zostać sprawd[...]
EN The article presents the results of computational simulation of models of Mobile Inspection Platform (MPI), which was built for the purpose of inspection of hazardous areas in coal mines. Due to the requirements of the ATEX MPI had to be tested for resistance to explosions, mass optimization and the[...]
3
100%
Mechanik
2016 R. 89, nr 7 660--661
PL Przedstawiono najnowsze, wybrane maszyny produkcyjne do addytywnego wytwarzania, stosowane w przemyśle, które zostały zademonstrowane na dwóch międzynarodowych imprezach: Hannover MESSE 2015 w Hanowerze oraz Formnext 2015 we Frankfurcie nad Menem.
EN This paper presents selected from latest the additive manufacturing production machines using in industry. Those systems have been demonstrated during two international events: HANNOVER MESSE 2015 in Hannover and Formnext 2015 in Frankfurt am Main.
4
100%
Mechanik
2017 R. 90, nr 7 627--629
PL Przedstawiono wyniki badań metody szybkiego szacowania wytrzymałości prototypów wytwarzanych przyrostowo oraz propozycję algorytmu optymalizacji geometrii wewnętrznych części wytwarzanych przyrostowo. Zaproponowano wprowadzenie do obowiązującej nomenklatury dotyczącej szybkiego prototypowania nowego[...]
EN Article presents results of rapid strength estimation method and optimization algorithm for internal geometry of parts produced using additive manufacturing. Proposed new naming associate with rapid prototyping – parts with internal programmed geometry – IPG Part.
5
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2013 R. 17, nr 2 200-207
PL W artykule przedstawiono wyniki badań materiałów niemetalowych przeznaczonych do zastosowania w technologii przyrostowego wytwarzania elementów konstrukcji robotów. Artykuł dotyczy również zastosowania jednej z takich technologii, tj. technologii FDM do w produkcji części robotów, na przykładzie pro[...]
EN The article presents the research results of the mechanical properties of non-metallic materials used in additive manufacturing for the production of structural components of mobile robots. Article also concerns one of the technology, i.e., FDM for the production of reconfigurable robots constructio[...]
6
63%
Mechanik
PL W pracy przedstawiono metodologię analizy MES konstrukcji hybrydowego robota mobilnego, która uległa uszkodzeniu podczas testów poligonowych. Przedstawiono i opisano wyniki symulacji komputerowych mających na celu identyfikację newralgicznych miejsc konstrukcji oraz wyznaczenia przyczyn uszkodzenia [...]
EN The aim of this paper is present the methodology of FEM strength analysis of hybrid mobile's robot that has been damaged during the experiments. In this paper describe the results of FEM analysis, which pointed the sensitive area of robot's construction. It helps also to identify the reason of robot[...]
7
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2012 z. 182, t. 2 525--535
PL Artykuł dotyczy projektu prototypu niekomercyjnego pneumatycznego Górniczego Mobilnego Robota Inspekcyjnego GMRI. Omówiono założenia funkcjonalne robota. Podano koncepcje rozwiązań konstrukcyjnych i technicznych spełniające normy zharmonizowane z dyrektywą ATEX 94/9/WE dotyczące budowy przeciwwybuch[...]
EN This article applies to a project of non-commercial prototype of the Mining Inspection mobile robot GMRI. Functional assumptions of the robot were discussed. The technical and design solutions concepts which meet the requirements of harmonized standards with the ATEX directive 94/9/EC on explosion p[...]
8
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2012 z. 182, t. 2 549--557
PL Artykuł dotyczy projektu robota o zmiennej konfiguracji Cameleon. Na wstępie omówiono stan wiedzy związany z robotami o zmiennej konfiguracji. Następnie opisano koncepcję robota i pokazano strukturę kinematyczną jego modułów. Przedstawiono aktualny projekt konstrukcji modułów robota opracowanych w p[...]
EN The article concerns the reconfigurable mobile robot Cameleon. At the begining state of the art related to reconfigurable mobile robots is discussed. Next, idea of the robot is described and the kinematical structures of its modules are ilustrated. The current mechanical design of the robot's module[...]
9
63%
Energetyka
2008 nr 10 657-658
PL Omówiono zastosowanie do badań diagnostycznych energetycznych kotłów dużej mocy zrobotyzowanego systemu składającego się z trzech części: mobilnego robota, skomputeryzowanego stanowiska operatora i stanowiska eksperta, które komunikują się z wykorzystaniem bezprzewodowej sieci cyfrowej. Przedstawion[...]
EN Discussed is application of a robotized system for diagnostic testing of big power boilers. It consists of three elements: a mobile robot, computerized operator stand and an expert stand which are connected by means of wireless digital network. Presented are results obtained in Opole and Siersza pow[...]
10
63%
Mechanik
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zużycia kół zębatych wytwarzanych przyrostowo z polimeru ULTEM 9085. Podano sposób przygotowania procesu FDM oraz zestawiono wyniki pracy linii produkcyjnej, w której zamontowane były koła.
EN The article presents the results of gears wear manufactured using ULTEM 9085 polymer. Article presents the way of preparing FDM process and results of production line where gears was mounted.
11
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2014 z. 194, t. 1 121--138
PL W artykule opisano proces budowy Mobilnej Platformy Inspekcyjnej dedykowanej do pracy w strefach zagrożonych wybuchem metanu i/lub płynu węglowego. Omówiono dobór różnych technik przeciwwybuchowych realizowanych w celu dopuszczenia MPI do pracy w strefach wybuchowych. Przedstawiono koncepcje budowy [...]
EN The article describes the process of building the Inspection Mobile Platorm dedicated to work in potentially explosive methane and/or coal dust. Discusses the selection of different techniques explosion carried out in order to allow MPI to work in hazardous areas. Presents the mechanical design conc[...]
12
63%
Mechanik
PL W pracy przedstawiono wyniki i wnioski z analiz czasu budowania modeli z zastosowaniem technologii FDM. Czas budowania modeli zależy od geometrii i doboru parametrów procesu oraz średnicy włókna wytłaczanego materiału. Dlatego w pracy skupiono się na analizie czasu budowania dwóch różnych typów mode[...]
EN An article presents the results of study and conclusion based on the analysis of time of building models using FDM technology. Building time depends on the shape of geometry, process parameters and diameter of the extrudate materials fiber. Therefore, studies focuses on the analysis of time of build[...]
13
63%
Mechanik
PL W pracy przedstawiono metodologie doboru parametrów modelu tarcia wymaganych przez środowisko MD ADAMS dla powierzchni stalowych. Zaplanowano i przeprowadzono eksperymenty mające na celu wyznaczenie wartości wymaganych parametrów oraz eksperyment mający na celu weryfikacje tych wartości na obiekcie [...]
EN The paper presents a methodology for the determinate of the friction model parameters required by the MD ADAMS environment for steel surfaces. Planned and carried out experiments to determine the value of the required parameters, and an experiment designed to verify the determinated value. The exper[...]
14
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2016 R. 20, nr 1 57--63
PL W artykule przedstawiono wyniki prac projektu badawczego, którego celem było zrealizowanie mobilnej platformy inspekcyjnej (MPI). Zadaniem MPI jest monitoring stref zagrożonych wybuchem w kopalniach węgla kamiennego. W artykule opisano koncepcję budowy platformy bazującą na normach zharmonizowanych [...]
EN The article presents the results of a research project whose aim was to realize mobile platform inspection (MPI). MPI task is to monitor hazardous areas in underground coal mines. The article describes the concept of building a platform based on harmonized standards with the ATEX Directive.
15
63%
Napędy i Sterowanie
PL Scharakteryzowano poszczególne zespoły Mobilnej Platformy Inspekcyjnej z podaniem zastosowanych technik budowy przeciwwybuchowej. Metodami symulacyjnymi określono parametry bloków napędowych złożone z bezszczotkowych silników prądu stałego, przekładni walcowych i luzowników. Wyznaczono momenty sił n[...]
EN The particular parts of the Mobile Inspection Platform are characterized by applied explosion-proof techniques. The drive blocks parameters are determined by simulation methods. The drive blocks are composed of brushless DC motors, helical gears and brakes. The force moments on the wheels during the[...]
16
63%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 111--118
PL W artykule przedstawiono metodologię komputerowej symulacji ruchu wspinającej się platformy robota dedykowanej do diagnostyki ścian paleniska kotłów energetycznych dużej mocy. Przedstawiono i opisano założenia, przebieg oraz wnioski z przeprowadzonych symulacji. Ponadto w artykule zawarto opis obecn[...]
EN This paper presents a methodology of computer simulation of climbing robot’s platform dedicated to the diagnosis of the furnace walls, high-power boilers. Shown and described assumptions, the course and conclusions of the simulation. Additionally, this article presents an description of current diag[...]
17
63%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 119--126
PL W pracy zaprezentowano innowacyjne podejście do projektowania i wytwarzania konstrukcji robota o zmiennej konfiguracji Cameleon. Na początku omówiono możliwości zastosowania technologii przyrostowego wytwarzania części w kontekście projektowania robotów mobilnych. Następnie przedstawiono koncepcję r[...]
EN In this work innovative approach to designing and manufacturing of a reconfigurable mobile robot – Cameleon is presented. The introduction provides description of an incremental technology which can be applied in the context of the design of mobile robots. Then a concept of a reconfigurable mobile r[...]
18
63%
Przegląd Spawalnictwa
2013 R. 85, nr 5 13--17
PL Diagnostyka ścian paleniska kotłów energetycznych dużej mocy obecnie jest wykonywana z wózków liniowych lub rusztowań. Operator dokonuje ręcznego pomiaru zużycia w wytypowanych punktach pomiarowych, których może być nawet 20 000. W odpowiedzi na obecną metodę pomiaru w Przemysłowym Instytucie Automa[...]
EN Nowadays, diagnostics of high-energy boilers’ walls is carried out mainly from scaffoldings. Servicemen carry out manual measurements of the use of the boiler in selected points, which can be up to 20 000. In response to the current method of measuring the Industrial Research Institute for Automatio[...]
19
51%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN The mining mobile inspective robot is designed for monitoring explosive hazardous environments, where unknown gas mixtures consisting of explosive, toxic and suffocating gases can be present. This situation is often observed in mining hard coal excavations where inertia processes are carried out dur[...]
20
51%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 2 351-360
PL Obecnie z uwagi na koszty wykonania fizycznych modeli testowych niezbędne jest projektowanie i badanie nowych urządzeń z wykorzystaniem komputera. Systemy CAD/CAE umożliwiają wielokrotną modyfikację konstrukcji oraz jej analizę np. pod kątem zgodności z wymogami użytkownika, ergonomią czy obowiązują[...]
EN Nowadays, considering the costs of making physical test models it is necessary to design and verify new devices using a computer. CAD/CAE systems enable multiple construction modification and its analysis of, for example, accordance to user's needs, ergonomics or obligatory technical norms. Simulati[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last